Tra cứu        Nâng cấp TK      

Đề thi môn toán lớp 7 chương đường thẳng vuông góc, đường thẳng song song

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 30 câu hỏi; Làm trong 45 phút; cập nhât 03/08/2016
45 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử
trực tuyến.
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Cho hai đường thẳng a và b cắt đường thẳng thứ ba c. Để có một cặp góc so le trong bằng nhau thì điều gì sau đây không thể xảy ra:

A.

Các cặp góc đồng vị bằng nhau      

B.

Các cặp góc ngoài cùng phía bằng nhau    

C.

Các cặp góc so le ngoài bằng nhau 

D.

Các cặp góc trong cùng phía bù nhau 

Câu 2

Dạng phát biểu khác của  “Tiên đề Ơ-CLít” là : 

A.

Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó

B.

Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng có ít nhất một đường thẳng song song với đường thẳng đó

C.

Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng có một đường thẳng song song với đường thẳng đó 

D.

Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng có vô số đường thẳng song song với đường thẳng đó

Câu 3

Chọn câu trả lời sai.

Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng , trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau . Khi đó 

A.

Mỗi cặp góc đồng vị bù nhau

 
B.

Mỗi cặp góc trong cùng phía bù nhau 

C.

 Mỗi cặp góc ngoài cùng phía bù nhau 

D.

Cặp góc so le trong còn lại bằng nhau   

Câu 4

Đường thẳng AB cắt đoạn thẳng CD tại M. Đường thẳng AB là đường trung trực của đoạn thẳng CD khi

A.

AB   CD; (M khác A và B)

B.

AB   CD

C.

AB   CD và MC = MD

D.

AB   CD và MC + MD = CD

Câu 5

Hai tia phân giác của hai góc đối đỉnh là : 

A.

Hai tia vuông góc  

B.

Hai tia trùng nhau 

C.

Hai tia song song 

D.

Hai tia đối nhau        

Câu 6

Xét ba đường thẳng phân biệt a,b,c Hai đường thẳng a và b song song với nhau khi :

A.

 a  c; b  c

B.

 c và a cắt c

C.

a cắt c và a  c

D.

a và b cùng cắt c 

Câu 7

Khẳng định sai là:

Cho hình vẽho hình vẽ , biết  và .  Các đường thẳng song song là.

A.

 Hx // KE

B.

Hx // Ky và Ky // Ez và Hx // Ez 

C.

Hx //Ky

D.

Ky // Ez   

Câu 8

Khẳng định nào sau đây là sai.

A.

Hai góc phụ nhau có tổng số đo là 900

 
B.

Nếu M là trung điểm của đoạn thẳng AB thì MA = MB

C.

Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau 

D.

Nếu MA = MB thì M là trung điểm của AB 

Câu 9

Cho định lí : “ Nếu một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó vuông góc với đường thẳng kia”                                           

Giả thiết và kết luận của định lí này là : 

A.

B.

C.

D.

Câu 10

Trong các hình ảnh thực tế sau, hình ảnh nào có dạng hai đường thẳng vuông góc.

A.

Cạnh tường và mép sàn cắt nhau tại góc tường 

B.

 Hai thanh đường ray của đường tàu hỏa 

C.

Chân người đang bước thăng bằng trên dây và chiếc dây 

D.

Hai mép của chiếc lá 

Câu 11
14
Góc H4 và K1  là hai góc 
A.

 Đối dỉnh

B.

Đồng vị

C.

Trong cùng phía     

D.

 So le trong

Câu 12

Hai đường thẳng xx’và yy’ cắt nhau tại O. Chúng được gọi là hai đường thẳng vuông góc khi: 

A.
B.

C.

D.

Câu 13

Cho ba đường thẳng xx’; yy’ và zz’ cùng đi qua một điểm O. Số cặp góc đối đỉnh (không tính góc bẹt) là

A.

3

B.

6

C.

10

D.

8

Câu 14

Cho . Trong đó dựng các tia OC; OD theo thứ tự vuông góc với OA; OB. Góc DOC có số đo là

A.

60

B.

 20

C.

90

D.

70

Câu 15

Câu trả lời của bạn:

A.

Nếu tia Ot là tia phân giác của góc xOy thì sẽ tạo thành 3 cặp góc bằng nhau 

B.

Nếu Oa, Ob là các tia phân giác của hai góc kề bùthì chúng là hai tia trùng nhau

 
C.

Nếu một đường thẳng cắt 2 đường thẳng song song với nhau thì các góc so le trong bằng nhau 

D.

Nếu Oa,Ob là hai tia phân giác của hai góc đối đỉnh thì chúng vuông góc 

Câu 16

Cho hai đường thẳng a và b. Phát biểu nào sai

A.

Nếu hai đường thẳng a và b vuông góc với nhau thì chúng phải cắt nhau 

B.

Nếu a và b vuông góc với nhau thì sẽ tạo thành bốn góc vuông 

C.

 Đường trung trực của đoạn thẳng a đi qua trung điểm của đoạn thẳng đó 

D.

Nếu a và b cắt nhau thì a và b vuông góc 

Câu 17
Tìm các cặp góc ngoài cùng phía trong hình dưới đây.
36
A.

B.

C.

D.

Câu 18

Cho hai góc kề bù xAy và góc yAx’. Vẽ hai tia At và At’ thứ tự là tia phân giác của góc xAy và yAx’. Biết góc xAy =500 . Số đo của góc tAx’ bằng:

A.

750  

B.

155 0 

C.

300

D.

1450

Câu 19

Hai đường thẳng aa’; bb’ cắt nhau tại O và   . Khẳng định sai là:

A.

B.

C.

D.

Câu 20

Chọn câu trả lời sai. 

14
Biết  thì
A.

B.

C.

D.

Câu 21

Cho ba đường thẳng đôi một cắt nhau và không cùng đi qua một điểm. Tổng các cặp góc đối đỉnh (khác góc bẹt) là

A.

3 cặp 

B.

12 cặp  

C.

6 cặp

D.

9 cặp

Câu 22

Chọn câu trả lời đúng nhất.

Nếu đường thẳng xy là đường trung trực của đoạn thẳng AB thì : 
A.

xy  AB tại I và I là trung điểm của đoạn thẳng AB

B.

xy cắt đoạn thẳng AB 

C.

xy   AB

D.

xy không đi qua trung điểm của đoạn thẳng AB 

Câu 23

Câu trả lời của bạn:

A.

Hai đường thẳng cắt nhau tạo thành hai cặp góc đối đỉnh   

B.

Bốn  đường thẳng cắt nhau tạo thành bốn cặp góc đối đỉnh    

C.

 Ba đường thẳng cắt nhau tạo thành ba cặp góc đối đỉnh   

D.
Câu 24

Chứng minh định lí là : 

A.

Dùng đo đạc trực tiếp để suy ra kết luận  

B.

Dùng lập luận để từ kết luận suy ra giả thiết                  

C.

 Dùng hình vẽ để suy ra kết luận   

D.

Dùng lập luận để từ giả thiết suy ra kết luận        

Câu 25

Cho hình vẽ dưới đây, chọn câu trả lời sai 

36

A.

Có 2 cặp góc so le trong

B.

Có 4 cặp góc đồng vị

C.

Có 4 cặp góc so le ngoài

D.

Có 2 cặp góc trong cùng phía

Câu 26

Cho hình vẽ .

32 

Khẳng định nào sau đây sai. Biết = 50 . Hai đường thẳng MN và PQ song song với nhau khi :

A.

 = 1300

B.

 = 500

C.

 = 500

D.

 = 1300

Câu 27

Vẽ hai đường thẳng a,b sao cho a//b .Vẽ dường thẳng c cắt đường thẳng a tại A. Khi đó :

A.

c // b  

B.

 c trùng với b 

C.

 d

D.

c cắt b 

Câu 28

Vẽ cặp góc so le trong xAB và yBA sao cho  . Ta có : 

A.

Ax // By  

B.

Ax trùng  By

C.

Ax cắt By  

D.

Ax  By

Câu 29

Chọn câu phát biểu đúng nhất  

A.

Hai đường thẳng không song song là hai đường thẳng không có điểm chung

B.

 Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng có điểm chung

 

C.

Hai đường thẳng không có điểm chung gọi là hai đường thẳng song song với nhau

 

D.

Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng có vô số điểm chung

Câu 30

Cho hình vẽ . 

19

 Hai đường thẳng a, b cùng vuông góc với đường thẳng c.

     Một đường thẳng m cắt a, b tại A. B . Biết  B1  - A1= 34Số đo của góc A1 là 

A.

730

B.

750

C.

630

D.

670

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20    Câu hỏi 21    Câu hỏi 22    Câu hỏi 23    Câu hỏi 24    Câu hỏi 25    Câu hỏi 26    Câu hỏi 27    Câu hỏi 28    Câu hỏi 29    Câu hỏi 30   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801190. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán