Đề thi môn Lịch sử THPT Quốc Gia 2018 - Mã đề 311

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 40 câu hỏi; Làm trong 50 phút; cập nhật 04/07/2018
Thời gian làm bài thi 50 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 04/07/2018
Lớp, cấp Số câu hỏi 40 câu
Lượt xem 1,843 lượt xem Lượt thi 244 lượt thi

Câu 1

Trong thời kỳ Chiến tranh lạnh, nước nào ở Châu Âu được xem là tâm điểm đối đầu giữa hai cực Xô - Mĩ?

A.

Pháp

B.

Đức

C.

Anh

D.

Liên Xô

Câu 2

Cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật hiện đại đã và đang đưa loài người chuyển sang thời đại văn minh:

A.

dịch vụ

B.

trí tuệ

C.

thương mại

D.

công nghiệp

Câu 3

Tại Đại hội đại biểu lần thứ II (tháng 2 - 1951), Đảng Cộng sản Đông Dương quyết định thành lập ở mỗi nước Đông Dương một 

A.

Chính phủ liên hiệp

B.

mặt trận thống nhất

C.

lực lượng vũ trang

D.

Đảng Mác - Lênin

Câu 4

Từ năm 1996 đến năm 2000, kinh tế Liên bang Nga:

A.

phát triển với tốc độ cao

B.

lâm vào trì trệ và khủng hoảng

C.

có sự phục hồi và phát triển

D.

kém phát triển và suy thoái

Câu 5

Chủ trương xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, Nhà nước của dân, do dân và vì dân là nội dung trong đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam (từ tháng 12 - 1986) về

A.

đối ngoại

B.

chính trị

C.

văn hóa

D.

pháp luật

Câu 6

Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (tháng 7 - 1973) chủ trương đấu tranh chống Mỹ và chính quyền Sài Gòn trên cả ba mặt trận:

A.

quân sự, ngoại giao, văn hóa

B.

chính trị, kinh tế, văn hóa

C.

quân sự, chính trị, ngoại giao

D.

quân sự, kinh tế, ngoại giao

Câu 7

Trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918), phong trào công nhân Việt Nam có đặc điểm gì?

A.

Bước đầu chuyển sang tự giác. 

B.

Mang tính tự giác.

C.

Chuyển dần sang tự giác.

D.

Mang tính tự phát.

Câu 8

Thực dân Pháp bắt đầu tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương (1919 - 1929) khi:

A.

kinh tế các nước tư bản đang trên đà phát triển

B.

hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc tan rã

C.

thế giới tư bản đang lâm vào khủng hoảng thừa

D.

cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất đã kết thúc

Câu 9

Cuộc chiến đấu của quân dân Việt Nam ở Gia Định (1859) buộc thực dân Pháp phải chuyển sang thực hiện kế hoạch nào?

A.

Đánh nhanh thắng nhanh.

B.

Vừa đánh vừa đàm.

C.

Chinh phục từng gói nhỏ.

D.

Tiến công ra Bắc Kỳ.

Câu 10

Báo cáo của V. I. Lênin trước Trung ương Đảng Bônsêvích Nga (tháng 4 - 1917) chỉ ra mục tiêu và đường lối chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang:

A.

cách mạng tư sản kiểu mới

B.

tư sản dân quyền cách mạng

C.

cách mạng xã hội chủ nghĩa

D.

cuộc nội chiến cách mạng

Câu 11

Trong quá trình chuẩn bị tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền, vào năm 1943, Đảng Cộng sản Đông Dương đã:

A.

thành lập Hội Văn hóa Cứu quốc Việt Nam

B.

đề ra Chương trình hành động của Việt Minh

C.

thành lập Hội Phản đế Đồng minh

D.

đề ra Đề cương Văn hóa Việt Nam

Câu 12

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, lực lượng Đồng minh nào vào Việt Nam giải giáp quân đội Nhật ở phía Nam vĩ tuyến 16? 

A.

Quân Mỹ

B.

Quân Pháp

C.

Quân Anh

D.

Quân Trung Hoa Dân quốc

Câu 13

Hội nghị Ianta (tháng 2 - 1945) không thông qua quyết định nào?

A.

Thành lập tổ chức Liên hợp quốc nhằm duy trì hòa bình, an ninh thế giới.

B.

Quy định việc đóng quân tại các nước nhằm giải giáp quân đội phát xít.

C.

Giao cho quân Pháp việc giải giáp quân đội Nhật ở Đông Dương.

D.

Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật.

Câu 14

Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược ở Việt Nam cuối thế kỷ XIX thất bại chủ yếu là do:

A.

nhân dân không đoàn kết với triều đình nhà Nguyễn

B.

triều đình nhà Nguyễn không đứng lên kháng chiến

C.

thực dân Pháp được sự giúp đỡ của nhiều nước tư bản

D.

triều đình nhà Nguyễn thiếu quyết tâm kháng chiến

Câu 15

Chủ trương thành lập nước Cộng hòa Dân quốc Việt Nam của Phan Bội Châu chịu ảnh hưởng trực tiếp từ:

A.

cải cách của vua Ra-ma V (Xiêm)

B.

Cách mạng Nga 1905 - 1907

C.

Cách mạng Tân Hợi (Trung Quốc)

D.

Duy tân Minh Trị (Nhật Bản)

Câu 16

Một trong những ý nghĩa của phong trào dân chủ 1936 - 1939 ở Việt Nam là:

A.

giúp cán bộ, đảng viên được rèn luyện và trưởng thành

B.

buộc thực dân Pháp nhượng bộ tất cả các yêu sách dân chủ.

C.

bước đầu khẳng định vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân.

D.

bước đầu hình thành trên thực tế liên minh công nông.

Câu 17

Nội dung nào dưới đây phản ánh đúng ý nghĩa thắng lợi của chiến dịch Việt Bắc không thu - đông năm 1947?

A.

Buộc thực dân Pháp phải chuyển từ đánh nhanh thắng nhanh sang đánh lâu dài.

B.

Quân đội Việt Nam giành được quyền chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ.

C.

Mở ra giai đoạn phát triển mới trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

D.

Chứng tỏ sự đúng đắn trong đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của Đảng.

Câu 18

Kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi (tháng 12 - 1950) của thực dân Pháp ở Đông Dương không có nội dung nào dưới đây? 

A.

Kết hợp chiến tranh tâm lý với chiến tranh kinh tế.

B.

Tăng cường phòng ngự trên Hành lang Đông - Tây.

C.

Xây dựng lực lượng cơ động chiến lược mạnh.

D.

Tiến hành chiến tranh tổng lực, bình định vùng tạm chiếm.

Câu 19

Thắng lợi của chiến dịch nào đã chuyển cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam sang giai đoạn tổng tiến công chiến lược để giải phóng hoàn toàn miền Nam? 

A.

Đường 9 - Nam Lào

B.

Tây Nguyên

C.

Huế - Đà Nẵng

D.

Đường số 14 - Phước Long

Câu 20

Trước khi Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ (tháng 9 - 1939), các nước đế quốc Anh, Pháp thực hiện chính sách nhượng bộ phát xít nhằm:

A.

ngăn chặn Đức tấn công Ba Lan.

B.

đẩy chiến tranh về phía Liên Xô.

C.

chuẩn bị cho việc thành lập phe Đồng minh.

D.

khuyến khích Nhật gây chiến tranh ở châu Á.

Câu 21

Tháng 8 - 1967, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập là biểu hiện rõ nét của xu thế nào? 

A.

Hòa hoãn Đông - Tây

B.

Toàn cầu hóa

C.

Liên kết khu vực

D.

Đa cực, nhiều trung tâm

Câu 22

Việt Nam thực hiện thống nhất đất nước về mặt nhà nước ngay sau Đại thắng mùa Xuân 1975 vì:

A.

đó là ý chí và nguyện vọng thiết tha của toàn dân tộc

B.

muốn tạo sức mạnh tổng hợp để tham gia xu thế toàn cầu hóa.

C.

đó là một điều khoản phải thi hành của Hiệp định Pari (1973)

D.

phải hoàn thành triệt để cuộc cách mạng giải phóng dân tộc

Câu 23

Phong trào dân chủ 1936 - 1939 ở Việt Nam là một bước chuẩn bị cho thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 vì đã:

A.

xây dựng được một lực lượng chính trị quần chúng đông đảo

B.

bước đầu xây dựng được lực lượng vũ trang nhân dân.

C.

đưa Đảng Cộng sản Đông Dương ra hoạt động công khai.

D.

khắc phục triệt để hạn chế của Luận cương chính trị tháng 10 - 1930.

Câu 24

Việc đàm phán và ký kết Hiệp định Sơ bộ giữa đại diện Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa với đại diện Chính phủ Pháp (6 - 3 - 1946) có tác dụng như thế nào?

A.

Thể hiện thiện chí hòa bình của hai chính phủ Việt Nam và Pháp.

B.

Tạo thời gian hòa bình để Việt Nam tổ chức bầu cử Quốc hội.

C.

Chuyển quan hệ giữa Việt Nam và Pháp từ đối đầu sang đối thoại.

D.

Giúp Việt Nam ngăn chặn được mọi nguy cơ xung đột với Pháp.

Câu 25

So với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), sự phát triển của Liên minh châu Âu (EU) có điểm khác biệt gì?

A.

Hạn chế sự can thiệp và chi phối của các cường quốc.

B.

Quá trình hợp tác, mở rộng thành viên diễn ra khá lâu dài.

C.

Hợp tác, giúp đỡ các nước trong khu vực phát triển kinh tế

D.

Diễn ra quá trình nhất thể hóa trong khuôn khổ khu vực.

Câu 26

Nông dân Việt Nam tham gia đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược và thống trị (từ năm 1858) trước hết vì:

A.

quyền lợi giai cấp.

B.

độc lập dân tộc.

C.

địa vị chính trị.

D.

tinh thần cách mạng.

Câu 27

Chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) và chiến dịch Hồ Chí Minh (1975) đều:

A.

có sự điều chỉnh phương châm tác chiến.

B.

tiêu diệt mọi lực lượng của đối phương.

C.

là những trận quyết chiến chiến lược.

D.

có sự kết hợp với nổi dậy của quần chúng.

Câu 28

Sự xuất hiện hai xu hướng bạo động và cải cách ở Việt Nam đầu thế kỷ XX chứng tỏ các sĩ phu tiến bộ:

A.

xuất phát từ những truyền thống cứu nước khác nhau

B.

có những nhận thức khác nhau về kẻ thù của dân tộc

C.

chịu ảnh hưởng của những hệ tư tưởng mới khác nhau

D.

chịu tác động của những bối cảnh thời đại khác nhau

Câu 29

Ngày 31 - 3 - 1968, bất chấp sự phản đối của chính quyền Sài Gòn, Tổng thống Mỹ Giônxơn tuyên bố ngừng ném bom miền Bắc Việt Nam từ vĩ tuyến 20 trở ra; không tham gia tranh cử Tổng thống nhiệm kỳ thứ hai; sẵn sàng đàm phán với Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa để đi đến kết thúc chiến tranh. Những động thái đó chứng tỏ: Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 đã:

A.

làm cho ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ ở Việt Nam bị sụp đổ hoàn toàn.

B.

làm khủng hoảng sâu sắc hơn quan hệ giữa Mỹ và chính quyền Sài Gòn

C.

buộc Mỹ phải giảm viện trợ cho chính quyền và quân đội Sài Gòn.

D.

buộc Mỹ phải xuống thang trong chiến tranh xâm lược Việt Nam.

Câu 30

Trong chiến dịch Điện Biên Phủ (1954), quân đội Việt Nam thực hiện:

A.

lấy ít địch nhiều

B.

lấy nhiều đánh ít. 

C.

lấy nhỏ đánh lớn.

D.

lấy lực thắng thế.

Câu 31

Quá trình kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954) và cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975) của nhân dân Việt Nam có điểm gì khác nhau?

A.

Kết hợp giữa sức mạnh truyền thống của dân tộc với sức mạnh hiện tại

B.

Huy động mọi nguồn lực để tạo nên sức mạnh giành thắng lợi

C.

Lấy đấu tranh quân sự làm yếu tố quyết định thắng lợi trong chiến tranh

D.

Lấy đấu tranh quân sự và kinh tế  làm yếu tố quyết định thắng lợi trong chiến tranh

Câu 32

Hội nghị tháng 11 - 1939 và Hội nghị tháng 5 - 1941 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương có điểm khác biệt về:

A.

chủ trương đoàn kết các lực lượng dân tộc.

B.

chủ trương giải quyết vấn đề quyền dân tộc tự quyết.

C.

việc xác định hình thức chính quyền cách mạng.

D.

việc giải quyết quyền lợi ruộng đất cho nông dân.

Câu 33

Đặc điểm bao trùm của lịch sử dân tộc Việt Nam từ năm 1919 đến đầu năm 1930 là:

A.

sau thất bại của khuynh hướng tư sản, khuynh hướng vô sản phát triển mạnh.

B.

phát triển tuần tự từ khuynh hướng tư sản chuyển sang khuynh hướng vô sản.

C.

khuynh hướng vô sản và khuynh hướng tư sản cùng phát triển trong phong trào yêu nước. 

D.

khuynh hướng vô sản chiếm ưu thế tuyệt đối nhờ kinh nghiệm từ khuynh hướng tư sản.

Câu 34

Điểm chung của các chiến lược chiến tranh do Mỹ tiến hành ở miền Nam Việt Nam thời kỳ 1954 - 1975 là:

A.

kết hợp với ném bom phá hoại miền Bắc

B.

dựa vào lực lượng quân sự Mỹ

C.

có sự tham chiến của quân Mỹ

D.

dựa vào quân đội các nước thân Mỹ

Câu 35

Đặc điểm nổi bật của quan hệ quốc tế từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến đầu những năm 70 của thế kỷ XX là gì? 

A.

Hai siêu cường Xô - Mỹ đối đầu gay gắt.

B.

Hòa bình, hợp tác trở thành xu thế chủ đạo

C.

Hợp tác chính trị - văn hóa là xu thế chủ đạo

D.

Hai siêu cường Xô - Mỹ đối thoại, hợp tác.

Câu 36

Yếu tố tác động đến xu hướng liên kết kinh tế trên thế giới nửa sau thế kỷ XX là sự:

A.

hình thành các trung tâm kinh tế - tài chính - quân sự lớn

B.

xuất hiện và ngày càng phát triển của các công ty độc quyền

C.

xuất hiện và chi phối nền kinh tế thế giới của tư bản tài chính

D.

phát triển của cách mạng khoa học - kỹ thuật hiện đại

Câu 37

Phong trào cách mạng Việt Nam 1930 - 1931 để lại bài học kinh nghiệm gì cho Cách mạng tháng Tám năm 1945?

A.

Kết hợp các hình thức đấu tranh bí mật, công khai và hợp pháp.

B.

Đi từ khởi nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa giành chính quyền.

C.

Thành lập ở mỗi nước Đông Dương một hình thức mặt trận riêng.

D.

Sử dụng bạo lực cách mạng của quần chúng để giành chính quyền

Câu 38

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, bản đồ chính trị thế giới thay đổi to lớn và sâu sắc chủ yếu là do:

A.

sự ra đời của hai khối quân sự đối lập.

B.

thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc

C.

các cuộc chiến tranh cục bộ bùng nổ khắp nơi.

D.

Mỹ thành công trong chiến lược toàn cầu

Câu 39

Trong giai đoạn sau Chiến tranh lạnh, các cường quốc điều chỉnh quan hệ theo xu hướng đối thoại, thỏa hiệp, tránh xung đột trực tiếp chủ yếu là do:

A.

tác động tích cực của các tập đoàn tư bản đối với nền chính trị.

B.

muốn có điều kiện thuận lợi để vươn lên xác lập vị thế quốc tế.

C.

các tổ chức chính trị tăng cường can thiệp vào quan hệ quốc tế.

D.

hoạt động hiệu quả của các tổ chức liên kết thương mại quốc tế.

Câu 40

Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam thành công là kết quả thực hiện chủ trương của Đảng Cộng sản Đông Dương giai đoạn 1939 - 1945 về tiến hành cuộc cách mạng

A.

dân tộc dân chủ nhân dân.

B.

giải phóng dân tộc.

C.

Tư sản dân quyền.

D.

dân chủ tư sản kiểu mới.

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán