Đề thi THPT Quốc gia Môn Lịch sử năm 2018 - Trường THPT Nam Cao - Hà Tĩnh

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 40 câu hỏi; Làm trong 50 phút; cập nhật 06/04/2018
Thời gian làm bài thi 50 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 06/04/2018
Lớp, cấp Số câu hỏi 40 câu
Lượt xem 33,564 lượt xem Lượt thi 9,735 lượt thi

Câu 1

Hội nghị Ianta (2-1945) diễn ra khi cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai

A.

Đã hoàn toàn kết thúc.

B.

Bước vào giai đoạn kết thúc

C.

Đang diễn ra vô cùng ác liệt. 

D.

Bùng nổ và ngày càng lan rộng

Câu 2

Chính sách đối ngoại của Liên bang Nga từ năm 1991 đến năm 2000 là ngả về phương Tây, khôi phục và phát triển quan hệ với các nước ở 

A.

Châu Á

B.

Châu Âu.

C.

Châu Phi

D.

Châu Mĩ

Câu 3

Từ năm 1946-1950, Liên Xô đã đạt được thắng lợi to lớn nào trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội?

A.

Hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế.

B.

Phóng thành công vệ tinh nhân tạo đầu tiên của trái đất.

C.

Xây dựng được cơ sở vật chất - kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội.

D.

Thành lập Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết.

Câu 4

Trong đông-xuân 1953-1954, thực dân Pháp không phải tăng cường quân cơ động chiến lược cho

A.

Điện Biên Phủ.

B.

Hòa Bình.

C.

Xê nô.

D.

Plâyku.

Câu 5

Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa phát động phong trào "Tuần lễ vàng" nhằm

A.

phát triển kinh tế nông nghiệp.

B.

hỗ trợ cuộc kháng chiến ở Nam Bộ

C.

giải quyết căn bản nạn đói.

D.

giải quyết khó khăn về tài chính.

Câu 6

Quyết định của Hội nghị Ianta (2-1945) và những thỏa thuận sau đó giữa ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh đã trở thành khuôn khổ của một trật tự thế giới mới vì

A.

các nước tham chiến được hưởng nhiều quyền lợi sau chiến tranh.

B.

làm cho cục diện hai cực, hai phe được xác lập trên toàn thế giới.

C.

đã dẫn tới sự giải thể của chủ nghĩa thực dân ở các thuộc địa.

D.

đã phân chia xong phạm vi ảnh hưởng giữa các nước thắng trận.

Câu 7

Từ năm 1950 đến năm 1975, Liên Xô thực hiện nhiều kế hoạch dài hạn nhằm

A.

phấn đấu đạt 20% tổng sản lượng công nghiệp toàn thế giới.

B.

hoàn thành cơ giới hóa, điện khí hóa, hóa học hóa nền kinh tế.

C.

trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai trên thế giới.

D.

tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất-kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội.

Câu 8

Theo nguyên tắc nhất trí giữa 5 nước Ủy viên thường trực, một quyết định của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ chắc chắn được thông qua khi

A.

chỉ có ít nước bỏ phiếu chống.

B.

không có nước nào bỏ phiếu chống.

C.

không có nước nào bỏ phiếu trắng.

D.

phần lớn các nước bỏ phiếu thuận.

Câu 9

Nguyên tắc cơ bản nhất để chỉ đạo hoạt động của Liên hợp quốc là 

A.

Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của tất cả các nước. 

B.

Không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kì nước nào. 

C.

Tôn trọng quyền bình đẳng và chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc. 

D.

Chung sống hòa bình và có sự nhất trí giữa 5 cường quốc lớn. 

Câu 10

Trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội (từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỷ XX), Liên Xô đi đầu trong lĩnh vực nào?

A.

Công nghiệp nhẹ, nhất là hàng tiêu dùng.

B.

Công nghiệp quốc phòng, nhất là tàu ngầm.

C.

Công nghiệp vũ trụ và công nghiệp điện hạt nhân.

D.

Công nghiệp nặng và chế tạo máy móc.

Câu 11

Sự kiện Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử năm 1949 đã

A.

Phá thể độc quyền về vũ khí nguyên tử của Mỹ

B.

Buộc cách mạng Phương tây phải đặt quan hệ ngoại giao với Liên Xô

C.

Chứng tỏ Liên Xô là nước đầu tiên chế tạo thành công bom nguyên tử

D.

Làm đảo lộn hoàn toàn chiến lược toàn cầu của mỹ

Câu 12

Một trong những nguyên tắc hoạt động của Liên hợp quốc là

A.

tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước thành viên

B.

giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình

C.

chung sống hòa bình, vừa hợp tác vừa đấu tranh

D.

hợp tác phát triển có hiệu quả về kính tế, văn hóa và xã hội.

Câu 13

Một trong những cơ quan chính của Liên hợp quốc được quy định trong Hiến chương (năm 1945) là

A.

Tổ chức Y tế Thế giới

B.

Tòa án Quốc tế

C.

Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa

D.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Câu 14

Trong thời gian 1945-1950, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Liên Xô là

A.

phá thế bị bao vây, cấm vận

B.

mở rộng quan hệ đối ngoại

C.

xây dựng cơ sở vật chất-kỹ thuật

D.

khôi phục kinh tể sau chiến tranh

Câu 15

Một trong những biểu hiện Liên Xô là thành trì của cách mạng thế giới từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỷ XX là

A.

tích cực giúp đỡ các nước xã hội chủ nghĩa

B.

trực tiếp đối đầu với các cường quốc phương Tây

C.

làm phá sản hoàn toàn chiến lược toàn cầu của Mỹ

D.

thúc đẩy sự hình thành xu thế hợp tác toàn cầu

Câu 16

Ngày 24-10-1945, sau khi Quốc hội các nước thành viên phê chuẩn, bản Hiến chương của Liên hợp quốc

A.

được bổ sung, hoàn chỉnh

B.

chính thức được công bố

C.

chính thức có hiệu lực

D.

được chính thức thông qua

Câu 17

Những năm đầu sau khi Liên Xô tan rã, Liên bang Nga thực hiện chính sách đối ngoại ngả về phương Tây với hi vọng

A.

thành lập một liên minh chính trị ở châu Âu

B.

xây dựng một liên minh kinh tế lớn ở châu Âu

C.

nhận được sự ủng hộ về chính trị và sự viện trợ về kinh tế

D.

tăng cường hợp tác khoa học-kĩ thuật với các nước châu Âu

Câu 18

Mọi quyết định của Hội đồng Bảo an phải được sự nhất trí của 5 nước ủy viên thường trực là: 

A.

Mĩ, Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản

B.

Liên Xô (Liên Bang Nga), Trung Quốc, Mĩ, Anh, Nhật.

C.

Liên Xô (Liên Bang Nga), Đức, Mĩ, Anh, Trung Quốc

D.

Liên Xô (Liên Bang Nga), Trung Quốc, Mĩ, Anh, Pháp

Câu 19

Nội dung nào sau đây không có trong “Trật tự 2 cực Ianta”?

A.

Trật tự thế giới mới hình thành sau Chiến tranh thế giới thứ hai

B.

Trật tự thế giới mới hình thành sau Hội nghị Ianta

C.

Liên Xô và Mĩ phân chia khu vực ảnh hưởng trong quan hệ quốc tế

D.

Liên Xô và Mĩ chuyển từ đối đầu sang đối thoại, hợp tác…

Câu 20

Nguyên thủ ba quốc gia Liên Xô, Mĩ, Anh đến Hội nghị Ianta (2-1945) với công việc trọng tâm là

A.

nhanh chóng đánh bại hoàn toàn các nước phát xít

B.

thành lập tổ chức Liên hợp quốc để giữ gìn hoà bình và an ninh thế giới

C.

phân chia thành quả chiến thắng giữa các nước thắng trận

D.

bàn biện pháp kết thúc sớm Chiến tranh thế giới thứ hai

Câu 21

Theo thỏa thuận của cường quốc tại Hội nghị Ianta (2-1945), Tây Á thuộc phạm vi ảnh hưởng của

A.

các nước Đông Âu

B.

Mĩ, Anh và Liên Xô

C.

các nước Tây Âu

D.

Đức, Pháp và Nhật Bản

Câu 22

Nước nào sau đây không tham gia Hội nghị cấp cao diễn ra ở Ianta (2-1945)?

A.

Anh

B.

C.

Liên Xô

D.

Đức

Câu 23

Để nhanh chóng kết thúc chiến tranh, sau khi tiêu diệt phát xít Đức, Liên Xô sẽ

A.

tham chiến chống Nhật ở châu Á

B.

khôi phục lại trật tự thế giới mới

C.

cùng với đồng minh hàn gắn lại hậu quả của chiến tranh

D.

hình thành liên minh với Mĩ chống Nhật

Câu 24

Để nhanh chóng kết thúc chiến tranh ở châu Á, Hội nghị Ianta đã

A.

quyết định Liên Xô hình thành khối liên minh với Mĩ để chống Nhật.

B.

quyết định Liên Xô chống Nhật trước khi chiến tranh kết thúc ở châu Âu

C.

quyết định Liên Xô chống Nhật khi chiến tranh đang diễn ra ở châu Âu

D.

quyết định Liên Xô chống Nhật sau khi chiến tranh kết thúc ở châu Âu

Câu 25

Tổ chức Liên hợp quốc được thành lập không nhằm mục đích

A.

duy trì hòa bình và an ninh thế giới

B.

phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc

C.

duy trì trật tự thế giới mới có lợi cho Mỹ và đồng minh

D.

hỗ trợ kinh tế, giáo dục, khoa học kĩ thuật cho các nước thành viên

Câu 26

Sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, vấn đề trung tâm trong nhiều cuộc gặp gỡ giữa nguyên thủ 3 cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh với những bất đồng sâu sắc, đó là

A.

vấn đề tương lai nước Nhật

B.

vấn đề tương lai nước Đức

C.

vấn đề tương lai của Triều Tiên

D.

vấn đề tương lai của nước Mĩ

Câu 27

Sau khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, một trật tự thế giới mới đã được hình thành với đặc trưng lớn là

A.

thế giới chia làm 2 phe xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa

B.

Mĩ và Liên Xô tăng cường chạy đua vũ trang ở khắp nơi

C.

thế giới chìm trong "Chiến tranh lạnh" do Mĩ phát động

D.

loài người đứng trước thảm hoạ "đung đưa trên miệng hố chiến tranh"

Câu 28

Mọi nghị quyết của Hội đồng bảo an được thông qua với điều kiện phải

A.

có nửa số thành viên của Hội đồng tán thành

B.

2/3 số thành viên đồng ý

C.

được tất cả thành viên tán thành

D.

có sự nhất trí của Liên Xô, Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc

Câu 29

Nội dung nào sau đây được xem như là một “thiết chế” của Trật tự hai cực Ianta?

A.

Phạm vi ảnh hưởng truyền thống của các nước tư bản phương Tây

B.

Sự phát triển và vươn lên của cực Tư bản chủ nghĩa do Mỹ đứng đầu

C.

Sự suy yếu và sụp đổ của cực Xã hội chủ nghĩa do Liên Xô đứng đầu

D.

Một số nước sau khi giành độc lập bị cuốn theo một trong hai cực Ianta

Câu 30

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1945) Liên Xô là nước

A.

thu lợi nhiều nhất từ bán vũ khí

B.

bại trận song kinh tế tăng trưởng cao

C.

thắng trận, kinh tế phát triển

D.

chịu tổn thất nặng nề trong Chiến tranh

Câu 31

Liên Xô tiến hành công cuộc khôi phục kinh tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai vì

A.

các nước phương Tây cấm vận

B.

các thế lực phản động chống phá

C.

bị chiến tranh tàn phá nặng nề

D.

Mĩ tiến hành Chiến tranh lạnh

Câu 32

Yếu tố nào sau đây quyết định sự thành công của Liên Xô trong việc thực hiện kế hoạch 5 năm (1946-1950)?

A.

Nhân dân Liên Xô có tinh thần tự lực, tự cường

B.

Liên Xô có lãnh thổ rộng lớn, tài nguyên phong phú

C.

Liên Xô có sự hợp tác hiệu quả với các nước Đông Âu

D.

Liên Xô là nước thắng trận trong Chiến tranh thế giới thứ hai

Câu 33

Từ năm 1946 đến năm 1949 ở Trung Quốc diễn ra cuộc nội chiến giữa

A.

Đảng dân chủ và Quốc dân Đảng

B.

Đảng dân chủ và Đảng Cộng hòa

C.

Quốc dân Đảng và Đảng Cộng sản

D.

Quốc dân Đảng và Đảng Cộng hòa

Câu 34

Đối với Trung Quốc, sự ra đời của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (10-1949) có ý nghĩa như thê nào?

A.

Đánh dấu cuộc cách mạng dân chủ nhân dân ở Trung Quốc đã hoàn thành triệt để

B.

Lật đổ chế độ phong kiến, đưa Trung Quốc bước vào kỉ nguyên độc lập, tự do

C.

Đưa Trung Quốc trở thành nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở khu vực châu Á

D.

Đưa Trung Quốc bước vào kỉ nguyên độc lập, tự do, tiến lên chủ nghĩa xã hội

Câu 35

Nhận xét nào sau đây không đúng về khu vực Đông Bắc Á?

A.

Là khu vực rộng, đông dân nhất thế giới và có nguồn tài nguyên phong phú

B.

Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, Nhật Bản không bị chủ nghĩa thực dân nô dịch

C.

Hàn Quốc, Hồng Công, Đài Loan là ba trong bốn con rồng kinh tế của châu Á

D.

Những năm đầu thế kỷ XXI, Trung Quốc trở thành nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới

Câu 36

Chính sách đối ngoại của Trung Quốc trong những năm 1949-1959 là

A.

liên minh chặt chẽ với Mĩ, song vẫn duy trì quan hệ với các nước xã hội chủ nghĩa

B.

thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước xã hội chủ nghĩa và mở rộng bành trướng

C.

tích cực củng cố hòa bình, thúc đẩy sự phát triển của phong trào cách mạng thế giới

D.

đặt quan hệ ngoại giao với các nước xã hội chủ nghĩa và các nước tư bản chủ nghĩa

Câu 37

Trọng tâm của đường lối Đổi mới ở Trung Quốc (thực hiện từ 12-1978) l

A.

phát triển kinh tế

B.

phát triển kinh tế, chính trị

C.

cải tổ hệ thống chính trị

D.

phát triển văn hóa, giáo dục

Câu 38

Sự kiện nào dưới đây đưa Trung Quốc trở thành quốc gia thứ ba trên thế giới có tàu cùng với con người bay vào vũ trụ?

A.

Từ 11-1999 đến 3-2003, Trung Quốc đã phóng 4 con tàu "Thần Châu" bay vào vũ trụ

B.

Tháng 10-2003, Trung Quốc phóng tàu "Thần Châu 5" đưa người bay vào vũ trụ

C.

Tháng 3-2003, Trung Quốc phóng tàu "Thần Châu 4" đưa người bay vào vũ trụ

D.

Tháng 11-1999, Trung Quốc phóng tàu "Thần Châu 1" bay vào không gian vũ trụ

Câu 39

Một trong những ý nghĩa quốc tế của sự thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1-10-1949) là

A.

cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Bắc

B.

tạo điều kiện cho việt nam giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

C.

tạo điều kiện nối liền chủ nghĩa xã hội từ châu Âu sang châu Á

D.

làm giảm tình trạng căng thẳng của cục diện Chiến tranh lạnh

Câu 40

Một trong những nội dung của đường lối mới (thực hiện từ 12-1978) của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc là

A.

lấy phát triển kinh tế, chính trị làm trọng tâm, thực hiện cải cách và mở cửa

B.

chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa linh hoạt hơn

C.

thực hiện mục tiêu biến Trung Quốc thành quốc gia giàu mạnh, dân chủ, văn minh

D.

ra sức xây dựng bước đầu cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã hội, phát triển giáo dục

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán