Đề thi KSCL năm 2020 trường THPT Trần hưng đạo Vĩnh Phúc

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 40 câu hỏi; Làm trong 50 phút; cập nhật 29/04/2020
Thời gian làm bài thi 50 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 29/04/2020
Lớp, cấp Số câu hỏi 40 câu
Lượt xem 740 lượt xem Lượt thi 13 lượt thi

Câu 1

Biến đổi lớn nhất của các nước Đông Nam á sau Chiến tranh thế giới thứ hai là gì?

A.

Các nước Đông Nam á đều giành được độc lập

B.

Các nước Đông Nam á đều gia nhập ASEAN

C.

Các nước Đông Nam á trở thành nước công nghiệp mới (NIC)

D.

Tất cả đều đúng

Câu 2

Sự khởi sắc của tổ chức Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được đánh dấu bằng sự kiện nào? 

A.

Campuchia gia nhập ASEAN (4/1999) 

B.

Hiệp ước thân thiện và hợp tác Bali (2/1976) 

C.

Việt Nam gia nhập ASEAN (7/1995) 

D.

Các nước ký bản Hiến chương ASEAN (11/2007) 

Câu 3

Điều kiện tiên quyết nhất đưa đến sự thành lập tổ chức ASEAN năm 1967 là các quốc gia thành viên

A.

đều có nền kinh tế phát triển.

B.

đều giành được độc lập

C.

đều có chế độ chính trị tương đồng

D.

đều có nền văn hóa dân tộc đặc sắc.

Câu 4

Việc mở rộng thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) diễn ra lâu dài và đầy trở ngại chủ yếu là do 

A.

tác động của cuộc Chiến tranh lạnh và cục diện hai cực, hai phe.

B.

có nhiều khác biệt về văn hóa giữa các quốc gia dân tộc.

C.

các nước thực hiện những chiến lược phát triền kinh tế khác nhau.

D.

nguyên tắc hoạt động của ASEAN không phù hợp với một số nước

Câu 5

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, lực lượng Đồng minh nào vào Việt Nam giải giáp quân đội Nhật ở phía Nam vĩ tuyến 16? 

A.

Quân Mỹ

B.

Quân Pháp

C.

Quân Anh

D.

Quân Trung Hoa Dân quốc

Câu 6

Hội nghị Ianta (tháng 2 - 1945) không thông qua quyết định nào?

A.

Thành lập tổ chức Liên hợp quốc nhằm duy trì hòa bình, an ninh thế giới.

B.

Quy định việc đóng quân tại các nước nhằm giải giáp quân đội phát xít.

C.

Giao cho quân Pháp việc giải giáp quân đội Nhật ở Đông Dương.

D.

Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật.

Câu 7

Ý nào dưới đây không phải là điểm tương đồng về lịch sử của cả ba nước Đông Dương trong giai đoạn 1945 - 1975?

A.

Ba nước có những giai đoạn thực hiện chính sách hòa bình, trung lập và đấu tranh chống lại chế độ diệt chủng

B.

Ba nước tiến hành kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ xâm lược.

C.

Thắng lợi của cách mạng Việt Nam, Lào, Campuchia góp phần vào sự sụp đồ của chủ nghĩa thực dân kiểu cũ và kiểu mới

D.

Sự đoàn kết của ba dân tộc góp phần vào thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ

Câu 8

Bài học kinh nghiệm rút ra cho Việt Nam từ sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô là?

A.

Kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản.

B.

Tập trung cải cách hệ thống chính trị và đổi mới tư tưởng.

C.

Thừa nhận chế độ đa nguyên, đa đảng.

D.

Kiên định con đường tư bản chủ nghĩa, giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng.

Câu 9

Cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần vương là?

A.

hởi nghĩa Bãi Sậy.

B.

 Khởi nghĩa Ba Đình.

C.

Khởi nghĩa Hương Khê.

D.

Khởi nghĩa Hùng Lĩnh.

Câu 10

Nguyên nhân cơ bản nhất quyết định sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu (1989 - 1991) là

A.

 không bắt kịp bước phát triển của khoa học - kĩ thuật tiên tiến.

B.

 những sai lầm về chính trị và tha hóa về phẩm chất đạo đức của một số người lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

C.

 sự chống phá của các thế lực thù địch.

D.

 đường lối lãnh đạo mang tính chủ quan, duy ý chí, cùng với cơ chế tập trung quan liêu bao cấp.

Câu 11

Đặc điểm của phong trào Cần Vương cuối thế kỷ XIX là

A.

Là phong trào yêu nước của các tầng lớp nông dân

B.

Là phong trào yêu nước theo khuynh hướng và ý thức hệ phong kiến

C.

Là phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản

D.

Là phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản

Câu 12

Quốc gia đầu tiên phóng thành công tàu vũ trụ có người lái bay vòng quanh Trái Đất là

A.

Anh.

B.

Pháp.

C.

Mỹ.

D.

Liên Xô.

Câu 13

Kết quả cuộc đấu tranh giành độc lập của các nước Đông Nam Á trong năm 1945 chứng tỏ

A.

lực lượng vũ trang giữ vai trò quyết định.

B.

điều kiện khách quan giữ vai trò quyết định.

C.

tầng lớp trung gian đóng vai trò nòng cốt.

D.

điều kiện chủ quan giữ vai trò quyết định.

Câu 14

Vai trò quan trọng nhất của tổ chức Liên hợp quốc là

A.

​thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác giữa tất cả các nước

B.

duy trì hoà bình và an ninh quốc tế

C.

giúp đỡ các dân tộc về kinh tế, văn hoá, giáo dục, y tế, nhân đạo

D.

giải quyết các vụ tranh chấp và xung đột khu vực

Câu 15

Chính quyền cách mạng do quần chúng nhân dân thiết lập nên sau Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga là:

A.

Chính phủ lâm thời

B.

Nhà nước dân chủ nhân dân

C.

Nhà nước cộng hòa dân chủ nhân dân

D.

Các Xô viết đại biểu công nhân, nông dân và binh lính

Câu 16

Theo thỏa thuận các nước đồng minh tại Hội nghị Ianta, khu vực Đông Nam Á thuộc phạm vi ảnh hưởng của

A.

Các nước phương Tây

B.

Liên Xô

C.

D.

Anh

Câu 17

Tháng 8 - 1967, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập là biểu hiện rõ nét của xu thế nào?

A.

Toàn cầu hóa

B.

Hòa hoãn Đông - Tây

C.

Đa cực, nhiều trung tâm

D.

Liên kết khu vực.

Câu 18

Trong công cuộc xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, Liên Xô đi đầu trong lĩnh vực

A.

công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng

B.

công nghiệp vũ trụ và công nghiệp điện hạt nhân

C.

công nghiệp nặng, chế tạo máy móc

D.

công nghiệp quốc phòng

Câu 19

Chính sách đối ngoại của Trung Quốc 1979 đến nay là

A.

Mở rộng quan hệ hữu nghị hợp tác với các nước trên thế giới.

B.

Tiếp tục đường lối đóng cửa

C.

Duy trì hai đường lối bất lợi cho Trung Quốc

D.

Chỉ mở rộng quan hệ hợp tác với các nước Xã hội chủ nghĩa

Câu 20

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự thất bại của phong trào Cần vương là do

A.

vũ khi thô sơ, lực lượng chênh lệch.

B.

chưa có đường lối đấu tranh đúng đắn.

C.

phong trào diễn ra lẻ tẻ, chưa có sự liên kết.

D.

thực dân Pháp mạnh về tiềm lực kinh tế và quân sự.

Câu 21

Sắp xếp các dữ liệu theo thứ tự thời gian về thành tựu khoa học-kĩ thuật Liên Xô từ sau năm 1945:

1. Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo.

2. Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử.

3. Liên Xô phóng tàu vũ trụ, mở đầu kỷ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người.

A.

2, 3, 1

B.

2, 1, 3

C.

3, 2,1

D.

1, 3, 2

Câu 22

Tình hình kinh tế Trung Quốc (1979 - 1998 ) có điểm gì nổi bật?

A.

Nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm chạp

B.

Kinh tế phát triển mạnh, trở thành một trong những trung tâm kinh tế tài chính của thế giới

C.

Nền kinh tế Trung Quốc tiến bộ nhanh chóng, tốc độ tăng trưởng cao

D.

Nền kinh tế đã phục hồi ngang bằng so với thời kì trước chiến tranh thứ hai

Câu 23

Việc thực dân Anh đưa ra phương án Maobattơn đã chứng tỏ

A.

thực dân Anh đã nhượng bộ trong quá trình cai trị ở Ấn Độ.

B.

thực dân Anh muốn thay đổi phương án cai trị để xoa dịu mâu thuẫn dân tộc.

C.

cuộc đấu tranh đòi độc lập của nhân dân Ấn Độ đã giành thắng lợi hoàn toàn

D.

thực dân Anh đã chấm dứt việc cai trị và bóc lột Ấn Độ

Câu 24

Việc Nhật Bản đầu hàng không điều kiện có ý nghĩa như thế nào?

A.

Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc

B.

Quân Nhật chính thức ngừng chiến đấu trên các mặt trận

C.

Khẳng định sức mạnh của Liên Xô và Mĩ

D.

Các nước thuộc địa của Nhật được giải phóng

Câu 25

Tháng 3 - 1921, Đảng Bônsêvích quyết định thực hiện Chính sách kinh tế mới  (NEP) ở nước Nga trong bối cảnh

A.

đã hoàn thành nhiệm vụ công nghiệp hóa

B.

quan hệ sản xuất phong kiến vẫn thống trị

C.

đã hoàn thành tập thể hóa nông nghiệp

D.

nền kinh tế quốc dân bị tàn phá nghiêm trọng

Câu 26

Tính chất của Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga là

A.

Cách mạng tư sản

B.

Cách mạng vô sản

C.

Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới

D.

Cách mạng giải phóng dân tộc

Câu 27

Đường lối chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước Nga (1917) được V. I. Lênin đề ra trong

A.

Chính sách cộng sản thời chiến

B.

Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa

C.

Chính sách kinh tế mới (NEP).

D.

Luận cương tháng Tư

Câu 28

Sự kiện nước Đức kí văn bản đầu hàng không điều kiện ngày 9-5-1945 có ý nghĩa gì?

A.

Chủ nghĩa phát xít bị tiêu diệt hoàn toàn

B.

Chiến tranh chấm dứt hoàn toàn ở châu Âu

C.

Liên Xô đã giành thắng lợi hoàn toàn

D.

Chiến tranh chấm dứt hoàn toàn trên thế giới

Câu 29

Cuộc cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đã

A.

đưa nhân dân Nga lên làm chủ vận mệnh của mình

B.

giúp Nga hoàn thành mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội

C.

giúp Nga đẩy lùi nguy cơ giặc ngoại xâm và nội phản

D.

dẫn đến tình trạng hai chính quyền song song tồn tại

Câu 30

Nguyên nhân sâu xa dẫn đến cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) là gì?

A.

Các thế lực phát xít lên cầm quyền ở một số nước Âu - Mỹ

B.

Quy luật phát triển không đồng đều của chủ nghĩa tư bản

C.

Mâu thuẫn gay gắt giữa phe Đồng minh với phe phát xít

D.

Chính sách theo “chủ nghĩa biệt lập” của Mỹ và Anh

Câu 31

Thái độ nhượng bộ phát xít của chính phủ các nước Anh, Pháp, Mĩ là do

A.

Lo sợ trước sự lớn mạnh của Liên Xô và muốn tiến công Liên Xô

B.

Cần thời gian để chuẩn bị chiến đấu chống cả chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa phát xít

C.

Lo sợ sự bành trướng của chủ nghĩa phát xít nhưng thù ghét chủ nghĩa cộng sản nên muốn đẩy chiến tranh về phía Liên Xô

D.

Sợ các nước phát xít tấn công nước mình và muốn liên minh với phe phát xít

Câu 32

Theo thỏa thuận tại Hội nghị Pốtxđam (1945), quân đội Trung Hoa Dân quốc vào Việt Nam giải giáp quân đội Nhật từ

A.

vĩ tuyến 16 trở ra Bắc

B.

vĩ tuyến 17 trở ra Bắc

C.

vĩ tuyến 17 trở vào Nam

D.

vĩ tuyến 16 trở vào Nam

Câu 33

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, theo thỏa thuận của hội nghị Ianta, phía Bắc Triều Tiên do quân đội của nước nào đóng?

A.

Anh

B.

Liên Xô

C.

D.

Pháp

Câu 34

Từ năm 1996 đến năm 2000, kinh tế Liên bang Nga

A.

kém phát triển và suy thoái

B.

lâm vào trì trệ và khủng hoảng

C.

phát triển với tốc độ cao

D.

có sự phục hồi và phát triển

Câu 35

Ý nào không phản ánh đúng ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga

A.

Giải phóng giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc Nga khỏi ách áp bức bóc lột

B.

Làm thay đổi hoàn toàn tình hình đất nước Nga

C.

Đưa đến sự thành lập Liên bang Xô viết (Liên Xô).

D.

Đưa người lao động trở thành người làm chủ đất nước và vận mệnh của mình

Câu 36

Điểm khác của khởi nghĩa Yên Thế (1884-1913) so với các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần vương (1885-1896) là về

A.

Phương pháp đấu tranh

B.

lực lượng chủ yếu

C.

xuất thân của người lãnh đạo

D.

kết quả đấu tranh

Câu 37

Ý nghĩa của phong trào Cần vương là

A.

Củng cố chế độ phong kiến Việt Nam

B.

Buộc thực dân Pháp phải trao trả độc lập

C.

Thổi bùng lên ngọn lửa đấu tranh cứu nước trong nhân dân.

D.

Tạo tiền đề cho sự xuất hiện trào lưu dân tộc chủ nghĩa đầu thế kỉ XX

Câu 38

Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) kết thúc đã

A.

tạo ra những thay đổi căn bản trong tình hình thế giới.

B.

giải quyết được mâu thuẫn giữa đế quốc với thuộc địa

C.

tạo nên sự cân bằng về thế và lực giữa các nước tư bản

D.

mở ra thời kỳ khủng hoảng kéo dài của chủ nghĩa tư bản

Câu 39

Trong quá trình đổi mới, Việt Nam có thể rút ra bài học gì từ công cuộc xây dựng đất nước của Ấn Độ và Trung Quốc ?

A.

Trong quá trình đổi mới, Việt Nam có thể rút ra bài học gì từ công cuộc xây dựng đất nước của Ấn Độ và Trung Quốc ?

B.

Đẩy mạnh cuộc “Cách mạng chất xám” để trở thành nước xuất khẩu phần mềm

C.

Ứng dụng thành tựu khoa học - kĩ thuật trong xây dựng đất nước

D.

Nâng cao trình độ dân trí cho nhân dân để khai thác hợp lí các nguồn tài nguyên

Câu 40

Vấn đề quan trọng hàng đầu và cấp bách nhất đặt ra cho các nước đồng minh tại Hội nghị Ianta là

A.

Nhanh chóng đánh bại hoàn toàn các nước phát xít

B.

Tổ chức lại thế giới sau chiến tranh

C.

Phân chia thành quả chiến thắng giữa các nước thắng trận

D.

Giải quyết vấn đề các nước phát xít chiến bại.

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán