Đề thi tham khảo THPT QG 2019 môn Hóa Học lần 2

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 40 câu hỏi; Làm trong 50 phút; cập nhật 18/09/2018
Thời gian làm bài thi 50 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Vip
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 18/09/2018
Lớp, cấp Số câu hỏi 40 câu
Lượt xem 670 lượt xem Lượt thi 8 lượt thi

Câu 1

Cho 11,76 gam hỗn hợp X gồm Mg, MgO và MgCO3 có tỷ lệ mol tương ứng 3 : 1 : 1 tan hoàn toàn trong dung dịch Y chứa H2SO4 và NaNO3, thu được dung dịch Z chỉ chứa 3 muối trung hòa và V lít hỗn hợp khí T gồm NO, N2O, H2 và CO2 (ở đktc có tỉ khối so với H2 là 218/15). Cho dung dịch BaCl2 dư vào Z đến phản ứng hoàn toàn thì thu được 79,22 gam kết tủa. Z phản ứng tối đa 0,61 mol NaOH. Giá trị của V là:

A.

2,688.

B.

4,480

C.

5,600.

D.

3,360.

Câu 2

Điện phân dung dịch chứa AgNO3 với điện cực trơ trong thời gian t (s), cường độ dòng điện 2A thu được dung dịch X. Cho m gam bột Mg vào dung dịch X, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 0,336 gam hỗn hợp kim loại, 0,112 lít hỗn hợp khí Z (đktc) gồm NO và N2O có tỉ khối đối với H2 là 19,2 và dung dịch Y chứa 3,04 gam muối. Cho toàn bộ hỗn hợp bột kim loại trên tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 0,112 lít khí H(đktc). Giá trị của t là:

A.

2267,75.

B.

2895,10.

C.

2316,00.

D.

2219,40.

Câu 3

Kim loại Fe phản ứng được với lượng dư dung dịch nào sau đây tạo thành muối sắt (III)?

A.

HCl.

B.

H2SO4 (loãng).

C.

HNO3 (loãng)

D.

CuSO4

Câu 4

Chất nào sau tác dụng được với dung dịch HCl và tác dụng được với dung dịch NaOH?

A.

AlCl3.

B.

NaAlO2.

C.

 

Al2O3

D.

NaCl

Câu 5

Trường hợp nào sau đây không xảy ra phản ứng hóa học

A.

Si + dung dịch HCl đặc →

B.

CO2 + dung dịch Na2SiO3 →

C.

Si + dung dịch NaOH →

D.

SiO+ Mg  →

Câu 6

Ở điều kiện thường, chất nào sau đây là chất khí?

A.

Glixerol.

B.

Axit axetic

C.

Anđehit fomic

D.

etanol.

Câu 7

Tính chất hóa học đặc trưng của các kim loại là

A.

Tính bazơ

B.

Tính oxi hóa

C.

Tính khử

D.

Tính axit

Câu 8

Khí thải công nghiệp và khí thải của động cơ đốt trong (ô tô, xe máy) có chứa khí X. Khí X là một trong những khí chủ yếu gây ra hiện tượng mưa axit. Khí X là

A.

CFC.

B.

CO2

C.

CO

D.

SO2

Câu 9

Muối nào sau đây dễ tan trong nước?

A.

NaCl.

B.

AgCl.

C.

BaSO4

D.

CaCO3

Câu 10

Phát biểu nào sau đây sai? 

A.

Thủy phân saccarozơ thu được 2 monosaccarit khác nhau.

B.

Tơ visco thuộc loại tơ poliamit.

C.

Thủy phân hoàn toàn tinh bột và xenlulozo cùng thu được một monosaccarit

D.

Glucozơ và fructozơ là đồng phân của nhau.

Câu 11

Phản ứng nào sau đây là phản ứng thế?

A.

 

C2H+ Cl2 → C2H5Cl + HCl

B.

CH3CHO+H2→CH3CH2OH

C.

C2H+ Br→ C2H4Br2

D.

C2H4 + HBr → C2H5Br

Câu 12

Phát biểu nào sau đây sai? 

A.

Trong dạ dày của động vật ăn cỏ, xenlulozơ bị thủy phân thành glucozơ nhờ enzim xenlulaza

B.

Trong cơ thể người và động vật, tinh bột bị thủy phân thành glucozơ nhờ các enzim.

C.

Khi tham gia phản ứng tráng bạc, glucozơ thể hiện tính oxi hóa

D.

Tinh bột không có phản ứng tráng bạc

Câu 13

Cho dung dịch hỗn hợp FeCl2 và CrCl3 tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được kết tủa X. Nung X trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được chất rắn Y. Thành phần của Y

A.

gồm FeO vàCr2O3 

B.

chỉ có Fe2O3

C.

chỉ có Cr2O3

D.

gồm Fe2O3 và Cr2O3

Câu 14

Khi thủy phân một triglixerit X, thu được các axit béo gồm axit oleic, axit panmitic, axit strearic. Thể tích khí O2 (đktc) cần để đốt cháy hoàn toàn 8,6 gam X là

A.

15,680 lít

B.

20,160 lít.

C.

17,472 lít

D.

16,128 lít

Câu 15

Hòa tan hoàn toàn 11,2 gam một kim loại R bằng dung dịch H2SO4, thu được khí SO2. Cho toàn bộ lượng khí này hấp thụ hết vào 400 ml dung dịch NaOH 1M, thu được dung dịch chứa 33,4 gam chất tan. Mặt khác, hòa tan hoàn toàn 19,6 gam kim loại R vào 160 ml dung dịch HCl 2M thu được dung dịch X. Cho X tác dụng với dung dịch AgNO3 dư, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A.

57,8.

B.

45,92.

C.

54,6.

D.

83,72

Câu 16

Dung dịch axit acrylic không phản ứng được với chất nào sau đây?

A.

Na2CO3

B.

Mg(NO3)2

C.

Br2

D.

NaOH.

Câu 17

Phát biểu nào sau đây là đúng? 

A.

 

Thành phần chính của supephotphat kép gồm hai muối Ca(H2PO4)2 và CaSO4

B.

Supephotphat đơn chỉ có Ca(H2PO4)2

C.

Urê có công thức là (NH2)2CO.

D.

Phân lân cung cấp nitơ cho cây trồng.

Câu 18

Điện phân dung dịch gồm 0,2 mol NaCl và x mol Cu(NO3)(điện cực trơ, màng ngăn xốp) sau một thời gian thu được dung dịch X có khối lượng giảm 21,5 gam so với dung dịch ban đầu. Cho thanh sắt vào X đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng thanh sắt giảm 2,6 gam và có khí NO thoát ra (sản phẩm khử duy nhất của N+5 ) Giá trị của x là

A.

0,2

B.

0,3

C.

0,5

D.

0,4

Câu 19

Cho 13,2 gam hợp chất hữu cơ X (có công thức C2H10O3N2) tác dụng với 300 ml dung dịch NaOH 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được phần rắn chỉ chứa các hợp chất vô cơ có khối lượng m gam và phần hơi chứa 2 khí đều làm quì tím ẩm chuyển màu xanh. Giá trị m là

A.

15,90.

B.

15,12

C.

17,28

D.

12,72

Câu 20

Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế khí Z từ dung dịch X và chất rắn Y:

Hình vẽ bên minh họa cho phản ứng nào sau đây?

thí nghiệm điều chế khí

A.

NaOH+NH4Cl → NH3↑ + NaCl + H2O

B.

C2H5OH → C2H4↑ + H2O

C.

Zn + H2SO4 (loãng) →ZnSO+ H2↑

D.

NaCl (rắn) + H2SO(đặc) → NaHSO4 + HCl↑

Câu 21

Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm BaO,NH4HCO3, NaHCO3BaO, NH4HCO3, NaHCO3 (có tỷ lệ mol lần lượt là 5 : 4 : 2) vào nước dư, đun nóng. Đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y chứa

A.

NaHCOvà Ba(HCO3)2

B.

Na2CO3

C.

NaHCO3

D.

NaHCO3 và (NH4)2CO3

Câu 22

Cho m gam hỗn hợp Fe và Cu (Fe chiếm 36% về khối lượng) tác dụng với dung dịch chứa 0,7 mol HNO3. Sau khi các phản ứng hoàn toàn, thu được 0,68m gam chất rắn X, dung dịch Y (không chứa muối amoni) và 0,3 mol hỗn hợp khí Z gồm NO2 và NO. Phần trăm thể tích của NO2 trong Z có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

A.

34

B.

75

C.

17

D.

83

Câu 23

Cho các phát biểu sau:

(a) Dùng dung dịch nước brom có thể phân biệt được anilin và glixerol.

(b) Các amino axit đều có tính chất lưỡng tính.

(c) Dung dịch etylamin có thể làm quỳ tím ẩm chuyển màu xanh.

(d) Amilopectin và xenlulozơ đều có cấu trúc mạch phân nhánh.

(e) Etylen glicol hòa tan được  Cu(OH)2 ở điều kiện thường.

Số nhận định đúng là:

A.

3

B.

4

C.

5

D.

2

Câu 24

Cho axit salixylic (axit o-hiđroxibenzoic) phản ứng với metanol có axit sunfuric xúc tác thu được metyl salixylat (C8H8O3) dùng làm thuốc xoa bóp giảm đau. Khối lượng KOH tối đa phản ứng vừa hết với 15,2 gam metyl salixylat là

A.

16,8 gam

B.

8,0 gam

C.

5,6 gam

D.

11,2 gam

Câu 25

Cho CO2 từ từ vào dung dịch hỗn hợp gồm Ca(OH)2 và KOH. Số mol kết tủa sinh ra phụ thuộc vào số mol COđược biểu diễn theo đồ thị sau (số liệu tính theo đơn vị mol)

Giá trị của x là

A.

0,12

B.

0,10

C.

0,13

D.

0,11

Câu 26

Cho từ từ từng giọt dung dịch chứa b mol HCl vào dung dịch chứa a mol Na2CO3 thu được V lít CO2 . Ngược lại, cho từ từ từng giọt của dung dịch chứa a mol Na2CO3 vào dung dịch chứa b mol HCl thu được 3V lít CO2  (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Tỉ lệ a : b bằng

A.

3:4

B.

5:6

C.

3:7

D.

2:5

Câu 27

Cho 3,6 gam axit cacboxylic no, đơn chức X tác dụng hoàn toàn với 500 ml dung dịch gồm KOH 0,12M và NaOH 0,12M. Cô cạn dung dịch thu được 8,28 gam hỗn hợp chất rắn khan. Công thức của X là

A.

C2H5COOH

B.

CH3COOH

C.

HCOOH

D.

C3H7COOH

Câu 28

Cho m gam hỗn hợp bột X gồm FexOy, CuO và Cu (x, y nguyên dương) vào 600ml dung dịch HCl 1,5M, thu được dung dịch Y (không chứa HCl) và còn lại 9,6 gam kim loại không tan. Cho Y tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 thu được 156,15 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây? 

A.

30

B.

34

C.

44

D.

43

Câu 29

Cho 0,5 mol hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức tác dụng vừa đủ với 400 ml dung dịch NaOH 2M, thu được hợp chất hữu cơ Y no, mạch hở, có phản ứng tráng bạc và 80 gam hỗn hợp muối hữu cơ. Đốt cháy toàn bộ Y, thu được 24,8 gam hỗn hợp CO2 và H2O Khối lượng của 0,5 mol X là

A.

60,5 gam

B.

56,8 gam

C.

62,2 gam

D.

55,0 gam

Câu 30

Cho dãy chất:

Fe(NO3)2, Cu(NO3)2, Fe, Al, ZnCl2, BaCl2.

Số chất trong dãy đều tác dụng được với dung dịch AgNO3 và dung dịch NaOH là

A.

2

B.

3

C.

5

D.

4

Câu 31

Cho hai peptit mạch hở X (CxHyOzN6) và Y (CnHmO6Nt) đều được tạo bởi các amino axit no chứa 1 nhóm –NH2 và 1 nhóm –COOH. Cho 32,76 gam hỗn hợp E gồm X và Y phản ứng vừa đủ với 480 ml dung dịch NaOH 1M. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 32,76 gam E thu được 54,12 gamCO2 , m1 gam H2O và m2 gam N2. Giá trị của m1 là

A.

11,88

B.

17,82

C.

15,12

D.

19,44

Câu 32

Đốt cháy hoàn toàn a mol triglixerit X, thu được x mol COvà y mol H2O với x = y + 5a.  Mặt khác hiđro hóa hoàn toàn 1 kg X thu được chất hữu cơ Y. Cho toàn bộ Y tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được muối natri stearat duy nhất và m gam glixerol. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

A.

103

B.

104

C.

105

D.

106

Câu 33

Đốt cháy hoàn toàn 14,4 gam hỗn hợp M gồm hai axit cacboxylic đơn chức X, Y và một este đơn chức Z, thu được 0,6 mol CO2  và 0,4 mol H2O . Mặt khác, cho 18 gam hỗn hợp M trên tác dụng hết với 150 gam dung dịch NaOH 10%. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch N. Cô cạn toàn bộ dung dịch N, thu được m gam chất rắn khan;  CH3OH và 138,24 gam H2O . Giá trị của m là

A.

31,5

B.

27,52

C.

28,52

D.

29,1

Câu 34

X là axit cacboxylic đơn chức; Y là este 3 chức (X, Y đều mạch hở). Đun nóng 25,8 gam hỗn hợp E gồm X và Y bằng dung dịch KOH vừa đủ, thu được hỗn hợp Z gồm 3 muối có khối lượng 35,3 gam và glixerol. Cho Z tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, thu được sản phẩm hữu cơ gồm CH3COOH, C2H5COOH và X. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 25,8 gam E thu được 26,88 lít CO2   (đktc) và 16,2 gam H2O . Công thức của X là

A.

C4H7COOH

B.

HCOOH

C.

C3H5COOH

D.

C2H3COOH

Câu 35

Hòa tan hoàn toàn 7,44 gam hỗn hợp gồm Mg, MgO, Fe, Fe2O3 vào dung dịch chứa 0,4 mol HCl và 0,05 mol NaNO3, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X chứa 22,47 gam muối và 0,448 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm NO,N2 có tỷ khối so với H2 bằng 14,5. Cho dung dịch NaOH dư vào X thu được kết tủa Y. Nung Y trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được 9,6 gam chất rắn. Nếu cho X tác dụng với dung dịch AgNO3 (dư) thì thu được m gam kết tủa. Biết chất tan trong X chỉ chứa hỗn hợp các muối. Giá trị của m là

A.

63,88

B.

58,48

C.

64,96

D.

95,2

Câu 36

Cho 6,84 gam hỗn hợp Mg và Al có tỉ lệ mol tương ứng là 5: 4 tác dụng với lượng dư dung dịch HNO3loãng, thu được dung dịch X và 0,896 lít (đktc) hỗn hợp hai khí không màu, không hóa nâu trong không khí, có tỉ khối so với Hbằng 18. Số mol HNObị khử trong quá trình trên là

A.

0,1375 mol

B.

0,81 mol

C.

0,66 mol

D.

0,18 mol.

Câu 37

Cho 38,55 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, ZnO và Fe(NO3)2tan hoàn toàn trong dung dịch chứa 0,725 mol H2SO4 loãng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y chỉ chứa 96,55 gam muối sunfat trung hòa và 3,92 lít (đktc) khí Z gồm hai khí trong đó có một khí hóa nâu ngoài không khí. Biết tỉ khối của Z so với Hlà 9. Phần trăm khối lượng Al trong X có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

A.

14,0

B.

32,5

C.

11,0

D.

24,5

Câu 38

Cho X, Y là hai axit cacboxylic đơn chức, mạch hở, phân tử đều có chứa hai liên kết π;Zπ;Z là ancol hai chức có cùng số nguyên tử cacbon với X; T là este tạo bởi X, Y, Z. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp E gồm X, Y, Z và T cần vừa đủ 28,56 lít O2 (đktc), thu được 45,1 gam CO2 và 19,8 gam H2O. Mặt khác, m gam E tác dụng với tối đa 16 gam Br2 trong dung dịch. Nếu cho m gam E tác dụng hết với dung dịch NaOH (dư, đun nóng) thì thu được bao nhiêu gam muối?

A.

11,0 gam

B.

12,9 gam

C.

25,3 gam

D.

10,1 gam

Câu 39

Hòa tan hoàn toàn 1180m gam hỗn hợp H gồm FeS2, FeS, FexOy, FeCO3 vào dung dịch chứa 2 mol HNO3. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X (không chứa muối amoni) và 549m gam hỗn hợp khí T gồm CO2, NO, NO2. Dung dịch X tác dụng được với tối đa 20,16 gam Cu, thu được dung dịch Y (khối lượng chất tan trong Y nhiều hơn khối lượng chất tan trong X là 18,18 gam) và khí NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5. Mặt khác, dung dịch X cũng phản ứng với tối đa 0,87 mol Ba(OH)2, thu được 90,4 gam kết tủa. Biết trong H oxi chiếm 24,407% về khối lượng. Phần trăm khối lượng NO2 trong T có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

A.

30

B.

23

C.

55

D.

28

Câu 40

Peptit X và peptit Y đều mạch hở được cấu tạo từ các α-amino axit no, mạch hở, có 1 nhóm NHvà 1 nhóm COOH; Z là este của glixerol và 2 axit thuộc dãy đổng đẳng của axit acrylic. Đốt cháy hoàn toàn 0,16 mol hỗn hợp E (gồm X, Y, Z có tỉ lệ mol tương ứng 1 : 2 : 5), thu được 1,96 mol CO2, 1,46 mol H2O và 0,12 mol N2. Nếu cho 64,86 gam E tác dụng với dung dịch NaOH dư thì thu được m gam muối. Giá trị của m là 

A.

78,24

B.

87,25

C.

89,27

D.

96,87

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20    Câu hỏi 21    Câu hỏi 22    Câu hỏi 23    Câu hỏi 24    Câu hỏi 25    Câu hỏi 26    Câu hỏi 27    Câu hỏi 28    Câu hỏi 29    Câu hỏi 30    Câu hỏi 31    Câu hỏi 32    Câu hỏi 33    Câu hỏi 34    Câu hỏi 35    Câu hỏi 36    Câu hỏi 37    Câu hỏi 38    Câu hỏi 39    Câu hỏi 40   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 
Loading...

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2019. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 086.924.3838;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801198. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 085.99999.25
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn