Đề thi môn toán lớp 7 chương số hữu tỉ, số thực

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 30 câu hỏi; Làm trong 45 phút; cập nhật 29/07/2016
Thời gian làm bài thi 45 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 29/07/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 30 câu
Lượt xem 7,052 lượt xem Lượt thi 422 lượt thi

Câu 1

Chọn câu trả lời đúng \({- 3535 \over 1919} + {313131 \over 383838} = \)

A.

\({-39 \over 38}\)

B.

\(99 \over 38\)

C.

\({-101 \over 38}\)

D.

\({101 \over 38}\)

Câu 2

Trong các số sau đây, số nào không bằng 2,4

A.

\( \sqrt{(2,5 - 0,7)^2}\)

B.

\( \sqrt{(2,5 - 0,7)(2,5 +0,7) }\)

C.

\( \sqrt{(2,5)^2 - (0,7)^2}\)

D.

\( \sqrt{5.76}\)

Câu 3

Chọn câu trả lời đúng:

\( \sqrt{0,04} = \)

A.

0,2

B.

\(\pm 0,2\)

C.

0,02

D.

\(\pm 0,02\)

Câu 4

Chọn câu trả lời đúng 

Nếu \( \sqrt{b} = 5\) thì b3 bằng 

A.

15 

B.

5

C.

512 

D.

53

Câu 5

Chọn câu trả lời đúng \({-26 \over 15 } : 2{3 \over 5} = \)

A.

\(-3 \over 2\)

B.

\(-3 \over 4\)

C.

\(-2 \over 3\)

D.

- 6

Câu 6

Chọn đáp án đúng :

\(\sqrt{ 25 - 9} = \)

A.

8

B.

2

C.

4

D.

16

Câu 7

Chọn câu trả lời đúng Cho tỉ lệ thức \({3,8 \over x } = {0,26 \over 0,39}\) thì.

A.

x = -57

B.

x = 6

C.

x = -3

D.

x = 5,7

Câu 8

Chữ số thập phân thứ 100 sau dấu phẩy của phân số  \(1 \over 7\) (viết dưới dạng số thập phân) là chữ số nào?

A.

7

B.

8

C.

6

D.

9

Câu 9

( 0,125) 4 . 84 =

A.

1000

B.

100

C.

10

D.

1

Câu 10

Có 16 tờ giấy bạc loại 2000đ; 5000đ và 10000đ. Giá trị mỗi loại tiền trên là như nhau. Hỏi mỗi loại có mấy tờ?

A.

2;4;10

B.

10; 4; 2

C.

4;2;10

D.

Không xác định được

Câu 11

\(-0, 35 . {2 \over 7}\)

A.

-10

B.

- 0,1

C.

 -100

D.

 -1

Câu 12

Chọn câu trả lời đúng nhất \(|x -{ 2 \over 3}| = {1 \over 3 }\) thì

A.

x = 1

B.

\(x = {-1 \over 3}\)

C.

\(x = {1 \over 3}\)

D.

Câu 13

Chọn câu đúng :

 

A.

Nếu x  I thì x  Q

B.

Nếu x  R thì x  I

C.

Nếu x  I thì x  Q

D.

Nếu x  Z thì x  R

Câu 14

Chọn đáp án đúng :

A.

\(7 \over 11\)

B.

-1

C.

\(-7 \over 11\)

D.

\(-38 \over 143\)

Câu 15

Giá trị của x; y lần lượt bằng bao nhiêu biết  \({2 \over x } = {3 \over y }\) và xy = 96

A.

-12; -8 

B.

8; 12   

C.

12;  8 

D.

8; 12 hoặc -8;12 

Câu 16

Cho hai mảnh đất C và D có diện tích lần lượt là 127,02 m2 và 102,9m2. Chọn câu trả lời đúng

A.

Mảnh đất D rộng hơn mảnh đất C là 1,2m

B.

Mảnh đất D hẹp hơn mảnh đất C là 24,1m2

 

C.
Mảnh đất C hẹp hơn mảnh đất D là 24,12 m2
D.

Mảnh đất C rộng hơn mảnh đất D là 1,2 m2

 

Câu 17

Thay tỉ số giữa các số hữu tỷ sau bằng tỉ số giữa các số nguyên: -2,3 : 4,11

A.

\(-230 \over 411\)

B.

\(-2300 \over 411\)

C.

\(-23\over 41,1\)

D.

\(-23 \over 411\)

Câu 18

Chọn câu trả lời đúng :

\(\sqrt{1{9 \over 16}} = \)

 

A.

\(({-5 \over 4})\)

B.

\({-1{3 \over 4}}\)

C.

\(({5 \over 4})\)

D.

\({-{3 \over 4}}\)

Câu 19

Cho A = -12,7.32,6 + 2,7.12,8 + 12,7.2,6 + 2,7.17,2. Giá trị biểu thức A là

A.

-300

B.

200

C.

300

D.

-200

Câu 20

Kết quả của phép tính \({3 \over 4} + {1 \over 4} . {-12 \over 20} \) là

A.

\(3 \over 5\)

B.

\(-3 \over 5\)

C.

\({-12 \over 20}\)

D.

\({-9 \over 84}\)

Câu 21

Tìm x, biết: 2x = (22)3

A.

8

B.

6

C.

5

D.

26

Câu 22

Chọn câu trả lời đúng

A.

B.

C.

D.

Câu 23

Chọn đáp án đúng.

\(-0,35 .{2 \over 7}\)

A.

-0,1

B.

-10

C.

-100

D.

-1

Câu 24

x = 10,8 là kết quả của phép tính

A.

3.(10+x) = 111

B.

3.(10.x) = 111 

C.

3 + (10 +x) = 111

D.

3 + (10.x) = 111            

Câu 25

Chọn câu trả lời đúng.

A.

\(0,25 = { -1 \over -4}\)

B.

\(-0,25 = { -1 \over -4}\)

C.

\(0,25 = { -1 \over 4}\)

D.

\(0,25 = { 1 \over -4}\)

Câu 26

Tìm a, biết: a :

\(({ 1 \over 3 })^2 = ({ 1 \over 3 })^3\)

A.

\(({ 1 \over 3 })\)

B.

\(({ 1 \over 18})\)

C.

\(({ 1 \over 3 })^5\)

D.

\(({ 1 \over 3 })^6\)

Câu 27

Biết rằng

x + (-4,5) < y + (-4,5)

y + (+6,8) < z + (+6,8)

Chọn câu trả lời đúng

A.

x< y; y> z 

B.

x < y < z     

C.

 y < x < z 

D.

x > y > z 

Câu 28

Chọn câu trả lời đúng nhất . Tìm y trong tỉ lệ thức \({-0,09 \over y} = {y \over -25 }\)

A.

\(\pm 0,15\)

B.

\(\pm 15\)

C.

\(\pm 1,5\)

D.

\(\pm 1,35\)

Câu 29

Nếu m = 25 thì \(\sqrt{m}\) = 

A.

5

B.

\(\pm 5\)

C.

-5

D.

25

Câu 30

Chọn câu trả lời đúng.Nếu \(\sqrt{t} = 3\)thì t bằng

A.

(-3)2

 
B.

6

C.

\(\pm 9\)

D.

 -32   

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán