Đề thi môn toán lớp 7 Kiểm tra tập hợp Q số hữu tỉ

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 27/07/2016
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 27/07/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 3,945 lượt xem Lượt thi 247 lượt thi

Câu 1

Chọn đáp án đúng.

A.

\({-5 \over 3} \in N\)

B.

\({-5 } \in N\)

C.

\({-5 \over 3} \notin Q\)

D.

\({-5 \over 3} \in Q\)

Câu 2

Chọn câu trả lời đúng Trong các phân số sau :  \({ 15 \over -21}; { -9 \over 14}; { -30 \over -42}; { 45 \over -63}; {- 2 \over 21}; { -20 \over 28}; \)Những phân số biểu diễn số hữu tỉ  \({-5 \over 7}\) là

A.

\({ 15 \over -21}; { -9 \over 14}; { -20 \over 28}\)

B.

\({ 15 \over -21}; { -30 \over -42}; {- 2 \over 21} \)

C.

\( { -20 \over 28}; { 15 \over -21}; { 45 \over -63}\)

D.

\({ 15 \over -21}; { 45 \over -63}; {- 2 \over 21}; { -20 \over 28} \)

Câu 3

Cho hình vẽ sau. Số hữu tỉ - được biểu diễn bởi :

A.

Điểm K

B.

Điểm I

C.

Điểm T

D.

Điểm P

Câu 4

Cho hình vẽ sau. Số hữu tỉ được biểu diễn bởi điểm K là :

A.

-1

B.

1

C.

2

D.

\(3 \over 2\)

Câu 5

Chọn câu trả lời thích hợp?

A.

\({-3 \over2}\in Z\)

B.

\({-3 \over2}\in N\)

C.

\({-3 \over2}\in Q\)

D.

\({-3 \over2}\in N^*\)

Câu 6

Chọn câu trả lời đúng 

A.

\({5 \over 7} = {505 \over - 1717 }\)

B.

\({- 5 \over 7} = {- 505 \over 1717 }\)

C.

\({-5 \over 17} = { 5 \over 17 }\)

D.

\({-5 \over-1 7} = (-{5 \over 17 })\)

Câu 7

Chọn câu trả lời sai?

A.

\(7 \in Z\)

B.

\(7 \in Q\)

C.

\(7 \in N\)

D.

\(7 \notin Q\)

Câu 8

Chọn câu trả lời đúng ?

A.

\(0,25 = {-1 \over - 4}\)

B.

\(0,25 = {1 \over - 4}\)

C.

\(-0,25 = {-1 \over - 4}\)

D.

\(0,25 = {-1 \over 4}\)

Câu 9

Chọn câu trả lời sai. Các số nguyên x, y mà \({x \over 2 } = {3 \over y}\) là :

A.

 x = - 6, y = - 1

B.

x = 2, y = -3

C.

x = 1, y = 6

D.

x = 2, y = 3

Câu 10

Cho \(a ; b \in Z ; b \neq 0; x = {a \over b}\) a và b cùng dấu thì:

A.

x > 0

B.

x < 0

C.

x = 0

D.
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán