Đề thi môn hóa học phần 8: Phương pháp đường chéo

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 20 câu hỏi; Làm trong 30 phút; cập nhật 21/11/2016
Thời gian làm bài thi 30 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 21/11/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 20 câu
Lượt xem 1,691 lượt xem Lượt thi 1 lượt thi

Câu 1

 Trộn 5,6 gam bột mắt với 2,4 gam bột lưu huỳnh rồi đun nóng (trong điều kiện không có không khí) thu được hỗn hợp rắn M. Cho M tác dụng với lượng dư dung dịch HCl thấy giải phóng hỗn hợp khí X và còn lại một phần không tan Y. Để đốt cháy hoàn toàn X và Y cần vừa đủ V lít khí oxi (đktc). Giá trị của V là

A.

2,8

B.

3,36

C.

4,48

D.

3,08

Câu 2

 Khi đốt cháy hoàn toàn một polime X (tạo thành từ phản ứng đồng trùng hợp giữa buta-1,3-đien và acrilo nitrin) với lượng oxi vừa đủ thấy tạo thành một hỗn hợp khí ở nồng độ áp suất xác định chứa 59,1 % CO2 về thể tính. Tỉ lệ số mol hai loại monome là 

A.

3/5

B.

3/3

C.

1/3

D.

3/2

Câu 3

 Nguyên tử khối trung bình của Brom là 79,91. Brom có hai đồng vị bền 7935Br  và 8135Br  . 
Thành phần % số nguyên tử của 8135Br  là : 

A.

54,5% 

B.

55,4% 

C.

45,5% 

D.

44,6% 

Câu 4

 Khối lượng nguyên tử trung bình của Bo là 10,812. Hỏi mỗi khi có 94 nguyên tử 105B  
thì có bao nhiêu nguyên tử 115B  ?   

A.

188

B.

406

C.

812

D.

94

Câu 5

 Trong tự nhiên đồng có 2 đồng vị là 63Cu và 65Cu. Nguyên tử khối trung bình của đồng là 63,54. Thành phần % khối lượng của 63Cu trong CuSO4 là (cho S =  32, O = 16) 

A.

39,83%   

B.

11% 

C.

73%

D.

28,83%

Câu 6

 Một hỗn hợp gồm O2 , O3 ở điều kiện tiêu chuẩn có tỉ khối hơi với hiđro là 18. Thành phần % về thể tích của O3 trong hỗn hợp là 

A.

15%

B.

25%

C.

35% 

D.

45%

Câu 7

Thể tích dung dịch HCl 10M và thể tích H2O cần dùng để pha thành 400ml dung dịch 2M lần lượt là :   

A.

20ml và 380ml 

B.

40ml và 360ml 

C.

80ml và 320ml 

D.

100ml và 300ml 

Câu 8

 Trộn m gam dung dịch NaOH 10% với m2 gam dung dịch NaOH 40% thu được 60 gam dung dịch 20% . Giá trị của m1,  m2 tương ứng là : 

A.

10 gam và 50 gam 

B.

45 gam và 15 gam 

C.

40 gam và 20 gam   

D.

35 gam và 25 gam

Câu 9

 Cần lấy bao nhiêu gam tinh thể CuSO4.5H2O và bao nhiêu gam dung dịch CuSO4 8% để pha thành 280 gam dung dịch CuSO4 16% ?   

A.

180 gam và 100 gam 

B.

330 gam và 250 gam 

C.

60 gam và 220 gam 

D.

40 gam và 240 gam 

Câu 10

 Hoà tan 200 gam SO3 vào m gam dung dịch H2SO4 49% ta được dung dịch H2SO4 78,4%. Giá trị của m là   

A.

133,3 gam

B.

300 gam

C.

150 gam

D.

272,2 gam

Câu 11

 Hoà tan hoàn toàn m gam Na2O nguyên chất vào 40 gam dung dịch NaOH 12% thu được dung dịch NaOH 51%. Giá trị của m là m là:   

A.

10 gam

B.

20 gam

C.

30 gam

D.

40 gam

Câu 12

Cần bao nhiêu lít axit H2SO4 (d = 1,84) và bao nhiêu lít nước cất (d = 1) để pha thành 9 lít dung dịch H2SO4 có d = 1,28 ? 

A.

2 lít và 7 lít 

B.

3 lít và 6 lít 

C.

4 lít và 5 lít   

D.

6 lít và 3 lít 

Câu 13

Một loại rượu có tỉ khối d = 0,95 thì độ rượu của nó là bao nhiêu ? Biết tỉ khối của H2O và rượu nguyên chất lần lượt là 1 và 0,8 

A.

25,5 

B.

12,5

C.

50

D.

25

Câu 14

 Thêm 250ml dung dịch NaOH 2M  vào 200ml dung dịch H3PO4 1,5M. Muối tạo thành và khối lượng tương ứng là: 

A.

14,2 gam Na2HPO4; 32,8 gam Na3PO4 

B.

28,4 gam Na2HPO4; 16,4 gam Na3PO4 

C.

12 gam NaH2PO4; 28,4 gam Na2HPO4 

D.

24 gam NaH2PO4; 14,2 gam Na2HPO

Câu 15

Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 hiđrocacbon đồng đẳng liên tiếp, thu được 0,9 mol CO2 và 1,4 mol H2O. Thành phần % về thể tích của mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu lần lượt là: 

A.

25% và 75% 

B.

20% và 80% 

C.

40% và 60%   

D.

15% và 85% 

Câu 16

 Cho Na dư tác dụng hoàn toàn với 0,1 mol hỗn hợp rượu X. thu được 2,688 lít khí ở điều kiện tiêu chuẩn. Biết cả 2 rượu trong X đều có khả năng hoà tan Cu(OH)2 tạo thành dung dịch màu xanh lam và khi đốt cháy mỗi rượu đều thu được thể tích CO2 nhỏ hơn 4 lần thể tích rượu bị đốt cháy. Số mol của mỗi lượt trong X là   

A.

0,025 mol và 0,075 mol

B.

0,02 mol và 0,08 mol

C.

0,04 mol và 0,06 mol

D.

0.015 mol và 0,085 mol

Câu 17

 Hoà tan 3,164 gam hỗn hợp 2 muối CaCO3 và BaCO3 bằng dung dịch HCl dư thu được 448ml khí CO2 (đktc). Thành phần % số mol của BaCO3 trong hỗn hợp là 

A.

50%

B.

55%

C.

60%

D.

65%

Câu 18

Cho 8,96 lít hỗn hợp CO2 và NO2 (đktc) hấp thụ vào một lượng dung dịch NaOH vừa đủ tạo thành các muối trung hoà sau đó đem cô cạn dung dịnh thu được 36,6 gam muối khan. Thành phần % thể tích mỗi khí trong hỗn hợp ban đầu là 

A.

25% CO2 và 75% NO2

B.

50% CO2 và 50% NO2 

C.

75% CO2 và 25% NO

D.

30% CO2 và 70% NO

Câu 19

Cho hỗn hợp gồm H2, N2 và NH3 có ti khối hơi so với H2 bằng 8 đi qua dung dịch H2SO4 đặc, dư thì thể tích khí còn lạt một nửa. Thành phần % thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp lần lượt là

 

A.

25%, 25%, 50% 

B.

20%, 30%, 50%

C.

50%, 25%, 25% 

D.

15%, 35%, 50%

Câu 20

Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp X gồm CH4, C2H4 và C2H6, sản phẩm thu được dẫn qua bình I đựng dung dịch H2SO4 đặc và bình II đựng dung dịch Ca(OH)2 dư. Sau thí nghiệm, thấy trong bình II có 15 gam kết tủa và khối lượng bình II tăng nhiều hơn bình I là 2,55 gam. Thành phần % về thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp đầu là : 

A.

50%, 30%, 20% 

B.

30%, 40%, 30% 

C.

50%, 25%, 25%   

D.

50%, 15%, 35% 

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán