Đề thi môn Toán Lớp 6 (Đề 3)

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 20 câu hỏi; Làm trong 25 phút; cập nhật 27/06/2014
Thời gian làm bài thi 25 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 27/06/2014
Lớp, cấp Số câu hỏi 20 câu
Lượt xem 5,504 lượt xem Lượt thi 1,147 lượt thi

Câu 1

Phân số -24/80  rút  gọn đến tối giản là :

A.

-3/10

B.

3/10

C.

-6/20

D.

6/20

Câu 2

Số đối của số -4/5 là :

A.

4/5

B.

-4/-5

C.

-4/5

D.

-5/4

Câu 3

Trong các đẳng thức sau , đẳng thức đúng là

A.

20/11 = -20/11

B.

-5/9 = 5/-9

C.

25/35 = 2/3

D.

-30/4 =  -15/-2

Câu 4

Chọn câu đúng trong các câu sau

A.

Góc bẹt là góc có số đo bằng 1800

B.

Góc tù là góc có số đo bằng góc bẹt

C.

Góc nhọn là góc có số đo lớn hơn số đo góc tù

D.

Cả ba câu trên đều đúng

Câu 5

Trong các cặp số sau ,cặp số gồm hai số nghịch đảo của nhau là :

A.

1,3 và 3,1                          

B.

-2/3 và 3/2

C.

-0,2 và -5               

D.

1 và -1

Câu 6

Cho x là số nguyên âm và thỏa mãn đẳng thức x/3 = 12/x.Khi đó x bằng:

A.

B.

36

C.

-18

D.

-6

Câu 7

Tia AB là tia phân giác của góc CAD khi :

A.

CÂB = BÂD                              

B.

CÂB + DÂB = CÂD

C.

CÂB = DÂB = 1/2 CÂD               

D.

Cả ba câu trên đều đúng .

Câu 8

Số đo của góc bù với góc 500 là :

A.

400  

B.

500   

C.

1300

D.

Một kết quả khác

Câu 9

Số nào sau đây chia hết cho cả 2 và 3? 

A.

32  

B.

42

C.

52

D.

62

Câu 10

Số nào sau đây là số nguyên tố : 

A.

77

B.

57

C.

17

D.

9

Câu 11

Kết quả sắp xếp các số -2  ;-3 ; -101 ; -99 theo thứ tự  tăng dần là : 

A.

-2 ;-3 ;-99 ; -101.      

B.

-101; -99 ; -2 ; -3 

C.

-101 ; -99; -3 ; -2      

D.

-99 ;-101 ; -2 ; -3 

Câu 12

Kết quả của phép tính : (-13 ) + (-28 ) là : 

A.

-41  

B.

-31

C.

41       

D.

-15

Câu 13

Kết quả của phép tính 5- (6-8 ) là: 

A.

-9     

B.

 -7      

C.

7

D.

3

Câu 14

Cho m ; n ; p ; q là những số nguyên .Thế thì m- (n-p +q ) bằng : 

A.

m - n - p + q    

B.

m -n + p - q 

C.

m + n - p - q   

D.

m - n - p - q 

Câu 15

Cho x - (-9 ) = 7 . Số x bằng : 

A.

-2    

B.

2

C.

16

D.

-16

Câu 16

Tách các số  nguyên x thỏa mãn -2 < x < 2 là:

A.

-4

B.

-1

C.

0

D.

-2

Câu 17

Số liền trước -1000 là số

A.

-101

B.

-999

C.

1001

D.

-1001

Câu 18

Giá trị của biểu thức 5 - (-10 + 3)

A.

12

B.

-12

C.

18

D.

-18

Câu 19

Tìm x biết 2x + 7 = -5

A.

6

B.

-6

C.

-1

D.

-12

Câu 20

Số nào là ước của -16

A.

-6

B.

-12

C.

8

D.

-3

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán