Đề thi môn hóa học phần 10: Phương pháp sử dụng phương trình ion thu gọn

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 04/12/2016
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 04/12/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 848 lượt xem Lượt thi 12 lượt thi

Câu 1

Cho m gam hỗn hợp Mg, Al vào 250 ml dung dịch X chứa hỗn hợp axit HCl 1M và axit

H2SO4 0,5M, thu được 5,32 lít H2 (ở đktc) và dung dịch Y (coi thể tích dung dịch không đổi). Dung

dịch Y có pH là

A.

1

B.

6

C.

7

D.

2

Câu 2

Thực hiện hai thí nghiệm:

1) Cho 3,84 gam Cu phản ứng với 80 ml dung dịch HNO3 1M thoát ra V1 lít NO.

2) Cho 3,84 gam Cu phản ứng với 80 ml dung dịch chứa HNO3 1M và H2SO4 0,5 M thoát ra V2 lít NO.

Biết NO là sản phẩm khử duy nhất, các thể tích khí đo ở cùng điều kiện. Quan hệ giữa V1 và V2 là (cho Cu = 64)

A.

V2 = V1

B.

V2 = 2V1

C.

V2 = 2,5V1

D.

V2 = 1,5V1

Câu 3

 Dung dịch X có chứa 5 ion: Mg2+, Ba2+, Ca2+, 0,1 mol − Cl và 0,2 mol − NO3 . Thêm dần V lít dung dịch K2CO3 1M vào X đến khi được lượng kết tủa lớn nhất thì giá trị V tối thiểu cần dùng là  

A.

150ml 

B.

300ml 

C.

 200ml 

D.

250m

Câu 4

Cho một mẫu hợp kim Na - Ba tác dụng với nước (dư), thu được dung dịch X và 3,36 lít H2 (ở đktc). Thể tích dung dịch axit H2SO4 2M cần dùng để trung hoà dung dịch X là   

A.

150ml

B.

75ml

C.

60ml

D.

30ml

Câu 5

Trộn 100ml dung dịch (gồm Ba(OH)2 0,1M và NaOH 0,1M) với 400ml dung dịch (gồm H2SO4 0,0375M và HCl 0,0125M), thu được dung dịch X. Giá trị pH của dung dịch X là 

A.

1

B.

2

C.

3

D.

4

Câu 6

Sục từ từ 7,84 lít khí CO2 (đktc) vào 1 lít dung dịch X chứa NaOH  0,2M và Ca(OH)2 0,1M thì lượng kết tủa thu được là 

A.

0 gam

B.

5 gam

C.

10 gam

D.

15 gam

Câu 7

Hoà tan hết hỗn hợp gồm một kim loại kiềm và một kim loại kiềm thổ trong nước được dung dịch A và có 1,12 lít H2 bay ra (ở đktc). Cho dung dịch chứa 0,03 mol AlCl3 vào dung dịch A.  Khối lượng kết tủa thu được là   

A.

0,78 gam

B.

0,81 gam

C.

1,56 gam

D.

2,34 gam

Câu 8

Dung dịch A chứa 0,01 mol Fe(NO3)3 và 0,15 mol HCl có khả năng hoà tan tối đa bao nhiêu gam Cu kim loại ? (Biết NO là sản phẩm khử duy nhất) 

A.

2,88 gam

B.

3,2 gam

C.

3,92 gam

D.

5,12 gam

Câu 9

Hoà tan 0,1 mol Cu kim loại trong 120ml dung dịch X gồm HNO3 1M và H2SO4 0,5M. Sau khi phản ứng kết thúc thu được V lít khí NO duy nhất (đktc). Giá trị của V là 

A.

1,344 lít

B.

1,49 lít 

C.

0,672 lít

D.

1,12 lít

Câu 10

 Cho hỗn hợp gồm NaCl và NaBr tác đụng với dung dịch AgNO3 dư thu được kết tủa có khối lượng đúng bằng khối lượng AgNO3 đã phàn ứng . Tính phần trăm khối lượng NaCl trong hỗn hợp đầu.

A.

23,3% 

B.

27,84%

C.

43,23%

D.

31,3%

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán