Đề thi môn toán lớp 7 chương hàm số và đồ thị

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 30 câu hỏi; Làm trong 45 phút; cập nhật 01/08/2016
Thời gian làm bài thi 45 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 01/08/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 30 câu
Lượt xem 2107 lượt xem Lượt thi 65 lượt thi

Câu 1

Chọn câu trả lời đúng

Một điểm bất kì trên trục hoành có tung độ bằng :

A.

0

B.

1

C.

-1

D.

Hoành độ

Câu 2

Hàm số y \(y = -{2 \over 3} x\) nhận giá trị dương khi 

A.

x = 0  

B.

x < 0 

C.

x >  0

D.

Không xác định 

Câu 3

Chọn câu trả lời đúng

Chia số 104 thành ba phần tỉ lệ nghịch với 2; 3; 4 thì số nhỏ nhất trong ba số được chia là :
A.

24

B.

48

C.

12

D.

21

Câu 4

Một ô tô đi từ A đến B hết 12h. Nếu ô tô đi với vận tốc bằng 1,2 lần vận tốc cũ thì ô tô đó đi từ A đến B hết:

A.

2 giờ  

B.

14,4 giờ   

C.

10 giờ  

D.

6 giờ 

Câu 5

Cho bảng giá trị : 

Hàm số y = f (x) được cho bởi công thức 

 

 

A.

y = 3|x|   

B.

y = -3. |x |

C.

y= 3x  

D.

y = - 3x  

Câu 6

Chọn câu trả lời đúng

Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận , khi x = 10 thì y = 5. Khi x = - 5 thì giá trị của y là 

A.

-10

B.

-7

C.

-2,5

D.

-3

Câu 7

Chọn câu trả lời đúng.

Cho biết 3m dây kẽm nặng 90 gam; x m dây kẽm như vậy nặng y gam. Biểu diễn y theo x là 

A.

y = 3x

B.

 y =  30 x

C.

x = 30y    

D.

\(y = {1 \over 30} x\)

Câu 8

Cho hàm số y = f (x) = - 3x . Hai điểm M, N thuộc đồ thị hàm số 

A.

Nếu M có hoành độ là -1 thì tung độ của điểm M là -3

B.

Đường thẳng MN đi không qua gốc tọa độ O

C.

Đường thẳng MN đi qua gốc tọa độ O

D.

Nếu N có tung độ là -2 thì hoành độ của điểm N là \(-{2 \over 3}\)

Câu 9

Chọn câu trả lời đúng. Cho hàm số y = f (x) = 2x2  +3 . Ta có :

A.

f (1)  = 7

B.

f (-1) = 1 

C.

f(-2) = 11 

D.

f (0) = 5

Câu 10

Chọn câu trả lời đúng

Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận. Giá trị của ô trống trong bảng.

 

A.

\(2 \over 3\)

B.

-2

C.

-6

D.

\(-2 \over 3\)

Câu 11

Chọn câu trả lời đúng

Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau , khi x = - 6   thì y = 8 

                    Giá trị của y = 12 khi x  bằng:

A.

-16

B.

4

C.

-4

D.

16

Câu 12

Chọn câu trả lời đúng

12 người may xong một lô hàng hết 5 ngày . Muốn may hết lô hàng đó sớm một ngày thì cần thêm mấy người ? ( với năng suất máy như nhau ) 
A.

2

B.

3

C.

4

D.

5

Câu 13

Chọn câu trả lời đúng

Một công nhân làm được 30 sản phẩm trong 50 phút. Trong 120 phút người đó làm được bao nhiêu sản phẩm cùng loại? 
A.

78

B.

72

C.

74

D.

76

Câu 14

Chọn câu trả lời đúng.

Cho biết y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ a, x tỉ lệ thuận với z theo hệ số tỉ lệ b (a;b ≠ 0 ) thì: 
A.

y tỉ lệ thuận với z theo hệ số tỉ lệ ab

B.

y tỉ lệ thuận với z theo hệ số tỉ lệ  

C.

y tỉ lệ thuận với z theo hệ số tỉ lệ  

D.

y tỉ lệ thuận với z theo hệ số tỉ lệ a

Câu 15

Chọn bảng các giá trị mà đại lượng y là hàm số của đại lượng x

2
A.

Bảng 4 

B.

Bảng 1

C.

Bảng 3

D.

Bảng 2

Câu 16

Chọn câu trả lời đúng

Đồ thị hàm số y = a x ( a khác 0) là : 
A.

Đi qua gốc tọa độ  

B.

Một đường thẳng đi qua gốc tọa độ          

C.

Một đường cong

D.

Một đường thẳng  

Câu 17

Chọn câu trả lời đúng.

Các máy cày có cùng năng suất cày trên các cánh đồng có cùng diện tích thì : 

A.

Số máy tỉ lệ thuận với số ngày hoàn thành công việc 

 

B.

Số ngày hoàn thành công việc tỉ lệ với số máy 

C.

Số máy tỉ lệ nghịch với số ngày hoàn thành công việc 

D.

Câu 18

Chọn câu trả lời đúng:

Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận , khi x = 5 thì y = 15 . Hệ số tỉ lệ k của y đối với x là

A.

10

B.

1/3

C.

3

D.

75

Câu 19

Chọn câu trả lời đúng

Chia số 104 thành ba phần tỉ lệ nghịch với 2; 3; 4 thì số nhỏ nhất trong ba số được chia là :
A.

24

B.

12

C.

48

D.

21

Câu 20

Cho biết 4 người làm cỏ trên 1 cánh đồng hết 6 giờ. Với cùng năng suất như thế 8 người làm cỏ cánh đồng hết bao nhiêu giờ 

A.

12giờ 

B.

4giờ 

C.

3giờ 

D.

8giờ 

Câu 21

Chọn câu trả lời đúng

Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau . Biết rằng  x = 0,4  thì y = 15.

 Khi x = 6 thì y  bằng :

A.

1

B.

6

C.

0,6

D.

0

Câu 22

Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau  Hãy chọn câu trả lời sai  

A.

 y = mx ( m là hằng số, m ≠ 0 )

B.

 x =   ( m là hằng số, m ≠ 0 )

C.

xy = m ( m là hằng số, m ≠ 0 )  

D.

y =   ( m là hằng số, m ≠ 0 ) 

Câu 23

Chọn câu trả lời đúng.

Học sinh khối 7 tham gia trồng ba loại cây : phượng ,bạch đàn, phi lao. Số cây phượng , bạch đàn, phi lao tỉ lệ với các số 2; 3; 5 . Biết hai lần số cây phượng cộng với ba lần số bạch đàn thì nhiều hơn số phi lao là 48 cây . Số cây phượng đã trồng được là

A.

24

B.

40

C.

30

D.

16

Câu 24

Bốn đội máy cày làm việc trên 4 cánh đồng có diện tích bằng nhau. Đội thứ nhất hoàn thành công việc trong 4 ngày, đội thứ hai hoàn thành công việc trong 6 ngày, đội thứ 3 hoàn thành công việc trong 10 ngày, đội thứ tư hoàn thành công việc trong 12 ngày. Biết tổng số máy của 4 đội là 36 máy (cùng năng suất). Chọn câu trả lời đúng

A.

Số máy của đội thứ nhất là: 15 máy 

B.

 Số máy của đội thứ nhất là: 6 máy 

C.

Số máy của đội thứ nhất là: 5 máy 

D.

Số máy của đội thứ nhất là: 10 máy 

Câu 25

Chọn câu trả lời đúng

Với số tiền để mua 38 mét vải loại I có thể mua được bao nhiêu mét vải loại II, Biết giá vải loại II chỉ bằng 95% giá vải loại I ? 
A.

42

B.

39

C.

40

D.

41

Câu 26

Chọn câu trả lời đúng

Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau , khi x = 10  thì y = 6 . Hệ số tỉ lệ a là

A.

\(3 \over 5\)

B.

\(5 \over 3\)

C.

60

D.

40

Câu 27

Chọn câu trả lời đúng.

Cho bốn số a; b; c; d .Biết rằng a : b = 2: 3 ; b : c = 4 : 5 ;  c : d = 6 : 7. Thế thì a : b : c : d bằng

A.

8 : 12 : 15 : 13 

B.

4 : 12 : 6 : 7 

C.

16 : 24 : 30 : 35 

D.

16 : 24 : 32 : 35 

Câu 28

Cho điểm A (a; - 0,2 ) thuộc đồ thị hàm số y = 4x . Ta có :

A.

a = -1

B.

a = - 0,005     

C.

 a = - 0,05     

D.

a = - 0,5        

Câu 29

Chọn câu trả lời đúng

12 người may xong một lô hàng hết 5 ngày . Muốn may hết lô hàng đó sớm một ngày thì cần thêm mấy người ? ( với năng suất máy như nhau ) 
A.

4

B.

2

C.

5

D.

3

Câu 30

Chọn câu trả lời đúng

Hai thanh sắt có thể tích là 23cm3 và 19 cm3  . Thanh thứ nhất nặng hơn thanh thứ hai 56gam . Thanh thứ nhất nặng : 
A.

322gam 

B.

232gam 

C.

626gam

D.

266gam

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20    Câu hỏi 21    Câu hỏi 22    Câu hỏi 23    Câu hỏi 24    Câu hỏi 25    Câu hỏi 26    Câu hỏi 27    Câu hỏi 28    Câu hỏi 29    Câu hỏi 30   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801190. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 0125.99999.25
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn