Tra cứu        Nâng cấp TK      

Đề kiểm tra trắc nghiệm tổng hợp môn Tiếng Anh Lớp 6 Unit 7 (YOUR HOUSE )

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 45 câu hỏi; Làm trong 60 phút; cập nhât 14/07/2014
60 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử
trực tuyến.
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Is ______ flat expensive?

A.

you

B.

your

C.

yours

D.

B & C

Câu 2

______ a garden?

A.

Is there

B.

Are there

C.

Has there

D.

Have there

Câu 3

Which word contains a different sound from the others?

A.

Would
 

B.

about

C.

round

D.

out

Câu 4

–Is Trung in the city?

- ______

A.

Yes, he’s

B.

Yes, he is

C.

Yes, he does

D.

No, he doesn’t

Câu 5

Thank you very much ______ your letter

A.

for

B.

with

C.

of

D.

at

Câu 6

My grandparents _______ in a beautiful house in the country.

A.

lives

B.

to live

C.

live

D.

living

Câu 7

There’s a beautiful flower garden to the ______ of the house

A.

behind

B.

left

C.

in front

D.

near

Câu 8

-_____ is that?

-It’s in the center of the city.

A.

When

B.

Where

C.

Who

D.

Whose

Câu 9

–Is the bakery near the supermarket?

_ ______

A.

Yes, it is.

B.

Yes, there is.

C.

Yes, it’s.

D.

Yes, there’s.

Câu 10

The children spend hours _______ the beautiful flowers in the park.

A.

up

B.

at

C.

on

D.

among

Câu 11

Which word is the odd one out?

A.

drive

B.

bike

C.

car

D.

lorry

Câu 12

______ the city noisy?

A.

Are

B.

Is

C.

Do

D.

Does

Câu 13

Daisy lives ______ a small house

A.

on

B.

at

C.

in

D.

over

Câu 14

My little brother goes to school ______ bike

A.

with

B.

by

C.

about

D.

for

Câu 15

-________

-I walk to school.

A.

Is your school far from your house?

B.

How far is it to your school from here?

C.

Where is your school?

D.

How do you go to school?

Câu 16

After school, Bin walks ______ and has lunch at twelve o’clock.

A.

to home

B.

to the home

C.

home

D.

his home

Câu 17

– Are there many tall trees in the park?

_ ______

A.

Yes, there is

B.

Yes, it is

C.

Yes, there are

D.

Yes, they are

Câu 18

chọn câu trả lời đúng:

-______

-A big garden.

A.

Who

B.

Where

C.

Why

D.

What

Câu 19

chọn câu trả lời đúng :

-_______

-Eighty -five.

A.

Are they teachers?

B.

How many teachers are there in your school?

C.

Where are the teachers?

D.

Who are your favorite teachers?

Câu 20

Chọn câu trả lời đúng.

Which word contains a different sound from the others?

A.

suit

B.

seven

C.

sugar

D.

sun

Câu 21

Chọn câu trả lời đúng. There is a ______ behind my house.

A.

trees

B.

paddy fields

C.

buildings

D.

flower garden

Câu 22

Chọn câu trả lời đúng.

-______ does Alan go to school?

-By bus.

A.

When

B.

Where

C.

How

D.

Why

Câu 23

Chọn câu trả lời đúng cho câu sau.

–What time does the English class start?

-It starts ______

A.

on Tuesday

B.

every day

C.

today

D.

at 7.00 am

Câu 24

Chọn câu trả lời đúng cho câu sau.

Where do you live, in the city ______ in the country?

A.

or

B.

and

C.

with

D.

for

Câu 25

Chọn câu trả lời đúng cho câu sau.

Which word is the odd one out?

A.

enjoy

B.

hate

C.

like

D.

love

Câu 26

Chọn câu trả lời đúng cho câu sau.

-_______

- I have twenty CDs.

A.

Are those CDs interesting?

B.

Where can I buy some CDs?

C.

How much are those CDs?

D.

How many CDs do you have?

Câu 27

Chọn câu trả lời đúng cho câu sau.

The bookstore is ______ the post office.

A.

between

B.

opposite

C.

next

D.

in front

Câu 28

Chọn câu trả lời đúng cho câu sau.

Her office is next to her house. She goes to work ______

A.

by train

B.

by bus

C.

on foot

D.

by plane

Câu 29

Chọn câu trả lời đúng cho câu sau.

The children ______ lunch in the canteen.

A.

have

B.

do

C.

drink

D.

work

Câu 30

Chọn câu trả lời đúng cho câu sau.

Which sentence is closest in meaning to the underlined sentence?

Milan ofnten walks to school.

 

A.

Milan often go to school by bus.

B.

Milan’s father often takes her to school

C.

Milan often go to school with her friends.

D.

Milan often goes to school on foot

Câu 31

Chọn câu trả lời đúng cho câu sau.

-_______

-We’re engineers.

A.

How do you do?

B.

What do you do?

C.

Where do you work?

D.

When do you start work?

Câu 32

Chọn câu trả lời đúng cho câu sau.

Are there ______ near your house?

A.

much shops

B.

any shops

C.

a shop

D.

a lot shops

Câu 33

Chọn câu trả lời đúng cho câu sau.

-_______

-It starts at 8.00 am.

A.

Where does the meeting take place?

B.

When does the meeting start?

C.

What time does the meeting start?

D.

B & C

Câu 34

Chọn câu trả lời đúng cho câu sau.

-______

-It’s Monday today?

A.

What day is it today?

B.

What time is it?

C.

What’s the time?

D.

B & C

Câu 35

Chọn câu trả lời đúng cho câu sau.

Which word is the odd one out?

A.

carpet

B.

wardrobe

C.

armchair

D.

kitchen

Câu 36

Chọn câu trả lời đúng cho câu sau.

I ______ a bath every morning.

A.

have

B.

make

C.

take

D.

A & C

Câu 37

Chọn câu trả lời đúng cho câu sau.

Let’s stay here _______ a few days

A.

with

B.

on

C.

for

D.

of

Câu 38

Chọn câu trả lời đúng trong câu sau .

These are my picture books and those are_____.

A.

you

B.

yours

C.

your

D.

B&C

Câu 39

Chọn câu trả lời đúng trong câu sau .

-____________

-My mother’s a doctor.

A.

Who’s your mother?

B.

What’s your mother’s job?

C.

What does your mother do?

D.

A&C

Câu 40

Chọn câu trả lời đúng trong câu sau .

–How does Angela go to school?

-On___________

A.

foot

B.

bus

C.

car

D.

bike

Câu 41

Chọn câu trả lời đúng trong câu sau . This is Linda. She’_______best friend.

A.

me

B.

I

C.

my

D.

mine

Câu 42

Chọn câu trả lời đúng trong câu sau .

-__________is your summer holiday?

-About three months

A.

When

B.

What

C.

Which

D.

How long

Câu 43

Chọn câu trả lời đúng trong câu sau .

What do you often do on_____?

A.

your free time

B.

the weekend

C.

June

D.

the summer

Câu 44

Chọn câu trả lời đúng trong câu sau .

__________ is my favorite sport.

A.

Cartoon

B.

Jazz

C.

Tennis

D.

Drama

Câu 45

Chọn câu trả lời đúng trong câu sau .

–Let’s go swimming!

-That’s a good_________

A.

remark

B.

view

C.

comment

D.

idea

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20    Câu hỏi 21    Câu hỏi 22    Câu hỏi 23    Câu hỏi 24    Câu hỏi 25    Câu hỏi 26    Câu hỏi 27    Câu hỏi 28    Câu hỏi 29    Câu hỏi 30    Câu hỏi 31    Câu hỏi 32    Câu hỏi 33    Câu hỏi 34    Câu hỏi 35    Câu hỏi 36    Câu hỏi 37    Câu hỏi 38    Câu hỏi 39    Câu hỏi 40    Câu hỏi 41    Câu hỏi 42    Câu hỏi 43    Câu hỏi 44    Câu hỏi 45   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801190. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán