Đề thi môn toán lớp 7 mối quan hệ trong tam giác

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 30 câu hỏi; Làm trong 45 phút; cập nhật 23/08/2016
Thời gian làm bài thi 45 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 23/08/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 30 câu
Lượt xem 15,132 lượt xem Lượt thi 874 lượt thi

Câu 1

Cho tam giác ABC, các đường phân giác BD và CE cắt nhau ở M. Biết rằng góc BMC có số đo là 1400.

Số đo góc A của tam giác ABC là:

A.

120

B.

 800     

C.

 130

D.

100

Câu 2

Cho tam giác ABC có \(\widehat{A} = 80^0\) ,  phân giác của các góc B và C cắt nhau tại I. Số đo góc BAI là

A.

400

B.

300

C.

500

D.

700

Câu 3

Phát biểu nào sau đây là sai

A.

Trực tâm của tam giác vuông trùng với đỉnh góc vuông

B.

Trực tâm của tam giác vuông trùng với đỉnh khác đỉnh của góc vuông 

C.

Trực tâm của tam giác nhọn nằm ở bên trong tam giác

D.

Trực tâm của tam giác tù nằm ở bên ngoài tam giác

Câu 4

Cho ba tam giác cân AMN; BMN; CMN có chung đáy MN. Kết quả nào sau đây là đúng

A.

AM = BM = CM

 

B.

Ba tam giác trên bằng nhau

C.

A;B;C thẳng hàng

 

D.

Câu 5

Cho tam giác ABC có \(\widehat{A} = 90^0 ; \widehat{B} = 45^0 ; \) . So sánh nào sau đây là đúng

A.

BC > AB > AC

B.

AC = AB < BC

 

C.

AB  = BC > AC

 

D.

AB > AC > BC
 

Câu 6

Phát biểu nào sau đây là sai?

A.

Trong một tam giác, góc đối diện với cạnh lớn nhất là góc lớn nhất

B.

Trong một tam giác tù, cạnh đối diện với góc tù là cạnh nhỏ nhất

C.

Trong một tam giác cân, góc ở đỉnh có thể là góc tù

D.

Trong một tam giác vuông, cạnh huyền là cạnh lớn nhất

 

Câu 7

Cho tam giác ABC vuông tại A. Hai đường trung trực của AB; AC lần lượt cắt AB; AC tại M và N. Độ dài đoạn AP là

A.

 AP = AM + AN

B.

AP = AN + NP

 

C.

AP = (1/2)BC

D.

AP = AM – AN

Câu 8

Chọn câu trả lời đúng nhất.

A.

Trong một tam giác, giao điểm của ba đường phân giác luôn nằm ngoài tam giác đó

B.

Trong một tam giác, giao điểm của ba đường phân giác là trọng tâm của tam giác đó

C.

Trong một tam giác, giao điểm của ba đường phân giác thì cách đều 3 cạnh của tam giác đó

 

D.

Trong một tam giác, giao điểm của ba đường phân giác thì cách đều 3 đỉnh của tam giác đó

Câu 9

Cho tam giác ABC có ba góc đều nhọn. Trung tuyến AM và tia phân giác của các góc C cắt nhau tại N. Phát biểu nào sau đây luôn đúng

A.

MN = AN

B.

AN = (2/3) AM

C.

N là trọng tâm của tam giác ABC

D.

N cách đều hai cạnh của góc C

Câu 10

Cho tam giác ABC vuông tại A. CM là đường phân giác của góc C. MH vuông góc với BC, K là giao điểm của MH và AC. Nếu cho  \(\widehat{B} = 30^0\)thì số đo của góc AMC là

A.

60

B.

300

C.

45

D.

75

Câu 11

Cho tam giác ABC vuông tại A. CM là đường phân giác của góc C. MH vuông góc với BC, K là giao điểm của MH và AC. Phát biểu nào sau đây là sai

A.

CM là đường trung trực của AH

B.

MH là trung trục của BC

C.

MK = MB

D.

AM = MH

Câu 12

Cho tam giác ABC có góc A lớn hơn 900. Trên AB lấy điểm M, so sánh nào sau đây là đúng

A.

CM > CB > CA

B.

CA < CM < CB

C.

CA > CM > CB

D.

CM < CA < CB

Câu 13

Cho tam giác ABC có AB = 5cm; AC = 7cm. Từ C kẻ CM vuông góc với AB; BN vuông góc với AC. Kết luận nào sau đây là đúng

A.

CM = 7 cm

B.

BN = 5cm

C.

BN + CM > 12

D.

BN + CM < 12

Câu 14

Cho tam giác ABC cân tại A, đường cao CH cắt tia phân giác AI tại D. Nếu AB = 5cm; BC = 6cm thì độ dài AI là

A.

6cm

B.

7 cm

C.

4 cm

D.

5cm

Câu 15

Gọi H là trực tâm của tam giác ABC . Cho \(\widehat{C} = 60^o\) . Số đo của góc AHB là.

A.

1200   

B.

80

C.

1500    

D.

600  

Câu 16

Cho tam giác ABC có các cạnh lần lượt là 6 cm;8 cm; 10 cm. Gọi M là một điểm nằm trong tam giác ABC. Tổng độ dài MA + MB +MC có thể bằng

A.

7 cm

B.

12cm

 

C.

10 cm

D.

14 cm

Câu 17

Cho đoạn thẳng M N, tập hợp các điểm Q sao cho tam giác QMN cân tại Q là

A.

Đường tròn tâm N bán kính MN

B.

Đường thẳng vuông góc với MN

C.

Đường trung tuyến của MN

D.

Đường trung trực của MN

Câu 18

Cho tam giác ABC có \(\widehat{A} = 70^0; \widehat{B} = 30^0; \) So sánh nào sau đây là đúng

A.

AC > BC > AB

B.

AB > AC > BC

C.

AB > BC > AC

D.

AC > AB > BC

Câu 19

Gọi H là trực tâm của tam giác ABC. Cho \(\widehat{C} = 60^0\) .Trực tâm của tam giác HAB là

A.

Điểm B

B.

 Điểm C

C.

Điểm A

D.

Điểm H

Câu 20

Cho tam giác ABC có \(\widehat{A} = 70^0, \widehat{B} = 30^0\). Tam giác ABC là:

A.

Tam giác nhọn

B.

Tam giác vuông

C.

Tam giác vuông cân

D.

Tam giác tù

 

Câu 21

Chọn đáp án đúng.

A.

Trọng tâm trong tam giác cân thì cách đều 3 đỉnh của tam giác ấy

B.

Một tam giác có hai đường trung tuyến bằng nhau thì tam giác đó là tam giác đều

C.

Trong một tam giác cân, hai đường trung tuyến xuất phát từ hai đỉnh của đáy thì bằng nhau

D.

Câu 22

Cho tam giác ABC có AB = 6cm; AC = 4cm; BC = 3cm. So sánh nào sau đây là đúng

A.

\(\widehat{A} > \widehat{C} > \widehat{B}\)

B.

\(\widehat{B} > \widehat{C} > \widehat{A}\)

C.

\(\widehat{C} > \widehat{B} > \widehat{A}\)

D.

\(\widehat{A} > \widehat{B} > \widehat{C}\)

Câu 23

Cho tam giác PNK có \(\widehat{B} = 60^0\). Tia phân giác của góc N và góc K cắt nhau tại I. Số đo của góc NIK là:

A.

1600

B.

900

C.

1200

D.

1000

Câu 24

Cho đoạn thẳng AB = 8cm. Hai điểm M và I nằm trên đường trung trực của AB biết rằng I nằm trên AB . Nếu IM = 3cm thì độ dài đoạn MB là

A.

3cm

B.

4 cm

C.

 6 cm

D.

5cm

Câu 25

Cho đoạn thẳng AB = 8cm. Hai điểm M và I nằm trên đường trung trực của AB biết rằng I nằm trên AB. Kết luận nào sau đây là đúng

A.

I là trung điểm của AB

B.

IM = IA

C.

IM = IB

D.

Câu 26

Cho tam giác ABC vuông ở A. Trên AB lấy điểm K, trên AC lấy điểm M . Đối với độ dài KC, so sánh nào sau đây là đúng

A.

BC > AC > KC

B.

KC > AC > BC

C.

AC > KC > BC

 

D.

BC > KC > AC

Câu 27

Để chọn điểm O cách đều 3 đỉnh N; M; Q của tam giác MNQ thì ta phải

A.

Dựng hai đường trung tuyến của tam giác MNQ. Chúng cắt nhau tai một điểm, chính là điểm O cần tìm

B.

Dựng hai đường trung trực  của tam giác MNQ. Chúng cắt nhau tai một điểm, chính là điểm O cần tìm

C.

Dựng hai đường phân giác của tam giác MNQ. Chúng cắt nhau tai một điểm, chính là điểm O cần tìm

D.

Câu 28

Cho tam giác ABC cân tại A. Vẽ trung tuyến AM của tam giác. Biết BC = 12 cm; AB = AC = 10cm thì độ dài AM là:

A.

22 cm

B.

4cm

C.

8 cm

D.

Không xác định được

Câu 29

Cho tam giác ABC cân tại A. Trên BC lấy điểm H sao cho AH vuông góc với BC. Giữa AH lấy điểm Q. So sánh nào sau đây là sai

A.

QB < QH

B.

 AB > QB

C.

QB > BH

D.

QB = QC

 

Câu 30

Cho tam giác ABC bất kỳ. Hai đường trung tuyến CQ và AK cắt nhau tại G. Trên đường thằng GA vẽ điểm M sao cho GA = GM . Vẽ GN là trung tuyến của tam giác BMG. Kết luận nào sau đây luôn đúng

A.

GN = QB

B.

GN = GM

C.

GN = BK

D.

GN = BM

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán