Đề thi tham khảo kỳ thi THPT quốc gia 2021 môn Lịch sử của Bộ Giáo dục và Đào tạo có hướng dẫn giải chi tiết

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 40 câu hỏi; Làm trong 50 phút; cập nhật 09/04/2021
Thời gian làm bài thi 50 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 09/04/2021
Lớp, cấp Số câu hỏi 40 câu
Lượt xem 80,314 lượt xem Lượt thi 22,594 lượt thi

Câu 1

Năm 1945, nhân dân một số nước Đông Nam Á đã tranh thủ yếu tố thuận lợi nào để nổi dậy giành độc lập?

A.

Quân Đồng minh giải giáp quân đội Nhật Bản.

B.

Phát xít Đức đầu hàng lực lượng Đồng minh.

C.

Quân phiệt Nhật Bản đầu hàng Đồng minh.

D.

Liên Xô đánh thắng quân phiệt Nhật Bản.

Câu 2

Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (5 – 1941) đã chủ trương thành lập ở Việt Nam tổ chức

A.

 Mặt trận thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương.

B.

 Liên Việt.

C.

 Mặt trận Dân chủ Đông Dương.

D.

 Việt Nam độc lập đồng minh (Mặt trận Việt Minh).

Câu 3

Trong phong trào dân chủ 1936-1939, Nhân dân Việt Nam thực hiện một trong những nhiệm vụ trực tiếp, trước mắt là đấu tranh chống

A.

chế độ phản động thuộc địa

B.

đế quốc và chế độ phong kiến

C.

tư sản và địa chủ

D.

đế quốc và tư sản

Câu 4

Sự kiện lịch sử thế giới nào sau đây có ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam thời kì 1919 – 1930

A.

Liên minh châu Âu được thành lập

B.

Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ

C.

Nước Nga Xô viết ra đời

D.

Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc

Câu 5

Nguyên thủ quốc gia nào sau đây tham dự Hội nghị Ianta (tháng 2-1945)?

A.

Nhật Bản

B.

Pháp

C.

Đức

D.

Câu 6

Trong những năm 1946-1950, nhân dân Liên Xô đã hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm

A.

khôi phục kinh tế

B.

công nghiệp hóa

C.

hiện đại hóa

D.

điện khí hóa

Câu 7

Trong những năm 1946-1950, nhân dân Ấn Độ đấu tranh nhằm mục tiêu nào sau đây?

A.

Khôi phục chế độ quân chủ

B.

Lật đổ chế độ độc tài thân Mĩ

C.

Giành độc lập dân tộc

D.

Chống chủ nghĩa phát xít

Câu 8

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nhân dân ở khu vực nào sau đây đấu tranh chống chế độ độc tài thân Mỹ?

A.

Mĩ Latinh

B.

Bắc Âu

C.

Đông Âu

D.

Nam Âu

Câu 9

Chính sách đối ngoại của Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai biểu hiện trong chiến lược nào sau đây?

A.

Chiến lược tăng tốc

B.

Chiến lược phòng ngự

C.

Chiến lược phòng thủ

D.

Chiến lược toàn cầu

Câu 10

Trong học thuyết Phucưđa (1977), Nhật Bản tăng cường quan hệ đối ngoại với các nước ở khu vực nào sau đây?

A.

Bắc Âu

B.

Đông Nam Á

C.

Trung Đông

D.

Nam Mĩ

Câu 11

Sự kiện lịch sử nào sau đây được xem là khởi đầu của cuộc Chiến tranh lạnh?

A.

Thông điệp của Tổng thống Truman tại Quốc hội Mĩ (1947).

B.

Cộng đồng than-thép châu Âu được thành lập (1951).

C.

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á được thành lập (1967).

D.

Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) được thành lập (1949).

Câu 12

Một trong những hệ quả của cuộc cách mạng khoa học-công nghệ là làm xuất hiện xu thế

A.

phi Mĩ hóa

B.

thực dân hóa

C.

toàn cầu hóa

D.

vô sản hóa

Câu 13

Trong phong trào dân tộc dân chủ từ năm 1919 đến năm 1925 ở Việt Nam, tiểu tư sản có hoạt động nào sau đây?

A.

Cải cách ruộng đất

B.

Xuất bản báo chí

C.

Tổng khởi nghĩa

D.

Tổng tiến công

Câu 14

Sự kiện lịch sử nào sau đây đã diễn ra trong phong trào dân tộc dân chủ từ năm 1925 đến năm 1930 ở Việt Nam?

A.

Khởi nghĩa Yên Bái

B.

Khởi nghĩa Hương Khê

C.

Khởi nghĩa Ba Đình

D.

Khởi nghĩa Yên Thế

Câu 15

Trong năm đầu sau khi được thành lập, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa phải đối mặt với khó khăn nào sau đây?

A.

Chủ nghĩa phát xít xuất hiện.

B.

Nguy cơ chiến tranh thế giới

C.

Giặc ngoại xâm và nội phản

D.

Phát xít Nhật còn mạnh

Câu 16

Để phát triển hậu phương của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ở Việt Nam, hoạt động nào sau đây diễn ra trong những năm 1951-1953?

A.

Đẩy mạnh sản xuất

B.

Cải tạo xã hội chủ nghĩa

C.

Tiến hành công nghiệp hóa

D.

Đẩy mạnh hiện đại hóa

Câu 17

Bước vào thu-đông 1953, thực dân Pháp thực hiện kế hoạch quân sự nào sau đây ở Đông Dương?

A.

Kế hoạch Bôlae

B.

Kế hoạch Nava

C.

Kế hoạch Rơve

D.

Kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi

Câu 18

Ngay sau khi Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương được ký kết, đế quốc Mĩ thực hiện âm mưu biến miền Nam Việt Nam thành

A.

thuộc địa kiểu mới

B.

thuộc địa kiểu cũ

C.

đồng minh duy nhất

D.

căn cứ quân sự duy nhất

Câu 19

Đế quốc Mĩ có thủ đoạn nào sau đây trong chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961-1965) miền Nam Việt Nam?

A.

Tăng nhanh lực lượng quân đội Sài Gòn

B.

Chỉ sử dụng quân đội viễn chinh Mĩ.

C.

Chỉ sử dụng quân đồng minh Mĩ

D.

Chỉ mở các cuộc hành quân tìm diệt

Câu 20

Trong những năm 1965-1968, để quốc Mĩ thực hiện chiến lược chiến tranh nào sau đây ở miền Nam Việt Nam?

A.

Đông Dương hóa chiến tranh

B.

Việt Nam hóa chiến tranh

C.

Chiến tranh đơn phương

D.

Chiến tranh cục bộ

Câu 21

Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam (1954-1975) kết thúc với thắng lợi của chiến dịch nào sau đây?

A.

Chiến dịch Biên giới

B.

Chiến dịch Việt Bắc

C.

Chiến dịch Hồ Chí Minh

D.

Chiến dịch Điện Biên Phủ

Câu 22

Trong những năm 1976-1986, nhân dân Việt Nam thực hiện một trong những nhiệm vụ nào sau đây?

A.

Kháng chiến chống Mỹ, cứu nước

B.

Kháng chiến chống Pháp

C.

Đấu tranh giành chính quyền

D.

Đấu tranh bảo vệ Tổ quốc

Câu 23

Trong phong trào đấu tranh chống Pháp cuối thế kỉ XIX, nhân dân Việt Nam đã tham gia

A.

phong trào Cần vương

B.

khởi nghĩa Yên Bái

C.

đấu tranh nghị trường

D.

đấu tranh báo chí

Câu 24

Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở Đông Dương (1897-1914), xã hội Việt Nam có chuyển biến nào sau đây?

A.

Giai cấp nông dân ra đời

B.

Giai cấp địa chủ bị xóa bỏ

C.

Giai cấp địa chủ ra đời.

D.

Giai cấp công nhân ra đời

Câu 25

Nội dung nào sau đây không phải là nguyên nhân dẫn đến sự phát triển của kinh tế Nhật Bản giai đoạn 1952-1973?

A.

Tận dụng nguồn nguyên liệu giá rẻ từ các nước thuộc địa

B.

Chi phí đầu tư cho quốc phòng thấp (không quá 1% GDP).

C.

Áp dụng những thành tựu khoa học-kĩ thuật hiện đại

D.

Vai trò quản lí có hiệu quả của nhà nước đối với nền kinh tế

Câu 26

Trong những năm 1919-1923, phong trào đấu tranh của tư sản Việt Nam có mục tiêu nào sau đây?

A.

Đòi các quyền tự do, dân chủ

B.

Giải phóng dân tộc

C.

Giành ruộng đất cho nông dân

D.

Lật đổ chế độ phong kiến

Câu 27

Nội dung nào sau đây thuộc bối cảnh lịch sử của phong trào cách mạng 1930-1931 ở Việt Nam?

A.

Cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ và lan rộng

B.

Kinh tế Việt Nam đang trên đà phục hồi và phát triển

C.

Chính quyền thực dân Pháp thi hành chính sách khủng bố

D.

Nhân dân Đông Dương chịu hai tầng áp bức của Nhật-Pháp

Câu 28

Hiệp định Sơ bộ Việt-Pháp ngày 6-3-1946 không có nội dung nào sau đây?

A.

Việt Nam và Pháp thực hiện việc tập kết, chuyển quân, chuyển giao khu vực

B.

Chính phủ Pháp công nhận Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là một quốc gia tự do

C.

Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đồng ý cho Pháp đưa 15.000 quân ra Bắc

D.

Hai bên ngừng mọi xung đột ở phía Nam và giữ nguyên quân đội tại vị trí cũ

Câu 29

Cuộc Tiến công chiến lược năm 1972 của quân dân Việt Nam đã

A.

giáng đòn nặng nề vào chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” của Mĩ

B.

làm phá sản hoàn toàn chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ

C.

buộc Mĩ phải chuyển sang thực hiện chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”.

D.

buộc Mĩ phải bắt đầu triển khai chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”

Câu 30

Trong giai đoạn 1939-1945, sự kiện lịch sử thế giới nào sau đây có ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam?

A.

Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc

B.

Liên Xô và Mĩ chấm dứt Chiến tranh lạnh

C.

Trật tự hai cực Ianta sụp đổ

D.

Mĩ phát động cuộc Chiến tranh lạnh

Câu 31

Lý luận giải phóng dân tộc của Nguyễn Ái Quốc được truyền bá vào Việt Nam trong những năm 1921-1929 có điểm khác biệt nào sau đây so với chủ trương cứu nước của các sĩ phu đầu thế kỉ XX?

A.

Gắn độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội

B.

Giải phóng dân tộc khỏi sự áp bức của thực dân

C.

Gắn vấn đề dân tộc với dân chủ, dân quyền

D.

Giành độc lập gắn với khôi phục chế độ quân chủ

Câu 32

So với trước Chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào yêu nước Việt Nam những năm 20 của thế kỉ XX có điểm mới nào sau đây?

A.

Có hai khuynh hướng chính trị cùng tồn tại và phát triển

B.

Có hai khuynh hướng chính trị phát triển kế tiếp nhau

C.

Có sự tham gia của nhiều lực lượng xã hội khác nhau

D.

Có quy mô rộng lớn, diễn ra ở cả trong và ngoài nước

Câu 33

Nội dung nào sau đây phản ánh bước phát triển mới của phong trào cách mạng 1930-1931 Việt Nam so với các phong trào yêu nước trước đó?

A.

Xây dựng được một mặt trận thống nhất dân tộc rộng rãi

B.

Thực hiện nhiệm vụ chống đế quốc, giành độc lập dân tộc

C.

Khối liên minh công nông được hình thành trong thực tế

D.

Đã thực hiện thành công khẩu hiệu “người cày có ruộng”.

Câu 34

Vấn đề nào sau đây được đặt lên hàng đầu trong các hội nghị của Đảng Cộng sản Đông Dương giai đoạn 1939-1945?

A.

Giải phóng dân tộc.

B.

Cải cách ruộng đất

C.

Giải phóng giai cấp

D.

Thành lập mặt trận

Câu 35

Trong những năm 1945-1946, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa có thuận lợi nào sau đây?

A.

Được các nước Đồng minh thiết lập quan hệ ngoại giao

B.

Nhân dân quyết tâm bảo vệ chế độ dân chủ cộng hòa

C.

Được Liên Xô công nhận và đặt quan hệ ngoại giao

D.

Có sự ủng hộ và giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa

Câu 36

Cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954-1975) và Cách mạng tháng Tám năm 1945 Việt Nam có điểm giống nhau nào sau đây?

A.

Có lực lượng vũ trang cách mạng gồm ba thứ quân

B.

Từ chiến tranh du kích tiến lên chiến tranh chính quy

C.

Từ khởi nghĩa phát triển thành chiến tranh cách mạng

D.

Sử dụng bạo lực cách mạng của quần chúng nhân dân

Câu 37

Nhận xét nào sau đây là phù hợp về Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (1925-1929)?

A.

Một trong những tổ chức cộng sản đầu tiên của Việt Nam.

B.

Một tổ chức yêu nước có khuynh hướng cộng sản

C.

Đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam

D.

Tổ chức tiền thân của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Câu 38

Nhận định nào sau đây là đúng về cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam?

A.

Chứng tỏ đường lối cách mạng giải phóng dân tộc của Đảng là sáng tạo

B.

Khẳng định đường lối cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới là sáng tạo

C.

Là thành công của một cuộc cách mạng có tính chất thổ địa và phản đế

D.

Là kết quả của việc thực hiện bản Luận cương chính trị tháng 10-1930

Câu 39

Nội dung nào sau đây là điều kiện thuận lợi của Việt Nam khi mở chiến dịch Biên giới thu-đông 1950?

A.

Pháp lâm vào thế bị động trên chiến trường do phải nhận viện trợ của Mĩ.

B.

Trung Quốc, Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa công nhận và đặt quan hệ ngoại giao nên các nước này bắt đầu ủng hộ và giúp đỡ cách mạng Việt Nam

C.

Hợp tác toàn diện với các nước xã hội chủ nghĩa.

D.

Các vùng giải phóng của cách mạng Đông Dương được mở rộng và nối liền

Câu 40

Nhận định nào sau đây là đúng về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968 của quân đội và nhân dân Việt Nam?

A.

Tạo ra sự thay đổi lớn về so sánh lực lượng có lợi cho cách mạng miền Nam

B.

Là một đợt tổng khởi nghĩa ở các đô thị, có lực lượng vũ trang làm nòng cốt

C.

Là biểu hiện của sự kết hợp khởi nghĩa vũ trang với chiến tranh cách mạng

D.

Căn bản hoàn thành nhiệm vụ “đánh cho Mĩ cút” của cuộc kháng chiến

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán