Đề thi môn Toán Lớp 6 (Đề 2)

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 20 câu hỏi; Làm trong 25 phút; cập nhật 27/06/2014
Thời gian làm bài thi 25 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 27/06/2014
Lớp, cấp Số câu hỏi 20 câu
Lượt xem 7,030 lượt xem Lượt thi 1,129 lượt thi

Câu 1

Phân số 2/5 viết dưới dạng phần trăm là:

A.

13/3

B.

2.5%

C.

4%

D.

40%

Câu 2

Lớp 6A có 40 học sinh trong đó có 12,5% là học sinh giỏi. Số học sinh giỏi của lớp 6A là:

A.

5

B.

6

C.

8

D.

10

Câu 3

An có 20 viên bi, An cho Bình 2/5 số bi của mình, số viên bi Bình được An cho  là :

A.

4

B.

8

C.

10

D.

6

Câu 4

3/7của 28 thì bằng 12/7của số:

A.

7

B.

12

C.

4

D.

36/49

Câu 5

Cho biểu thức . Điều kiện để biểu thức M là phân số là:

A.

n = 2                  

B.

n # 2

C.

n # 1

D.

n # -1

Câu 6

Góc vuông là góc có số đo:

A.

Bằng 1800

B.

Nhỏ hơn 900

C.

Bằng 900

D.

Lớn hơn 900

Câu 7

Góc 300 phụ với góc có số đo bằng:

A.

00        

B.

600      

C.

900                  

D.

1800

Câu 8

Biết rằng MNP = 1800câu nào sau đây không đúng

A.

Ba điểm M, N, P thẳng hàng

B.

Hai tia MP và MN đối nhau

C.

Hai tia NP và NM đối nhau

D.

Góc MNP là góc bẹt

Câu 9

Nếu xOy + yOz = xOz thì:

A.

Tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy

B.

Tia Ox nằm giữa hai tia Oz và Oy

C.

Tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz

D.

Không có tia nào nằm giữa hai tia còn lại

Câu 10

Hình gồm các điểm cách đều điểm I một khoảng cách IA = 3cm là:

A.

Tia IA

B.

Đường tròn tâm I bán kính 3cm

C.

Đoạn thẳng IA

D.

Cả A; B; C đều đúng

 

Câu 11

Trong 4 ví dụ sau, ví dụ nào không phải là phân số?

A.

3/5

B.

1,7/3

C.

5/2

D.

1/5

Câu 12

Trong các cặp phân số sau, cặp phân số bằng nhau là:

A.

3/4 và -27/36

B.

-4/5 và 8/-9

C.

10/14 và -15 / -21

D.

6/5 và -8/20

Câu 13

Nếu góc A có số đo bằng 350, góc B có số đo bằng 550. Ta nói:

A.

Góc A và góc B là hai góc bù nhau

B.

Góc A và góc B là hai góc kề bù

C.

Góc A và góc B là hai góc phụ nhau

D.

Góc A và góc B là hai góc kề nhau

Câu 14

Trong tập hợp số nguyên, tập hợp các ước của 4 là:

A.

{1; 2; 4; 8}  

B.

{1; 2; 4}  

C.

{-4; -2; -1; 1; 2; 4}   

D.

{-4; -2; -1; 0; 1; 2; 4}

Câu 15

Phân số -18/30 rút gọn tối giản là

 

A.

6/10

B.

-6/10

C.

3/5

D.

-3/5

Câu 16

Cho góc xOy có số đo là 850. Góc xOy là góc:

A.

Nhọn

B.

Vuông

C.

D.

Bẹt

Câu 17

Cho góc xOy có số đo là 450. Góc xOy là góc:

A.

Nhọn

B.

Vuông

C.

D.

Bẹt

Câu 18

Cho số  ta có kết quả phép tính 0:a bằng:

A.

0

B.

1

C.

a

D.

không thực hiện được

Câu 19

Tìm số tự nhiên C biết C10 = 1

A.

C = 0     

B.

C = 1

C.

C = 10

D.

kết quả khác

Câu 20

Có bao nhiêu đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt

A.

Không có đường thẳng nào

B.

Có một đường thẳng.

C.

Có hai đường thẳng

D.

Có ba đường thẳng

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán