Đề thi HK2 môn Sinh lớp 11 năm 2020 - Trường THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt Kiên Giang

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 30 câu hỏi; Làm trong 45 phút; cập nhật 10/05/2020
Thời gian làm bài thi 45 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 10/05/2020
Lớp, cấp Số câu hỏi 30 câu
Lượt xem 1,473 lượt xem Lượt thi 52 lượt thi

Câu 1

Đặc điểm nào không có ở sinh trưởng sơ cấp ở thực vật?

A.

Làm tăng kích thước chiều dài của cây.

B.

Diễn ra hoạt động của tầng sinh bần.

C.

Diễn ra cả ở cây một lá mầm và cây hai lá mầm.

D.

Diễn ra hoạt động của mô phân sinh đỉnh.

Câu 2

Hậu quả đối với trẻ em khi thiếu tirôxin là:

A.

Các đặc điểm sinh dục phụ nam kém phát triển.

B.

Các đặc điểm sinh dục phụ nữ kém phát triển.

C.

Người nhỏ bé hoặc khổng lồ.

D.

Chậm lớn hoặc ngừng lớn, trí tuệ kém.

Câu 3

Cho 2 hiện tượng sau:

a. Sự vận động của tua cuốn ở cây đậu cô ve quấn quanh một cọc rào: tua cuốn mọc thẳng cho đến khi tiếp xúc với cọc rào. Sự tiếp xúc đã kích thích sự kéo dài của các tế bào ở phía không tiếp xúc của tua cuốn làm cho nó quấn quanh cọc rào

b. Vận động quấn vòng của tua cuốn ở rau muống: Các tua cuốn tạo các vòng giống nhau di chuyển liên tục xung quanh trục của nó, sự quấn vòng diễn ra cứ 5 phút một lần.

Phát biểu đúng về 2 hiện tượng trên là:

1. Cả 2 hiện tượng đều là hình thức hướng động kiểu hướng tiếp xúc.

2. Hiện tượng (a) là hình thức hướng động kiểu hướng tiếp xúc, hiện tượng (b) là hình thức ứng động kiểu ứng động sinh trưởng.

3. Hiện tượng (a) là hình thức hướng động kiểu hướng tiếp xúc, hiện tượng (b) là hình thức ứng động kiểu ứng động không sinh trưởng.

4. Cả 2 hiện tượng đều là hình thức cảm ứng liên quan đến sự phân chia và lớn lên của các tế bào của cây. 

A.

1, 4

B.

2, 4

C.

3, 4

D.

1, 3

Câu 4

Vai trò của tính cảm ứng đối với cây là:

A.

giúp cây tránh được các tác động cơ học mạnh

B.

giúp cây luôn hướng về ánh sáng để quang hợp

C.

giúp cây thích nghi với sự biến đổi của môi trường

D.

giúp cây bám vào giá thể để vươn cao

Câu 5

Khi bị kích thích ở bất kì điểm nào của cơ thể cũng gây phản ứng lan tỏa toàn thân là kiểu phản ứng thuộc động vật nào sau đây?

A.

San hô

B.

Cánh cam

C.

Thằn lằn

D.

Trùng amip

Câu 6

Nhóm các động vật nào sau đây đều có hạch thần kinh?

A.

Tôm, rắn nước, cua đồng, ốc sên, san hô, gà lôi

B.

Ếch nhái, sâu bướm, hải quỳ, cá mập, hổ

C.

Thỏ, cá sấu, rùa, châu chấu, ễnh ương

D.

Chim sâu, bọ xít, giun dẹp, thủy tức, cào cào

Câu 7

Qua sơ đồ sau của điện thế hoạt động

Giai đoạn IV là giai đoạn: 

A.

phân cực

B.

mất phân cực

C.

tái phân cực

D.

đảo cực

Câu 8

Thuốc aminazin là thuốc an thần vì aminazin có tác dụng: 

A.

tổng hợp ađrênalin, phá hủy enzim phân giải axêtincôlin nên làm rối loạn sự dẫn truyền xung thần kinh về não do đó làm giảm bớt lượng thông tin về não

B.

phân giải ađrênalin, phá hủy xinap nên chặn đứng các thông tin từ các cơ quan truyền về não do đó não ít phải hoạt động do ít phải xử lí thông tin

C.

tổng hợp ađrênalin quá nhiều, làm xung thần kinh liên tục dẫn truyền qua xinap nên xinap hoạt động quá tải dẫn đến bị ức chế và xung thần kinh không thể truyền về não để xử lí 

D.

phân giải ađrênalin, hạn chế sự dẫn truyền xung thần kinh qua xinap nên não được nghỉ ngơi do ít nhận đƣợc các thông tin từ các bộ phận khác của cơ thể truyền về 

Câu 9

Đặc điểm nào không phải là đặc điểm của sự lan truyền xung thần kinh trên sợi thần kinh không có bao miêlin? 

A.

Xung thần kinh lan truyền liên tục từ vùng này sang vùng khác kề bên

B.

Xung thần kinh lan truyền nhờ cơ chế điện thế hoạt động và không theo cách nhảy cóc

C.

Xung thần kinh lan truyền liên tục do tái phân cực, mất phân cực và đảo cực liên tiếp

D.

Xung thần kinh không chạy trên sợi trục mà chỉ kích thích vùng màng kế tiếp làm thay đổi tính thấm của màng

Câu 10

Con người đã ứng dụng những hiểu biết về tập tính của động vật vào đời sống và sản xuất như tại các khu vui chơi giải trí, người ta huấn luyện cá heo nhảy qua vòng, khỉ đạp xe đạp… Đây là ứng dụng của hình thức học tập nào ở động vật? 

A.

Điều kiện hóa đáp ứng

B.

Điều kiện hóa hành động

C.

Quen nhờn

D.

In vết

Câu 11

Sinh trưởng ở thực vật không là quá trình:

A.

tăng kích thước của cơ thể (chiều dài, bề mặt, thể tích)

B.

tăng số lượng và kích thước của tế bào

C.

phân hóa và tạo nên các cơ quan của cơ thể (rễ, thân, lá)

D.

phân bào của mô phân sinh làm cho cây cao và to thêm

Câu 12

Ở cây phượng, thân và rễ dài ra là nhờ hoạt động của: 

A.

Mô phân sinh bên

B.

Mô phân sinh lóng 

C.

Mô phân sinh cành

D.

Mô phân sinh đỉnh

Câu 13

Với các thông tin về một số nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của thực vật như sau:

…(1)… ảnh hưởng đến sự tạo rễ, hình thành chồi, hoa, sự rụng lá từ đó có những cây cành lá vươn cao hoặc chỉ mọc bên dưới tán lá của cây khác

…(2)… có vai trò quyết định ở giai đoạn nảy mầm của hạt, chồi và làm nên sự khác biệt rõ giữa thảm thực vật vùng ôn đới so với thực vật vùng nhiệt đới

…(3)… là nguyên liệu cho trao đổi chất và ảnh hưởng đến hầu hết các giai đoạn sinh trưởng của cây

…(4)… có vai trò kích thích hoặc kìm hãm quá trình sinh trưởng của cây.

(1), (2), (3), (4) lần lượt là những nhân tố: 

A.

nhiệt độ, ánh sáng, nước, hoocmôn thực vật 

B.

ánh sáng, nhiệt độ, nước, hoocmôn thực vật

C.

ánh sáng, nước, nhiệt độ, hoocmôn thực vật

D.

nhiệt độ, nước, ánh sáng, hoocmôn thực vật

Câu 14

Cho các dữ liệu sau:

1. Được tạo ra và chỉ gây tác dụng ở cùng một nơi.

2. Nồng độ thấp nhƣng gây ra những biến đổi mạnh.

3. Hoocmôn kích thích là nhóm hoocmôn có tác dụng tới sự phân chia, kéo dài và lớn lên của tế bào; thường có nhiều ở bộ phận đang sinh trưởng.

4. Tính chuyên hóa thấp hơn so với hoocmôn động vật bậc cao.

5. Hoocmôn thực vật là các chất hữu cơ do cơ thể thực vật tiết ra có tác dụng xúc tác, làm giảm năng lƣợng hoạt hóa để các phản ứng xảy ra nhanh hơn hoặc chậm hơn.

6. Được vận chuyển theo mạch gỗ và mạch rây

Phát biểu nào đúng về đặc điểm của hoocmôn thực vật?

A.

1, 5

B.

1, 3, 5, 6

C.

2, 4, 5, 6

D.

2, 3, 4, 6

Câu 15

Auxin nhân tạo gây hại cho người và động vật sử dụng vì hoocmon này: 

A.

không có enzim phân giải

B.

kích thích tế bào phân chia quá nhanh

C.

ức chế sự sinh trưởng của tế bào

D.

làm tăng nhanh sự già hóa nên nông phẩm mau hư

Câu 16

Nói về hoocmon thực vật, phát biểu nào sau đây không đúng?

A.

Khi hàm lượng auxin cao sẽ kích thích chồi ngọn mọc nhanh nhưng lại ức chế phát triển của chồi bên

B.

Trong hạt nảy mầm, gibêrelin tăng nhanh và đạt trị số cực đại, còn axit abxixic giảm xuống rất mạnh

C.

Khi hàm lượng gibêrelin cao hơn hàm lượng axit abxixic hạt sẽ kéo dài trạng thái ngủ, nghỉ 

D.

Để phát triển rễ trong nuôi cấy mô thực vật cần xử lí auxin và kinêtin với hàm lượng 3mg/l auxin, 0,02mg/l kinêtin

Câu 17

Phát triển ở thực vật gồm những quá trình nào sau đây:

A.

quá trình sinh trưởng và quá trình phân hóa

B.

quá trình phân hóa và quá trình phát sinh hình thái

C.

quá trình sinh trưởng và quá trình phát sinh hình thái 

D.

quá trình sinh trưởng, phân hóa và phát sinh hình thái

Câu 18

Lúa đại mạch (Hordeum) chỉ ra hoa khi độ dài của ngày ít nhất bằng 14 giờ. Cây lúa (Oryza saviva) bị ức chế ra hoa khi trong đêm tối có 1 lóe sáng dù với cƣờng độ rất yếu. Kết luận nào sau đây đúng?

A.

Lúa đại mạch (Hordeum) là cây ngày dài, cây lúa (Oryza saviva) là cây ngày ngắn

B.

Lúa đại mạch (Hordeum) là cây ngày ngắn, cây lúa (Oryza saviva) là cây ngày dài

C.

Lúa đại mạch (Hordeum) là cây ngày dài, cây lúa (Oryza saviva) là cây trung tính

D.

Lúa đại mạch (Hordeum) là cây trung tính, cây lúa (Oryza saviva) là cây ngày ngắn

Câu 19

Nội dung đúng về sinh trưởng và phát triển ở động vật là:

A.

Phát triển dẫn đến sự thay đổi về số lượng, còn sinh trưởng là sự thay đổi về chất lượng

B.

Sinh trưởng bao gồm sự biệt hóa tế bào và phát sinh hình thái cơ quan còn phát triển là sự gia tăng số lượng và kích thước tế bào

C.

Phát triển ở động vật dẫn đến sự thay đổi về chất lượng còn sinh trưởng là sự thay đổi về số lượng

D.

Sinh trưởng là sự gia tăng số lượng và kích thước tế bào còn phát triển bao gồm phát triển qua biến thái hoàn toàn và biến thái không hoàn toàn

Câu 20

Trong quá trình phát triển ở động vật, sự phát triển qua biến thái là trường hợp: 

A.

Hợp tử phát triển - phân hóa qua nhiều giai đoạn phôi bào mới hình thành con non

B.

Cơ thể mới được hình thành hoàn thiện phải trải qua giai đoạn nhộng

C.

Không đẻ con trực tiếp mà phải qua các giai đoạn phát triển phôi

D.

Con non (ấu trùng) chưa giống con trưởng thành, phải qua nhiều biến đổi về hình thái, sinh lí mới đạt cơ thể trưởng thành

Câu 21

Nội dung nào là đúng?

A.

ống tiêu hóa của bướm có enzim tiêu hóa prôtêin, lipit, cacbohidratbướm trưởng thành chỉ có hại vì chúng phá hoại mùa màng rất ghê gớm

B.

bướm trưởng thành chỉ có hại vì chúng phá hoại mùa màng rất ghê gớm

C.

quá trình biến thái của bướm diễn ra trước giai đoạn hậu phôi

D.

ống tiêu hóa của sâu bướm có enzim tiêu hóa cacbohidrat, prôtêin, lipit

Câu 22

Cho các biện pháp sau:

(1) Cải thiện chế độ dinh dưỡng.

(2) Luyện tập thể dục thể thao.

(3) Sinh sản ở tuổi dậy thì.

(4) Tuyên truyền mọi người không sử dụng ma túy.

(5) Tư vấn di truyền.

(6) Ngăn chặn việc phát hiện các đột biến trong phát triển phôi thai.

Có bao nhiêu biện pháp được dùng để cải thiện chất lượng dân số?

A.

4

B.

3

C.

2

D.

1

Câu 23

inh sản vô tính ở thực vật là sự hình thành cây mới từ một phần của …(I)…, cây mới có đặc điểm …(II)…, hình thức sinh sản này …(III)…. Các cụm từ đúng tương ứng với vị trí I, II, III lần lượt là:

A.

Cơ quan sinh dục; khác cây bố mẹ; có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái

B.

Cơ quan sinh dưỡng; giống cây mẹ; không có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái

C.

Cơ quan sinh dục; giống cây bố hoặc cây mẹ; không có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái

D.

Cơ quan sinh dưỡng; giống cây mẹ; có sự kết hợp giữa hạt phấn và noãn

Câu 24

Hình thức sinh sản vô tính của rêu là sinh sản:

A.

sinh dưỡng

B.

bào tử

C.

phân mảnh

D.

phân đôi

Câu 25

Ở một loài thực vật có hoa có bộ nhiễm sắc thể 2n = 24. Từ một tế bào mẹ (2n) trong bao phấn tiến hành quá trình giảm phân tạo 4 tế bào con. Mỗi tế bào tạo thành sau giảm phân sẽ tiến hành nguyên phân để tạo ra …(1)….. và …(2)….., số nhiễm sắc thể trong mỗi tế bào này là ….(3)….. , chúng được bao bọc trong một thành dày chung tạo thành …(4)…… và được gọi là …..(5)….... (1), (2), (3), (4), (5) lần lượt là:

A.

một tế bào sinh sản; một tế bào sinh dƣỡng; 12 NST; một hạt phấn; thể giao tử đực

B.

bốn tế bào sinh dƣỡng; bốn tế bào sinh sản; 24 NST; bốn hạt phấn; các giao tử đực

C.

2 giao tử đực; một ống phấn; 12 NST; các hạt phấn; thể giao tử đực

D.

1 trứng; nhân cực; 12 NST; một túi phôi; thể giao tử cái

Câu 26

Thụ tinh kép ở thực vật hạt kín là:

A.

cùng lúc giao tử ♂ thứ nhất thụ tinh với tế bào trứng tạo thành nhân tam bội và giao tử ♂ thứ hai hợp nhất với nhân lưỡng bội tạo thành hợp tử 

B.

cùng lúc giao tử ♂ thứ nhất thụ tinh với tế bào trứng tạo thành hợp tử và giao tử ♂ thứ hai hợp nhất với nhân đối cực tạo nên nhân tam bội

C.

cùng lúc giao tử ♂ thứ nhất thụ tinh với tế bào trứng và giao tử ♂ thứ hai hợp nhất với tế bào kèm

D.

cùng lúc giao tử ♂ thứ nhất thụ tinh với tế bào trứng tạo thành hợp tử và giao tử ♂ thứ hai hợp nhất với nhân lưỡng bội tạo nên nhân tam bội

Câu 27

Nhân bản vô tính ở động vật là trường hợp:

A.

Đem tế bào sinh dƣỡng hai loài lai với nhau, rồi kích thích tế bào lai phát triển thành cơ thể mới

B.

Nuôi và kích thích để mô phát triển thành nhiều cá thể mới giống nhau và giống mẹ

C.

Chuyển nhân của một tế bào xôma (2n) vào một tế bào trứng đã lấy mất nhân, rồi kích thích tế bào trứng đó phát triển thành phôi và tiếp tục phát triển thành cơ thể mới

D.

Chuyển nhân của một tế bào xôma (n) vào một tế bào trứng đã lấy mất nhân, rồi kích thích tế bào trứng phát triển thành phôi rồi phát triển thành cơ thể mới

Câu 28

Đặc trưng không thuộc sinh sản hữu tính là:

A.

luôn có sự trao đổi, tái tổ hợp của 2 bộ gen

B.

luôn có quá trình hình thành và hợp nhất của các giao tử

C.

tạo ra thế hệ sau giữ nguyên đặc tính di truyền của cơ thể mẹ

D.

tạo sự đa dạng di truyền cung cấp nguyên liệu cho tiến hóa và chọn giống

Câu 29

Trong cơ chế điều hòa sinh trứng ở người, nội dung đúng là:

A.

Nếu trứng được thụ tinh, thể vàng sẽ teo lại để hợp tử phát triển và bám vào niêm mạc tử cung

B.

Trong một chu kì phát triển, chín và rụng của trứng nồng độ các hoocmon sinh dục cũng biến động theo chu kì trong đó nồng độ prôgestêron tăng cao sau sự gia tăng nồng độ của LH

C.

Nếu trứng không được thụ tinh sẽ không có phôi làm tổ nên niêm mạc tử cung vẫn dày và tích đầy máu để chờ trứng rụng ở chu kì kế tiếp 

D.

Phụ nữ trong thời kì mang thai không có trứng chín và rụng vì thai nhi trong tử cung đã ức chế vùng dưới đồi và tuyến yên tiết các hoocmon GnRH, FSH, LH

Câu 30

Trong các biện pháp tránh thai sau, các biện pháp ngăn cản tinh trùng gặp trứng là:

1. Dùng bao cao su

2. Thắt ống dẫn tinh

3. Uống viên tránh thai

4. Đặt vòng tránh thai 

A.

1, 2, 4

B.

1, 3, 4

C.

1, 2, 3

D.

1, 2, 3, 4

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán