Đề kiểm tra trắc nghiệm môn Tiếng Anh lớp 7 Unit 10. Health and hygienceand away

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 25/07/2016
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 25/07/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 1,405 lượt xem Lượt thi 39 lượt thi

Câu 1

 I’m glad to hear you all are………

A.

 All a, b, c

B.

well

C.

alright

D.

fine

Câu 2

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với ba từ còn lại.

A.

forced

B.

 worked

C.

wanted

D.

stopped

Câu 3

You're right I'll come and ask her.......................my tooth.

A.

 to get

B.

to take

C.

to pull

D.

to fix

Câu 4

We hope…………………you in Ha Noi soon.

A.

visit

B.

visiting

C.

to visit

D.

of visiting

Câu 5

It's very kind from you to invite me to the party.

A.

It's

B.

to

C.

to invite

D.

from

Câu 6

I'm thirsty. Let's go somewhere………………..a drink.

A.

for

B.

to

C.

 with

D.

of

Câu 7

....................do you brush your teeth a day, Minh? Twice

A.

How often

B.

How

C.

What

D.

When

Câu 8

..............are you scared of seeing the dentist? I am afraid of the drill.

A.

 When

B.

Why

C.

How

D.

What

Câu 9

What's the………………..with you, Mary? You look worried.

A.

problem

B.

matter

C.

question

D.

thing

Câu 10

l'm sorry for not to write to you regularly.

A.

 to you

B.

 to write

C.

not

D.

sorry

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán