Đề thi môn Toán Lớp 8 (Đề 4)

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 20 câu hỏi; Làm trong 25 phút; cập nhật 28/06/2014
Thời gian làm bài thi 25 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 28/06/2014
Lớp, cấp Số câu hỏi 20 câu
Lượt xem 6,386 lượt xem Lượt thi 1,114 lượt thi

Câu 1

Tính (7x+2y)2 +(7x-2y)2 -2( 49x2 -4y2)

A.

16y2        

B.

4y2  

C.

256x2   

D.

256x2 +16y2

Câu 2

Giá trị nhỏ nhất của biểu thức : x2+x+2 là

A.

7/4

B.

4/7

C.

2

D.

-1/4

Câu 3

Giá trị của x thoả mãn (x+4)2 –(x+1)(x-1) =16 là

A.

1/8

B.

8

C.

-8

D.

-1/8

Câu 4

Giá trị nhỏ nhất của đa thức P= x2-4x+5 là :

A.

1

B.

5

C.

0

D.

Kết quả khác

Câu 5

Giá trị nhỏ nhất của biểu thức x2+y2 -2x+4y+8 là :

A.

8

B.

3

C.

-3

D.

Kết quả khác

Câu 6

Đa thức -8x3 +12x2y -6xy2 +y2  được thu gọn là :

A.

(2x+y)3              

B.

-(2x+y)3             

C.

(-2x+y)3                  

D.

(2x-y)3

Câu 7

Chọn kết quả sai :3x2+3x+x3+1

A.

(x+1)3           

B.

(1-x)3                   

C.

(3x+1)3                    

D.

Cả a,b đúng

Câu 8

Chọn kết quả đúng : 3x-3x2 +x3 -1 bằng :

A.

(x-1)3      

B.

(1-x)3                    

C.

(3x-1)3                   

D.

(x-3)3

Câu 9

Biểu thức rút gọn của (a+b)3 +(a-b)3  -6ab2  là :

A.

-3b3           

B.

2a3

C.

3b3

D.

-2b3                        

Câu 10

Giá trị của biểu thức A= x3 -9x2+27x -27 với x=13 là

A.

1000 

B.

-1000                  

C.

100

D.

-100

Câu 11

Giá trị lớn nhất của biểu thức :-25x2 -10x+29 là

A.

30

B.

29

C.

-1

D.

40

Câu 12

Tính     ta được :

A.

B.

C.

D.

Kết quả khác

Câu 13

Giá trị của biểu thức x3+15x2 +75x +125 với x=-10 là :

A.

100            

B.

115

C.

120     

D.

-125

Câu 14

Thực hiện phép tính  (x+y)3+ (x-y)3 -2x3 ta được kết quả là :

A.

0

B.

3xy2 

C.

6xy2  

D.

2y3

Câu 15

Giá trị của biểu thức : x3 -9x2 +27x-27 tại x=  103/5 là :

A.

0

B.

4/5

C.

800

D.

Kết quả khác

Câu 16

Giá trị lớn nhất của biểu thức :-x2 -4y2 +2x -12y -10 là

A.

10

B.

-10

C.

1

D.

0

Câu 17

Giá trị của biểu thức  với x=-8 ;y=6 là :

A.

-6

B.

-8

C.

-9

D.

-1

Câu 18

Kết quả phân tích đa thức 3x2-12 thành nhân tử là

A.

3x(x-2)2       

B.

3x(x2+4)              

C.

3(x-2)(x+2)                

D.

x(3x-2)(3x+2)

Câu 19

Chọn kết quả đúng :(x+2)(x2 -2x+4)

A.

x3 + 8           

B.

x3- 8      

C.

(x+2)3                   

D.

(x-2)3

Câu 20

Để tính nhanh  101.99  ta dùng hằng đẳng thức

A.

(a-b)(a+b)       

B.

a3+b3              

C.

a2-2ab+b2               

D.

Không sử dụng hđt nào

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán