Đề thi THPTQG Trường THPT Xuân Đỉnh Hà Nội Môn: Giáo dục công dân Năm 2020

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 40 câu hỏi; Làm trong 50 phút; cập nhật 03/04/2020
Thời gian làm bài thi 50 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 03/04/2020
Lớp, cấp Số câu hỏi 40 câu
Lượt xem 490 lượt xem Lượt thi 26 lượt thi

Câu 1

Nội dung nào không phải là đặc trưng của pháp luật?

A.

Có tính quy phạm phổ biến.

B.

Có tính quyền bắt buộc chung.

C.

Có tính chặt chẽ về mặt hình thức.

D.

Có tính chỉ đạo chung.

Câu 2

Pháp luật là:

A.

Hệ thống các văn bản và nghị định do các cấp ban hành và thực hiện .

B.

Những luật và điều luật cụ thể trong thực tế đời sống.

C.

Hệ thống các quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hànhvà được bảo đảm thực hiện bằng quyền lực nhà nước.

D.

Hệ thống các quy tắc sử xự được hình thành theo điều kiện cụ thể của từng địa phương.

Câu 3

Quá trình hoạt động có mục đích, làm cho các quy định của pháp luật đi vào cuộc sống,
trở thành những hành vi hợp pháp của các cá nhân,tổ chức là

A.

sử dụng pháp luật.

B.

tuân thủ pháp luật.

C.

áp dụng pháp luật.

D.

thực hiện pháp luật.

Câu 4

Trách nhiệm pháp lý là nghĩa vụ mà cá nhân, tổ chức phải gánh chịu hậu quả bất lợi do
hành vi vi phạm pháp luật của ai gây ra ?

A.

Cá nhân, tổ chức đó.

B.

Người khác.

C.

Cơ quan.

D.

Xã hội.

Câu 5

Phát triển kinh tế là

A.

Sự tăng lên về số lượng và chất lượng sản phẩm

B.

Sự tăng trưởng về kinh tế gắn với nâng cao chất lượng cuộc sống

C.

Sự tăng trưởng kinh tế bền vững

D.

Sự tăng trưởng kinh tế gắn liền với cơ cấu kinh tế hợp lí, tiến bộ và công bằng xã hội

Câu 6

Giai đoạn đầu của xã hội cộng sản chủ nghĩa là gì?

A.

Xã hội chủ nghĩa

B.

Chủ nghĩa xã hội

C.

Xã hội của dân

D.

Xã hội dân chủ

Câu 7

Tuổi kết hôn của công dân theo quy định của pháp luật là :

A.

Nữ t đủ16 tuổi, nam t đủ 18 tuổi.

B.

Nữ t đủ 20 tuổi, nam t đủ 22 tuổi.

C.

Nữ t đủ 18, nam t đủ 20 trở lên.

D.

Nữ t đủ 22 tuổi, nam t đủ 24 tuổi.

Câu 8

Nữ t đủ 22 tuổi, nam t đủ 24 tuổi.

A.

tôn trọng và bảo vệ.

B.

tôn trọng và tạo điều kiện phát triển.

C.

bảo vệ và phát triển.

D.

tôn trọng, bảo vệ và tạo điều kiện phát triển.

Câu 9

Hành vi nào dưới đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân?

A.

Cố ý đánh người gây thương tích.

B.

Bịa đặt điều xấu về bạn bè.

C.

Chiếm đoạt tài sản của người khác.

D.

Tự ý bắt người khi nghi ngờ phạm tội.

Câu 10

Tự ý vào chỗ ở của người khác là vi phạm

A.

quyền bất khả xâm phạm về thân thể.

B.

quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở.

C.

quyền tự do ngôn luận.

D.

quyền bảo đảm về bí mật thư tín, điện thoại, điện tín.

Câu 11

Tự ý bóc mở thư của người khác là vi phạm

A.

quyền bất khả xâm phạm về thân thể.

B.

quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở.

C.

quyền tự do ngôn luận.

D.

quyền bảo đảm về bí mật thư tín, điện thoại, điện tín.

Câu 12

Hiến pháp nước ta quy định người có độ tuổi nào dưới đây có quyền bầu cử và ứng cử vào cơ quan đại biểu của nhân dân?

A.

Đủ 18 tuổi trở lên đều có quyền bầu cử và ứng cử.

B.

Đủ 18 tuổi trở lên đều có quyền bầu cử và đủ 21 tuổi trở lên đều có quyền ứng cử.

C.

Nam đủ 20 tuổi trở lên và nữ đủ 18 tuổi trở lên đều có quyền bầu cử và ứng cử.

D.

Đủ 20 tuổi trở lên đều có quyền ứng cử và bầu cử.

Câu 13

Thảo luận và biểu quyết các vấn đề trọng đại khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân thuộc quyền nào dưới đây?

A.

Quyền bầu cử.

B.

Quyền bầu cử và ứng cử.

C.

Quyền khiếu nại, tố cáo.

D.

Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội.

Câu 14

Quyền học tập của công dân được thể hiện ở nội dung nào dưới đây ?

A.

Mọi công dân đều được sống trong môi trường thuận lợi.

B.

Mọi công dân đều có quyền hưởng thụ thành tựu văn hóa.

C.

Mọi công dân đều được tự do nghiên cứu khoa học.

D.

Mọi công dân đều có quyền học tập không hạn chế.

Câu 15

Nội dung nào dưới đây thể hiện quyền sáng tạo của công dân?

A.

Mọi công dân đều có quyền sáng tạo.

B.

Chỉ những người lao động trí óc mới có quyền sáng tạo.

C.

Chỉ nhà khoa học mới có quyền sáng tạo.

D.

Những người đam mê khoa học mới có quyền sáng tạo.

Câu 16

Văn bản pháp luật nào dưới đây quy định về quốc phòng, an ninh?

A.

Luật Nghĩa vụ quân sự.

B.

Luật Bảo vệ đê điều

C.

Luật Bảo vệ môi trường.

D.

Luật Di sản văn hóa.

Câu 17

Trách nhiệm hình sự về tội phạm rất ngiêm trọng do cố ý được áp dụng với công dân thuộc độ tuổi nào sau đây?

A.

Từ đủ 18 tuổi đến dưới 20 tuổi.

B.

Từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi.

C.

Từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.

D.

Từ đủ 12 tuổi đến dưới 14 tuổi.

Câu 18

Chủ thể nào trong nền kinh tế vận dụng quy luật giá trị nh m phấn đấu giảm chi phí sản xuất trong sản xuất và lưu thông hàng hóa

A.

nhà nước.

B.

người sản xuất.

C.

người kinh doanh.

D.

công dân.

Câu 19

Chủ thể có quyền giải quyết khiếu nại tố cáo theo Luật khiếu nại tố cáo là

A.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền.

B.

Cơ quan có thẩm quyền.

C.

Tổ chức có thẩm quyền.

D.

Cá nhân có thẩm quyền.

Câu 20

Để giành giật khách hàng và để thu nhiều lợi nhuận, một số người không t những thủ đoạn phi pháp, bất lương. ành động này là biểu hiện của cạnh tranh

A.

lành mạnh.

B.

rất lành mạnh.

C.

rất không lành mạnh.

D.

không lành mạnh.

Câu 21

Một trong những nội dung về bình đẳng trong thực hiện quyền lao động là mọi người đều có quyền lựa chọn

A.

thời gian làm việc theo ý muốn chủ quan của mình.

B.

việc làm phù hợp với khả năng của mình mà không bị phân biệt đối xử.

C.

việc làm theo sở thích của mình.

D.

điều kiện làm việc theo nhu cầu của mình.

Câu 22

Nhà máy T sản xuất giầy xuất khẩu đã xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng thu gom và xử lý chất thải theo tiêu chuẩn môi trường. Nhà máy T đã thực hiện nội dung cơ bản nào dưới đây của pháp luật về sự phát triển bền vững của đất nước ?

A.

Phát triển kinh tế.

B.

Phát triển các lĩnh vực xã hội.

C.

Bảo vệ môi trường.

D.

Bảo đảm quốc phòng an ninh.

Câu 23

Anh đã đủ 18 tuổi. trong đợt bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp lần thứ 14 ngày 22 tháng 5 năm 2016 anh đã thực hiện quyền công dân của mình là đi bầu cử. Việc làm của anh A là

A.

sử dụng pháp luật.

B.

tuân thủ pháp luật.

C.

thi hành pháp luật.

D.

áp dụng pháp luật.

Câu 24

Nguyên nhân sâu xa của cách mạng xã hội chủ nghĩa là do

A.

mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất.

B.

sự phát triển của lực lượng sản xuất.

C.

sự phát triển của giai cấp công nhân.

D.

giai cấp tư sản đã trở thành giai cấp phản động.

Câu 25

Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel là một trong những doanh nghiệp hàng đầu của nhà nước, hàng năm doanh nghiệp này chủ động đóng đúng hạn các nghĩa vụ thuế đối với nhà nước. Trong trường hợp này Viettel đã

A.

sử dụng pháp luật.

B.

tuân thủ pháp luật.

C.

thi hành pháp luật.

D.

áp dụng pháp luật.

Câu 26

Việc các quốc gia dự trữ ngoại hối với số tiền lớn b ng đồng đô la Mỹ nh m mục đích thanh khoản trong giao dịch quốc tế. Việc làm này của các quốc gia là sử dụng chức năng nào của tiền tệ?

A.

Phương tiện lưu thông.

B.

Phương tiện thanh toán.

C.

Phương tiện cất trữ.

D.

Tiền tệ thế giới.

Câu 27

Là người mua hàng hóa trên thị trường, để có lợi cho mình nhất thì em nên mua khi

A.

cung>cầu.

B.

cung

C.

cung=cầu.

D.

chỉ có cung mà không có cầu.

Câu 28

Để giao kết hợp đồng lao động, chị A cần căn cứ vào nguyên tắc nào dưới đây?

A.

Tự giác, trách nhiệm, tận tâm.

B.

Dân chủ, công b ng, tiến bộ.

C.

Tự do, tự nguyện, bình đẳng.

D.

Tích cực, chủ động, tự quyết.

Câu 29

Yếu tố nào đe dọa tới nề dân chủ xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay?

A.

Tự do.

B.

Kỷ luật.

C.

Đoàn kết.

D.

Quan liêu.

Câu 30

Nghi ngờ ông A lấy cắp tiền của mình, ông B cùng con trai tự ý vào nhà ông A khám xét. Hành vi này xâm phạm đến quyền nào dưới đây?

A.

Quyền được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm và danh dự của công dân.

B.

Quyền được đảm bảo bí mật đời tư của công dân.

C.

Quyền nhân thân của công dân.

D.

Quyền bất khả xâm phạm chỗ ở của công dân.

Câu 31

Vào ban đêm, Bình vào nhà ông Xuân ăn trộm. Ông Xuân bắt được, trói và giữ lại tại nhà để tra hỏi. Đến sáng hôm sau, ông Xuân mới dẫn Bình đến công an xã. Hỏi ông Xuân vi phạm vào quyền gì dưới đây của công dân?

A.

Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự.

B.

Quyền nhân thân của công dân.

C.

Quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.

D.

Quyền bất khả xâm phạm về tinh thần của công dân..

Câu 32

Công ty đã thay thế dây chuyền sản xuất bánh kẹo cũ kỹ b ng một dây truyền hiện đại, điều khiển tự động đem lại hiệu quả kinh tế rất cao. Việc thay đổi công nghệ mới này gắn với quá trình nào?

A.

Cơ khí hóa.

B.

Máy móc hóa.

C.

Công nghiệp hóa.

D.

Hiện đại hóa.

Câu 33

Chị N đến công ti sau khi nghỉ chế độ thai sản theo quy định của pháp luật thì được giám đốc công ti cho biết: chị đã bị chấm dứt hợp đồng lao động. Để bảo vệ quyền lợi của mình, chị N nên

A.

tố cáo công ti vì đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.

B.

khiếu nại đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.

C.

buộc công ti bồi thường thiệt hại theo hợp đồng lao động.

D.

buộc công ti bồi thường và làm theo hợp đồng lao động.

Câu 34

Hiện nay, một số bạn là học sinh THPT tham gia kỳ thi Intel Isef quốc gia và quốc tế đã đạt được một số giải thưởng lớn. Khi các bạn tham gia các kì thi đó, nhà trường, sở giáo dục và đào tạo, bộ giáo dục và đào tạo đã tạo những điều kiện thuận lợi nhất để các bạn đạt kết quả cao. Việc giúp đỡ học sinh chính là tạo cho các em quyền

A.

vui chơi.

B.

phát triển.

C.

lao động.

D.

sáng tạo.

Câu 35

Các tình nguyện viên về dân số đã đi phát tờ rơi và tư vấn cho người dân về các biện pháp kế hoạch hóa gia đình. Việc làm này thực hiện phương hướng nào dưới đây của chính sách dân số ?

A.

Tăng cường công tác lãnh đạo và quản lí nhà nước đối với dân số.

B.

Nâng cao hiệu quả của người dân về chính sách dân số.

C.

Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền cho người dân về kế hoạch hóa gia đình.

D.

Tạo điều kiện cho người dân chủ động tham gia thực hiện kế hoạch hóa gia đình.

Câu 36

Việc xả thải trực tiếp ra biển miền Trung của công ty F là hành vi xâm hại nghiêm trọng tới lĩnh vực nào?

A.

Việc làm.

B.

an ninh.

C.

Quốc phòng.

D.

Môi trường.

Câu 37

Chủ trương của nước ta là xây dựng một nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. đây là một nền văn hóa

A.

đóng kín.

B.

lai căng.

C.

chỉ mang dấu ấn Việt Nam.

D.

mở.

Câu 38

Nội dung nào dưới đây thể hiện bình đẳng về trách nhiệm pháp lý ?

A.

Chồng có quyền đánh vợ.

B.

Bố mẹ được quyền bắt con nghỉ học.

C.

Thầy giáo được phạt học sinh.

D.

A và B vượt đèn đỏ , bị cảnh sát giao thông xử phạt như nhau.

Câu 39

A vào nhà ông B ăn trộm xe máy. Ông B bắt được A. Nếu là ông B, em lựa chọn cách ứng xử nào sau đây cho phù hợp với quy định của pháp luật?

A.

Đánh cho một trận rồi tha.

B.

Giữ lại tra khảo, tìm nguyên nhân rồi tha.

C.

Dẫn giải lên công an xã để xử lý.

D.

Giữ lại, gọi gia đình mang tiền đến chuộc rồi tha.

Câu 40

L và Đ cùng 19 tuổi, 2 bạn được tham gia bầu cử lần đầu tiên. Khi nhận lá phiếu hai bạn còn đang lúng túng chưa biết bầu ai thì bác A trong tổ bầu cử bảo hai bạn đưa phiếu bầu cử để bác ấy bầu giúp. Lvà Đ đã đưa phiếu bầu cho bác A bầu giúp mình. Việc làm trên đã vi phạm nguyên tắc bầu cử nào dưới đây ?

A.

Phổ thông.

B.

Trực tiếp.

C.

Bình đẳng.

D.

Bỏ phiếu kín.

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán