Đề thi chính thức của bộ giáo dục THPT Quốc Gia năm 2017 - Môn Sinh học - Mã đề 206

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 40 câu hỏi; Làm trong 50 phút; cập nhật 16/09/2017
Thời gian làm bài thi 50 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Vip
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 16/09/2017
Lớp, cấp Số câu hỏi 40 câu
Lượt xem 2,356 lượt xem Lượt thi 50 lượt thi

Câu 1

Người mắc hội chứng bệnh nào sau đây là thể một?

A.

Hội chứng Đao

B.

Hội chứng Tơcnơ

C.

Hội chứng Claiphento

D.

Hội chứng AIDS

Câu 2

Theo lý thuyết, quá trình giảm phân bình thường ở cơ thể có kiểu gen AaBbDD tạo ra tối đa bao nhiêu loại giao tử?

A.

2

B.

8

C.

6

D.

4

Câu 3

Côđon nào sau đây quy định tín hiệu mở đầu quá trình dịch mã?

A.

5’GGA3’

B.

5’AGX3’

C.

5’XAA3’

D.

5’AUG3’

Câu 4

Theo thuyết tiến hoá hiện đại, nhân tố nào sau đây không phải là nhân tố tiến hoá?

A.

Chọn lọc tự nhiên

B.

Giao phối không ngẫu nhiên

C.

Di-nhập gen

D.

Đột biến

Câu 5

Cho chuỗi thức ăn: Cây lúa → Sâu ăn lá lúa→ Ếch đồng →Rắn hổ mang→ Đại bàng. Trong chuỗi thức ăn này, đại bàng là sinh vật tiêu thụ bậc mấy?

A.

Bậc 1

B.

Bậc 4

C.

Bậc 3

D.

Bậc 2

Câu 6

Đặc trưng nào sau đây là đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật?

A.

Thành phần loài

B.

Loài đặc trưng

C.

Loài ưu thế

D.

Tỉ lệ giới tính

Câu 7

Một quần thể có thành phần kiểu gen là: 0,04AA : 0,32 Aa : 0,64 aa. Tần số alen A của quần thể này là bao nhiêu?

A.

0,5

B.

0,8

C.

0,3

D.

0,2

Câu 8

Một loài sinh vật có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n. Tế bào sinh dưỡng của thể ba thuộc loài này có bộ nhiễm sắc thể là?

A.

n-1

B.

n+1

C.

2n+1

D.

2n-1

Câu 9

Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, thực vật có hạt và bò sát phát sinh ở kỉ nào sau đây?

A.

Kỉ Krêta (Phấn trắng)

B.

Kỉ Đệ tứ

C.

Kỉ Đệ tam

D.

Kỉ Carbon (Than đá)

Câu 10

Khi nói về các nhân tố tiến hoá theo thuyết tiến hoá hiện đại, phát biểu nào sau đây sai?

A.

Di nhập gen có thể làm phong phú vốn gen của quần thể

B.

Giao phối không ngẫu nhiên là nhân tố định hướng quá trình tiến hoá

C.

Đột biến cung cấp nguồn biến dị sơ cấp cho quá trình tiến hoá

D.

Các yếu tố ngẫu nhiên làm thay đổi tần số alen của quần thể không theo một chiều hướng nhất định

Câu 11

Tảo giáp nở hoa gây độc cho cá, tôm sống trong cùng môi trường là ví dụ về quan hệ

A.

ức chế- cảm nhiễm

B.

kí sinh

C.

hội sinh

D.

cộng sinh

Câu 12

Dòng vi khuẩn E.coli mang gen mã hoá insulin của người được tạo ra nhờ kĩ thuật nào sau đây?

A.

Gây đột biến

B.

Nhân bản vô tính

C.

Cấy truyền phôi

D.

Chuyển gen

Câu 13

Khi nói về lưới thức ăn, phát biểu nào sau đây sai?

A.

Lưới thức ăn thể hiện quan hệ dinh dưỡng giữa các loài sinh vật trong quần xã

B.

Trong diễn thế nguyên sinh, lưới thức ăn trở nên phức tạp dần

C.

Quần xã sinh vật càng đa dạng về thành phần loài thì lưới thức ăn càng phức tạp

D.

Trong một lưới thức ăn, mỗi loài sinh vật chỉ tham gia vào một chuỗi thức ăn

Câu 14

Khi nói về quá trình dịch mã, phát biểu nào sau đây sai? 

A.

Ribôxôm dịch chuyển trên phân tử mARN theo chiều 3’ đến 5’

B.

Axit amin mở đầu chuỗi polipeptit ở sinh vật nhân thức là mêtionin

C.

Trên mỗi phân tử mARN có thể có nhiều ribôxôm cùng tham gia dịch mã

D.

Anticôđon của mỗi phân tử tARN khớp bổ sung với côđon tương ứng trên phân tử mARN

Câu 15

Khi nói về đột biến lặp đoạn nhiễn sắc thể, phát biểu nào sau đây sai?

A.

Đột biến lặp đoạn có thể có hại cho thể đột biến

B.

Đột biến lặp đoạn luôn làm tăng khả năng sinh sản của thể đột biến

C.

Đột biến lặp đoạn làm tăng chiều dài của nhiễm sắc thể

D.

Đột biến lặp đoạn dẫn đến lặp gen, tạo điều kiện cho đột biến gen

Câu 16

Ở ruồi giấm, alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lý thuyết phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1 ruồi cái mắt đỏ : 1 ruồi cái mắt trắng : 1 ruồi đực mắt đỏ : 1 ruồi đực mắt trắng?

A.

XAXA x XAY

B.

XAXa x XAY

C.

XaXa x XAY

D.

XAXa x XaY

Câu 17

Khi nói về quá trình hình thành loài khác khu vực địa lí, phát biểu nào sau đây đúng?

A.

Hình thành loài khác khu vực địa lí thường diễn ra một cách chậm chạp qua nhiều giai đoạn trung gian chuyển tiếp

B. Cách li địa lí là nhân tố trực tiếp tạo ra các alen mới làm phân hoá vốn gen của các quần thể bị chia cắt
C.

Hình thành loài khác khu vực địa lí không chịu sự tác động của chọn lọc tự nhiên

D.

Hình thành loài khác khu vực địa lí chỉ gặp ở các loài động vật ít di chuyển

Câu 18

Khi nói về kích thước của quần thể sinh vật, phát biểu nào sau đây sai?

A.

Kích thước tối thiểu là số lượng cá thể ít nhất mà quần thể cần có để duy trì và phát triển

B.

Nếu kích thước của quần thể vượt mức tối đa, quần thể tất yếu sẽ rơi vào trạng thái suy giảm dẫn tới diệt vong

C.

Kích thước của quần thể dao động từ giá trị tối thiểu đến giá trị tối đa

D.

Kích thước tối đa là giới hạn lớn nhất về số lượng mà quần thể có thể đạt được, phù hợp với khả năng cung cấp nguồn sống của môi trường

Câu 19

Phép lai: P:  ♀ XaXa x ♂XAY, thu được F1. Biết rằng trong quá trình giảm phân hình thành giao tử cái, cặp nhiễm sắc thể giới tính không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường; quá trình giảm phân hình thành giao tử đực diễn ra bình thường. Theo lí thuyết, trong số các cá thể F1, có thể xuất hiện cá thể có kiểu gen nào sau đây?

A.

XAXAXa

B.

XAXaY

C.

XaXaY

D.

XAXAY

Câu 20

Cho biết không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có nhiều loại kiểu gen nhất?

A.

B.

C.

D.

Câu 21

Cho chuỗi thức ăn: Cây ngô → Sâu ăn lá ngô → Nhái → Rắn hổ mang → Diều hâu. Khi nói về chuỗi thức ăn này, có bao nhiêu phát biểu sau đúng?

I.Quan hệ sinh thái giữa tất cả các loài trong chuỗi thức ăn này đều là quan hệ cạnh tranh.

II. Quan hệ dinh dưỡng giữa sâu ăn lá ngô và nhái dẫn đến hiện tượng khống chế sinh học.

III. Sâu ăn lá ngô, nhái, rắn hổ mang và diều hâu đều là sinh vật tiêu thụ.

IV. Sự tăng, giảm số lượng nhái sẽ ảnh hưởng đến sự tăng, giảm số lượng rắn hổ mang.

A.

1

B.

4

C.

3

D.

2

Câu 22

Khi nói về quan hệ giữa cá thể trong quần thể sinh vật, phát biểu nào sau đây sai?

A.

Cạnh tranh chỉ xảy ra ở động vật mà không xảy ra ở thực vật

B.

Quan hệ hỗ trợ giữa các cá thể cùng loài thể hiện qua hiệu quả nhóm

C.

Cạnh tranh cùng loài có thể là nguyên nhân làm mở rộng ổ sinh thái của loài

D.

Cạnh tranh gay gắt dẫn đến những cá thể yếu sẽ bị đào thải khỏi quần thể

Câu 23

Khi nói về diễn thế nguyên sinh, phát biểu nào sau đây đúng?

A.

Diễn thế nguyên sinh chỉ tác động của điều kiện ngoại cảnh

B.

Kết quả của diễn thế nguyên sinh là hình thành quần xã suy thoái

C.

Trong diễn thế nguyên sinh, thành phần loài của quần xã không thay đổi

D.

Diễn thế nguyên sinh khởi đầu từ môi trường chưa có sinh vật

Câu 24

Theo thuyết tiến hóa hiện đại, các yếu tốt ngẫu nhiên và giao phối không ngẫu nhiên có chung đặc điểm nào sau đây?

A.

Cung cấp nguồn biến dị sơ cấp cho quá trình tiến hóa

B.

Chỉ làm thay đổi tần số alen của quần thể

C.

Có thể làm giảm sự đa dạng di truyền của quần thể

D.

Quy định chiều hướng tiến hóa

Câu 25

Giả sử lưới thức ăn sau đây gồm các loài sinh vật được kí hiệu: A, B, C, D, E, F, G, H, I. Cho biết loài A là sinh vật sản xuất và loài E là sinh vật tiêu thụ bậc cao nhất.  Có bao nhiêu phát biếu sau đây đúng?

I. Lưới thức ăn này có tối đa 5 chuỗi thức ăn.

II. Loài D có thể thuộc 2 bậc dinh dưỡng khác nhau.

III. Loài A và loài E tham gia vào nhiều chuỗi thức ăn nhất.

IV. Sự thay đổi số lượng cá thể của loài H liên quan trực tiếp đến sự thay đổi số lượng cá thể của loài I và loài G.

A.

4

B.

2

C.

3

D.

1

Câu 26

Một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa vàng; alen B quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen b quy định quả dài. Cho cây hoa đỏ, quả tròn (P) tự thụ phấn, thu được F1 gồm 4 loại kiểu hình, trong đó số cây hoa vàng, quả tròn thuần chủng chiếm 4%. Biết rằng không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen ở cả quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái với tần số bằng nhau. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây sai?

A.

F1 có 59% số cây hoa đỏ, quả tròn

B.

F1 có 10 loại kiểu gen

C.

F1 có 8% số cây đồng hợp tử về cả 2 cặp gen

D.

F1 có 16% số cây hoa vàng, quả tròn

Câu 27

Một quần thể thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội không  hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng, kiểu gen Aa quy định hoa hồng. Nghiên cứu thành phần kiểu gen của quần thể này qua các thế hệ, người ta thu được kết quả ở bảng sau:

Thế hệ Q F1 F2 F3
Tần số kiểu gen AA 1/4 4/9 9/16 16/25
Tần số kiểu gen Aa 1/2 4/9 6/16 8/25
Tần số kiểu gen aa 1/4 1/9 1/16 1/25

Cho rằng quần thể này không chịu tác đọng của nhân tố đột biến, di-nhập gen và các yếu tố ngẫu nhiên. Phân tích bảng số liệu trên, phát biểu nào sau đây đúng?

A.

Cây hoa đỏ không có khả năng sinh sản và quần thể này giao phối ngẫu nhiên

B.

Cây hoa đỏ không có khả năng sinh sản và quần thể này tự thụ phấn nghiêm ngặt

C.

Cây hoa trắng không có khả năng sinh sản và quần này giao phối ngẫu nhiên

D.

Cây hoa trắng không có khả năng sinh sản và quần thể này tự thụ phấn nghiêm ngặt

Câu 28

Một loài sinh vật ngẫu phối, xét một gen có hai alen nằm trên nhiễm sắc thể thường, alen A trội hoàn toàn so với alen a. Bốn quần thể của loài này đều đang ở trạng thái cân bằng di truyền và có tỉ lệ các cá thể mang kiểu hình trội như sau:

Quần thể I II III IV
Tỉ lệ kiểu hình trội 96% 64% 75% 84%
Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây sai?
A.

Quần thể II có tần số kiểu gen Aa là 0,48

B.

Quần thể IV có tần số kiểu gen AA là 0,16

C.

Tần số kiểu gen aa của quần thể I nhỏ hơn tần số kiểu gen aa ở mỗi quần thể còn lại

D.

Tần số kiểu gen Aa ở quần thể III lớn hơn tần số kiểu gen Aa ở mỗi quần thể còn lại

Câu 29

Cho cây thân cao, hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu được F1 gồm 66% cây thân cao, hoa đỏ; 9% cây thân cao, hoa trắng; 9% cây thân thấp, hoa đỏ; 16% cây thân thấp, hoa trắng. Biết rằng mỗi gen quy định một tính trạng, không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán bị gen ở cả quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái với tần số bằng nhau. Theo lí thuyết, tần số hoán vị gen là:

A.

18%

B.

40%

C.

20%

D.

30%

Câu 30

Bằng kĩ thuật chia cắt phôi, người ta tách một phôi có kiểu gen AaBbDdEE thành nhiều phôi rồi cấy các phôi này vào tử cung của các bò cái khác nhau, sinh ra 5 bò con. Cho biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây đúng?

A.

5 con bò này có bộ nhiễm sắc thể khác nhau

B.

Trong cùng một điều kiện sống, 5 bò con này thường có tốc độ sinh trường giống nhau

C.

5 bò con này có kiểu gen đồng hợp tử về tất cả các cặp gen

D.

5 bò con này trưởng thành có khả năng giao phối với nhau tạo ra đời con

Câu 31

Giả sự 4 quần thể của một loài thú được kí hiệu là A, B, C, D có diện tích khu phân bố và mật độ cá thể như sau:

Quần thể A B C D
Diện tích khu phân bố (ha) 200 240 160 185
Mật độ (cá thể/ha) 15 21 18 17

Cho biết diện tích khu phân bố của 4 quần thể đều không thay đổi, không có xuất cư và nhập cư. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

  1. Quần thể A có kích thước nhỏ nhất.
  2. Kích thước quần thể D lớn hơn kích thước quần thể C.
  3. Quần thể D có kích thước lớn nhất.
  4. Kích thước quần thể C lớn hơn kích thước quần thể B
A.

4

B.

2

C.

1

D.

3

Câu 32

Một loài thực vật, tính trạng màu hoa do hai cặp gen A, a và B, b quy định. Kiểu gen có cả hai loại alenA và B cho kiểu hình hoa đỏ, các kiểu gen khác đều cho kiểu hình hoa trắng. Alen D quy định là nguyên trội hoàn toàn so với alen d quy định lá xẻ thùy. Phép lai: AaBbDd × aaBbDd, thu được F1. Cho biết không xảy ra đột biến. theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây sai?

A.

F1 có 2 loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ, lá xẻ thùy

B.

F1 có 46,875% số cây hoa trắng, lá nguyên

C.

F1 có 4 loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ, lá nguyên

D.

Fcó 3 loại kiểu gen đồng hợp tử quy định kiểu hình ho trắng, lá xẻ thùy

Câu 33

Một loài thực vật có 4 cặp nhiễm sắc thể được kí hiệu là Aa, Bb, Dd và Ee. Trong các cơ thẻ có bộ nhiễm sắc thể sau đây, có bao nhiêu thể một?

I.AaBbDdEe                            II.AaBbdEe                            III.AaBbDddEe

IV.AaBbDdEee                       V.AaBbDde                            VI.AaaBbDdEe

A.

5

B.

1

C.

4

D.

2

Câu 34

Khi nói về operon Lac ở vi khuẩn E. coli, có bao nhiêu phát biểu sau đây sai?

I.Gen điều hòa (R) nằm trong thành phần của operon Lac.

II. Vùng vận hành (O) là nơi protein ức chế có thể kiến kết làm ngăn cản sự phiên mã.

III. Khi môi trường không có lactozo thì gen điều hòa (R) vẫn có thể phiên mã.

IV. Khi gen cấu trúc A và gen cấu trúc Z đều phiên mã 10 lần thì gen cấu trúc Y cũng phiên mã 10 lần.

A.

4

B.

2

C.

1

D.

3

Câu 35

Một loài thực vật, tính trạng màu hoa do hai cặp gen quy định. Cho hai cây đều có hoa hồng giao phấn với nhau, thu được F1 gồm 100% cây hoa đỏ. Cho các cây F1 tự thụ phấn, thu được F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 56,25% cây hoa đỏ: 37,5% cây hoa hồng: 6,25% cây hoa trắng. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. F2 có 5 loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa hồng.

II. Trong tổng số cây hoa đỏ ở F2, số cây không thuần chủng chiếm tỉ lệ 8/9.

III. Cho tất cả các cây hoa hồng ở F2 giao phấn với tất cả cây hoa đỏ ở F2, thu được F3 có số cây hoa trắng chiếm tỉ lệ 1/27.

IV. Cho tất cả các cây hoa hồng ở F2 giao phấn với cây hoa trắng, thu được F3 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 1 cây hoa đỏ: 2 cây hoa hồng: 1 cây hoa trắng

A.

4

B.

2

C.

1

D.

3

Câu 36

Một gen dài 425nm và có tổng số nucleotit loại A và nucleotit loại T chiếm 40% tổng số nucleotit của gen. Mạch 1 của gen có 220 nucleotit loại T và số nucleotit loại X chiến 20% tổng số nucleotit của mạch. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I.Mạch 1 của gen có G/X=2/3.                                    II.Mạch 2 của gen có(A+X)/(T+G)=53/72.

III.Mạch 2 của gen có G/T=25/28.                  IV.Mạch 2 của gen có 20% số nucleotit loại X.

A.

2

B.

1

C.

4

D.

3

Câu 37

Phép lai P: ♀(AB//ab)XDXd × ♂(AB//ab)XDY, thu được F1. Trong tổng số cá thể F1, số cá thể cái có kiểu hình trội về 3 tính trạng chiếm 33%. Biết rằng mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen ở cả quá trình phát sinh→→ giao tử đực và giao tử cái với tần số bằng nhau. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I.F1 có tối đa 36 loại kiểu gen.

II. Khoảng cách giữa gen A và gen B là 20cM.

III. F1 có 8,5% số cá thể cái dị hợp tử về 3 cặp gen.

IV.F1 có 30% số cá thể mang kiểu hình trội về 2 tính trạng.

A.

4

B.

1

C.

2

D.

3

Câu 38

Một quần thể thực vật lưỡng bội, alen A quy định hoa tím trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Thế hệ xuất phát (P) của quần thể có số cây hoa trắng chiếm 5%. Qua tự thụ phấn, ở thế hệ F4 có số cây hoa tím chiếm 57,5%. Biết rằng quần thể không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa khác. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I.Trong tổng số cây hoa tím ở P, số cây có kiểu gen đồng hợp tử chiếm tỉ lệ 3/19 .

II.Trong tổng số cây hoa tím ở F4, số cây có kiểu gen dị hợp tử chiếm tỉ lệ 2/23 .

III. F3 có số cây hoa trắng bằng 1,5 lần số cây hoa tím.

IV.Tần số alen a ở F3 bằng tần số alen ở F2.

A.

2

B.

3

C.

4

D.

1

Câu 39

Phả hệ ở hình bên mô tả sự di truyền 2 bệnh ở người: Bệnh P do một trong hai alen của một gen quy định; bệnh M do một trong hai alen của một gen nằm ở vùng không tương đồng trên nhiễm sắc thể giới tính X quy định. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây đúng?

A.

Người số 13 có kiểu gen đồng hợp tử về hai cặp gen

B.

Người số 4 không mang alen quy định bệnh P

C.

Xác suất sinh con thứ nhất chỉ bị bệnh của cặp 12-13 là 1/4

D.

Xác suất sinh con thứ nhất là con trai và chỉ bị bệnh P của  cặp 12-13 là 1/16

Câu 40

Một loài thú, cho cá thể cái lông quăn, đen giao phối với cá thể đực lông thẳng (P), thu được F1 gồm 100% cá thể lông quăn, đen. Cho F1 giao phối với nhau, thu được F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 50% cá thể cái lông quăn, đen : 20% cá thể đực lông quăn, đen :20% cá thể đực lông thẳng, trắng : 5% cá thể đực lông quăn, trắng : 5% cá thể đực lông thẳng, đen. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng và không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I.Các gen quy định các tính trạng đang xét đều nằm trên nhiễm sắc thể giới tính.

II.Trong quá trình phát sinh giao tử cái ở F1 đã xảy ra hoán bị gen với tần số 20%.

III.F2 có 20% số cá thể cái dị hợp tử về 2 cặp gen.

IV.Các cá thể cái có kiểu hình lông quăn, đen ở F2 có 4 loại kiểu gen.

A.

2

B.

3

C.

1

D.

4

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20    Câu hỏi 21    Câu hỏi 22    Câu hỏi 23    Câu hỏi 24    Câu hỏi 25    Câu hỏi 26    Câu hỏi 27    Câu hỏi 28    Câu hỏi 29    Câu hỏi 30    Câu hỏi 31    Câu hỏi 32    Câu hỏi 33    Câu hỏi 34    Câu hỏi 35    Câu hỏi 36    Câu hỏi 37    Câu hỏi 38    Câu hỏi 39    Câu hỏi 40   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 
Loading...

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2019. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 086.924.3838;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801198. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 085.99999.25
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn