Đề thi chính thức môn Lịch sử THPT quốc gia 2017 Mã đề 304

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 40 câu hỏi; Làm trong 50 phút; cập nhật 28/06/2017
Thời gian làm bài thi 50 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 28/06/2017
Lớp, cấp Số câu hỏi 40 câu
Lượt xem 6,386 lượt xem Lượt thi 1,047 lượt thi

Câu 1

Thực dân Pháp bắt đầu tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương (1919-1929) trong bối cảnh thế giới như thế nào?

A.

Nền kinh tế các nước tư bản chủ nghĩa ổn định

B.

Hệ thống thuộc địa của các nước tư bản chủ nghĩa Âu-Mỹ bị thu hẹp

C.

Các nước tư bản châu Âu gánh chịu hậu quả chiến nặng nề

D.

Nền kinh tế thế giới đang trên đà phát triển mạnh

Câu 2

Sau khi Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, để giải quyết căn bản nạn đói ở Việt Nam Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi 

A.

“Người cày có ruộng”

B.

“Tăng gia suất xuất”

C.

“Phá kho thóc, giải quyết nạn đói”

D.

“Nhường cơm sẻ áo”

Câu 3

Từ giữa những năm 70 của thế kỷ XX, cách mạng công nghệ đã trở thành cốt lõi của cuộc

A.

cách mạng khoa học-kỹ thuật hiện đại

B.

cách mạng công nghiệp

C.

cách mạng thông tin

D.

cách mạng khoa học-kỹ thuật lần thứ nhất

Câu 4

Nền tảng trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản giai đoạn 1952-1973 là

A.

quan hệ chặt chẽ với các nước Đông Nam Á

B.

liên minh chặt chẽ với nước Mỹ

C.

hợp tác chặt chẽ với Trung Quốc

D.

liên minh chặt chẽ với các nước Tây Âu

Câu 5

Trong những năm 20 của thế kỷ XX, ở Việt Nam tổ chức nào dưới đây ra đời sớm nhất?

A.

Hội Việt Nam Cách mạng Thanh Niên

B.

Đông Dương Cộng sản đảng

C.

An Nam Cộng sản đảng

D.

Đông Dương Cộng sản liên đoàn

Câu 6

Một trong những chiến thắng của quân dân miền Nam Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống chiến lược “Chiến tranh cục bộ” (1965-1968) của Mỹ là

A.

Núi Thành (Quảng Nam)

B.

An Lão (Bình Định)

C.

Ba Gia (Quảng Ngãi)

D.

Đồng Xoài (Bình Phước)

Câu 7

Một trong những cơ quan chính của Liên hợp quốc được quy định trong Hiến chương (năm 1945) là

A.

Tổ chức Thương mại Thế giới

B.

Hội đồng Kinh tế và Xã hội

C.

Ngân hồng Thế giới

D.

Quỹ Tiền tệ quốc tế

Câu 8

Từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỷ XX, Liên Xô thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là

A.

khôi phục kinh tế và hàn gắn vết thương chiến tranh

B.

tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất-kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội

C.

củng cố, hoàn thiện hệ thống chính tn của chủ nghĩa xã hội

D.

thành lập và phát triển Hội đồng tương trợ kinh tế

Câu 9

Sau khi về Việt Nam (đầu năm 1941), Nguyễn Ái Quốc chọn Cao Bằng làm nơi xây dựng

A.

Khu giải phóng Việt Bắc

B.

trung tâm chỉ đạo kháng chiến

C.

Sở chỉ huy các chiến dịch

D.

căn cứ địa cách mạng

Câu 10

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam (10-1930) quyết định đổi tên Đảng Cộng sản Việt Nam thành

A.

Đảng Cộng sản Đông Dương

B.

Đông Dương Cộng sản đảng

C.

Đảng Dân chủ Việt Nam

D.

Đảng lao động Việt Nam

Câu 11

Nội dung nào dưới đây là điều kiện thuận lợi của Việt Nam ngay sau đại thắng mùa Xuân 1975?

A.

Đất nước đã thống nhất về mặt lãnh thổ

B.

Hậu quả chiến tranh đã khắc phục xong

C.

Mỹ đã bình thường hóa quan hệ với Việt Nam

D.

Nền kinh tế bước đầu có tích lũy nội bộ

Câu 12

“Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải đê giữ vững quyền tự do, độc lập ấy” (theo Sách giảo khoa Lịch sử 12 hiện hành) là câu trích trong tài liệu nào dưới đây?

A.

“Toàn dân kháng chiến” của Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương

B.

“Tuyên ngôn Độc lập” của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

C.

“Kháng chiến nhất định thắng lợi” của Tổng Bí thư Trường Chinh

D.

“Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Câu 13

Để đánh đố ách thống trị của đế quốc Mỹ và chính quyền Sài Gòn, phương pháp đấu tranh bạo lực cách mạng lần đầu tiên được Đảng Lao động Việt Nam đề ra tại

A.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9-1960)

B.

Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa I từ ngày 20 đến 26-3-1955

C.

Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (1-1959)

D.

Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (7-1973)

Câu 14

Với sự kiện 17 nước châu Phi được trao trả độc lập, lịch sử ghi nhận năm 1960 là

A.

Năm châu Phi nồi dậy

B.

Năm châu Phi giải phóng

C.

Năm châu Phi thức tỉnh

D.

Năm châu Phi

Câu 15

Việc Mỹ tuyên bố “phi Mỹ hóa” chiến tranh xâm lược Việt Nam đánh dấu sự thất bại của chiến lược chiến tranh nào?

A.

Việt Nam hóa chiến tranh

B.

Đông Dương hóa chiến tranh

C.

Chiến tranh đặc biệt

D.

Chiến tranh cục bộ

Câu 16

Trong đường lối đổi mới đất nước (từ tháng 12-1986), Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng

A.

kinh tế tập trung

B.

kinh tế thị trường

C.

xã hội chủ nghĩa

D.

phân phối theo lao động

Câu 17

Trong những năm 1950-1953, “phục vụ kháng chiến” là một trong ba phương châm được Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa xác định trong

A.

công cuộc cải cách giáo dục

B.

công cuộc cải cách văn hóa

C.

Đề cương văn hóa Việt Nam

D.

sự nghiệp phát triển văn hóa

Câu 18

Trong phong trào cách mạng 1930-1931, các Xô viết ở Nghệ An và Hà Tĩnh thực hiện một trong những chức năng của chính quyền là

A.

quản lý đời sống kinh tế, ván hóa, xã hội ở địa phương

B.

lãnh đạo nhân dân đứng lên đấu tranh chính trị

C.

tổ chức bầu cử hội đồng nhân dân các cấp

D.

chuẩn bị tiến tới thành lập chính quyền ở Trung ương

Câu 19

Trong chiến lược “Cam kết và mở rộng” (thập niên 90 của thế kỷ XX), để can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác, Mĩ

A.

tăng cường tính năng động cùa nền kinh tế

B.

sử dụng lực lượng quân đội mạnh

C.

sử dụng khẩu hiệu chống chủ nghĩa khủng bố

D.

sử dụng khẩu hiệu “Thúc đẩy dân chủ”

Câu 20

Trong những năm 1947-1991, sự kiện nào đã tạo ra một cơ chế giải quyết các vấn đề liên quan đến hòa bình và an ninh ở châu Âu?

A.

Mỹ và Liên Xô tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh

B.

Định ước Henxinki được ký kết giữa Mỹ, Canađa và nhiều nước châu Âu

C.

Liên Xô và Mỹ ký Hiệp định hạn chế vũ khí tiến công chiến lược

D.

Hiệp định về những cơ sở của quan hệ giữa Đông Đức và Tây Đức

Câu 21

Sự xuất hiện ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam năm 1929 có ý nghĩa lịch sử như thế nào?

A.

Chấm dứt thời kỳ khủng hoảng về giai cấp và tổ chức lãnh đạo cách mạng Việt Nam

B.

Chứng tỏ giai cấp công nhân Việt Nam đã hoàn toàn trưởng thành.

C.

Là mốc đánh dấu chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối của cách mạng Việt Nam

D.

Là một xu thế của cuộc vận động giải phóng dân tộc theo khuynh hướng vô sản

Câu 22

Việc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước (1976) ở Việt Nam có ý nghĩa lịch sử như thế nào?

A.

Tạo điều kiện hoàn thành cuộc cách mạng giải phóng dân tộc

B.

Đánh dấu việc hoàn thành thống nhất các tổ chức chính trị

C.

Đáp ứng được điều kiện để Việt Nam gia nhập ASEAN

D.

Tạo ra khả năng to lớn để xây dựng và bào vệ Tổ quốc

Câu 23

Một trong những nguyên tắc hoạt động của Liên hợp quốc là

A.

không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa bằng vũ lực đối với nhau

B.

hợp tác, bình đẳng dựa trên cơ sở các bên cùng có lợi

C.

đẩy mạnh hợp tác quốc tế giữa các nước

D.

không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kỳ nước nào

Câu 24

Trong thời kỳ 1945-1954, quân đội và nhân dân Việt Nam đã mở chiến dịch nào để tiêu diệt một tập đoàn cứ điểm của thực dân Pháp ở Đông Dương?

A.

Việt Bắc

B.

Thượng Lào

C.

Điện Biên phủ

D.

Biên giới

Câu 25

Một trong những điểm khác biệt giữa phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi với châu Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai là về

A.

nhiệm vụ đấu tranh chủ yếu

B.

kết cục của cuộc chiến tranh

C.

mục tiêu đấu tranh chủ yếu

D.

tổ chức lãnh đạo thống nhất của châu lục

Câu 26

Đầu năm 1930, Nguyễn Ái Quốc triệu tập Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam là do

A.

phong trào công nhân đã phát triển đến trình độ hoàn toàn tự giác

B.

phong trào cách mạng Việt Nam đứng trước nguy cơ bị chia rẽ lớn

C.

Tổng bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên nêu ra yêu cần hợp nhất

D.

các tổ chức cộng sản trong nước đề nghị hợp nhất thành một đảng

Câu 27

Cơ quan quyền lực cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là

A.

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

B.

Chính phủ

C.

Tòa án nhân dân tối cao

D.

Quốc hội

Câu 28

Lực lượng vũ trang có vai trò như thế nào trong Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam?

A.

Nòng cốt, quyết định thắng lợi

B.

Quan trọng nhất đưa đến thắng lợi

C.

Xung kích, hỗ trợ lực lượng chính trị

D.

Đông đảo, quyết định thắng lợi

Câu 29

Một trong những điểm khác nhau giữa chiến dịch Hồ chí Minh (1975) với chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) ở Việt Nam là về

A.

quyết tâm giành thắng lợi

B.

địa bàn mở chiến dịch

C.

kết cục quân sự

D.

sự huy động lực lượng đến mức cao nhất

Câu 30

Nội dung nào dưới đây là một trong những điểm khác nhau giữa chiền lược “Chiên tranh cục bộ” (1965-1968) với chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961-1965) của Mỹ ở Việt Nam?

A.

Là loại hình chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới

B.

Nằm trong chiến lược toàn cầu “Phản ứng linh hoạt”

C.

Tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc với quy mô lớn

D.

Dựa vào viện trợ kinh tế và quân sự cùa Mỹ

Câu 31

Từ ngày 6-3-1946 đến trước ngày 19-12-1946, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thực hiện đối sách gì đối với Pháp?

A.

Đối đầu trực tiếp về quân sự

B.

Không nhân nhượng về kinh tế

C.

Từ chối tham gia Liên hiệp Pháp

D.

Hòa hoãn, nhân nhượng

Câu 32

Để bồi dưỡng sức dân, đầu năm 1953 Đảng và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã quyết định

A.

đẩy mạnh cài cách ruộng đất và thực hành tiết kiệm

B.

đẩy mạnh sản xuất và chấn chỉnh chế độ thuế khóa

C.

phát động quần chúng triệt để giảm tô và cải cách ruộng đất

D.

mở cuộc vận động tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm

Câu 33

Một trong những biểu hiện Liên Xô là thành trì của cách mạng thế giới từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỷ XX là

A.

tích cực giúp đỡ các nước xã hội chủ nghĩa

B.

trực tiếp đối đầu với các cường quốc phương Tây

C.

làm phá sản hoàn toàn chiến lược toàn cầu của Mỹ

D.

thúc đẩy sự hình thành xu thế hợp tác toàn cầu

Câu 34

Những khẩu hiệu đấu tranh nào dưới đây đã xuất hiện trong phong trào cách mạng 1930-1931 ở Việt Nam?

A.

“Đả đảo chủ nghĩa đế quốc!” và “Ruộng đất về tay dân cày!”.

B.

“Việt Nam độc lập!” và “Chủ nghĩa xã hội!”

C.

“Đả đảo chủ nghĩa phát xít!” và “Nhà máy về tay thợ thuyền!”

D.

“Đả đảo bù nhìn!” và “Việt Nam độc lập!”

Câu 35

Thực dân Pháp hạn chế sự phát triển công nghiệp nặng ở Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919-1929) chủ yếu là do

A.

nguồn nhân lực Việt Nam không đáp ứng được yêu cầu

B.

muốn cột chặt nền kinh tể Việt Nam vào nền kinh tế Pháp

C.

thị trường Việt Nam nhỏ hẹp không đáp ứng yêu cầu

D.

muốn ưu tiên nguồn vốn đầu tư cho công nghiệp nhẹ

Câu 36

Trong những năm 80 của thế kỷ XX, Liên Xô và Mỹ đã đạt được thỏa thuận quan trọng nào sau đây?

A.

Ngừng chế tạo bom nguyên tử

B.

Thủ tiêu chế độ phân biệt chủng tộc

C.

Thủ tiêu tên lửa tầm trung ở châu Âu

D.

Thủ  tiêu chủ  nghĩa thực dân

Câu 37

Trong văn kiện ngoại giao nào dưới đây, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã nhân nhượng đối phương về không gian để có thời gian đưa cách mạng tiếp tục tiến lên?

A.

Hiệp định Pari năm 1973 về Việt Nam

B.

Hiệp định Sơ bộ ngày 6-3-1946

C.

Tạm ước Việt-Pháp ngày 14-9-1946

D.

Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương

Câu 38

Việc Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế Cộng sản và tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp (12-1920) là mốc đánh dấu

A.

sự thiết lập quan hệ giữa Việt Nam với các nước thuộc địa trên thế giới

B.

bước ngoặt quyết định trong cuộc đời hoạt động của Nguyễn Ái Quốc

C.

sự chấm dứt tình trạng khủng hoảng về đường lối cứu nước ở Việt Nam

D.

bước ngoặt quyết định trong tiến ừình phát ừiển của cách mạng Việt Nam

Câu 39

Nhận xét nào dưới đây về phong trào dân chủ 1936-1939 ở Việt Nam là không đúng?

A.

Đây là cuộc vận động dân chủ có tính chất dân tộc

B.

Đây là phong trào cách mạng có mục tiêu, hình thức đấu tranh mới

C.

Đây là cuộc vận động cách mạng có tính chất dân tộc điển hình

D.

Đây là phong trào cách mạng có tính chất dân chủ

Câu 40

Nội dung nào dưới đây không phải là tác động của phong trào giải phóng dân tộc đối với quan hệ quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

A.

Dẫn đến sự ra đời của hơn 100 quốc gia độc lập ừên thế giới

B.

Sau khi độc lập, các nước tích cực tham gia đời sống chính trị thế giới

C.

Dẫn đến tình trạng đối đầu giữa các cường quốc về vấn đề thuộc địa

D.

Góp phần làm xói mòn trật tự thế giới hai cực Ianta

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán