Đề thi môn toán lớp 7 chương tam giác

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 30 câu hỏi; Làm trong 45 phút; cập nhật 17/08/2016
Thời gian làm bài thi 45 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 17/08/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 30 câu
Lượt xem 5,312 lượt xem Lượt thi 459 lượt thi

Câu 1

Tìm x biết.

 

A.

7

B.

1

C.

40

D.

5

Câu 2

Chọn đáp án sai. Tam giác MNP bằng tam giác M’N’P’; MN = 6cm, M’P’ = 4cm; N’P’ = 7cm, góc M bằng 550, khi đó:

A.

 MP = 4cm      

B.

\(\widehat{P'} = 50^0\)

C.

\(M’N’ = 6cm \)

D.

\(\widehat{M'} = 55^0\)

Câu 3

Cho tam giác ABC vuông tại A bằng tam giác QEF vuông tại Q, có AB= 3cm; EF= 5cm, khẳng định sai là:

A.

 QE = 4cm 

B.

AC = 4cm 

C.

QE = 3cm

D.

BC = 5cm 

Câu 4

Cho hình vẽ sau. Các tam giác bằng nhau theo trường hợp c- c-c  là :

 

A.

∆ ACE = ∆ BDE 

B.

∆ BCE =  ∆ ADE

C.

∆ ABC =  ∆ABD 

D.

\(∆ ADE = ∆ DEB\)

Câu 5

Cho tam giác ABC có AB = AC. Gọi M là trung điểm của BC .Khi đó : 

A.

\(\widehat{MAB} > \widehat{MAC} \)

B.

AM là phân giác của góc BAC 

C.

∆ AMB = ∆  ACM ( c- c -c ) 

D.

Câu 6

Tìm x biết :

 

 
 
A.

5

B.

1

C.

40

D.

7

Câu 7

Cho ∆ABC = ∆MNP. Tính diện tích hai tam giác trên \(\widehat{B} = 90^0\) ; BC = 6cm, MN = 8cm

A.

Chỉ tính được diện tích ∆ABC = 48 cm

B.

Chỉ tính được diện tích ∆MNP = 48 cm2

C.

 Diện tích ∆ABC = Diện tích  ∆MNP  = 35 cm

D.

Diện tích ∆ABC = Diện tích  ∆MNP  = 24 cm2

Câu 8

Cho hình sau. Cần bổ sung thêm điều kiện gì để tam giác ACP bằng tam giác ABN theo trường hợp cạnh  - góc – cạnh

A.

CP = BN

B.

AN = AP

 
C.

MP = MN và CP = BN

D.

AN = AP và CP = BN

Câu 9

Cho tam giác ABC vuông tại A và tam giác A’B’C’ vuông tại A’, cần phải có điều kiện gì để hai tam giác đó bằng nhau theo trường hợp góc – cạnh – góc.

A.

BC = B’C’       

B.

AC = A’C’ \(\widehat{C} = \widehat{C'}\)

C.

AB = A’B’     

D.

AB = A’B’ và AC = A’C’ 

Câu 10

Cho hình vẽ  Với các kí hiệu trên hình vẽ.

cần có thêm yếu tố nào để   ∆ ABC =  ∆ ADE ( g - c - g ) 

A.

AB = AD

B.

\(\widehat{BCA} = \widehat{DEA}\)

C.

AC = AE  

D.

Câu 11

Tìm độ dài AB trong hình dưới đây.

 

A.

2,6cm

 
B.

4cm  

C.

4,5 cm

D.

5,4 cm    

Câu 12

Cần thêm điều kiện gì để tam giác EAD trên hình vẽ dưới đây là tam giác cân.

A.

 AE = AD

B.

 Góc ADE = 450 

C.

 Không cần thêm điều kiện gì 

D.

Góc ADE = 68

Câu 13

Góc ngoài của tam giác là:

A.

 Góc bù với một góc của tam giác

B.

Góc kề bù với một góc trong của tam giác

C.

Góc chỉ có một cạnh là cạnh của tam giác

D.

Góc phụ với một góc trong của tam giác

Câu 14

Tính góc B và góc C của tam giác ABC biết  

A.

\(\widehat{B} = 60^o ; \widehat{C} = 40^0\)

B.

\(\widehat{B} = 75^o ; \widehat{C} = 45^0\)

C.

\(\widehat{B} = 80^o ; \widehat{C} = 40^0\)

D.

\(\widehat{B} = 70^o ; \widehat{C} = 50^0\)

Câu 15

Cho tam giác ABC vuông tại A và tam giác QEF vuông tại Q, có AB= QE; AC = QF thì:

A.

∆ABC = ∆QFE 

B.

 ∆ABC = ∆QEF        

C.

∆ABC = ∆EFQ

D.

∆ABC = ∆FEQ

Câu 16

Trong tam giác cân có ... bằng nhau

A.

Hai góc ở đáy  

B.

Ba cạnh 

C.

Ba góc 

D.

Hai cạnh bên bằng nhau, hai góc ở đáy  

Câu 17

Phát biểu sai về Tam giác vuông cân là:

A.

Tam giác vuông có một góc ở đáy bằng 45

B.

Tam giác cân có một góc vuông 

C.

Tam giác vuông có hai cạnh góc vuông bằng nhau

D.

Tam giác có hai góc vuông 

Câu 18

Tìm tam giác cân trong hình dưới đây.

A.

Tam giác CAB và tam giác EAD 

B.

Tam giác CAB

 
C.

Không có tam giác cân nào trong hình vẽ trên  

D.

Tam giác ABE 

Câu 19

Cho tam giác DEF có \(\widehat{E} = \widehat{F}\) Tia phân giác của góc D cắt EF tại  I  . Chọn đáp án sai

A.

DE = DF

B.

 IE = IF.. DI = EF 

C.

 ∆ DEI =  ∆ DIF 

D.

∆ DIE =  ∆ DIF

Câu 20

Tìm mệnh đề sai

A.

Tam giác đều là tam giác cân có một góc bằng 60

B.

Tam giác đều là tam giác có hai góc bằng 600

C.

Tam giác đều là tam giác có ba góc bằng nhau. 

D.

Tam giác đều là tam giác vuông cân có một góc bằng 600

Câu 21

Chọn câu trả lời sai

        Cho tam giác ADK, qua A vẽ đường thẳng d // DK. Trên d lấy điểm H sao cho AH = DK  ( H và D nằm trên hai nửa mặt phẳng đối nhau có bờ chứa cạnh AK ). Khi đó

A.

AD = KH 

B.

AD // KH  

C.

\(\widehat{ADK} = \widehat{KHA} \)

D.

 ∆ADK =  ∆AHK 

Câu 22

Cho  ∆ ABC =  ∆ DEF có \(\widehat{A} = 60^0 ; \widehat{B} = 70^0 ; \widehat{A} = 50^0\)  EF = 3cm . Số đo của góc D và độ dài cạnh BC là : 

A.

\(\widehat{D} = 80^o, BC = 3 cm\)

B.

\(\widehat{D} = 70^o, BC = 3 cm\)

C.

\(\widehat{D} = 50^o, BC = 3 cm\)

D.

\(\widehat{D} = 60^o, BC = 3 cm\)

Câu 23

Cho  ∆ PQR =  ∆ DEF  trong  đó PQ = 4cm , QR = 6cm,  PR= 5cm . Chu vi tam giác DEF là :

A.

15cm 

B.

17cm

C.

14cm   

D.

16cm

Câu 24

Tìm x trong hình vẽ sau:

A.

 900

B.

 36

C.

66

D.

95

Câu 25

Tìm x trong hình vẽ sau :

A.

 660

B.

950

C.

60 

D.

900  

Câu 26

Cho tam giác ABC vuông tại A. Ta có :

A.

Hai góc B và C phụ nhau  

B.

Hai góc B và C bù nhau

C.

\(\widehat{A} = \widehat{B} - \widehat{C} \)

D.

\(\widehat{B} + \widehat{C} < 90^0 \)

Câu 27

Chọn câu trả lời đúng

A.

Hai tam giác có các góc tương ứng bằng nhau, các cạnh tương ứng bằng nhau thì hai tam giác đó bằng nhau 

B.

Hai tam giác bằng nhau là hai tam giác có các cạnh bằng nhau,và có các góc bằng nhau

C.

Hai tam giác bằng nhau thì chỉ có các góc tương ứng bằng nhau 

D.

Hai tam giác bằng nhau là hai tam giác có các góc tương ứng bằng nhau 

Câu 28

Tìm x trong hình vẽ sau.

A.

900

B.

850

C.

1000

D.

950

Câu 29

Chọn câu trả lời thích hợp nhất.

A.

 Cho tam giác ABC có AB = 6cm; BC = 8cm; AC = 10 cm thì tam giác ABC vuông tại B

B.

Cho tam giác ABC có AB = 5cm; BC = 5cm; AC = 8 cm thì tam giác ABC vuông tại A

C.

Cho tam giác ABC có AB = 5cm; BC = 5cm; AC =  cm thì tam giác ABC vuông tại A. 

D.

Cho tam giác ABC có AB = 3cm; BC = 5cm; AC = 7 cm thì tam giác ABC vuông tại C.

Câu 30

Cho hình vẽ dưới đây.

Tam giác ABC cân tại B, góc AEC bằng 1100. Tổng \(\widehat{ABE} +\widehat{BAE} \) bằng 

A.

700

B.

550

C.

1100

D.

400

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán