Đề thi gdcd phần 6: Quyền bình đẳng giữa các dân tộc và tôn giáo

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 28/12/2016
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 28/12/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 1,398 lượt xem Lượt thi 45 lượt thi

Câu 1

Nguyên tắc quan trọng hàng đầu trong hợp tác giao lưu giữa các dân tộc:

A.

Các bên cùng có lợi     

B.

Bình đẳng

C.

Đoàn kết giữa các dân tộc    

D.

Tôn trọng lợi ích của các dân tộc thiểu số

Câu 2

Số lượng các dân tộc cùng sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam là:

A.

54

B.

55

C.

56

D.

57

Câu 3

Dân tộc được hiểu theo nghĩa:

A.

Một bộ phận dân cư của 1 quốc gia   

B.

Một dân tộc thiểu số

C.

Một dân tộc ít người          

D.

Một cộng đồng có chung lãnh thổ

Câu 4

Yếu tố quan trọng để phân biệt sự khác nhau giữa tín ngưỡng với mê tín dị doan là:

A.

Niềm tin   

B.

Nguồn gốc

C.

Hậu quả xấu để lại          

D.

Nghi lễ

Câu 5

Hành vi nào sau đây thể hiện tín ngưỡng?

A.

Thắp hương trước lúc đi xa        

B.

Yếm bùa

C.

Không ăn trứng trước khi đi thi   

D.

Xem bói

Câu 6

Khẩu hiệu nào sau đây phản ánh không đúng trách nhiệm của công dân có tín ngưỡng, tôn giáo đối với đạo pháp và đất nước:

A.

Buôn thần bán thánh        

B.

Tốt đời đẹp đạo

C.

Kính chúa yêu nước          

D.

Đạo pháp dân tộc

Câu 7

Bình đẳng giữa các tôn giáo được hiểu là:

A.

Công dân có quyền không theo bất kì tôn giáo nào.

B.

Người đã theo tín ngưỡng, tôn giáo không có quyền bỏ mà theo tín ngưỡng, tôn giáo khác.

C.

Người theo tín ngưỡng, tôn giáo có quyền tham gia hoạt động tín ngưỡng tôn giáo đó.

D.

Tất cả các phương án trên.

Câu 8

Quyền bình đẳng giữa các dân tộc được hiểu là:

A.

Các dân tộc được nhà nước và pháp luật tôn trọng

B.

Các dân tộc được nhà nước và pháp luật bảo vệ

C.

Các dân tộc được nhà nước tôn trọng, bảo vệ và pháp luật tạo điều kiện phát triển

D.

Các dân tộc được nhà nước và pháp luật tôn trọng, bảo vệ

Câu 9

Tôn giáo được biểu hiện:

A.

Qua các đạo khác nhau

B.

Qua các tín ngưỡng

C.

Qua các hình thức tín ngưỡng có tổ chức

D.

Qua các hình thức lễ nghi

Câu 10

Trong xu hướng toàn cầu hóa, quốc tế hóa hiện nay và để đảm bảo sự lâu dài, hiệu quả, mỗi quốc gia nên chọn phát triển theo hướng:

A.

Năng động   

B.

Sáng tạo  

C.

Bền vững 

D.

Liên tục

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán