Đề thi 15 phút môn tiếng anh Lớp 11 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 24/10/2016
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 24/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 1,077 lượt xem Lượt thi 8 lượt thi

Câu 1

This organization ______ food and medicine to the earthquake victims.

A.

rented

B.

 protected

C.

supplied

D.

sent

Câu 2

Choose the sentence with the same meaning as the root one.
Unless you start before 5 am tomorrow, you won't catch the first train.

A.

Unless you start before 5 am tomorrow, you would catch the first train.

B.

If you don't start before 5 am tomorrow, you won't catch the first train.

C.

Unless you started before 5 am tomorrow, you wouldn't catch the first train.

D.

If you will start before 5 am tomorrow, you won't catch the first train.

Câu 3

My son has a bad cold. He ______ sick now oif he ______ an umbrella while going out yesterday.

A.

wouldn't have been / took

B.

wouldn't have been / had taken

C.

wouldn't be / took

D.

wouldn't be / had taken

Câu 4

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

A.

scream

B.

beneath

C.

great

D.

clean

Câu 5

Direct: "I can't help you unless you tell me the truth, Joe" the teacher said.
Indirect: The teacher told Joe (that) she ______ him unless he ______ her the truth.

A.

couldn't help / told

B.

can't help / tells

C.

wouldn't help / had told

D.

wouldn't have helped / told

Câu 6

Choose the word with different stress pattern from the others.

A.

production

B.

animal

C.

athletic

D.

effective

Câu 7

As you know, our natural ______ are limited. Don't waste them and use them in an effective way.

A.

resources

B.

environment

C.

habitat

D.

disasters

Câu 8

Choose the word with different stress pattern from the others.

A.

estimate

B.

scientist

C.

practical

D.

importance

Câu 9

I wasn't chosen for the job because I didn't know Spanish.

A.

If I had known Spanish, I would have been chosen for the job.

B.

I will be chosen for the job if I know Spanish.

C.

If I know Spanish, I was chosen for the job.

D.

I would be chosen for the job if I knew Spanish.

Câu 10

Road accidents often happen at this corner. This situation ______ if there ______ a notice sign here.

A.

would decrease / will be

B.

will decrease / were

C.

will decrease / is

D.

would decrease / were

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán