Đề thi gdcd phần 3: Pháp luật và đời sống

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 30 câu hỏi; Làm trong 45 phút; cập nhật 26/12/2016
Thời gian làm bài thi 45 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 26/12/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 30 câu
Lượt xem 1,970 lượt xem Lượt thi 63 lượt thi

Câu 1

Lỗi thể hiện điều gì của người biết hành vi của mình là sai, là trái pháp luật

A.

Trạng thái      

B.

Tinh thần       

C.

Thái độ

D.

Cảm xúc

Câu 2

Hình thức áp dụng pháp luật là hình thức thực hiện pháp luật do:

A.

Do mọi cá nhân, cơ quan, tổ chức thực hiện                    

B.

Do cơ quan, công chức thực hiện

C.

Do cơ quan, công chức nhà nước có thẩm quyền thực hiện     

D.

Do cơ quan, cá nhân có quyền thực hiện

Câu 3

Chủ tịch UBND huyện đã trực tiếp giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của một số công dân. Trong trường hợp này chủ tịch UBND huyện đã:

A.

Sử dụng pháp luật

B.

Tuân thủ pháp luật

C.

Thi hành  pháp luật

D.

Áp dụng pháp luật

Câu 4

Người kinh doanh phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, thanh niên đủ 18 tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự..., là hình thức

A.

Thực hiện đúng đắn các quyền hợp pháp.

 

B.

Không làm những điều pháp luật cấm.

 

C.

Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ pháp lý.

 

D.

 

 Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ pháp lý, làm những  gì mà pháp luật quy định phải làm.

Câu 5

Xác định câu phát biểu sai: Trong một quan hệ pháp luật

A.

Không có chủ thể nào chỉ có quyền mà không có nghĩa vụ

B.

Quyền và nghĩa vụ của các chủ thể không tách rời nhau

C.

Không có chủ thể nào chỉ có nghĩa vụ mà không có quyền

D.

Quyền của cá nhân, tổ chức này không liên quan đến nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức khác.

Câu 6

Năng lực hành vi dân sự được công nhận cho:

A.

Những người hiện diện trên lãnh thổ Việt Nam nhưng không mang quốc tịch Việt Nam

 

B.

 Người chưa trưởng thành

 

C.

Người mắc bệnh Down

 

D.

Tất cả đều sai

Câu 7

Những vi phạm pháp luật nghiêm trọng về bảo vệ môi trường đều sẽ bị truy cứu trách nhiệm theo quy định của:

 

A.

Bộ luật Hình sự                                 

B.

Luật Dân sự

C.

Luật  Hành chính

D.

Luật Môi trường

Câu 8

Người nào tuy có điều kiện mà không cứu giúp người đang ở tình trạng nguy hiểm đến tánh mạng, dẫn đến hậu quả người đó chết thì:

A.

Vi phạm pháp luật hành chánh.

B.

Vi phạm pháp luật hình sự.

C.

Bị xử phạt vi phạm hành chánh.

D.

Cả A, B, C đều đúng

Câu 9

Công dân được phép bắt tội phạm bị truy nã vì trường hợp này:

A.

Không cần quyết định của Toà án.                                 

 

B.

Đã có quyết định của Toà án.

 

C.

Không cần quyết định của Viện Kiểm sát.

 

D.

Đã có quyết định của Viện Kiểm sát.

Câu 10

Tính giai cấp của pháp luật thể hiện ở chỗ

A.

Pháp luật là sản phẩm của xã hội có giai cấp.

B.

Pháp luật thể hiện ý chí của giai cấp thống trị.

C.

Pháp luật là công cụ để điều chỉnh các mối quan hệ giai cấp.

D.

Cả a, b, c.

Câu 11

Đặc điểm của pháp luật là:

A.

PL thể hiện ý chí của giai cấp thống trị.

B.

PL là hệ thống những quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung.

C.

PL do Nhà nước đặt ra và bảo vệ.

D.

Tất cả những câu trên.

Câu 12

Pháp luật XHCN mang bản chất của giai cấp:

A.

Nhân dân lao động

B.

Giai cấp cầm quyền

C.

Giai cấp tiến bộ

D.

Giai cấp công nhân.

Câu 13

Pháp luật do nhà nước ta ban hành thể hiện ý chí, nhu cầu lợi ích của

A.

Giai cấp công nhân

B.

Đa số nhân dân lao động

C.

Giai cấp vô sản           

D.

Đảng công sản Việt Nam

Câu 14

Pháp luật là phương tiện để nhà nước quản lý:

A.

Quản lý XH           

B.

Quản lý công dân

C.

Bảo vệ giai cấp

D.

Bảo vệ các công dân

Câu 15

Phương pháp quản lí XH một cách dân chủ và hiệu quả nhất là quản lí bằng:

A.

Giáo dục 

B.

Đạo đức

C.

Pháp luật  

D.

Kế hoạch

Câu 16

Không có pháp luật XH sẽ không:

A.

Dân chủ và hạnh phúc

B.

Trật tự và ổn định

C.

Hòa bình và dân chủ 

D.

Sức mạnh và quyền lực

Câu 17

Văn bản luật bao gồm:

A.

Hiến pháp, Luật, Nghị quyết của QH  

B.

Luật, Bộ luật

C.

Hiến pháp, Luật, Bộ luật  

D.

Hiến pháp, Luật

Câu 18

Pháp luật là:

A.

Hệ thống các văn bản và nghị định do các cấp ban hành và thực hiện.

B.

Những luật và điều luật cụ thể trong thực tế đời sống.

C.

Hệ thống các quy tắc sử xự chung do nhà nước ban hành và được bảo đảm thực hiện bằng quyền lực nhà nước.

D.

Hệ thống các quy tắc sử xự được hình thành theo điều kiện cụ thể của từng địa phương.

Câu 19

Pháp luật có đặc điểm là:

A.

Bắt nguồn từ thực tiễn đời sống xã hội.

B.

Vì sự phát triển của xã hội.

 

C.

Pháp luật có tính quy phạm phổ biến; mang tính quyền lực, bắt buộc chung; có tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức.

 

D.

Mang bản chất giai cấp và bản chất xã hội.

Câu 20

Điền vào chỗ trống: Các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành ............... mà nhà nước là đại diện.

A.

 phù hợp với ý chí của giai cấp cầm quyền

 

B.

phù hợp với ý chí nguyện vong của nhân dân

 

C.

phù hợp với các quy phạm đạo đức

 

D.

phù hợp với mọi tầng lớp nhân dân

Câu 21

Bản chất xã hội của pháp luật thể hiện ở:

A.

 Pháp luật được ban hành vì sự phát triển của xã hội.

B.

Pháp luật phản ánh những nhu cầu, lợi ích của các tầng lớp trong xã hội.

C.

Pháp luật bảo vệ quyền tự do, dân chủ rộng rãi cho nhân dân lao động.

D.

Pháp luật bắt nguồn từ xã hội, do các thành viên của xã hội thực hiện, vì sự phát triển của xã hội.

Câu 22

Nhà nước là:

A.

Một tổ chức xã hội có giai cấp.

 

B.

Một tổ chức xã hội có chủ quyền quốc gia.

 

C.

Một tổ chức xã hội có luật lệ

 

D.

Cả a, b, c.

Câu 23

"Pháp luật là hệ thống quy tắc xử sự mang tính....................., do .................. ban hành và bảo đảm thực hiện, thể hiện....................... của giai cấp thống trị và phụ thuộc vào các điều kiện.................., là nhân tố điều chỉnh các quan hệ xã hội"

A.

Bắt buộc – quốc hội – ý chí – chính trị

B.

Bắt buộc chung – nhà nước – lý tưởng – chính trị

C.

Bắt buộc – quốc hội – lý tưởng – kinh tế xã hội

D.

Bắt buộc chung – nhà nước – ý chí – kinh tế xã hội

Câu 24

Nội dung cơ bản của pháp luật bao gồm:

A.

Các chuẩn mực thuộc về đời sống tinh thần, tình cảm của con người.

B.

Quy định các hành vi không được làm.

C.

Quy định các bổn phận của công dân.

D.

Các quy tắc xử sự (việc được làm, việc phải làm, việc không được làm)

Câu 25

Trong các văn bản quy phạm pháp luật sau, văn bản nào có hiệu lực pháp lí cao nhất?

A.

Hiến pháp

B.

Nghị quyết

C.

Pháp lệnh

D.

Luật

Câu 26

Trong hàng lọat quy phạm PL luôn thể hiện các quan niệm về................có tính chất phổ biến, phù hợp với sự phát triển và tiến bộ XH

A.

Đạo đức   

B.

Giáo dục  

C.

Khoa học

D.

Văn hóa

Câu 27

Pháp lệnh do cơ quan nào ban hành?

A.

UBTV Quốc hội  

B.

Chính phủ

C.

Quốc hội     

D.

Thủ tướng chính phủ

Câu 28

Một trong những đặc điểm để phân biệt pháp luật với quy phạm đạo đức là:

A.

Pháp luật có tính quyền lực, bắt buộc chung.

B.

Pháp luật có tính quyền lực.

C.

Pháp luật có tính bắt buộc chung.

D.

Pháp luật có tính quy phạm.

Câu 29

Tổ chức duy nhất có quyền ban hành pháp luật và tổ chức thực hiện pháp luật là:

A.

Chính phủ.

B.

Quốc hội.

C.

Các cơ quan nhà nước.

D.

Nhà nước.

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán