Đề thi THPTQG Trường THPT Lê Lợi - Hà Đông Hà Nội Môn: Lịch sử Năm 2020

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 40 câu hỏi; Làm trong 50 phút; cập nhật 02/04/2020
Thời gian làm bài thi 50 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 02/04/2020
Lớp, cấp Số câu hỏi 40 câu
Lượt xem 3,035 lượt xem Lượt thi 681 lượt thi

Câu 1

Mục đích khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp ở Việt Nam là gì?

A.

Bù vào những thiệt hại trong cuộc khai thác lần thứ nhất.

B.

Để thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội ở Việt Nam.

C.

Để bù đắp những thiệt hại do Chiến tranh thế giới lần thứ nhất gây ra.

D.

Để tăng cường sức mạnh về kinh tế của Pháp đối với các nước tư bản chủ nghĩa

Câu 2

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, giai cấp nào lãnh đạo phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở Ấn Độ?

A.

Vô sản

B.

Địa chủ yêu nước

C.

Nông dân.

D.

Tư sản dân tộc.

Câu 3

Hội nghị nào đã thông qua Hiến chương Liên hợp quốc?

A.

Hội nghị Vec xai – Oasintơn

B.

Hội nghị Pốtxđam

C.

Hội nghị Ianta

D.

Hội nghị họp tại Xan Phranxixco

Câu 4

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, quốc gia nào ở Đông Bắc Á bị chia cắt

A.

Trung Quốc

B.

Triều Tiên

C.

Nhật Bản

D.

Hàn Quốc

Câu 5

Tình hình kinh tế chung của các nước Tây Âu sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

A.

giàu lên nhờ chiến tranh

B.

nợ nần chồng chất

C.

thiệt hại nặng nề

D.

thiệt hại nặng nề và lệ thuộc vào Mĩ

Câu 6

Yếu tố công nghệ trong cuộc cách mạng khoa học – công nghệ đã được nâng lên hàng đầu vào
giai đoạn nào?

A.

Ngay sau Chiến tranh thế giới thứ hai

B.

Vào thập kỷ 50 của thế kỷ XX

C.

Vào thập kỷ 70 của thế kỷ XX

D.

Sau khi Chiến tranh lạnh chấm dứt

Câu 7

Pháp chính thức hoàn thành quá trình xâm lược Việt Nam bằng Hiệp ước nào sau đây?

A.

Hiệp ước Nhâm Tuất 1862

B.

Hiệp ước Giáp Tuất 1874

C.

Hiệp ước Hácmăng 1883

D.

Hiệp ước Patơnốt 1884

Câu 8

Cuộc kháng chiến của nhân dân ta tại đâu đã làm thất bại âm mưu "đánh nhanh, thắng nhanh” của Pháp?

A.

Tại Bắc Kỳ lần thứ nhất năm 1873.

B.

Tại Đà Nẵng năm 1858.

C.

Tại Gia Định năm 1860.

D.

Tại Bắc Kỳ lần thứ hai năm 1883.

Câu 9

Đâu là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương cuối thế kỷ XIX?

A.

Khởi nghĩa Bãi Sậy

B.

Khởi nghĩa Ba Đình

C.

Khởi nghĩa Hùng Lĩnh

D.

Khởi nghĩa Hương Khê

Câu 10

Tổ chức nào dưới đây được thành lập tại Quảng Châu – Trung Quốc?

A.

Hội Phục Việt.

B.

Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

C.

Hội truyền bá chữ Quốc ngữ.

D.

Hội Liên hiệp các dân tộc thuộc địa.

Câu 11

Sự kiện nào đánh dấu Đảng Cộng sản Đông Dương được phục hồi?

A.

Phong trào cách mạng 1930–1931.

B.

Cuộc biểu tình của nông dân huyện Hưng Nguyên (9–1930).

C.

Cuộc biểu tình của công nhân Vinh – Bến Thủy năm 1930.

D.

Đảng Cộng sản Đông Dương tiến hành Đại hội lần thứ nhất.

Câu 12

Mục tiêu đấu tranh của phong trào Dân chủ 1936 –1939 là

A.

Chống đế quốc, phong kiến.

B.

Chống phát xít, chống chiến tranh đế quốc.

C.

Chống phản động thuộc địa.

D.

Chống phát xít, chống chiến tranh đế quốc và chống bọn phản động thuộc địa.

Câu 13

Đại hội toàn quốc lần thứ hai của Đảng Cộng sản Đông Dương họp ở đâu?

A.

Ma Cao – Trung Quốc

B.

Hà Nội

C.

Chiêm Hóa – Tuyên Quang

D.

Tân Trào – Tuyên Quang

Câu 14

Sau sự kiện “Vịnh Bắc Bộ”, đến tháng 2 –1965, Mĩ đã gây sự kiện gì ở miền Bắc?

A.

Cho tàu lớn vào Vịnh Bắc Bộ.

B.

Chính thức gây ra cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc.

C.

Ném bon khu phố Khâm Thiên.

D.

Ném bom vào bệnh viện Bạch Mai.

Câu 15

Cách mạng tháng Mười đã làm được nhiệm vụ gì?

A.

lật đổ chính quyền tư sản, thành lập chính quyền của giai cấp công nhân và nhân dân lao động

B.

lật đổ chế độ phong kiến Nga hoàng

C.

lật đổ giai cấp tư sản liên minh với phong kiến Nga hoàng

D.

đưa nước Nga thoát khỏi tình trạng chiến tranh.

Câu 16

Thái độ của các nước Anh, Pháp, Mĩ trước nguy cơ chiến tranh thế giới?

A.

Nhượng bộ phát xít, hòng đẩy chiến tranh về phía Liên Xô.

B.

Cùng với Liên Xô chống phát xít

C.

Ủng hộ phát xít

D.

Thành lập mặt trận chống phát xít.

Câu 17

Sự kiện nào khởi đầu cuộc Chiến tranh lạnh?

A.

Hội nghị Ianta

B.

Bài phát biểu của Tổng thống Mĩ tháng 3–1947

C.

Mĩ đề ra kế hoạch Phục hưng châu Âu

D.

Mĩ thành lập khối NATO.

Câu 18

Phong trào cách mạng đầu thế kỷ XX có gì khác với cuối thế kỷ XIX?

A.

Đấu tranh vũ trang.

B.

Giai cấp phong kiến lãnh đạo.

C.

Thu hút đông đảo nhân dân tham gia.

D.

Đấu tranh đòi cải cách xã hội.

Câu 19

Hình thức đấu tranh chủ yếu trong những năm 1919 –1925 là

A.

Đấu tranh vũ trang.

B.

biểu tình thị uy lực lượng.

C.

đòi cải cách xã hội.

D.

đấu tranh chính trị công khai, đòi các quyền dân tộc, dân chủ.

Câu 20

Giai cấp mới bước lên vũ đài chính trị vào nửa sau thập niên 20 thế kỷ XX là giai cấp

A.

tiểu tư sản.

B.

phong kiến.

C.

tư sản dân tộc.

D.

vô sản.

Câu 21

Mặt trận nào đã thu hút đông đảo nhân dân Đông Dương tham gia chống đế quốc, đòi giải phóng
dân tộc?

A.

Mặt trận Dân chủ Đông Dương.

B.

Mặt trận Phản đế Đông Dương.

C.

Mặt trận Việt Minh.

D.

Mặt trận Liên Việt.

Câu 22

Với kế hoạch Nava, âm mưu của Mĩ là: 

A.

muốn kéo dài và quốc tế hóa cuộc chiến tranh ở Đông Dương.

B.

giúp đỡ Pháp nhanh chóng kết thúc chiến tranh

C.

cùng với Pháp cai trị Đông Dương.

D.

giúp Pháp kết thúc chiến tranh trong danh dự, trả độc lập cho nhân dân Đông Dương.

Câu 23

Hình thức đấu tranh ở miền Nam từ 1954 –1959 là

A.

đấu tranh vũ tranh.

B.

khởi nghĩa từng phần.

C.

đấu tranh chính trị kết hợp với khởi nghĩa vũ trang.

D.

đấu tranh chính trị giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng.

Câu 24

Công cuộc đổi mới đất nước được Đảng tiến hành từ

A.

sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ nhất.

B.

sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ hai.

C.

sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ ba.

D.

sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ sáu.

Câu 25

Hiến pháp mới của Liên bang Nga năm 1993 quy định thể chế chính trị là

A.

Cộng hòa dân chủ

B.

quân chủ lập hiến

C.

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa

D.

Cộng hòa Liên bang.

Câu 26

Năm 1917 đã diễn ra sự kiện nào có sự tham gia của binh lính người Việt trong quân đội Pháp?

A.

Cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên do Đội Cấn và Lương Ngọc Quyến lãnh đạo

B.

cuộc Binh biến Đô Lương

C.

khởi nghĩa Yên Bái

D.

Khởi nghĩa Yên Thế.

Câu 27

Sự kiện nào đã bước đầu đánh bại âm mưu "đánh nhanh, thắng nhanh" của thực dân Pháp?

A.

giam chân địch trong các đô thị

B.

chiến dịch Việt Bắc

C.

Chiến dịch Biên Giới

D.

Chiến dịch Tây Bắc.

Câu 28

Thắng lợi nào đã củng cố quyết tâm đưa ra chủ trương giải phóng miền Nam của Đảng

A.

Chiến thắng Tây Nguyên

B.

Chiến thắng Phước Long

C.

Chiến thắng Huế

D.

Chiến thắng Đà Nẵng.

Câu 29

Các nước Đức, Italia, Nhật Bản đã chọn con đường nào để giải quyết vấn đề khủng hoảng kinh tế trong những năm 1929 –1933?

A.

Cải cách đất nước

B.

Gây chiến tranh xâm lược các nước láng giềng

C.

Phát xít hóa bộ máy chính quyền

D.

Đòi Mĩ phải xóa nợ.

Câu 30

Cộng đồng ASEAN được xây dựng dựa trên trụ cột nào?

A.

Kinh tế.

B.

Kinh tế và Văn hóa.

C.

Chính trị – An ninh; Kinh tế; Văn hóa – Xã hội.

D.

Chính trị và Kinh tế.

Câu 31

Vì sao Nhật Bản và Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai trở thành đồng minh chiến lược của
nhau?

A.

Vì lợi ích quốc gia của cả hai nước.

B.

Vì Nhật Bản đòi Mĩ phải bồi thường chiến tranh.

C.

Vì Mĩ muốn xoa dịu nỗi đau ở Nhật sau khi Mĩ thả bom nguyên tử xuống Nhật

D.

Vì cần liên minh với nhau để chống các nước xã hội chủ nghĩa.

Câu 32

Tại địa điểm nào triều đình nhà Nguyễn đã bỏ qua cơ hội có thể đánh bại thực dân Pháp?

A.

Mặt trận Đà Nẵng.

B.

Mặt trận Gia Định.

C.

Hà Nội năm 1873

D.

Cuộc tấn công ở Đồn Mang Cá năm 1885

Câu 33

Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Pháp tại sao phải dừng lại vào năm 1914?

A.

Vì phong trào phản đối của nhân dân Pháp

B.

Vì phong trào đấu tranh mạnh mẽ của nhân dân Việt Nam

C.

Vì Pháp tham gia vào Chiến tranh thế giới thứ nhất

D.

Câu 34

Sự kiện nào trên thế giới có ảnh hưởng sâu sắc nhất đến phong trào cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất?

A.

Đảng Cộng sản Pháp được thành lập.

B.

Quốc tế Cộng sản được thành lập

C.

Cách mạng tháng Mười Nga thành công

D.

Đảng Cộng sản Trung Quốc được thành lập.

Câu 35

Mục tiêu đấu tranh của phong trào cách mạng 1930 –1931 là gì?

A.

Chống đế quốc và phong kiến đòi độc lập dân tộc và ruộng đất dân cày. 

B.

Chống bọn phản động thuộc địa và tay sai của chúng đòi tự do, dân chủ, cơm áo, hoà bình.  

C.

Chống đế quốc và phát xít Pháp - Nhật đòi độc lập cho dân tộc. 

D.

Chống phát xít, chống chiến tranh, bảo vệ hoà bình.

Câu 36

Điểm giống nhau căn bản giữa Hội nghị tháng 11–1939 và Hội nghị TW 8 (5/1941) là

A.

đòi giải quyết ruộng đất cho nông dân.

B.

đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu.

C.

thành lập mặt trận phản đế Đông Dương.

D.

thành lập chính phủ cộng hòa.

Câu 37

Chiến dịch Biên Giới đã đưa cuộc kháng chiến chống Pháp bước vào thời kì

A.

ta chuyển sang thế tổng tiến công

B.

phòng ngự

C.

giành quyền chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ.

D.

tấn công trên khắp các mặt trận

Câu 38

Trong những năm 1951 –1953, so sánh tương quan lực lượng trên chiến trường chính Bắc Bộ, ta ở trong tình thế

A.

cầm cự

B.

giữ vững thế chủ động về chiến lược

C.

bị động, phòng ngự

D.

tiến công.

Câu 39

Kế hoạch Giôn xơn – Mácnamara bị phá sản hoàn toàn sau sự kiện nào?

A.

Ta giành thắng lợi trong trận Ấp Bắc.

B.

Ta giành thắng lợi trong trận Bình Giã.

C.

Ta giành thắng lợi trong xuân – hè 1965.

D.

Tổng thống Mĩ Kennơđi bị ám sát.

Câu 40

Một trong những nội dung của Hiệp định Pari năm 1973 về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam, mãi đến năm 1995 phía Mĩ thực hiện là

A.

khắc phục hậu quả chiến tranh.

B.

gặp gỡ cấp cao giữa các nhà lãnh đạo hai bên.

C.

Trao đổi về khoa học – kĩ thuật giữa hai nươc.

D.

Thiết lập quan hệ bình thường cùng có lợi với Việt Nam.

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán