Đề thi thử Đại học _ Môn: Vật lý - Năm học 2012 - 2013

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 50 câu hỏi; Làm trong 90 phút; cập nhật 23/09/2014
Thời gian làm bài thi 90 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Vip
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 23/09/2014
Lớp, cấp Số câu hỏi 50 câu
Lượt xem 7,025 lượt xem Lượt thi 22 lượt thi

Câu 1

Một máy biến thế có cuộn sơ cấp 1000 vòng dây được mắc vào mạng điện xoay chiều có hiệu điện thế hiệu dụng 220V. Khi đó hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp để hở là 484 V. Bỏ qua mọi hao phí của máy biến thế. Số vòng dây của cuộn thứ cấp là

A.

1100

B.

2200

C.

2500

D.

2000

Câu 2

Năng lượng nghỉ của các hạt sơ cấp sau đây được sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là

A.

. Protôn, êlêctrôn, nơtrôn, nơtrinô.

B.

Protôn, nơtrôn, nơtrinô, êlêctrôn.

C.

Nơtrôn, protôn, êlêctrôn, nơtrinô.

D.

Protôn, nơtrôn, êlêctrôn, nơtrinô.

Câu 3

Một vật dao động điều hoà với phương trình x = 8cos(2\(\pi t -{ \pi \over 6}\)) cm. Thời điểm thứ 2010 vật qua vị trí có vận tốc 
v = - 8\(\pi\) cm/s là

A.

1005,5 s

B.

1004,5 s 

C.

1005 s 

D.

1004 s

Câu 4

Biết bán kính Trái đất là R = 6400km, hệ số nở dài là  \(\alpha = 2.10^{-5} K^{-1}\)Một con lắc đơn dao động trên mặt đất ở 250C.  Nếu đưa con lắc lên cao 1,28km. Để chu kì của con lắc không thay đổi thì nhiệt độ ở đó là

A.

8oC

B.

10oC

C.

3oC

D.

5oC

Câu 5

Chiếu một ch và \aùm tia sáng trắng song song có bề rộng 5cm từ không khí đến mặt khối thủy tinh nằm ngang dưới góc tới 
600\(\sqrt 3\) .

Cho chiết suất của thủy tinh đối với tia tím và tia đỏ ần lượt là \(\sqrt 3\)  và \(\ \sqrt2\)

và trong thủy tinh là:

 

A.

1,73

B.

1,10

C.

1,58

D.

0,91

Câu 6

Mạch điện xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp. Điện áp ở hai đầu đoạn mạch là 
\(u = U_0 =cos \omega t\) Chỉ có 
\(\omega\)thay đổi được. Điều chỉnh thấy khi giá trị của nó là \(\omega _1\)hoặc \(\omega _2\)\(\omega _2\)>\(\omega _1\))
thì cường độ dòng điện hiệu dụng đều nhỏ hơn cường độ dòng 
điện hiệu dụng cực đại n lần (n > 1). Biểu thức tính R là

 

A.

B.

C.

D.

Câu 7

Chiếu bức xạ điện từ vào một tấm vônfram, biết rằng các êlêctrôn quang điện không bị lệch khi bay vào một vùng 
không gian có điện trường đều và một từ trường đều hướng vuông góc với nhau. Cường độ điện trường bằng E=10 (kV/m), 
cảm ứng từ có độ lớn B=10 (mT) và công thoát êlêctrôn ra khỏi bề mặt vônfram là A=7,2.10-19J.Bước sóng của bức xạ trên là

A.

0,17 μm

B.

0,20 μm 

C.

. 0,22 μm 

D.

0,12 μm

 

Câu 8

Ở mặt nước có hai nguồn sóng dao động theo phương vuông góc với mặt nước, có cùng phương trình u = Acos\(\omega\)t. 
Trong miền gặp nhau của hai sóng, những điểm mà ở đó các phần tử nước dao động với biên độ cực đại sẽ có hiệu đường đi 
của sóng từ hai nguồn đến đó bằng

A.

một số lẻ lần bước sóng.

B.

một số lẻ lần nửa bước sóng.

C.

một số nguyên lần nửa bước sóng.

D.

một số nguyên lần bước sóng

Câu 9

Một sóng âm có tần số f=100Hz truyền hai lần từ điểm A đến điểm B. Lần thứ nhất vận tốc truyền sóng là v1=330m/s, 
lần thứ hai do nhiệt độ tăng lên nên vận tốc truyền sóng là v2=340m/s. Biết rằng trong hai lần thì số bước sóng giữa hai điểm 
vẫn là số nguyên nhưng hơn kém nhau một bước sóng. Khoảng cách AB là

A.

225(m)

B.

561(m)

C.

1122(m)

D.

112,2(m)

Câu 10

Con lắc lò xo gồm vật nặng M = 300g, lò xo có độ cứng k = 200N/m lồng vào một trục thẳng 
đứng như hình bên. Khi M đang ở vị trí cân bằng, thả vật m = 200g từ độ cao h = 3,75cm so với M. Lấy 
g = 10m/s2. Bỏ qua ma sát. Va chạm là mềm.Sau va chạm cả hai vật cùng dao động điều hòa.Chọn trục 
tọa độ thẳng đứng hướng lên, gốc tọa độ là vị trí cân bằng của M trước khi va chạm, gốc thời gian là lúc 

A.

\(x = 2 cos ( 2 \pi t + \pi /3) -1 (cm)\)

B.

\(x = 2 cos ( 2 \pi t + \pi /3) +1 (cm)\)

C.

\(x = 2 cos ( 2 \pi t + \pi /3) (cm)\)

D.
 
\(x = 2 cos ( 2 \pi t - \pi /3) (cm)\)

Câu 11

Một mạch điện xoay chiều mắc nối tiếp. Cho biết hiệu điện thế giữa hai đầu mạch và cường độ dòng điện qua đoạn 
mạch lần lượt có biểu thức : u = 80cos(100\(\pi t + {\pi \over 4}\)) (V) và i = - 4sin100\(\pi t \) (A).Mạch điện gồm

A.

R và C.

B.

R và L. 

C.

. L và C. 

D.

R, L, C bất kỳ.

 

Câu 12

Một vật dao động điều hòa trên quỹ đạo dài 40cm. Khi độ dời là 10cm vật có vận tốc \(20 \pi \sqrt3\)cm/s. Lấy\(\pi ^2 = 10\) . Chu 
kì dao động của vật là

A.

. 0,5s 

B.

1s

C.

0,1s 

D.

 5s

Câu 13

Có 1mg chất phóng xạ pôlôni đặt trong một nhiệt lượng kế có nhiệt dung C=8 J/K. Do phóng xạ \(\alpha\) mà Pôlôni 
trên chuyển thành chì. Biết chu kỳ bán rã của Pôlôni là T=138 ngày; khối lượng nguyên tử Pôlôni là mPo=209,9828u; 
khối lượng nguyên tử chì là mPb=205,9744u; khối lượng hạt \(\alpha\) là m\(\alpha\)=4,0026u; 1u= 931,5\(MeV \over c^2\). Sau thời gian t=1giờ kể từ khi 
đặt Pôlôni vào thì nhiệt độ trong nhiệt lượng kế tăng lên 

 

A.

 ≈ 155 

B.

 ≈ 125 K 

C.

 ≈ 95 K 

D.

≈ 65 K

Câu 14

Hai nguồn sóng kết hợp S1 và S2 trên mặt chất lỏng cách nhau a = 2m dao động điều hòa cùng pha, phát ra hai sóng có 
bước sóng 1m. Điểm A trên mặt chất lỏng nằm cách S1 một khoảng d và AS1\(\perp\)S1S2 . Giá trị cực đại của d để tại A có được cực 
đại của giao thoa là.

A.

2,5 m 

B.

1 m

C.

2 m

D.

1,5 m

Câu 15

Hai con lắc đơn giống hệt nhau, sợi dây mảnh dài bằng kim loại, vật nặng có khối lượng riêng D. Con lắc thứ nhất 
dao động nhỏ trong bình chân không thì chu kì dao động là T0, con lắc thứ hai dao động trong bình chứa một chất khí có khối 
lượng riêng rất nhỏ \(\rho = \varepsilon D\). Hai con lắc đơn bắt đầu dao động cùng một thời điểm t = 0, đến thời điểm t0 thì con lắc thứ nhất 
thực hiện được hơn con lắc thứ hai đúng 1 dao động. Chọn phương án đúng. 

A.

\(\varepsilon t_0 = T_0\)

B.

2\(\varepsilon t_0 = T_0\)

C.

\(\varepsilon t_0 =4 T_0\)

D.

\(\varepsilon t_0 = 2T_0\)

Câu 16

Năng lượng ion hoá của nguyên tử hiđrô ở trạng thái cơ bản là năng lượng

A.

cực đại của phôtôn phát ra thuộc dãy Laiman.

B.

 En, khi n lớn vô cùng.

C.

của phôtôn có bước sóng ngắn nhất trong dãy Pasen.

 

D.

 của nguyên tử ở trạng thái cơ bản

Câu 17

Hai vạch có bước sóng dài nhất trong dãy Laiman có bước sóng lần lượt là: 1,0226.10-7m và 1,215.10-7m thì vạch đỏ 
của dãy Banmer có bước sóng là:

 

A.

0,1999µm. 

B.

0,6458µm

C.

0,6574μm. 

D.

0,6724 μm. 

Câu 18

Một mẫu phóng xạ X ban đầu trong 5 phút có 196 nguyên tử bị phân rã, nhưng sau đó 5,2 giờ (kể từ thời điểm ban 
đầu) cũng trong 5 phút chỉ có 49 nguyên tử bị phân rã. Chu kỳ bán rã của X là

A.

. 15,6 giờ 

B.

. 10,4 giờ

C.

. 2,6 giờ

D.

1,73 giờ

Câu 19

Cho cơ hệ như hình bên. Biết M = 1,8kg, lò xo nhẹ độ cứng k = 100N/m. Một vật 
khối lượng m = 200g chuyển động với tốc độ v0 = 5m/s đến va vào M (ban đầu đứng yên) 
theo trục của lò xo. Hệ số ma sát trượt giữa M và mặt phẳng ngang là μ = 0,2. Coi va chạm 
hoàn toàn đàn hồi xuyên tâm. Tốc độ cực đại của M sau khi lò xo bị nén cực đại là

 

A.

1 m/s

B.

0,8862 m/s

 

C.

0.4994 m/s

D.

0, 4212 m/s

Câu 20

Bắn hạt \(\alpha\)có động năng 4 MeV vào hạt nhân 
\(^{14} _7 N\) đứng yên thì thu được một prôton và hạt nhân X. Giả sử hai hạt 
sinh ra có cùng tốc độ, tính động năng và tốc độ của prôton. Cho: m\(\alpha\) = 4,0015 u; mX = 16,9947 u; mN = 13,9992 u; mp
1,0073 u; 1u = 931 MeV/c2
.

A.

30,85.105 m/s 

B.

22,15.105 m/s

C.

30,85.106 m/s 

D.

22,815.106 m/s

 

Câu 21

Nguyên tắc hoạt động mạch chọn sóng trong máy thu thanh dựa trên hiện tượng:

A.

Cộng hưởng dao động điện từ.

B.

Tổng hợp hai dao động điện từ bất kỳ.

C.

Sóng dừng. 

D.

Giao thoa sóng.

Câu 22

Một mạch điện xoay chiều gồm một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L1 mắc nối tiếp với cuộn dây thứ hai có độ tụ 
cảm L2\(1 \over 2 \pi\)(H) và điện trở trong r = 50(\(\Omega\)). Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u = 130\( \sqrt 2 cos 100 \pi t\)(V) thì 
cường độ hiệu dụng trong mạch là 1(A). Để điện áp giữa hai đầu cuộn dây thứ hai đạt giá trị lớn nhất thì phải mắc nối tiếp 
thêm một tụ có điện dung là:

 

A.

\(C= { 10^{-3} \over 2\pi}\) (F)

B.
 
\(C= { 10^{-3} \over 15\pi}\) (F)
C.
 
\(C= { 10^{-3} \over 12\pi}\) (F)
D.
 
\(C= { 10^{-3} \over 5\pi}\) (F)

Câu 23

Một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm \(L ={ 0,4 \over \pi}\)(H).Đặt vào hai đầu cuộn cảm điện áp xoay chiều có biểu thức 
u=U0cosωt(V).Ở thời điểm t1 các giá trị tức thời của điện áp và cường độ dòng điện là: u1=100V; i1=-2,5\(\sqrt 3\)A. Ở thời điểm t2 
tương ứng u2=100\(\sqrt 3\)V; i2=-2,5A.Điện áp cực đại và tần số góc là

 

A.

200\(\sqrt 2\)V; 100π rad/s. 

B.

200V; 120π rad/s. 

C.

200\(\sqrt 2\)V; 120π rad/s.

D.

200V; 100π rad/s.

Câu 24

Một máy phát điện xoay chiều một pha phát ra suất điện động e = 1000\(\sqrt 2\)cos(100\(\pi\)t) (V). Nếu roto quay với vận tốc 
600 vòng/phút thì số cặp cực là

A.

5

B.

4

C.

10

D.

8

Câu 25

Vật dao động điều hòa có vận tốc cực đại bằng 3m/s và gia tốc cực đại bằng 30\(\pi\) (m/s2). Thời điểm ban đầu vật có vận tốc 
1,5m/s và thế năng đang tăng. Hỏi vào thời điểm nào sau đây vật có gia tốc bằng 15\(\pi\) (m/s2):

A.

0,10s;

B.

0,15s;

C.

 0,20s

 

D.

 0,20s

 

Câu 26

Trong phản ứng tổng hợp hêli , nếu tổng hợp hêli từ 1g Li thì năng lượng tỏa ra 
có thể đun sôi bao nhiêu kg nước có nhiệt độ ban đầu là 00C ? Nhiệt dung riêng của nước 
C= 4200 ( J/kg.K)

 

A.

2,95.105kg. 

B.

3,95.105kg. 

C.

1,95.105kg. 

D.

4,95.105kg. 

Câu 27

Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, hai khe hẹp cách nhau một khoảng 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng 
chứa hai khe đến màn quan sát là 1,5 m. Hai khe được chiếu bằng bức xạ có bước sóng 0,6 μm. Trên màn thu được hình ảnh 
giao thoa. Tại điểm M trên màn cách vân sáng trung tâm một khoảng 5,4 mm có 

A.

vân sáng bậc 2 

B.

vân sáng bậc 4 

C.

vân sáng bậc 3 

D.

vân sáng thứ 4

 

Câu 28

Katốt của tế bào quang điện có công thoát 1,5eV, được chiếu bởi bức xạ đơn sắc \(\lambda\). Lần lượt đặt vào tế bào quang điện điện 
áp U1=3V và U2=15V, thì thấy vận tốc cực đại của elêctrôn khi đập vào anốt tăng gấp đôi. Giá trị của \(\lambda\)là:

A.

0,259μm. 

B.

0,497μm

C.

0.211μm. 

D.

0,795μm.

 

Câu 29

Khoảng cách giữa hai ngọn sóng liên tiếp là 5 (m). Một thuyền máy đi ngược chiều sóng thì tần số va chạm của sóng 
vào thuyền là 4 Hz. Nếu đi xuôi chiều thì tần số va chạm là 2 Hz. Tính Tốc độ truyền sóng. Biết tốc độ của sóng lớn hơn Tốc 
độ của thuyền.

A.

5 m/s

B.

13 m/s

C.

14 m/s

D.

15 m/s

Câu 30

Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và một bộ tụ gồm tụ C0 cố định ghép 
song song với tụ xoay Cx. Tụ xoay Cx có điện dung biến thiên từ C1=20pF đến C2=320pF khi góc xoay biến thiên từ được từ 
00 đến 1500. Nhờ vậy mạch thu được sóng điện từ có bước sóng từ λ1=10m đến λ2=40m. Biết điện dung của tụ xoay là hàm 
bậc nhất của góc xoay. Để mạch thu được sóng điện từ có bước sóng λ=20m thì góc xooay của bản tụ là

 

A.

30

B.

450

C.

750

D.

600

Câu 31

Các vạch quang phổ của nguyên tử Hiđrô trong dãy Laiman tạo ra do electron chuyển về quỹ đạo

A.

N

B.

L

C.

K

D.

M

Câu 32

Poloni là chất phóng xạ phát ra hạt \(\lambda\)và chuyển thành hạt nhân chì Pb. Chu kỳ bán rã Po là 138 ngày. Ban đầu 
có 1g Po nguyên chất, sau 1 năm (365 ngày) lượng khí Hêli giải phóng ra có thể tích ở điều kiện tiêu chuẩn là

 

A.

89,6cm3

B.

68,9cm3

C.

22,4 cm3

D.

. 48,6 cm3

Câu 33

Khi chiếu một bức xạ điện từ có bước sóng \(\lambda _1 = 0,3 \mu m\)vào catôt của một tế bào quang điện thì xảy ra hiện tượng 
quang điện và hiệu điện thế hãm lúc đó là 2V. Nếu đặt vào giữa anôt và catôt của tế bào quang điện trên một hiệu điện thế

 \(U_{AK} = -2V\)và chiếu vào catôt một bức xạ điện từ khác có bước sóng \(\lambda_ 2 ={ \lambda_1 \over 2}\)thì động năng cực đại của electron quang điện 
ngay trước khi tới anôt bằng:

 

A.

6,625. 10-19 J. 

B.

6,625. 10-13J

C.

1,325.10-19J

D.

9,825.10-19J

Câu 34

Điều nào sau đây là sai khi nói về động cơ không đồng bộ ba pha?

A.

Hoạt động dựa trên cơ sở hiện tượng cảm ứng điện từ và sử dụng từ trường quay

B.

Từ trường quay trong động cơ là kết quả của việc sử dụng dòng điện xoay chiều một pha.

C.

Biến đổi điện năng thành năng lượng khác.

D.

Có hai bộ phận chính là Stato và Rôto.

 

Câu 35

Trong quá trình truyền tải điện năng đi xa cần tăng điện áp của nguồn lên bao nhiêu lần để giảm công suất hao phí 
trên đường dây đi 100 lần. Giả thiết công suất nơi tiêu thụ nhận được không đổi, điện áp tức thời u cùng pha với dòng điện tức 
thời i. Biết ban đầu độ giảm điện áp trên đường dây bằng 15% điện áp của tải tiêu thụ.

A.

4,3 lần

B.

8,7 lần.

C.

10 lần 

D.

5 lần

Câu 36

Mạch dao động điện từ gồm một cuộn cảm thuần L = 50mH và tụ điện C. Biết giá trị cực đại của cường độ dòng điện 
trong mạch là I0 = 0,1A. Tại thời điểm năng lượng điện trường trong mạch bằng 1,6.10-4 J thì cường độ dòng điện tức thời có 
độ lớn là

 

A.

0,06A 

B.

0,10A

C.

0,04A

D.

0,08A

Câu 37

Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng, Chiếu vào hai khe đồng thời hai bức xạ : Bức xạ đỏ có bước sóng λ1= 640 nm và 
bức xạ lục có bước sóng λ2= 560 nm. Giữa vân trung tâm và vân sáng cùng màu kề nó có:

 

A.

7 vân đỏ và 6 vân lục 

B.

8 vân đỏ và 7 vân lục 

C.

6 vân đỏ và 7 vân lục

D.

7 vân đỏ và 8 vân lục

Câu 38

Một con lắc lò xo đang cân bằng trên mặt phẳng nghiêng một góc 370 so với phương ngang. Tăng góc nghiêng thêm 

160 thì khi cân bằng lò xo dài thêm 2 cm. Bỏ qua ma sát, lấy g \(\approx\) 10 m/s, sin370 \(\approx\)0,6 . Tần số góc dao động riêng của 
con lắc là :

A.

10 rad/s

B.

12,5 rad/s

C.

15 rad/s

D.

5 rad/s

Câu 39

Mạng điện ba pha hình sao có điện áp pha UP= 220V, có ba tải tiêu thụ mắc vào mạch theo kiểu hình sao. Ba tải là 3 điện 
trở thuần có giá trị lần lượt là R1= R2 = 2R3=220\(\Omega\) . Cường độ hiệu dụng của dòng điện trong dây trung hòa là: 

A.

0

B.

2 A

C.

3 A

D.

1 A

Câu 40

Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng, nguồn S phát bức xạ đơn sắc \(\lambda\), màn quan sát cách mặt phẳng hai khe một khoảng 
không đổi D, khoảng cách giữa hai khe S1S2 = a có thể thay đổi (nhưng S1 và S2 luôn cách đều S). Xét điểm M trên màn, lúc đầu là 
vân tối thứ 3. Nếu lần lượt giảm hoặc tăng khoảng cách S1S2 một lượng ∆a thì tại M là vân sáng bậc n và bậc 3n. Nếu tăng khoảng 
cách S1S2 thêm 2∆a thì tại M là:

A.

vân sáng bậc 6. 

B.

vân sáng bậc 5

C.

vân tối thứ 6

D.

vân tối thứ 5 .

 

Câu 41

Trong một thí nghiệm giao thoa của Iâng đối với ánh sáng trắng có bước sóng \(0,38 \mu m \leq \lambda \leq 0,76 \mu m\). Tại vị trí vân 
sáng bậc 4 của bức xạ đỏ có bao nhiêu bức xạ bị tắt?

A.

3

B.

6

C.

5

D.

4

Câu 42

Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp AB cách nhau một đoạn 12cm đang dao động vuông góc với mặt nước tạo ra 
sóng với bước sóng 1,6cm. Gọi C là một điểm trên mặt nước cách đều hai nguồn và cách trung điểm O của đoạn AB một 
khoảng 8cm. Hỏi trên đoạn CO, số điểm dao động ngược pha với nguồn là:

A.

5

B.

3

C.

2

D.

1

Câu 43

Một ống Rơnghen phát ra được bức xạ có bước sóng nhỏ nhất là 0,4 nm. Để giãm bước sóng của tia Rơngen phát ra 
đi hai lần thì người ta phải 

A.

Tăng điện áp của ống thêm 6,2 KV

B.

Tăng điện áp của ống thêm 3,1 KV

C.

Giãm điện áp của ống đi 3,1 KV

D.

Giãm điện áp của ống đi 3,1 KV

Câu 44

Hai con lắc lò xo giống nhau có khối lượng vật nặng m = 10 (g), độ cứng lò xo K = 100\(\pi\)2 N/m dao động điều hòa dọc 
theo hai đường thẳng song song kề liền nhau (vị trí cân bằng hai vật đều ở gốc tọa độ). Biên độ của con lắc thứ nhất lớn gấp 
đôi con lắc thứ hai. Biết rằng hai vật gặp nhau khi chúng chuyển động ngược chiều nhau. Khoảng thời gian giữa ba lần hai vật 
nặng gặp nhau liên tiếp là

A.

0,03 (s)

B.

0,01 (s) 

C.

0,04 (s) 

D.

0,02 (s)

Câu 45

Một vật dao động điều hoà xung quanh vị trí cân bằng O. Ban đầu vật đi qua O theo chiều dương. Sau thời gian 
\(t_1 ={ \pi \over 15}\)(s) vật chưa đổi chiều chuyển động và tốc độ giảm một nửa so với tốc độ ban đầu . Sau thời gian\(t_2 = { 3 \pi \over 10}\) (s) vật đã 
đi được 12cm. Vận tốc ban đầu của vật là

A.

25cm/s

B.

. 30cm/s

C.

20cm/s 

D.

40cm/s

Câu 46

Chiếu lần lượt các bức xạ có tần số f, 2f, 3f vào catốt của tế bào quang điện thì vận tốc ban đầu cực đại của electron 
quang điện lần lượt là v, 2v, kv. Xác định giá trị k.

 

A.

4

B.

\(\sqrt 5\)

C.

\(\sqrt 7\)

D.

3

Câu 47

Năng lượng tối thiểu cần thiết để chia hạt nhân thành 3 hạt α là bao nhiêu? biết mC = 11, 9967u ; mα = 4,0015u ; 

A.

ΔE = 7,2657 MeV

B.

ΔE = 11,625 MeV.

C.

ΔE = 7,2657 J.

D.

ΔE = 7,8213 MeV

Câu 48

Mạch dao động của máy thu sóng vô tuyến có tụ điện với điện dung C và cuộn cảm với độ tự cảm L, thu được sóng 
điện từ có bước sóng 20 m. Để thu được sóng điện từ có bước sóng 40 m, người ta phải mắc song song với tụ điện của mạch 
dao động trên một tụ điện có điện dung C' bằng

 

A.

C

B.

4C

C.

3C

D.

2C

Câu 49

Con lắc lò xo nằm ngang, vật nặng có m = 0,3 kg, dao động điều hòa theo hàm cosin. Gốc thế năng chọn ở 
vị trí cân bằng, cơ năng của dao động là 24 mJ, tại thời điểm t vận tốc và gia tốc của vật lần lượt là 20\(\sqrt 3\)cm/s và -
400 cm/s2. Biên độ dao động của vật là

A.

1cm

B.

2cm 

C.

3cm

D.

4cm

 

Câu 50

Cho đoạn mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện. Độ lệch pha của hiệu điện thế giữa hai đầu 
cuộn dây so với cường độ dòng điện trong mạch là \(\pi \over 3\). Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện bằng \(\sqrt3\) lần hiệu điện thế 
hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây. Độ lệch pha của hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây so với hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn 
mạch trên là

A.

0

B.

\(2 \pi \over 3\)

C.

\(-{ \pi \over 3}\)

D.

\( \pi \over 2\)

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20    Câu hỏi 21    Câu hỏi 22    Câu hỏi 23    Câu hỏi 24    Câu hỏi 25    Câu hỏi 26    Câu hỏi 27    Câu hỏi 28    Câu hỏi 29    Câu hỏi 30    Câu hỏi 31    Câu hỏi 32    Câu hỏi 33    Câu hỏi 34    Câu hỏi 35    Câu hỏi 36    Câu hỏi 37    Câu hỏi 38    Câu hỏi 39    Câu hỏi 40    Câu hỏi 41    Câu hỏi 42    Câu hỏi 43    Câu hỏi 44    Câu hỏi 45    Câu hỏi 46    Câu hỏi 47    Câu hỏi 48    Câu hỏi 49    Câu hỏi 50   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 
Loading...

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2019. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 086.924.3838;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801198. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 085.99999.25
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn