Đề thi chính thức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Lịch sử (đợt 2)

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 40 câu hỏi; Làm trong 50 phút; cập nhật 15/09/2021
Thời gian làm bài thi 50 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 15/09/2021
Lớp, cấp Số câu hỏi 40 câu
Lượt xem 969 lượt xem Lượt thi 147 lượt thi

Câu 1

Trong những năm 1917-1930, Việt Nam Quốc dân đảng có hoạt động nào sau đây?

A.

Phát động khởi nghĩa Yên Bái

B.

Xuất bản báo Thanh niên

C.

Xuất bản Báo Người cũng khổ

D.

Thực hiện chủ trương vô văn hóa

Câu 2

Trong giai đoạn 1939-1945, tổ chức nào sau đây được thành lập ở Việt Nam?

A.

Hội Văn hóa Cứu quốc Việt Nam

B.

Đông Dương Cộng sản Đảng

C.

An Nam Cộng sản Đảng

D.

Đông Dương Cộng sản liên đoàn

Câu 3

Về văn hóa- xã hội, các xô viết ở Nghệ An và Hà Tĩnh (1930-1931) đã thực hiện chính sách nào sau đây

A.

Điện khi hóa nông nghiệp

B.

Lập hội buôn, hội sản xuất

C.

Xóa bỏ mê tín dị đoan

D.

Xây dựng đường giao thông

Câu 4

Trong giai đoạn 1965-1968, Mĩ có hành động nào sau đây ở miền Nam Việt Nam?

A.

Đề ra kế hoạch quân sự Nava

B.

Đưa quân đồng minh trực tiếp tham chiến

C.

Đề ra kế hoạch quân sự Rove

D.

Thực hiện cuộc tiến công lên Việt Bắc

Câu 5

Trong khoảng thời gian những năm 1975-1979, cuộc chiến đấu ở biên giới phía Bắc của quân dân Việt Nam thực hiện nhiệm vụ nào sau đây?

A.

Giải phóng dân tộc

B.

Đánh đổ phát xít

C.

Bảo vệ Tổ quốc

D.

Đánh đổ phong kiến

Câu 6

Năm 1975, quân dân Việt Nam giành thắng lợi trong chiến dịch nào sau đây?

A.

Chiến dịch Việt Bắc

B.

Chiến dịch Đồng Xoài

C.

Chiến dịch Tây Nguyên

D.

Chiến dịch An Lão

Câu 7

Một trong những mục tiêu của quân dân Việt Nam khi mở cuộc Tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1954 là

A.

buộc Mĩ chấm dứt chống phá miền Bắc

B.

buộc Mĩ rút quân viên chính khỏi miền Nam

C.

buộc quân Pháp phải bị động phân tán lực lượng

D.

làm thất bại thủ đoạn lập ấp chiến lược của Mĩ

Câu 8

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, một trong những quốc gia ở khu vực Mĩ Latinh có phong trào đấu tranh chống chế độ độc tài là

A.

Brunây

B.

Chile

C.

Malaixia

D.

Indonesia

Câu 9

Năm 1911, Nguyễn Tất Thành có hoạt động nào sau đây

A.

Soạn thảo Chính cường vắn tắt

B.

Kêu gọi toàn quốc kháng chiến

C.

Lãnh đạo Cách mạng tháng Tám

D.

Sang phương Tây tìm đường cứu

Câu 10

Sự kiện nào sau đây diễn ra trong thời kỳ Chiến tranh lạnh (1947-1989)

A.

Chủ nghĩa phát xít lên cầm quyền ở một số nước châu Âu

B.

Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười thắng lợi ở nước Nga

C.

Việt Nam gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)

D.

Hiệp ước về việc hạn chế hệ thống phòng chống tên lửa (ABM) được kí kết

Câu 11

Ở miền Nam Việt Nam, phong trào Đồng khởi (1959-1960) bùng nổ trong bối cảnh nào sau đây?

A.

Chính quyền Ngô Đình Diệm đàn áp cách mạng

B.

Mĩ lôi kéo các nước Đông Âu tham chiến

C.

Nhật đảo chính Pháp trên toàn Đông Dương

D.

Hiệp định Pari về Việt Nam đã được ký kết

Câu 12

Trong giai đoạn 1950-1973, các nước Tây Âu thực hiện chính sách đối ngoại nào sau đây?

A.

Đa phương hóa hơn nữa quan hệ đối ngoại

B.

Viện trợ cho tất cả các nước Mĩ Latinh

C.

Liên minh chặt chẽ với Liên Xô

D.

Liên minh với các nước Đông Âu

Câu 13

Sau khi Liên Xô tan rãn (1991), quốc gia được kế thừa địa vị pháp lý của Liên Xô tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là

A.

Phần Lan

B.

Ba Lan

C.

Liên bang Nga

D.

Bungari

Câu 14

Theo quyết định của Hội nghị Ianta (tháng 2- 1945), quân đội Mĩ chiếm đóng khu vực nào sau đây?

A.

Đông Âu

B.

Đông Đức

C.

Tây Đức

D.

Đông Beclin

Câu 15

Quốc gia nào sau đây là thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)?

A.

Anh

B.

C.

Xingapo

D.

Pháp

Câu 16

Trong chương trình khai thác thuộc địa lần thứ 2 ở Đông Dương (1919-1929), thực dân Pháp tập trung đầu tư vào lĩnh vực nào sau đây?

A.

Chinh phục vũ trụ

B.

Công nghệ viễn thông

C.

Điện hạt nhân

D.

Đồn điền cao su

Câu 17

Một trong những biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa (diễn ra từ đầu những năm 80 của thế kỷ XX) là sự ra đời của

A.

Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV)

B.

Các tổ chức liên kết tài chính quốc tế

C.

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)

D.

Tổ chức Hiệp ước Vacsava

Câu 18

Một trong những chiến thắng của quân dân miền Nam Việt Nam trong cuộc chiến đấu chống chiến lược chiến tranh đặc biệt 1961 -1965 của Mĩ là

A.

Thất Khê

B.

Đông Khê

C.

Đoan Hùng

D.

Ba Gia

Câu 19

Một trong những nội dung của Đại hội đại biểu lần II Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 2-1951) là

A.

quyết định hợp nhất các tổ chức cộng sản

B.

quyết định đưa Đảng ra hoạt động công khai

C.

đề ra đường lối công nghiệp hóa đất nước

D.

đề ra đường lối đổi mới toàn diện đất nước

Câu 20

Một trong những biện pháp tài chính nhằm xây dựng chế độ mới ở Việt Nam những năm 1945-1946 là

A.

mở các lớp học xóa nạn mù chữ

B.

phổ cập giáo dục tiểu học

C.

thành lập nhà bình dân học vụ

D.

phát động phong chào tuần lễ vàng

Câu 21

Trong nửa sau những năm 40 của thế kỷ XX, quốc gia nào sau đây nứm hơn 50% số tàu bè đi lại trên mặt biển?

A.

Nhật Bản

B.

Italy

C.

Mỹ

D.

Đức

Câu 22

Trong phong chào yêu nước chống Pháp cuối thế kỷ XIX ở Việt Nam, Tôn Thất Thuyết lấy danh vua Hàm Nghi xuống chiếu Cần Vương nhừm kêu gọi

A.

văn thân, sĩ phu đứng lên kháng chiến

B.

tiểu tư sản đấu tranh đòi tự do, dân chủ

C.

công nhân bãi công, biểu tình

D.

tư sản đấu tranh chống độc quyền

Câu 23

Hoạt động nào sau đây không diễn ra trong phong chào dân chủ 1936-1939 ở Việt Nam?

A.

đưa yêu sách về dân chủ

B.

đấu tranh đòi các quyền tự do

C.

tiến công và nổi dậy

D.

đưa yêu sách về dân sinh

Câu 24

Chiến thắng Vạn Tường (tháng 8 -1965) của quân dân miền Nam Việt Nam đã

A.

đánh bại kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh của quân Pháp

B.

mở đâu cao trào “Tìm Mỹ mà đánh, lùng ngụy mà diệt”

C.

hoàn thành nhiệm vụ “đánh cho Mĩ cút, đánh cho ngụy nhào”

D.

kết thúc thắng lợi hoàn toàn cuộc kháng chiến chống Pháp

Câu 25

Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Đông Dương 1919-1929, xã hội Việt Nam có biến chuyển nào sau đây?

A.

Nền kinh tế phát triển cân đối

B.

Giai cấp công nhân xuất hiện

C.

Giai cấp địa chủ tiếp tục phân hóa

D.

Giai cấp nông dân xuất hiện

Câu 26

Sự kiện lịch sử thế giới nào sau đây có ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam trong giai đoạn 1939-1945?

A.

Mỹ thực hiện kế hoạch mắt xanh ở Tây Âu

B.

Chính phủ Nhật Bản đầu hàng đồng minh

C.

17 nước châu Phi được trao trả độc lập

D.

Cộng đồng kinh tế châu âu (EEC) ra đời

Câu 27

Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng mục tiêu của quân dân Việt Nam khi mở chiến dịch Biên giới thu đông 1950?

A.

làm sụp đổ chế độ thực dân mới của Mỹ ở miền Nam Việt Nam

B.

nhằm tiêu diệt một bộ phận quan trọng trong sinh lực quân pháp

C.

nhằm khai thông đường sang Trung Quốc và thế giới

D.

tạo đã thúc đẩy cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp tiến lên

Câu 28

Nội dung nào sau đây là một trong những yếu tố dẫn đến sự phát triển kinh tế của các nước Tây Âu giai đoạn 1950 – 1973?

A.

Có sự hợp tác chặt chẽ với Liên Xô

B.

Chi phải cạnh tranh với các nước châu Á

C.

Chỉ phải cạnh tranh với các nước Mĩ Latinh

D.

Vai trò quản lí có hiệu quả của nhà nước

Câu 29

Sự kiện lịch sử thế giới này sau đây có ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam thời kỳ 1919-1930?

A.

Liên minh châu Âu (EU) được thành lập

B.

Đảng Cộng sản Pháp được thành lập

C.

Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử

D.

Chiến tranh thế giới thi hai bùng nổ

Câu 30

Thắng lợi của phong trào lải phóng dân tộc ở châu Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai đã

A.

trực tiếp dẫn đến sự xuất hiện xu thế toàn cầu hóa

B.

góp phần thu hợp hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc

C.

trực tiếp dẫn đến sự bùng nổ của cuộc cách mạng kĩ thuật

D.

góp phần làm sụp đổ hoàn toàn trật tự thế giới đơn cực

Câu 31

Trong những năm 1945-1946, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã thực hiện một trong những biện pháp nào sau đây nhằm bảo về chế độ mới?

A.

Kết hợp xây dựng thực lực toàn diện với tận dụng nguồn viện trợ từ bên ngoài

B.

Kiên quyết không nhân nhượng với kẻ thủ để giữ vững thành quả cách mạng

C.

Tạm gác nhiệm vụ chống nội phản để tập trung tối đa đối phó với ngoại xâm

D.

Nằm bắt tình hình, dự báo chính xác nguy cơ để có những đối sách phù hợp

Câu 32

Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1920-1930 có điểm mới nào sau đây so với hoạt động của các sĩ phu tiến bộ Việt Nam đầu thế kỉ XX?

A.

Kêu gọi thanh niên ủng hộ một số tổ chức yêu nước chống thực dân Pháp

B.

Sáng lập một chính đáng có chủ trương tập hợp lực lượng toàn dân tộc

C.

Tập hợp lực lượng cách mạng gồm nhiều tầng lớp trong xã hội

D.

Vận động quân chủng tham gia các phong trào chống đế quốc

Câu 33

Trong khoảng 30 năm đầu thế kỉ XX, ở Việt Nam có một trong những chuyển biến nào sau đây?

A.

Một số nganh kinh tế hiện đại được hình thành nhưng phát triển thiếu cân đối

B.

Nhiều ngành nghề mới xuất hiện nhưng không được đầu tư về nhân lực và kĩ thuật

C.

Quan hệ sản xuất cũ bị xóa bỏ, phương thức sản xuất mới timg bước được du nhập

D.

Những lực lượng xã hội mới ra đời trong khi các giai cấp cũ dần suy yếu và biến mất

Câu 34

Nội dung nào sau đây phản ánh đúng nghệ thuật giải quyết vấn đề thời cơ của Đảng Lao động Việt Nam trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975?

A.

Nhanh chóng mở cuộc tổng tiến công chiến lược ngay khi xác định cả năm 1975 là thời cơ

B.

Nhận định chính xác thời cơ chiến lược và kịp thời điều chỉnh kế hoạch giải phóng miền Nam

C.

Linh hoạt thay đổi kế hoạch tiến công trước những tác động trực tiếp của tình hình thế giới

D.

Lập tức quyết định tổng tiến công chiến lược khi thấy khả năng can thiệp của Mĩ là rất hạn chế

Câu 35

Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 5-1941) chủ trương thành lập mặt trận dân tộc thống nhất của mỗi nước Đông Dương vì lí do nào sau đây?

A.

Yêu cầu phải hợp nhất các hội cứu quốc của mỗi dân tộc thành một mặt trận

B.

Cần sớm hoàn thành mục tiêu độc lập dân tộc thành một mặt trận

C.

Cần sớm hoàn thành mục tiêu độc lập dân tộc và người cày có ruộng ở mỗi nước

D.

Những mục tiêu chiến lược của cách mạng ở mỗi nước đã có nhiều thay đổi

Câu 36

Trong phong trào yêu nước những năm 20 của thế kỷ XX, lực lượng tiểu tư sản trí thức Việt Nam có vai trò nào sau đây?

A.

Góp phần định hướng về mục tiêu đấu tranh cho quần chúng

B.

Thúc đẩy sự xuất hiện đồng thời của hai khuynh hướng cứu nước

C.

Là thế hệ đầu tiên tiếp thu tư tưởng "Tự do-Bình đẳng-Bác ái”

D.

Là lực lượng nòng cốt xây dựng các căn cứ địa cách mạng

Câu 37

Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 của quân dân Việt Nam có điểm khác biệt nào sau đây so với các cuộc tiến công trước đó trong đông-xuân 1953-1954?

A.

Đánh vào nơi mạnh nhất của quân Pháp trên chiến trường Đông Dương

B.

Đánh vào nơi mạnh nhất của quân Pháp trên chiến trường Đông Dương

C.

Có mục tiêu làm thất bại những nỗ lực quân sự của Pháp và can thiệp Mĩ

D.

Kết hợp hoạt động quân sự trên một trận chính và vùng sau lưng địch

Câu 38

Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975) và cuộc vận động giải phóng dân tộc (1939-1945) ở Việt Nam có điểm giống nhau nào sau đây?

A.

Kết hợp nhiệm vụ kiến quốc và bảo vệ chế độ cộng hòa

B.

Đấu tranh trên ba mặt trận là quân sự, chính trị, ngoại giao

C.

Chịu sự tác động trực tiếp của bai hệ thống xã hội đối lập

D.

Thực hiện đường lối độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội

Câu 39

Phong trào cách mạng 1930-1931, phong trào dân chủ 1936-1939 và phong trào giải phóng dân tộc 1939-1945 ở Việt Nam đều khẳng định trong thực tiễn

A.

sức mạnh của lực lượng chính trị khi được kết hợp chặt chẽ với lực lượng vũ trang

B.

khả năng cách mạng to lớn của quần chúng nhân dân khi được tổ chức và giác ngộ

C.

Gìành độc lập dân tộc và ruộng đất cho dân cây là nhiệm vụ trực tiếp của cách mạng

D.

vai trò tập hợp và lãnh đạo quần chúng nhân dân của mặt trận dân tộc thống nhất

Câu 40

Cuộc vận động dân chủ 1936-1939 để lại bài học kinh nghiệm nào sau đây cho sự nghiệp giải phóng dân tộc ở Việt Nam?

A.

Phân tích bởi cảnh quốc tế, tranh thủ sự viện trợ của Quốc tế Cộng sản

B.

Xây dựng mặt trận dân tộc thống nhất phù hợp với mục tiêu cách mạng

C.

Phái thành lập một mặt trận thống nhất của riêng lực lượng công nông

D.

Phải dùng bạo lực để trấn áp kẻ thù và bảo vệ chính quyền cách mạng

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán