Đề thi minh hoạ chính thức của Bộ giáo dục môn Vật Lý năm 2018

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 40 câu hỏi; Làm trong 50 phút; cập nhật 29/01/2018
Thời gian làm bài thi 50 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 29/01/2018
Lớp, cấp Số câu hỏi 40 câu
Lượt xem 5,054 lượt xem Lượt thi 1,086 lượt thi

Câu 1

Một vật dao động điều hòa trên trục Ox quanh vị trí cân bằng O. Gọi A, ω và φ lần lượt là biên độ, tần số góc và pha ban đầu của dao động. Biểu thức li độ của vật theo thời gian t là

A.

x = Acos(ωt + φ).

B.

x = ωcos(tφ + A).

C.

x = tcos(φA + ω).

D.

φcos(Aω + t).

Câu 2

Dao động cơ tắt dần

A.

có biên độ tăng dần theo thời gian.

B.

luôn có hại.

C.

có biên độ giảm dần theo thời gian.

D.

luôn có lợi.

Câu 3

Trong sóng cơ, công thức liên hệ giữa tốc độ truyền sóng v, bước sóng λ và chu kì T của sóng là

A.

λ = \(v\over{2πT}\)

B.

λ = 2πvT.

C.

λ = vT.

D.

λ = \(v\over T\)

Câu 4

Khi đặt điện áp \(u = 220\sqrt2cost100πt\) (V) (t tính bằng s) vào hai đầu một điện trở thì tần số góc của dòng điện chạy qua điện trở này là

A.

50π rad/s.

B.

50 rad/s.

C.

100π rad/s.

D.

100 rad/s

Câu 5

Nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều dựa trên hiện tượng

A.

quang điện trong.

B.

quang điện ngoài.

C.

cộng hưởng điện.

D.

cảm ứng điện từ.

Câu 6

Trong thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến, mạch khuếch đại có tác dụng

A.

tăng bước sóng của tín hiệu.

B.

tăng tần số của tín hiệu.

C.

tăng chu kì của tín hiệu.

D.

tăng cường độ của tín hiệu

Câu 7

Chất nào sau đây phát ra quang phổ vạch phát xạ?

A.

Chất lỏng bị nung nóng.

B.

Chất khí ở áp suất lớn bị nung nóng.

C.

Chất rắn bị nung nóng.

D.

Chất khí nóng sáng ở áp suất thấp.

Câu 8

Khi chiếu một chùm tia tử ngoại vào một ống nghiệm đựng dung dịch fluorexêin thì thấy dung dịch này phát ra ánh sáng màu lục. Đây là hiện tượng

A.

phản xạ ánh sáng.

B.

hóa - phát quang.

C.

tán sắc ánh sáng.

D.

quang - phát quang.

Câu 9

Số prôtôn có trong hạt nhân 21084Po là

A.

210.

B.

84.

C.

126.

D.

294.

Câu 10

Phản ứng hạt nhân nào sau đây là phản ứng nhiệt hạch?

A.

B.

C.

D.

Câu 11

Một điện tích điểm q dịch chuyển từ điểm M đến điểm N trong điện trường, hiệu điện thế giữa hai điểm là UMN. Công của lực điện thực hiện khi điện tích q dịch chuyển từ M đến N là

A.

\(qU_{MN}.\)

B.

\(q^2U_{MN}.\)

C.

\(U_{MN}\over q\)

D.

\(U_{MN}\over q^2\)

Câu 12

Phát biểu nào sau đây đúng? Trong từ trường, cảm ứng từ tại một điểm

A.

nằm theo hướng của lực từ.

B.

ngược hướng với đường sức từ.

C.

nằm theo hướng của đường sức từ.

D.

ngược hướng với lực từ.

Câu 13

Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k, vật nhỏ khối lượng 100 g, dao động điều hòa với tần số góc 20 rad/s. Giá trị của k là

A.

80 N/m.

B.

20 N/m.

C.

40 N/m.

D.

10 N/m.

Câu 14

Giao thoa ở mặt nước được tạo bởi hai nguồn sóng kết hợp dao động điều hòa cùng pha theo phương thẳng đứng tại hai vị trí S1 và S2. Sóng truyền trên mặt nước có bước sóng 6 cm. Trên đoạn thẳng S1S2, hai điểm gần nhau nhất mà phần tử nước tại đó dao động với biên độ cực đại cách nhau

A.

12 cm.

B.

6 cm.

C.

3 cm.

D.

1,5 cm.

Câu 15

Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R và cuộn cảm thuần mắc nối tiếp. Khi đó, cảm kháng của cuộn cảm có giá trị bằng R. Hệ số công suất của đoạn mạch là

A.

1.

B.

0,5.

C.

0,87.

D.

0,71.

Câu 16

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Chiếu sáng các khe bằng bức xạ có bước sóng 500 nm. Trên màn, khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp là

A.

0,5 mm.

B.

1 mm.

C.

4 mm.

D.

2 mm.

Câu 17

Một chất bán dẫn có giới hạn quang dẫn là 4,97 μm. Lấy h = 6,625.10−34 J.s; c = 3.108 m/s và e = 1,6.10−19 C. Năng lượng kích hoạt (năng lượng cần thiết để giải phóng một êlectron liên kết thành êlectron dẫn) của chất đó là

A.

0,44 eV.

B.

0,48 eV.

C.

0,35 eV.

D.

0,25 eV.

Câu 18

Giả sử hai hạt nhân X và Y có độ hụt khối bằng nhau, nếu số nuclôn của hạt nhân X lớn hơn số nuclôn của hạt nhân Y thì

A.

năng lượng liên kết của hạt nhân Y lớn hơn năng lượng liên kết của hạt nhân X.

B.

hạt nhân X bền vững hơn hạt nhân Y.

C.

năng lượng liên kết của hạt nhân X lớn hơn năng lượng liên kết của hạt nhân Y.

D.

hạt nhân Y bền vững hơn hạt nhân X.

Câu 19

Một khung dây phẳng diện tích 20 cm2 đặt trong từ trường đều có vectơ cảm ứng từ hợp với vectơ pháp tuyến của mặt phẳng khung dây một góc 60o và có độ lớn 0,12 T. Từ thông qua khung dây này là

A.

2,4.10−4 Wb.

B.

1,2.10−4 Wb

C.

1,2.10−6 Wb.

D.

2,4.10−6 Wb.

Câu 20

Tốc độ của ánh sáng trong chân không là c = 3.108 m/s. Nước có chiết suất n = 1,33 đối với ánh sáng đơn sắc màu vàng. Tốc độ của ánh sáng màu vàng trong nước là

A.

2,63.108 m/s.

B.

2,26.105 km/s.

C.

1,69.105 km/s.

D.

1,13.108 m/s.

Câu 21

Một sợi dây dài 2 m với hai đầu cố định, đang có sóng dừng. Sóng truyền trên dây với tốc độ 20 m/s. Biết rằng tần số của sóng truyền trên dây có giá trị trong khoảng từ 11 Hz đến 19 Hz. Tính cả hai đầu dây, số nút sóng trên dây là

A.

5

B.

3

C.

4

D.

2

Câu 22

Cường độ dòng điện trong một mạch dao động LC lí tưởng có phương trình \(i = 2cos(2.10^7t+{\pi \over2})\) (mA) (t tính bằng s). Điện tích của một bản tụ điện ở thời điểm \(\pi\over20\)( s) có độ lớn là

A.

0,05 nC.

B.

0,1 µC.

C.

0,05 µC.

D.

0,1 nC.

Câu 23

Trong ống Cu-lít-giơ (ống tia X), hiệu điện thế giữa anôt và catôt là 3 kV. Biết động năng cực đại của êlectron đến anôt lớn gấp 2018 lần động năng cực đại của êlectron khi bứt ra từ catôt. Lấy e = 1,6.10−19 C; me = 9,1.10−31 kg. Tốc độ cực đại của êlectron khi bứt ra từ catôt là

A.

456 km/s.

B.

273 km/s.

C.

654 km/s.

D.

723 km/s.

Câu 24

Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo. Lấy r0 = 5,3.10–11 m; me = 9,1.10–31 kg; k = 9.109 N.m2 /C2 và e = 1,6.10–19 C. Khi chuyển động trên quỹ đạo dừng M, quãng đường mà êlectron đi được trong thời gian 10−8 s là

A.

12,6 mm.

B.

72,9 mm.

C.

1,26 mm.

D.

7,29 mm.

Câu 25

Hai điện tích điểm q1 = 10-8 C và q2 = − 3.10−8 C đặt trong không khí tại hai điểm A và B cách nhau 8 cm. Đặt điện tích điểm q = 10-8 C tại điểm M trên đường trung trực của đoạn thẳng AB và cách AB một khoảng 3 cm. Lấy k = 9.109 N.m2 /C2 . Lực điện tổng hợp do q1 và q2 tác dụng lên q có độ lớn là

A.

1,23.10-3 N.

B.

1,14.10-3 N.

C.

1,44.10-3 N.

D.

1,04.10-3 N

Câu 26

Cho mạch điện có sơ đồ như hình bên: E = 12 V; R1 = 4 Ω; R2 = R3 = 10 Ω. Bỏ qua điện trở của ampe kế A và dây nối. Số chỉ của ampe kế là 0,6 A. Giá trị điện trở trong r của nguồn điện là

A.

1,2 Ω.

B.

0,5 Ω.

C.

1,0 Ω

D.

0,6 Ω.

Câu 27

Trong giờ thực hành, để đo tiêu cự f của một thấu kính hội tụ, một học sinh dùng một vật sáng phẳng nhỏ AB và một màn ảnh. Đặt vật sáng song song với màn và cách màn ảnh một khoảng 90 cm. Dịch chuyển thấu kính dọc trục chính trong khoảng giữa vật và màn thì thấy có hai vị trí thấu kính cho ảnh rõ nét của vật trên màn, hai vị trí này cách nhau một khoảng 30 cm. Giá trị của f là

A.

15 cm.

B.

40 cm.

C.

20 cm.

D.

30 cm.

Câu 28

Cho mạch điện có sơ đồ như hình bên: L là một ống dây dẫn hình trụ dài 10 cm, gồm 1000 vòng dây, không có lõi, được đặt trong không khí; điện trở R; nguồn điện có E = 12 V và r = 1 Ω. Biết đường kính của mỗi vòng dây rất nhỏ so với chiều dài của ống dây. Bỏ qua điện trở của ống dây và dây nối. Khi dòng điện trong mạch ổn định thì cảm ứng từ trong ống dây có độ lớn là 2,51.10-2 T. Giá trị của R là

A.

7 Ω.

B.

6 Ω.

C.

5 Ω.

D.

4 Ω.

Câu 29

Hai con lắc lò xo giống hệt nhau được treo vào hai điểm ở cùng độ cao, cách nhau 3 cm. Kích thích cho hai con lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với phương trình lần lượt  x1 = 3cosωt (cm) và x= 6cos(ωt+π\3)(cm). Trong quá trình dao động, khoảng cách lớn nhất giữa hai vật nhỏ của các con lắc bằng

A.

9 cm.

B.

6 cm.

C.

5,2 cm.

D.

8,5 cm.

Câu 30

Một con lắc lò xo có m = 100 g và k = 12,5 N/m. Thời điểm ban đầu (t = 0), lò xo không biến dạng, thả nhẹ để hệ vật và lò xo rơi tự do sao cho trục lò xo luôn có phương thẳng đứng và vật nặng ở phía dưới lò xo. Đến thời điểm t1 = 0,11 s, điểm chính giữa của lò xo được giữ cố định, sau đó vật dao động điều hòa. Lấy g = 10 m/s2 ; π2 = 10. Biết độ cứng của lò xo tỉ lệ nghịch với chiều dài tự nhiên của nó. Tốc độ của vật tại thời điểm t2 = 0,21 s là

A.

40π cm/s.

B.

20π cm/s.

C.

\(20\sqrt3 cm/s\)

D.

\(20\pi \sqrt3 cm/s\)

Câu 31

Dao động của một vật có khối lượng 200 g là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương D1 và D2. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của li độ của D1 và D2 theo thời gian. Mốc thế năng tại vị trí cân bằng của vật. Biết cơ năng của vật là 22,2 mJ. Biên độ dao động của D2 có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

A.

5,1 cm.

B.

5,4 cm.

C.

4,8 cm.

D.

5,7 cm.

Câu 32

Ở mặt nước, tại hai điểm A và B có hai nguồn kết hợp dao động cùng pha theo phương thẳng đứng. ABCD là hình vuông nằm ngang. Biết trên CD có 3 vị trí mà ở đó các phần tử dao động với biên độ cực đại. Trên AB có tối đa bao nhiêu vị trí mà phần tử ở đó dao động với biên độ cực đại?

A.

13

B.

7

C.

11

D.

9

Câu 33

Một sợi dây đàn hồi căng ngang với đầu A cố định đang có sóng dừng. B là phần tử dây tại điểm bụng thứ hai tính từ đầu A, C là phần tử dây nằm giữa A và B. Biết A cách vị trí cân bằng của B và vị trí cân bằng của C những khoảng lần lượt là 30 cm và 5 cm, tốc độ truyền sóng trên dây là 50 cm/s. Trong quá trình dao động điều hoà, khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần li độ của B có giá trị bằng biên độ dao động của C là

A.

\({1\over15}s\)

B.

\({2\over5}s\)

C.

\({2\over15}s\)

D.

\({1\over5}s\)

Câu 34

Đặt điện áp xoay chiều u = U0cosωt vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở, cuộn cảm thuần và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Ban đầu, khi C = C0 thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở, ở hai đầu cuộn cảm và ở hai đầu tụ điện đều bằng 40 V. Giảm dần giá trị điện dung C từ giá trị C0 đến khi tổng điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện và điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm bằng 60 V. Khi đó, điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

A.

10 V

B.

12 V

C.

13 V

D.

11 V

Câu 35

Cho dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch AB có sơ đồ như hình bên, trong đó L là cuộn cảm thuần và X là đoạn mạch xoay chiều. Khi đó, điện áp giữa hai đầu các đoạn mạch AN và MB có biểu thức lần lượt là \(U_{AN} = 30\sqrt2coswt\)(V)  và \(U_{MB}=40\sqrt2cos(wt-{\pi\over2})\)( t ). Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch AB có giá trị nhỏ nhất là

A.

16 V.

B.

50 V.

C.

32 V.

D.

24 V.

Câu 36

Điện năng được truyền từ một trạm phát điện có điện áp 10 kV đến nơi tiêu thụ bằng đường dây tải điện một pha. Biết công suất truyền đi là 500 kW, tổng điện trở đường dây tải điện là 20 Ω và hệ số công suất của mạch điện bằng 1. Hiệu suất của quá trình truyền tải này bằng

A.

85%.

B.

80%.

C.

90%.

D.

75%.

Câu 37

Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos(ωt + φ) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở R = 24 Ω, tụ điện và cuộn cảm thuần mắc nối tiếp (hình H1). Ban đầu khóa K đóng, sau đó khóa K mở. Hình H2 là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện i trong đoạn mạch vào thời gian t. Giá trị của U0 gần nhất với giá trị nào sau đây?

A.

170 V.

B.

212 V.

C.

127 V.

D.

255 V.

Câu 38

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra ánh sáng trắng có bước sóng từ 380 nm đến 760 nm. Trên màn quan sát, tại điểm M có đúng 4 bức xạ cho vân sáng có bước sóng 735 nm; 490 nm; λ1 và λ2. Tổng giá trị λ1 + λ2 bằng

A.

1078 nm.

B.

1080 nm.

C.

1008 nm.

D.

1181 nm.

Câu 39

Hạt nhân X phóng xạ biến đổi thành hạt nhân bền Y. Ban đầu (t = 0), có một mẫu chất X nguyên chất. Tại thời điểm t1 và t2, tỉ số giữa số hạt nhân Y và số hạt nhân X ở trong mẫu tương ứng là 2 và 3. Tại thời điểm t3 = 2t1 + 3t2, tỉ số đó là

A.

17.

B.

575.

C.

107.

D.

72.

Câu 40

Khi bắn hạt α có động năng K vào hạt nhân 14 7 N đứng yên thì gây ra phản ứng .Cho khối lượng các hạt nhân trong phản ứng lần lượt là mHe = 4,0015 u, mN = 13,9992 u, mO = 16,9947 u và mX = 1,0073 u. Lấy 1u = 931,5 MeV/c2 . Nếu hạt nhân X sinh ra đứng yên thì giá trị của K bằng

A.

1,21 MeV.

B.

1,58 MeV.

C.

1,96 MeV.

D.

0,37 MeV.

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20    Câu hỏi 21    Câu hỏi 22    Câu hỏi 23    Câu hỏi 24    Câu hỏi 25    Câu hỏi 26    Câu hỏi 27    Câu hỏi 28    Câu hỏi 29    Câu hỏi 30    Câu hỏi 31    Câu hỏi 32    Câu hỏi 33    Câu hỏi 34    Câu hỏi 35    Câu hỏi 36    Câu hỏi 37    Câu hỏi 38    Câu hỏi 39    Câu hỏi 40   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 
Loading...

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2019. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 086.924.3838;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801198. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 085.99999.25
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn