Đề thi 15 phút môn tiếng anh Lớp 11 Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 28/10/2016
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 28/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 1,726 lượt xem Lượt thi 87 lượt thi

Câu 1

Identify the error in each sentence.
Polyakov spent his time aboard Mir helping scientists study how extended periods of weightlessness affective the human body.

A.

extended

B.

helping

C.

study

D.

affective

Câu 2

Choose the sentence with the same meaning as the root one.
The front of the house needs painting. The back needs painting, too.

A.

Either the front or the back of the house needs painting.

B.

Both the front and the back of the house need painting.

C.

Both the front of the house and the back need painting.

D.

Neither the front nor the back of the house needs painting.

Câu 3

Oil slicks could damage the fragile ............. of the coral feef.

A.

biology

B.

ecology

C.

diversity

D.

psychology

Câu 4

Choose the sentence with the same meaning as the root one.
I found it difficult to communicate in English.

A.

 I had no difficulty communicating in English.

B.

I was not used to communicate in English.

C.

I didn't like to communicate in English.

D.

 I prefer communicating in English

Câu 5

The recent bad weather has ......... the crop destruction in the area.

A.

put out

B.

resulted in

C.

suffered from

D.

taken over

Câu 6

Choose the appropriate word or phrase for each gap of the sentence
When shopping online you can choose ............ paying by check or paying directly when things........ to your home.

A.

 both/ delivering

B.

not only/ delivered

C.

either/ delivered

D.

neither/ delivering

Câu 7

Chọn từ/ cụm từ có phần gạch chân cần phải sửa trong câu sau:
Last week I walked home after playing tennis when it started raining very heavily.
 

A.

when

B.

walked

C.

playing

D.

heavily

Câu 8

Chọn lựa phương án đúng.

He showed us how to get to his house, he drew a map.

A.

He showed us how to get to his house; drawing a map.

B.

He showed us how to get to his house; by drawing a map.

C.

He showed us how to get to his house; by draw a map.

D.

He showed us how to get to his house; had drawn a map.

Câu 9

Chọn từ có trọng âm được nhấn vào âm tiết khác so với các từ còn lại.

A.

constant

B.

firework

C.

parade

D.

comment

Câu 10

He said that if you cut down the trees in the forests, you.................weather conditions.

A.

will change

B.

would have changed

C.

would change

D.

would be changed

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán