Đề thi chính thức môn Lịch sử THPT quốc gia 2017 Mã đề 301

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 40 câu hỏi; Làm trong 50 phút; cập nhật 25/06/2017
Thời gian làm bài thi 50 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Vip
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 25/06/2017
Lớp, cấp Số câu hỏi 40 câu
Lượt xem 2,105 lượt xem Lượt thi 276 lượt thi

Câu 1

Năm 1929, những tổ chức cộng sản nào xuất hiện ở Việt Nam?

A.

Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, An Nam Cộng sản đàng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn

B.

Đông Dương Cộng sản đảng, An Nam Cộng sản đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn

C.

Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, An Nam Cộng sản đổng, Đông Dương Cộng sản đảng

D.

Tân Việt Cách mạng đảng, An Nam Cộng sản đảng, Đông Dương Cộng sản đảng

Câu 2

Từ năm 1965 đến năm 1968, Mỹ thực hiện chiến lược chiến tranh nào ở miền Nam Việt Nam?

A.

Việt Nam hóa chiến tranh

B.

Đông Dương hóa chiến tranh

C.

Chiến tranh cục bộ

D.

Chiến tranh đặc biệt

Câu 3

Sự phát triền và tác động to lớn của các công ty xuyên quốc gia là một trong những biểu hiện của xu thế

A.

hợp tác và đấu tranh

B.

toàn cầu hóa

C.

hòa hoãn tạm thời

D.

đa phương hóa

Câu 4

Mục tiêu đấu tranh trước mắt của nhân dân Việt Nam trong phong trào dân chủ 1936-1939 là

A.

đòi tự do, dân chủ, cơm áo và hòa bình

B.

đòi độc lập dân tộc và tự do dân chủ

C.

đánh đổ đế quốc để giành độc lập tự do

D.

giành độc lập dân tộc và ruộng đất cho nông dân

Câu 5

Trong đường lối đổi mới đất nước (từ tháng 12-1986), Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương hình thành cơ chế kinh tế nào?

A.

Thị trường

B.

Tập trung

C.

Bao cấp

D.

Kế hoạch hóa

Câu 6

Từ năm 1945 đến năm 1950, với sự viện trợ của Mỹ, nền kinh tế của các nước Tây Âu

A.

phát triển nhanh chóng

B.

cơ bàn có sự tăng trưởng

C.

phát triển chậm chạp

D.

cơ bản được phục hồi

Câu 7

Một trong những thuận lợi của Việt Nam sau ngày Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công là gì?

A.

Quân Trung Hoa Dân quốc vào miền Bắc giải giáp quân Nhật

B.

Chính phủ Việt Nam đã nắm giữ được Ngân hàng Đông Dương

C.

Quân Anh vào miền Nam giải giáp quân Nhật

D.

Nhân dân giành được quyền làm chủ đất nước

Câu 8

Khẩu hiệu: “Đả đảo chủ nghĩa đế quốc! Đả đảo phong kiến phong” của nhân dân Việt Nam trong phong trào cách mạng 1930-1931 thể hiện mục tiêu đấu tranh về

A.

xã hội

B.

văn hóa

C.

chính trị

D.

kinh tế

Câu 9

Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương (1919-1929), thực dân Pháp đầu tư vốn nhiều nhất vào ngành kinh tế nào?

A.

Thương nghiệp

B.

Công nghiệp

C.

Thủ công nghiệp

D.

Nông nghiệp

Câu 10

Yếu tố nào dưới đây quyết định sự thành công của Liên Xô trong việc thực hiện kế hoạch 5 năm (1946-1950)?

A.

Liên Xô là nước thắng trận trong Chiến tranh thế giới thứ hai

B.

Nhân dân Liên Xô có tinh thần tự lực, tự cường

C.

Liên Xô có lãnh thổ rộng lớn, tài nguyên phong phú

D.

Liên Xô có sự hợp tác hiệu quả với các nước Đông Âu

Câu 11

Một trong những cơ quan chính của Liên hợp quốc được quy định trong Hiến chương (năm 1945) là

A.

Tổ chức Y tế Thế giới

B.

Tòa án Quốc tế

C.

Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa

D.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Câu 12

Một trong ba phương châm của công cuộc cải cách giáo dục phổ thông ở Việt Nam những năm 1950-1953 là

A.

“phục vụ nhân dân”

B.

“dân tộc hóa”

C.

“phục vụ kháng chiến”

D.

“đại chúng hóa”

Câu 13

Từ năm 1973 đến năm 1991, điểm mới trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản là

A.

tăng cường quan hệ với các nước Đông Nam Á, tổ chức ASEAN

B.

không còn chú trọng hợp tác với Mỹ và các nước Tây Âu

C.

chỉ coi trọng quan hệ với các nước Tây Âu và Hàn Quốc

D.

chú trọng phát triển quan hệ với các nước ở khu vực Đông Bắc Á

Câu 14

Quan điểm đổi mới đất nước cùa Đảng Cộng sản Việt Nam (từ tháng 12-1986) không có nội dung nào dưới đây?

A.

Lấy đổi mới chính trị làm trọng tâm

B.

Đi lên chủ nghĩa xã hội bằng những biện pháp phù hợp

C.

Không thay đổi mục tiêu của chủ nghĩa xã hội

D.

Đổi mới toàn diện và đồng bộ

Câu 15

Từ giữa những năm 70 của thế kỷ XX, Ấn Độ đã tự túc được lương thực là nhờ tiến hành cuộc cách mạng nào dưới đây?

A.

Cách mạng công nghiệp

B.

Cách mạng chất xám

C.

Cách mạng công nghệ

D.

Cách mạng xanh

Câu 16

Nội dung nào dưới đây không phải là vấn đề cấp bách đặt ra đối vói các cường quốc Liên Xô, Mỹ, Anh vào đầu năm 1945?

A.

Nhanh chóng đánh bại chủ nghĩa phát xít

B.

Tổ chức lại thế giới sau chiến tranh

C.

Phân chia thành quả chiến thắng

D.

Ký hòa ước với các nước bại trận

Câu 17

Trong những năm 1936-1939, nhìn chung nền kinh tế Việt Nam

A.

phục hồi và phát triển

B.

phát triển nhanh

C.

khủng hoảng, suy thoái

D.

phát triển xen kẽ khủng hoảng

Câu 18

Việc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước ở Việt Nam (1976) đã

A.

tạo điều kiện tiếp tục hoàn thành cuộc cách mạng giải phóng dân tộc

B.

thể hiện mong muốn được gia nhập tổ chức ASEAN của Việt Nam

C.

tạo khả năng to lớn đề mở rộng quan hệ với các nước trên thế giới

D.

đánh dấu việc hoàn thành thống nhất các tổ chức chính trị-xã hội

Câu 19

Chiến thắng nào dưới đây khẳng định quân dân miền Nam Việt Nam có khả năng đánh thắng chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961-1965) của Mỹ?

A.

An Lão (Bình Định)

B.

Ba Gia (Quảng Ngãi)

C.

Bình Giã (Bà Rịa)

D.

Ấp Bắc (Mĩ Tho)

Câu 20

Sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, các thế lực ngoại xâm và nội phản đều có âm mưu

A.

biến Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới

B.

mở đường cho Mỹ xâm lược Việt Nam

C.

chống phá cách mạng Việt Nam

D.

giúp Trung Hoa Dân quốc chiếm Việt Nam

Câu 21

Nhân tố hàng đầu đảm bảo thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam (1954-1975) là

A.

hậu phương miền Bắc được xây dựng vững chắc

B.

tinh thần đoàn kết chiến đấu của ba nước Đông Dương

C.

sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng

D.

sự giúp đỡ của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa

Câu 22

Tài liệu nào dưới đây lần đầu tiên khẳng định sự nhân nhượng của nhân dân Việt Nam đối với thực dân Pháp xâm lược đã đến giới hạn cuối cùng?

A.

“Kháng chiến nhất định thắng lợi” của Tổng Bí thư Trường Chinh

B.

“Tuyên ngôn Độc lập” của nước Việt Nam Dân chù Cộng hòa

C.

“Toàn dân kháng chiến” của Ban Thường vụ Trung ương Đerng Cộng sản Đông Dương

D.

“Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Câu 23

Ở Việt Nam, Nam đồng thư xã - một nhà xuất bản tiến bộ - là cơ sở đầu tiên của

A.

Việt Nam Quốc dân đảng

B.

Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên

C.

Đông Dương Cộng sản liên đoàn

D.

Hội Phục việt

Câu 24

Trật tự thế giới hai cực Ianta hoàn toàn tan rã khi

A.

Tổ chức Hiệp ước Vácsava chấm dứt hoạt động

B.

Mỹ và Liên Xô tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh

C.

chế độ xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô sụp đổ

D.

Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) giải thể

Câu 25

Việc Mỹ và Liên Xô chính thức cùng tuyên bố chấm dứt "Chiến tranh lạnh (12-1989) không xuất phát từ

A.

việc cả hai nước đều gặp khó khăn do tác động của phong trao giải phóng dân tộc

B.

việc cả hai nước cần thoát khỏi thế “đối đầu” để ổn định và củng cố vị thế của mình

C.

sự suy giảm “thế mạnh” của hai nước trên nhiều mặt so với các cường quốc khác

D.

sự tốn kém của mỗi nước do cuộc chạy đua vũ trang kéo dài hơn bốn thập niên

Câu 26

Những thành tựu Việt Nam đạt được trong việc thực hiện kế hoạch 5 năm 1986-1990 chứng tỏ điều gì?

A.

Đường lối đổi mới là đúng, bước đi của công cuộc đổi mới cơ bản là phù hợp

B.

Việt Nam đã thoát khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế-xã hội

C.

Việt Nam đã giải quyết được sự mất cân đối của nền kinh tế

D.

Đường lối đổi mới về cơ bản là đúng đắn, cần phải có những bước đi phù hợp

Câu 27

Năm 1936, ở Việt Nam các ủy ban hành động được thành lập nhằm mục đích gì?

A.

Để lập ra các hội ái hữu thay cho Công hội đỏ, Nông hội đỏ

B.

Chuẩn bị mọi mặt cho khởi nghĩa giành chính quyền

C.

Biểu dương lực lượng khi đón phái viên của Chính phủ Pháp

D.

Thu thập “dân nguyện” tiến tới Đông Dương Đại hội

Câu 28

Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, cùng với thực dân Pháp lực lượng xã hội nào dưới đây trở thành đối tượng của cách mạng Việt Nam?

A.

Đại địa chù và tư sản mại bản

B.

Trung, tiểu địa chủ và tư sản mại bản

C.

Trung địa chủ và tư sản mại bản

D.

Tiểu địa chủ và tư sản mại bản

Câu 29

Sau khi Chiến ừanh lạnh chấm dứt, thế giới chuyển dần sang xu thế nào?

A.

Tiếp xúc, thỏa hiệp và mở rộng liên kết

B.

Thỏa hiệp, nhân nhượng và kiềm chế đối đầu

C.

Hòa hoãn, cạnh tranh và tránh mọi xung đột

D.

Hòa dịu, đối thoại và hợp tác phát triển

Câu 30

Vì sao Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (11-1939) quyết định đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu?

A.

Mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với đế quốc và tay sai phát triển gay gắt

B.

Nước Pháp bị Đức chiếm đóng làm cho quân Pháp ở Đông Dương suy yếu

C.

Quân phiệt Nhật hoàn thành xâm lược và thống trị nhân dân Đông Dương

D.

Nhân dân Việt Nam phải chịu hai tầng áp bức, bóc lột của Pháp và Nhật

Câu 31

Một trong những điểm khác nhau giữa chiến dịch Hồ Chí Minh (1975) với chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) ở Việt Nam là về

A.

sự huy động cao nhất lực lượng

B.

kết cục quân sự

C.

mục tiêu tiến công

D.

quyết tâm giành thắng lợi

Câu 32

Một trong những nguyên nhân thất bại của phong trào yêu nước theo khuynh hưởng dân chủ tư sản ở Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến đầu năm 1930 là do giai cấp tư sản

A.

chỉ sử dụng phương pháp đấu tranh ôn hòa

B.

chưa được giác ngộ về chính trị

C.

nhỏ yếu về kinh tế và non kém về chính trị

D.

chỉ đấu tranh đòi quyền lợi giai cấp

Câu 33

Tháng 9-1953, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam đề ra chủ trương tập trung lực lượng mở những cuộc tiến công vào những hướng quan trọng về chiến lược mà địch tương đối yếu nhằm

A.

làm thất bại kế hoạch tập trung binh lực của thực dân Pháp

B.

giải phóng vùng Tây Bắc, tạo điều kiện giải phóng Bắc Lào

C.

tiêu diệt toàn bộ lực lượng quân sự của thực dân Pháp

D.

buộc thực dân Pháp phải đàm phán để kết thúc chiến tranh

Câu 34

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, điều kiện khách quan nào có lợi cho phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi?

A.

Sự viện trợ của các nước xã hội chủ nghĩa

B.

Sự giúp đỡ trực tiếp của Liên Xô

C.

Sự xác lập của trật tự hai cực Ianta

D.

Sự suy yếu của các đế quốc Anh và Pháp

Câu 35

Trong thời kỳ 1954-1975, cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam Việt Nam có vai trò quyết định trực tiếp đối với sự nghiệp giải phóng miền Nam vì cuộc cách mạng này

A.

bảo vệ vững chắc hậu phương miền Bắc xã hội chủ nghĩa

B.

 làm thất bại hoàn toàn chiến lược toàn cầu của Mỹ

C.

trực tiếp xóa bỏ ách áp bức, bóc lột của địa chủ và tư sản miền Nam

D.

trực tiếp đánh đổ ách thống trị của Mỹ và chính quyền Sài Gòn

Câu 36

Trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, cuối năm 1950 Pháp đề ra kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi với mong muốn

A.

nhanh chóng kết thúc chiến tranh

B.

tiến tới ký một hiệp định có lợi cho Pháp

C.

kết thúc chiến tranh trong danh dự

D.

giữ vững quyền chủ động về chiến lược

Câu 37

Nhận xét nào dưới đây về cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là không đúng?

A.

Đây là cuộc cách mạng có tính chất nhân dân sâu sắc

B.

Đây là cuộc cách mạng có tính chất dân tộc điển hình

C.

Đây là cuộc cách mạng có tính chất dân chủ điển hình

D.

Đây là cuộc cách mạng có tính chất bạo lực rõ nét

Câu 38

Vì sao toàn cầu hóa là một xu thế khách quan, một thực tế không thể đảo ngược?

A.

Kết quả của việc thu hút nguồn lực bên ngoài của các nước đang phát triển

B.

Các nước tư bản tăng cường đầu tư vốn ra thị trường thế giới

C.

Các cường quốc đẩy mạnh liên kết kinh tế khu vực và toàn cầu

D.

Kết quả của quá trình tăng tiến mạnh mẽ của lực lượng sản xuất

Câu 39

Nhận xét nào dưới đây về phong trào cách mạng 1930-1931 ở Việt Nam là không đúng?

A.

Đây là phong trào cách mạng có hình thức đấu tranh phong phú, quyết liệt

B.

Đây là phong trào cách mạng triệt để, không ảo tưởng vào kẻ thù của dân tộc

C.

Đây là phong trào diễn ra trên quy mô rộng lớn và mang tính thống nhất cao

D.

Đây là phong trào cách mạng mang đậm tính dân tộc hơn tính giai cấp

Câu 40

Khuynh hướng vô sản ngày càng chiếm ưu thế trong phong trào dân tộc dân chủ ờ Việt Nam vào cuối những nám 20 cùa thế kỷ XX vì

A.

phong trào công nhân đã hoàn toàn trở thành tự giác

B.

giải quyết được mâu thuẫn giữa công nhân với tư sản

C.

đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp giải phóng dân tộc

D.

khuynh hướng yêu nước dân chủ tư sản đã hoàn toàn thất bại

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20    Câu hỏi 21    Câu hỏi 22    Câu hỏi 23    Câu hỏi 24    Câu hỏi 25    Câu hỏi 26    Câu hỏi 27    Câu hỏi 28    Câu hỏi 29    Câu hỏi 30    Câu hỏi 31    Câu hỏi 32    Câu hỏi 33    Câu hỏi 34    Câu hỏi 35    Câu hỏi 36    Câu hỏi 37    Câu hỏi 38    Câu hỏi 39    Câu hỏi 40   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 
Loading...

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2019. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 086.924.3838;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801198. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 085.99999.25
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn