Tra cứu        Nâng cấp TK      

Đề thi THPT quốc gia năm 2015 môn Hóa Học

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 50 câu hỏi; Làm trong 90 phút; cập nhât 25/04/2016
90 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử
trực tuyến.
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Trong các ion sau đây, ion nào có tính oxi hóa mạnh nhất?

A.

Ca2+

B.

Cu2+

C.

Zn2+

D.

Ag+

Câu 2

Hòa tan hoàn toàn 1,6 gam Cu bằng dung dịch HNO3, thu được x mol NO2 (là sản phẩm khử duy nhất của N+5). Giá trị của x là

A.

0,15

B.

0,05

C.

0,01

D.

0,25

Câu 3

Cấu hình electron của nguyên tử nguyên tố X là 2s22p63s23p1. Số hiệu nguyên tử của X là

A.

14

B.

27

C.

13

D.

15

Câu 4

Phản ứng nào sau đây không phải là phản ứng oxi hóa – khử?

A.

2KClO2KCl + 3O2

B.

2NaOH + Cl2  → NaCl + NaClO + H2O

C.

4Fe(OH)2 + O 2Fe2O3

D.

CaCOCaO + CO2 + 4H2O.

Câu 5

Lưu huỳnh trong chất nào sau đây vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử?

A.

H2SO4.

B.

Na2SO4.

C.

SO2.

D.

H2S.

Câu 6

Thực hiện các thí nghiệm sau ở điều kiện thường:

(a) Sục khí H2S vào dung dịch Pb(NO3)2.

(b) Cho CaO vào H2O.

(c) Cho Na2CO3 vào dung dịch CH3COOH.

(d) Sục khí Cl2 vào dung dịch Ca(OH)2.

Số thí nghiệm xảy ra phản ứng là 

 

A.

1

B.

4

C.

2

D.

3

Câu 7

Cho 0,5 gam một kim loại hóa trị II phản ứng hết với dung dịch HCl dư, thu được 0,28 lít H2 (đktc).Kim loại đó là

A.

Mg

B.

Sr

C.

Ba

D.

Ca

Câu 8

Ở điều kiện thường, kim loại nào sau đây không phản ứng với nước?

A.

K

B.

Ba

C.

Na

D.

Be

Câu 9

Hòa tan hoàn toàn 6,5 gam Zn bằng dung dịch H2SO4 loãng, thu được V lít H2 (đktc). Giá trị của V là

A.

2,24

B.

1,12

C.

3,36

D.

4,48

Câu 10

Kim loại Fe không phản ứng với chất nào sau đây trong dung dịch?

A.

AgNO3

B.

CuSO4

C.

MgCl2

D.

FeCl3

Câu 11

Phương pháp chung để điều chế các kim loại Na, Ca, Al trong công nghiệp là

A.

Thủy luyện.

B.

Điện phân dung dịch.

C.

Nhiệt luyện.

D.

Điện phân nóng chảy.

Câu 12

Oxit nào sau đây là oxit axit?

A.

MgO

B.

CrO3

C.

CaO

D.

Na2O

Câu 13

Khử hoàn toàn 4,8 gam Fe2O3 bằng CO dư ở nhiệt độ cao. Khối lượng Fe thu được sau phản ứng là

A.

1,68.

B.

1,44.

C.

2,52.

D.

3,36.

Câu 14

Quặng boxit được dùng để sản xuất kim loại nào sau đây?

A.

Mg

B.

Al

C.

Cu

D.

Na

Câu 15

Đốt cháy hoàn toàn m gam Fe trong khí Cl2 dư, thu được 6,5 gam FeCl3. Giá trị của m là

A.

2,24

B.

2,80

C.

1,12

D.

0,56

Câu 16

Trong các chất sau đây, chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất?

A.

CH3CH3

B.

CH3COOH

C.

CH3CHO

D.

CH3CH2OH

Câu 17

Chất nào sau đây không phản ứng được với dung dịch axit axetic?

A.

CaCO3.

B.

NaOH

C.

Zn

D.

Cu

Câu 18

Chất nào sau đây không thủy phân trong môi trường axit?

A.

Saccarozơ.

B.

Xenlulozơ.

C.

Tinh bột.

D.

Glucozơ.

Câu 19

Phát biểu nào sau đây sai?

A.

Trong tự nhiên, các kim loại kiềm chỉ tồn tại ở dạng đơn chất.

B.

Sắt có trong hemoglobin (huyết cầu tố) của máu.

C.

Phèn chua được dùng để làm trong nước đục.

D.

Hợp kim liti – nhóm siêu nhẹ, được dùng trong kĩ thuật hàng không.

Câu 20

Đun 3,0 gam CH3COOH với C2H5OH dư (xúc tác H2SO4 đặc), thu được 2,2 gam CH3COOC2H5. Hiệu suất của phản ứng este hóa tính theo axit là

A.

50,00%.

B.

36,67%.

C.

25,00%.

D.

20,75%.

Câu 21

Khí thiên nhiên được dùng làm nhiên liệu và nguyên liệu cho các nhà máy sản xuất ancol metylic,... Thành phần chính của khí thiên nhiên là metan. Công thức phân tử của metan là

A.

C6H6

B.

CH4

C.

C2H4

D.

C2H2

Câu 22

Đốt cháy hoàn toàn chất hữu cơ nào sau đây thu được sản phẩm có chứa N2?

A.

Chất béo.

B.

Protein.

C.

Tinh bột.

D.

Xenlulozơ.

Câu 23

Cho các phát biểu sau:

(a) Ở nhiệt độ thường, Cu(OH)2 tan được trong dung dịch glixerol.

(b) Ở nhiệt độ thường, C2H4 phản ứng được với nước brom.

(c) Đốt cháy hoàn toàn CH3COOCH3 thu được số mol CO2 bằng số mol H2O.

(d) Glyxin (H2NCH2COOH) phản ứng được với dung dịch NaOH.

Số phát biểu đúng là 

A.

1

B.

3

C.

4

D.

2

Câu 24

Khi làm thí nghiệm với H2SO4 đặc, nóng thường sinh ra khí SO2. Để hạn chế tốt nhất khí SO2 thoát ra gây ô nhiễm môi trường, người ta nút ống nghiệm bằng bông tẩm dung dịch nào sau đây?

A.

Giấm ăn

B.

Xút

C.

Cồn 

D.

Muối ăn

Câu 25

Quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome) thành phân tử lớn (polime) đồng thời giải phóng những phân tử nhỏ khác (thí dụ H2O) được gọi là phản ứng

A.

Trùng hợp.

B.

Xà phòng hóa.

C.

Thủy phân.

D.

Trùng ngưng.

Câu 26

Xà phòng hóa hoàn toàn 3,7 gam HCOOC2H5 bằng một lượng dung dịch NaOH vừa đủ. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

A.

3,4.

B.

4,8.

C.

5,2.

D.

3,2.

Câu 27

Chất nào sau đây thuộc loại amin bật một?

A.

CH3CH2NHCH2.

B.

CH3NH2.

C.

(CH3)3N.

D.

CH3NHCH3.

Câu 28

Chất béo là trieste của axit béo với

A.

etylen glicol.

B.

ancol etylic.

C.

glixerol.

D.

ancol metylic.

Câu 29

Cho CH3CHO phản ứng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng) thu được

A.

HCOOH.

B.

CH3CH2OH.

C.

CH3COOH.

D.

CH3OH.

Câu 30

Amino axit X trong phân tử có một nhóm –NH2 và một nhóm –COOH. Cho 26,7 gam X phản ứng vớilượng dư dung dịch HCl, thu được dung dịch chứa 37,65 gam muối. Công thức của X là

A.

H2N-CH2-COOH.

B.

H2N-[CH2]4-COOH.

C.

H2N-[CH2]2-COOH.

D.

H2N-[CH2]3-COOH.

Câu 31

Điện phân dung dịch muối MSO4 (M là kim loại) với điện cực trơ, cường độ dòng điện không đổi. Sau thời gian t giây, thu được a mol khí ở anot. Nếu thời gian điện phân là 2t giây thì tổng số mol khí thu được ở cả hai điện cực là 2,5a mol. Giả sử hiệu suất điện phân là 100%, khí sinh ra không tan trong nước. Phát biểu nào sau đây là sai?

A.

Dung dịch sau điện phân có pH < 7.

B.

Tại thời điểm 2t giây, có bọt khí ở catot.

C.

Tại thời điểm t giây, ion M2+ chưa bị điện phân hết.

D.

Khi thu được 1,8a mol khí ở anot thì vẫn chưa xuất hiện bọt khí ở catot.

Câu 32

Tiến hành các thí nghiệm sau ở điều kiện thường:

(a) Sục khí

(b) Sục khí F2 vào nước

(c) Cho KMnO4 vào dung dịch HCl đặc

(d) Sục khí CO2 vào dung dịch NaOH

(e) Cho Si vào dung dịch NaOH

(g) Cho Na2SO3 vào dung dịch vào dung dịch H2SO4

Số thí nghiệm có sinh ra đơn chất là

 

A.

4

B.

3

C.

5

D.

6

Câu 33

Hỗn hợp X gồm CaC2 x mol và Al4C3 y mol. Cho một lượng nhỏ X vào H2O rất dư, thu được dung dịch Y, hỗn hợp khí Z (C2H2, CH4) và a gam kết tủa Al(OH)3. Đốt cháy hết Z, rồi cho toàn bộ sản phẩm vào Y được 2a gam kết tủa. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Tỉ lệ x : y bằng

A.

1 : 2

B.

5 : 6

C.

4 : 3

D.

3 : 2

Câu 34

Amino axit X chứa một nhóm -NH2 và một nhóm -COOH trong phân tử. Y là este của X với ancol đơn chất, My = 89. Công thức của X, Y lần lượt là

A.

H2N-CH2-COOH, H2N-CH2-COOCH3.

B.

H2N-CH2-COOH, H2N-CH2-COOC2H5.

C.

H2N-[CH2]2-COOH, H2N-[CH2]2-COOC2H5.

D.

H2N-[CH2]2-COOH, H2N-[CH2]2-COOCH3.

Câu 35

Để phân tích định tính các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ, người ta thực hiện một thí nghiệm được mô tả như hình vẽ:

Phát biểu nào sau đây đúng?

A.

Thí nghiệm trên dùng để xác định nitơ có trong hợp chất hữu cơ.

B.

Bông trộn CuSO4 khan có tác dụng chính là ngăn hơi hợp chất hữu cơ thoát ra khỏi ống nghiệm.

C.

Trong thí nghiệm trên có thể thay dung dịch Ca(OH)2 bằng dung dịch Ba(OH)2

D.

Thí nghiệm trên dùng để xác định clo có trong hợp chất hữu cơ.

Câu 36

Hỗn hợp X gồm 2 hiđrocacbon mạch hở, có thể là ankan, anken, ankin, ankadien. Đốt cháy hoàn toàn một lượng X, thu được CO2 và H2O có số mol bằng nhau, X không thể gồm

A.

ankan và anken.

B.

ankan và ankađien.

C.

ankan và ankin.

D.

hai anken.

Câu 37

Hòa tan 1,12 gam Fe bằng 300 ml dung dịch HCl 0,2 M , thu được dung dịch X và khí H2. Cho dung dịch AgNO3 dư vào X, thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5) và m gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

A.

8,61

B.

9,15

C.

7,36

D.

10,23

Câu 38

Bảng dưới đây ghi lại hiện tượng khi làm thí nghiệm với các chất sau ở dạng dung dịch nước : X, Y, Z, T và Q

Các chất X, Y, Z, T và Q lần lượt là

 

A.

Phenol, glucozơ, glixerol, etanol, anđehit fomic.

B.

Fructozơ, glucozơ, axetanđehit, etanol, anđehit fomic.

C.

Anilin, glucozơ, glixerol, anđehit fomic, metanol.

D.

Glixerol, glucozơ, etylen glicol, metanol, axetanđehit.

Câu 39

Cho một lượng hỗn hợp X gồm Ba và Na vào 200 ml dung dịch Y gồm HCl 0,1M và CuCl2 0,1M. Kết thúc các phản ứng, thu được 0,448 lít khí (đktc) và m gam kết tủa. Giá trị của m là

A.

1,28.

B.

0,64.

C.

1,96.

D.

0,98.

Câu 40

Tiến hành các thí nghiệm sau:

(a) Cho Mg vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư.

(b) Sục khí Cl2 vào dung dịch FeCl2.

(c) Dẫn khí H2 dư qua bột CuO nung nóng.

(d) Cho Na vào dung dịch CuSO4 dư.

(e) Nhiệt phân AgNO3.

(g) Đốt FeS2 trong không khí.

(h) Điện phân dung dịch CuSO4 với điện cực trơ.

Sau khi kết thúc các phản ứng, số thí nghiệm thu được kim loại là

A.

3

B.

5

C.

4

D.

2

Câu 41

Hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ no , mạch hở (đều chứa C, H, O), trong phân tử mỗi chất có hai nhóm chức trong số các nhóm –OH, -CHO, -COOH. Cho m gam X phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 4,05 gam Ag và 1,86 gam một muối amoni hữu cơ. Cho toàn bộ lượng muối amoni hữu cơ này vào dung dịch NaOH (dư, đun nóng), thu được 0,02 mol NH3. Giá trị của m là

A.

1,50.

B.

1,24.

C.

2,98.

D.

1,22.

Câu 42

Cho 7,65 gam hỗn hợp X gồm Al và Al2O3 (trong đó Al chiếm 60% khối lượng) tan hoàn toàn trong dung dịch Y gồm H2SO4 và NaNO3, thu được dung dịch Z chỉ chứa 3 muối trung hòa và m gam hỗn hợp khí T (trong T có 0,015 mol H2). Cho dung dịch BaCl2 dư vào Z đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 93,2 gam kết tủa. Còn nếu cho Z phản ứng với NaOH thì lượng NaOH phản ứng tối đa là 0,935 mol. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

A.

1,0.

B.

1,5.

C.

3,0.

D.

2,5.

Câu 43
Hỗn hợp X gồm 3 este đơn chức, tạo thành từ cừng một ancol Y và 3 axit cacboxylic (phân tử chỉ có
 
nhóm –COOH); trong đó, có hai axit no là đồng đẳng kế tiếp nhau và một axit không no (có đồng phân hình học, chứa một liên kết đôi C=C trong phân tử). Thủy phân hoàn toàn 5,88 gam X bằng dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp muối và m gam ancol Y. Cho m gam Y vào bình đựng Na dư, sau phản ứng thu được 896 ml khí (đktc) và khối lượng bình tăng 2,48 gam. Mặt khác, nếu đối cháy hoàn toàn 5,88 gam X thì thu được CO2 và 3,96 gam H2O. Phần trăm khối lượng của este không no trong X là
A.

34,01%.

B.

38,76%.

C.

40,82%.

D.

29,25%.

Câu 44

Cho 8,16 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe3O4 và Fe2O3 phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng (dung dịch Y), thu được 1,344 lít khí NO (đktc) và dung dịch Z. Dung dịch Z hòa tan tối đa 5,04 gam Fe, sinh ra khí NO. Biết trong các phản ứng, NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5. Số mol HNO3 có trong Y là

A.

0,50 mol.

B.

0,44 mol.

C.

0,78 mol.

D.

0,54 mol.

Câu 45

Hỗn hợp T gồm hai ancol đơn chức là X và Y (MX < MY), đồng đẳng kế tiếp của nhau. Đun nóng 27,2gam T với H2SO4 đặc, thu được hỗn hợp các chất hữu cơ Z gồm: 0,08 mol ba ete (có khối lượng 6,76 gam) và một lượng ancol dư. Đốt cháy hoàn toàn Z cần vừa đủ 43,68 lít O2 (đktc). Hiệu suất phản ứng tạo ete của X và Y lần lượt là

A.

20% và 40%.

B.

40% và 30%.

C.

30% và 30%.

D.

50% và 20%.

Câu 46

Hỗn hợp X gồm 2 chất có công thức phân tử là C3H12N2O3 và C2H8N2O3. Cho 3,40 gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH (đun nóng), thu được dung dịch Y chỉ gồm các chất vô cơ và 0,04 mol hỗn hợp 2 chất hữu cơ đơn chức (đều làm xanh quỳ tím ẩm). Cô cạn Y, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

A.

3,36.

B.

2,97.

C.

2,76.

D.

3,12.

Câu 47

Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp X gồm 0,03 mol Cr2O3; 0,04 mol FeO và a mol Al. Sau một thời gian phản ứng, trộn đều, thu được hỗn hợp chất rắn Y. Chia Y thành hai phần bằng nhau. Phần một phản ứng vừa đủ với 400 ml dung dịch NaOH 0,1M (loãng). Phần hai phản ứng với dung dịch HCl loãng, nóng (dư), thu được 1,12 lít khí H2 (đktc). Giả sử trong phản ứng nhiệt nhôm, Cr2O3 chỉ bị khử thành Cr. Phần trăm khối lượng Cr2O3 đã phản ứng là

A.

33,33%.

B.

20,00%.

C.

66,67%.

D.

50,00%.

Câu 48

X là dung dịch HCl nồng độ x mol/l. Y là dung dịch Na2CO3 nồng độ y mol/l. Nhỏ từ từ 100 ml X vào 100 ml Y, sau các phản ứng thu được V1 lít CO2 (đktc). Nhỏ được V2 lít CO2. Biết tỉ lệ V1 : V2 = 4 : 7. Tỉ lệ x : y bằng

 

A.

11 : 4.

B.

7 : 3.

C.

7 : 5.

D.

11 : 7.

Câu 49

Đun hỗn hợp etylen glicol và axit cacboxylic X (phân tử chỉ có nhóm -COOH) với xúc tác H2SO4 đặc,

thu được hỗn hợp sản phẩm hữu cơ, trong đó có chất hữu cơ Y mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 3,95 gam Y cần 4,00 gam O2, thu được CO2 và H2O theo tỉ lệ mol tương ứng 2 : 1. Biết Y có công thức phân tử trùng với công

thức đơn giản nhất, Y phản ứng được với NaOH theo tỉ lệ mol tương ứng 1: 2. Phát biểu nào sau đây sai?

A.

X có đồng phân hình học.

B.

Tổng số nguyên tử hiđro trong hai phân tử X, Y bằng 8.

C.

Y tham gia được phản ứng cộng với Br2 theo tỉ lệ mol tương ứng 1 : 2.

D.

Y không có phản ứng tráng bạc.

Câu 50

Cho 0,7 mol hỗn hợp T gồm hai peptit mạch hở là X (x mol) và Y (y mol), đều tạo bởi glyxin và alanin. Đun nóng 0,7 mol T trong lượng dư dung dịch NaOH thì có 3,8 mol NaOH phản ứng và thu được dung dịch chứa m gam muối. Mặt khác, nếu đốt cháy hoàn toàn x mol X hoặc y mol Y thì đều thu được cùng số mol CO2. Biết tổng số nguyên tử oxi trong hai phân tử X và Y là 13, trong X và Y đều có số liên kết peptit không nhỏ hơn 4. Giá trị của m là

A.

340,8.

B.

409,2.

C.

396,6.

D.

399,4.

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20    Câu hỏi 21    Câu hỏi 22    Câu hỏi 23    Câu hỏi 24    Câu hỏi 25    Câu hỏi 26    Câu hỏi 27    Câu hỏi 28    Câu hỏi 29    Câu hỏi 30    Câu hỏi 31    Câu hỏi 32    Câu hỏi 33    Câu hỏi 34    Câu hỏi 35    Câu hỏi 36    Câu hỏi 37    Câu hỏi 38    Câu hỏi 39    Câu hỏi 40    Câu hỏi 41    Câu hỏi 42    Câu hỏi 43    Câu hỏi 44    Câu hỏi 45    Câu hỏi 46    Câu hỏi 47    Câu hỏi 48    Câu hỏi 49    Câu hỏi 50   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801190. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán