Tra cứu        Nâng cấp TK      

Đề thi thử kì thi THPT Quốc Gia năm 2016 môn Sinh Học - Đề số 2

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 50 câu hỏi; Làm trong 90 phút; cập nhât 06/05/2016
90 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử
trực tuyến.
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Một gia đình: chồng có một túm lông ở tai, vợ bình thường. Các con trai của họ

A.

Tất cả đều có túm lông ở tai

B.

Một nửa bình thường, một nửa có túm lông ờ tai

C.

Tất cả đều bình thường

D.

Một phần tư có túm lông ở tai, ba phần tư bình thường

Câu 2

Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng; alen D quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen d quy định quả dài. Cho cây thân cao, hoa đỏ, quả tròn (P) tự thụ phấn, thu được F1 gồm 301 cây thân cao, hoa đỏ, quả dài; 99 cây thân cao, hoa trắng, quả dài; 600 cây thân cao, hoa đỏ, quả tròn; 199 cây thân cao, hoa trắng, quả tròn; 301 cây thân thấp, hoa đỏ, quả tròn; 100 cây thân thấp, hoa trắng, quả tròn. Biết rằng không xảy ra đột biến, kiểu gen của (P) là

A.

\({Ab\over BD} bD\)

B.

\({AD \over ad}Bd\)

C.

\({AB\over ab}Dd \)

D.

\({Ad\over aD}Bb\)

Câu 3

Hình bên ghi lại đường cong tăng trưởng của của quần thể trùng đế giày được nuôi trong phòng thí nghiệm. Quần thể này:

A.

Có điều kiện sống hoàn toàn thoả mãn nhu cầu của các cá thể

B.

Có nguồn sống dồi dào, không gian cư trú không giới hạn

C.

Tăng trường theo tiềm năng sinh học

D.

Có điều sống không hoàn toàn thuận lợi

Câu 4

Một gen ở tế bào nhân sơ có 2400 nuclêôtit. Trên mạch 1 của gen, hiệu số tỉ lệ % giữa A với T bằng 20% số nuclêôtit của mạch. Trên mạch 2 có số nuclêôtit loại A chiếm 15% số nuclêôtit của mạch và bằng 1/2 số nuclêôtit của G. Khi gen phiên mã 1 số lần đã lấy từ môi trường nội bào 540 Uraxin. Số lượng nuclêôtit từng loại trên mARN được tổng hợp từ gen nói trên là

A.

A = 180 ; U = 420 ; X = 240 ; G = 360

B.

A= 180 ; U = 420 ; X = 360 ; G = 240

C.

A = 420 ; U = 180 ; X = 360 ; G = 240

D.

A = 840 ; U = 360 ; X = 720 ; G = 480

Câu 5

Bệnh Phêninkêto niệu là bệnh di truyền do một đột biến gen lặn nằm trên NST thường. Trong một gia đình, cả bố và mẹ đều dị hợp tử về bệnh này. Xác suất để họ sinh lần lượt 1 con trai bị bệnh, 1 con trai bình thường và 1 con gái bình thường là bao nhiêu?

A.

56,25%

B.

1,7578%

C.

18,75%

D.

14,0625%

Câu 6

Trong quá trình giảm phân của một tế bào sinh tinh ở cơ thể có kiểu gen AB/ab đã xảy ra hoán vị gen giữa alen A và a. Cho biết không có đột biến xảy ra. tính theo lý thuyết, số loại giao tử và tỉ lệ từng loại giao tử được tạo ra từ quá trình giảm phân của tế bào trên là

A.

4 loại với tỉ lệ 1 : 1 : 1 : 1

B.

2 loại với tỉ lệ 1 : l

C.

4 loại với tỉ lệ phụ thuộc vào tần số hoán vị gen

D.

2 loại với tỉ lệ phụ thuộc vào tần số hoán vị gen

Câu 7

Gen A có chiều dài 2805A 0 và 2074 liên kết H. Gen bị đột biến điểm làm giảm 3 liên kết hiđrô thành gen A. Số nucleotit mỗi loại mà môi trường cung cấp cho cặp gen Aa nhân đôi 3 lần là bao nhiêu?

A.

A= T = 5635; G = X = 5915

B.

A= T = 2807; G= X = 2968

C.

A = T = 2807; G=X = 2961

D.

A= T = 5614; G=X = 5929

Câu 8

Các nhà khoa học Việt Nam đã lai giống cây dâu tằm tứ bội với giống cây dâu tằm lưỡng bội tạo giống cây dâu tằm tam bội dùng cho chăn nuôi tằm mà không dùng trực tiếp giống dâu tằm tứ bội vì

A.

Giống tam bội thường hữu thụ nên cho cả lá và quả mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn giống tứ bội. 

B.

Giống tam bội có khả năng chống chịu với điều kiện bất lợi của ngoại cảnh cao hơn giống tứ bội. 

C.

Giống tam bội thường bất thụ nên có thời gian sinh trưởng dài cho năng suất lá cao hơn giống tứ bội. 

D.

Giống tam bội có kích thước cơ quan sinh dưỡng lớn nên cho năng suất lá cao hơn giống tứ bội. 

Câu 9

Nhiều thử nghiệm đã được tiến hành để đánh giá khả năng trí tuệ của con người. Sự đánh giá dựa vào các trắc nghiệm với các bài tập có độ khó tăng dần thông qua các hình vẽ, các con số và các câu hỏi. Chỉ số IQ được xác định bằng.

A.

Tổng trung bình của các lời giải được tính thống kê theo tuổi trí tuệ chia cho tuổi khôn và nhân 100

B.

Tổng trung bình của các lời giải được tính thống kê theo tuổi khôn chia cho tuổi sinh học và nhân 100 

C.

Tổng trung bình của các lời giải được tính thống kê theo tuổi khôn chia cho tuổi trí tuệ và nhân 100 

D.

Tổng trung bình của các lời giải được tính thông kê theo tuổi sinh học chia cho tuổi khôn và nhân với 100 

Câu 10

Hiện tượng nào sau đây được gọi là hiện tượng lại tổ? 

A.

Người có 3 đến 4 đôi vú

B.

Phôi người giai đoạn 5 tháng có đuôi

C.

Nguời đi xa trở về thăm quê hương, tồ tiên

D.

Người có ruột thừa và nếp thịt ở khoé mắt

Câu 11

Cho các phương pháp sau: 

1. Lai các dòng thuần có kiểu gen khác nhau. 

2. Gây đột biến rồi chọn lọc 

3. Cấy truyền phôi 

4. Lai tế bào sinh dưỡng 

5. Nhân bản vô tính ở động vật 

6. Tạo giống sinh vật biến đổi gen. 

Trong các phương pháp kể trên có mấy phương pháp tạo giống mới? 

A.

5

B.

6

C.

3

D.

4

Câu 12

Người ta có thể sử dụng dạng đột biến cấu trúc nào sau đây để loại bỏ những gen không mong muốn ra khỏi nhiễm sắc thể?

A.

Đột biến chuyển đoạn nhiễm sắc thể

B.

Đột biến mất đoạn nhiễm sắc thể.

C.

Đột biến đảo đoạn nhiễm sấc thể  

D.

Đột biến lặp đoạn nhiễm sắc thể. 

Câu 13

Nội dung nào không đúng với quy luật phân ly? 

A.

Mỗi tính trạng được quy định bởi một cặp alen

B.

Khi giảm phân cặp nhân tố di truyền phân ly đồng đều về các giao tử

C.

Các cặp alen phân ly độc lập và tổ hợp tự do trong quá trình hình thành giao tử

D.

Sự phân ly của cặp NST tương đồng dẫn đến sự phân ly của cặp alen tương ứng. 

Câu 14

Trong một phép lai phân tích giữa cây ngô dị hợp tử về 3 gen với cây đồng hợp tử lặn về 3 gen đó, thu được kết quả sau:A-B-C-: 113 cây; aabbcc: 105 cây; A-B-cc: 70 cây; aabbC-: 64 cây; A-bbcc: 17 cây; aaB-C-:21 cây.Trật tự phân bố 3 gen và khoảng cách giữa các gen là.

A.

BAC; AB-9,7; BC-34,4

B.

ABC; AB-9,7; BC-34,4

C.

BAC; AB- 34,4; BC-9,7.

D.

ABC; AB-34,4; BC-9,7

Câu 15

Quần thể (Q) tự thụ phấn qua 2 thế hệ tạo nên quần thể (Q2) có thành phần kiểu gen là 0,525AA:0,15Aa:0,325aa. Biết rằng quá trình này không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa khác. Thành phần kiểu gen của quần thể (Q) là:

A.

0,35AA:0,6Aa:0,05a a

B.

0,1AA:0,6Aa:0,3aa

C.

0,3AA:0,6Aa:0,laa. 

D.

0,05AA:0,6Aa:0,35aa.

Câu 16

Cho cá thể mắt đỏ thuần chủng lai với cá thể mắt trắng được F1 đều mắt đỏ. Cho con cái F1 lai phân tích với đực mắt trắng thu được tỉ lệ 3 mắt trắng: 1 mắt đỏ, trong đó mắt đỏ đều là con đực. Kết luận nào sau là đúng.

A.

Màu mắt di truyền trội lặn hoàn toàn P ♀XAXA . ♂XaY

B.

 Màu mắt di truyền theo trội hoàn toàn. P: ♀XAX. ♂ XaY

C.

Màu mắt di truyền theo tương tác bổ sung.P:♀AAXB Xb . ♂aaXbY

D.

Màu mắt di truyền theo tương tác bổ sung. ♂ P: AAXBXB.♀aaXbY

Câu 17

Từ quần thể cây 2n, người ta tạo được quần thể cây 4n, có thể xem quần thể cây 4n là một loài mới vì quần thể cây 4n

A.

Có sự khác biệt với quần thể cây 2n về số lượng nhiễm sắc thể

B.

Khi giao phấn với quần thể câv 2n cho ra con lai bất thụ

C.

Có đặc điểm hình thải khác hẳn quần thể cây 2n

D.

Không thể giao phấn với quần thể cây 2n

Câu 18

Theo qui luật di truyền phân ly độc lập, với các gen trội lặn hoàn toàn. Nếu P thuần chủng khác nhau bởi n cặp tính trạng tương phản thì số lượng kiểu gen có thể được tạo ra tối đa ở F2

A.

5

B.

2n

C.

4n

D.

3n

Câu 19

Ở một loài thú, xét một gen có 2 alen A và a nằm trên NST giới tính X. Biết rằng quần thể khởi đầu có tỉ lệ các kiểu gen là 0,7XAY : 0,3XaY ở giới đực và 0,4 XAXA : 0,4 XAXa : 0,2 XaX a giới cái. Tần số XA và X a trong giới đực của quần thể sau một thế hệ ngẫu phối lần lượt là.

A.

0,6 và 0,4

B.

0,4 và 0,6

C.

0,35 và 0,65

D.

0,65 và 0,35

Câu 20

Ở cà chua, alen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quả vàng, alen B quy định thân cao trội hoàn toàn so với a quy định thân thấp. Cho giao phối cây lưỡng bội thuần chủng khác nhau về hai tính trạng trên thu được F1. Xử lí cônsixin với các cây F1 sau đó cho 2 cây F1 giao phấn với nhau thu được đời con F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 121 : 11 :11 : 1. Các phép lai có thể cho kết quả trên gồm

1. AAaaBBbb X AaBb.

2. AAaaBb X AaBBbb.

3. AaBbbb x AAaaBBbb.

4.AAaaBBbb X AaaaBbbb.

5. AaaaBBbb X AAaaBb.

6. AaBBbb X AAaaBbbb.

Có mấy trường hợp mà cặp bố mẹ F1 không phù hợp với kết quả F2?

A.

3

B.

5

C.

4

D.

2

Câu 21

Những cơ thể sinh vật trong đó có bộ nhiễm sắc thể trong nhân của tất cả các tế bào đều chứa số lượng nhiễm sắc thể của hai loài khác nhau được gọi là

A.

Thể lệch bội

B.

Thể đa bội 

C.

Thể tự đa bội

D.

Thể dị đa bội

Câu 22

Một đoạn pôlipeptit gồm 4 axit amin có trình tự: Val - Trp - Lys- Pro. Biết rằng các côđon mã hóa các axit amin tương ứng như sau: Trp - UGG ; Val - GUU; Lys - AAG ; Pro - XXA. Đoạn mạch gốc của gen mang thông tin mã hóa cho đoạn pôlipeptit nói trên có trình tự nuclêôtit là

A.

5’ TGG -XTT - XXA - AAX 3’

B.

5’ XAA- AXX - TTX - GGT 3’

C.

5’ GTT - TGG - AAG - XXA 3’

D.

5’ GUU - UGG- AAG - XXA 3’

Câu 23

Trong cấu trúc tuổi của quần thể, tuổi sinh thái được hiểu là

A.

Thời gian sống thực tế của cá thể trong quần thể.

B.

Thời gian sống có thể đạt tới của một cá thể trong quần thể tuổi bình quân của các cá thể trong quần thể.

C.

Tuổi có khả năng sinh sản trong quần thể

D.

Tuổi có khả năng sinh sản trong quần thể

Câu 24

Ở một quần thể ngẫu phối, xét 4 gen: gen thứ nhất và gen thứ hai đều có 2 alen, nằm trên đoạn không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X; gen thứ ba có 4 alen nằm trên nhiễm sắc thể thường gen thứ tư có 3 alen nằm trên đoạn tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X và Y. Trong trường hợp không xảy ra đột biến, số loại kiểu gen tối đa về cả bốn gen trên có thể được tạo ra trong quần thể này là.

A.

1140. 

B.

360. 

C.

870. 

D.

2250 .

Câu 25

Ý nghĩa sinh thái của phân bố theo nhóm là

A.

Làm giảm mức độ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể duy trì mật độ quần thể thích hợp

B.

Làm tăng mức độ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể đảm bảo sự tôn tại của những cá thể khỏe mạnh nhất.

C.

Giúp các cá thể trong quần thể tận dụng được nguồn sống tiềm tàng trong môi trường.

D.

Làm tăng sự hỗ trợ lẫn nhau các cá thể chổng lại điêu kiện bất lợi của môi trường sống đảm bảo sự tồn tại của quần thể

Câu 26

Nhận xét nào sau đây không đúng với cấu trúc ôpêron Lac ở vi khuẩn đường ruột (E.coli)

A.

Vùng khởi động là trình tự nucleôtit mà enzim ARN polimeraza bám vào để khởi đầu phiên mã

B.

Mỗi gen cấu trúc Z, Y, A đều có một vùng điều hòa bao gồm vùng khởi động và vùng vận hành

C.

Vùng vận hành là trình tự nucleôtit có thể liên kết với protein ức chế làm ngăn cản sự phiên mã

D.

Khi môi trường có lactôzơ và không có lactôzơ, gen R đều tổng hợp prôtêin ức chế để điều hòa hoạt động của opêron Lac

Câu 27

Quần thể nào sau đây đạt trạng thái cân bằng di truyền?

A.

0,4852 AA : 2802 Aa : 0,2346aa

B.

0,22 AA : 0,52 Aa : 0,26 aa

C.

45 AA : 510 Aa : 1445 aa

D.

22 AA : 86 Aa : 72aa

Câu 28

Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen, alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt. Các gen quy định màu thân và hình dạng cánh đều nằm trên một nhiễm sắc thể thường. Alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng nằm trên đoạn không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X. Cho giao phối ruồi cái thân xám, cánh dài, mắt đỏ với ruồi đực thân đen, cánh cụt, mắt đỏ trong tổng số các ruồi thu được ở Fl , ruồi có kiểu hình thân xám, cánh dài, mắt trắng chiếm tỉ lệ 1%. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ ruồi F1 có kiểu hình thân xám, cánh cụt, mắt đỏ là.

A.

3%

B.

34,5%

C.

50%

D.

11,5%

Câu 29

Ở một loài thực vật, tính trạng hình dạng quả do hai gen không alen phân li độc lập cùng quy định.Khi trong kiểu gen có mặt đồng thời cả hai alen trội A và B cho quả dẹt, khi chỉ có một trong hai alen trội cho quả tròn và khi không cỏ alen trội nào cho quả dài. Tính trạng màu sắc hoa do một gen có 2 alen quy định, alen D quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định hoa trắng. Cho cây quả dẹt, hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu được F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 6 cây quả dẹt, hoa đỏ: 5 cây quả tròn, hoa đỏ: 3 cây quả dẹt, hoa trắng: 1 cây quả tròn, hoa trắng: 1 cây quả dài. hoa đỏ. Biết rằng không xảy ra đột biến, kiểu gen nào của (P) sau đây phù hợp với kết quả trên?

A.

Ad/aDBb 

B.

BD/ bd Aa

C.

Ad/ADBB

D.

AD/ a dBb

Câu 30

Ở đậu Hà Lan, cho biết A quy định hạt màu vàng, a quy định hạt màu xanh; B quy định hạt vỏ trơn, b quy định hạt vỏ nhăn. Quần thể ban đầu có 16% cây hạt nhăn, trong số đó cây hạt xanh - vỏ nhăn chiếm tỷ lệ 9%. Giả sử quần thể không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa, tính theo lý thuyết, tỷ lệ cây hạt vàng - vỏ trơn thuần chủng trong quần thể là

A.

15,12%

B.

76,47%

C.

23,74%.

D.

17,64%. 

Câu 31

Nhiều loại bệnh ung thư xuất hiện là do gen tiền ung thư hoạt động quá mức tạo ra quá nhiều sản phẩm của gen. Kiểu đột biến nào dưới đây không giải thích cho cơ chế gây bệnh ung thư ở trên?

A.

Đột biến chuyển đoạn, đảo đoạn đưa các gen tiền ung thư đến vị trí được điều khiển bởi các promoter hoạt động mạnh hơn làm tăng mức độ biểu hiện của gen

B.

Đột biến xảy ra trong vùng điều hoà làm tăng mức độ phiên mã, dịch mã của gen tiền ung thư

C.

Đột biến ở vùng mã hoá của gen tiền ung thư làm thay đổi cấu trúc chức năng của phân tử prôtêin do gen mã hoá

D.

Đột biến lặp đoạn làm xuất hiện nhiều bản sao của gen tiền ung thư làm tăng mức độ biểu hiện của gen

Câu 32

Sự phân bố của một loài sinh vật trong quần xã tự nhiên thường phụ thuộc chủ yếu vào

A.

Nhu cầu về nguồn sống của loài

B.

Sự phân bố của loài ở bậc dinh dưỡng liền kề

C.

Hoạt động của con người

D.

Diện tích của quần xã

Câu 33

Kết quả của chọn lọc quần thể là 

A.

Hình thành những đặc điểm thích nghi tương quan giữa các cá thể về mặt kiếm ăn tự vệ, sinh sản, đảm bảo sự tồn tại phát triển của những quần thể thích nghi nhất

B.

Làm tần số tương đối của các alen trong quần thể biến đổi một cách đột ngột

C.

Làm tăng tỉ lệ những cá thể thích nghi hơn trong nội bộ quần thể, làm phân hoá khả năng sống sót và sinh sản của các cá thể trong quần thể

D.

Qui định chiều hướng và nhịp điệu biến đổi thành phần kiểu gen của cá thể

Câu 34

Phát biểu nào dưới đầy về quy luật hoán vị gen là không đúng ?

A.

Cơ sở tế bào học của quy luật hoán vị gen là hiện tượng trao đổi chéo giữa các crômatit của cặp NST

B.

Trên cùng một NST các gen nằm càng cách xa nhau thì đột biến gen càng bé và ngược lại

C.

Do xu hướng chủ yếu của các gen trên cùng 1 NST là liên kết nên trong giảm phân tần số hoán vị gen không vượt quả 50%

D.

Hoán vị gen làm xuất hiện các tổ hợp gen mới do sự đổi chỗ các gen alen nằm trên các NST khác nhau của cặp tương đồng

Câu 35

Có bao nhiêu câu đúng trong các câu sau đây khi nói vê đột biến điểm?

1. Trong số các đột biến điểm thì phần lớn đột biến thay thế một cặp nuclêôtit là gây hại ít nhất cho cơ thể sinh vật

2. Đột biến điểm là những biến đổi đồng thời tại nhiều điểm khác nhau trong gen cấu trúc

3. Trong bất cứ trường hợp nào, tuyệt đại đa số đột biến điểm là có hại.

4. Đột biến điểm là những biến đổi nhỏ nên ít có vai trò trong quá trình tiến hóa

5. Xét ở mức độ phân tử, phần nhiều đột biến điểm là trung tính. 6. Mức độ gây hại của alen đột biến phụ thuộc vào điều kiện môi trường và tổ hợp gen mà nó tồn tại

A.

5

B.

2

C.

4

D.

3

Câu 36

Cặp bố mẹ đem lai có kiểu gen Ab/aB Dd x Ab/aB Dd . Cho biết, mỗi gen quy định một tính trạng, tính trội là trội hoàn toàn, mọi diễn biến của nhiễm sắc thể trong quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái là hoàn toàn giống nhau. Kết quả nào dưới đây phù hợp với tỉ lệ kiểu hình lặn 3 tính trạng ở đời con?

A.

1.5625%.

B.

l,6525%

C.

1,125%

D.

2,25%. 

Câu 37

Một cơ thể có kiểu gen AaBb giảm phân phát sinh giao tử, ở một số tế bào xảy ra sự rối loạn phân ly trong giảm phân ở cặp nhiễm sắc thể chứa cặp gen Aa. Cơ thể đó có thể tạo ra số loại giao tử tối đa là

A.

6

B.

4

C.

8

D.

12

Câu 38

Loại đột biến làm tăng số loại alen trong cơ thể là

A.

Đột biến lệch bội. 

B.

Đột biến gen

C.

Đột biến lặp đoạn nhiễm sắc thể

D.

Đột biến đa bội

Câu 39

Nếu số lượng nhiễm sắc thể trong một tế bào lưỡng bội ở pha G1 của chu kì tế bào là 24, thì số phân tử ADN của một tế bào ở kì cuối của giảm phân I sẽ là

A.

12

B.

48

C.

24

D.

96

Câu 40

Bằng chứng trực tiếp chứng minh mối quan hệ tiến hoá giữa các loài sinh vật là

A.

Bằng chứng giải phẫu so sánh

B.

Bằng chứng hoá thạch

C.

Bằng chứng sinh học tế bào

D.

Bằng chứng sinh học phân tử

Câu 41

Ở một loài thực vật, bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội là 2n = 20. Quá trình nguyên phân liên tiếp 4 lần từ tế bào sinh dục sơ khai đã cần môi trường cung cấp nguyên liệu tương đương 285 nhiễm sắc thể. Tế bào sinh dục sơ khai có bộ nhiễm sắc thể như thế nào?

A.

Tế bào có bộ NST là 2n +1

B.

Tế bào có bộ NST là 2n + 2

C.

Tế bào có bộ NST là 2n

D.

Tế bào có bộ NST là 2n -1

Câu 42

Qui trình tạo ra những tế bào hoặc những cơ thể sinh vật có hệ gen bị biến đổi hay có thêm gen mới gọi là.

A.

Kĩ thuật chuyển gen.

B.

Kĩ thuật tạo ADN tái tổ hợp

C.

Liệu pháp gen

D.

Công nghệ gen

Câu 43

Một đầm nước nông nuôi cá có ba bậc dinh dưỡng: vi khuẩn lam và tảo (bậc 1); động vật phù du (bậc 2); tôm, cá nhỏ (bậc 3). Do nguồn chất khoáng tích tụ nhiều năm từ các chất ô nhiễm ở đáy đầm tạo điều kiện cho vi khuẩn lam và tảo bùng phát. Để tránh hệ sinh thái đầm bị ô nhiễm nặng hơn do hiện tượng phì dưỡng, cách nào dưới đây không nên thực hiện ?

A.

Thả thêm vào đầm một số tôm và cá nhỏ.

B.

Đánh bắt bớt tôm và cá nhỏ .

C.

Ngăn chặn nguồn dinh dưỡng của sinh vật bậc 1.

D.

Thả thêm vào đầm một số cá dữ (bậc 4) để ăn tôm và cá nhỏ

Câu 44

Trong phép lai phân tích ruồi giấm cái F1 dị hợp 2 cặp gen có kiểu hình thân xám, cánh dài, Moocgan thu được tỉ lệ kiểu hình ở con lai là

A.

50% : 50%

B.

41,5% : 41,5% : 8,5% : 8,5%

C.

75% : 25% 

D.

37,5% : 37,5% : 12,5% : 12,5%. 

Câu 45

Nhóm sinh vật nhân sơ chủ yếu được tiến hoá theo chiều hướng 

A.

Giữ nguyên tổ chức cơ thể, đa dạng hoá các hình thức chuyển hoá vật chất

B.

Đơn giản hoá tổ chức cơ thể thích nghi với điều kiện môi trường

C.

Nâng cao dần tổ chức cơ thể từ đơn giản đến phức tạp

D.

Ngày càng đa dạng và phong phú, tổ chức ngày càng cao

Câu 46

Các dẫn liệu sau đây biểu thị dòng năng lượng đi qua một chuỗi thức ăn trong hệ sinh thái gồm các loài ngô, châu chấu và gà. Các thông số liên quan đến dòng năng lượng (biểu thị qua tỉ lệ %) gồm: I là năng lượng tiêu thụ, A là năng lượng hấp thụ, F là năng lượng thải bỏ (phân, nước tiểu, vỏ cây..), R là năng lượng mất đi do hô hấp và p là năng lượng sản xuất được.

Hiệu suất sinh thái về năng lượng của chuỗi thức ăn trong hệ sinh thải nói trên là.

A.

0,02% 

B.

0,01%

C.

10%

D.

5%

Câu 47

Ở ngô, tính trạng chiều cao do 3 cặp gen không alen tác động theo kiểu cộng gộp (A1 ,a1 , A2.a2,A3,a3), chúng phân ly độc lập và cứ mỗi gen trội khi có mặt trong kiểu gen sẽ làm cho cây thấp đi 20 cm, cây cao nhất có chiều cao 210cm. Ở khi cho các cây ở thế hệ lai (giữa cây cao nhất và cây thấp nhất) giao phấn với nhau thì tỷ lệ số cây có chiều cao 170 cm là bao nhiêu?

A.

 \(15 \over 64\)

B.

\(3\over8\)

C.

\(3\over32\)

D.

\(9\over64\)

Câu 48

Bệnh mù màu đỏ - lục và bệnh máu khó đông do hai gen lặn nẳm trên nhiễm sắc thể X quy định, cách nhau 12cM. Cho sơ đồ phả hệ sau:

Hiện nay, người phụ nữ ở thế hệ thứ 2 đang mang thai, xác suất người phụ nữ này sinh một bé trai bình thường (không mắc cả hai bệnh di truyền trên) là bao nhiêu?

 

A.

3%

B.

75%

C.

22%.

D.

25%

Câu 49

Trên các cánh đồng lúa ở miền Bắc, nhiều nơi lúa bị chuột phá hoại rất mạnh. Dựa vào đặc điểm sinh học của chuột và xem xét ở góc độ sinh thái học, biện pháp nào dưới đây có hiệu quả nhất trong việc làm giảm số lượng quần thể chuột một cách bền vững?

A.

Dùng sức người để bắt và tiêu diệt chuột

B.

Đặt bẫy trên các bờ ruộng để diệt chuột.

C.

Dùng ni lông bao quanh bờ ruộng để ngăn chuột ăn lúa

D.

Dùng bả để tiêu diệt chuột.

Câu 50

Sự kiện nào sau đây sau đây có nội dung không đúng với quá trình nhân đôi ADN ở tế bào nhân thực?

A.

Nhờ các enzim tháo xoắn, hai mạch đơn của phân tử ADN tách dần tạo nên chạc 3 tái bản và để lộ ra hai mạch khuôn

B.

Enzim ADN - polimeraza sử dụng một mạch làm khuôn tổng hợp nên mạch mới theo nguyên tắc bổ sung, trong đó A liên kết với T và ngược lại; G luôn liên kết với X và ngược lại

C.

Vì enzim ADN - polimeraza chỉ tổng hợp mạch mới theo chiều 5’ - 3’, nên trên mạch khuôn 5’ - 3’ mạch mới được tổng hợp liên tục, còn trên mạch khuôn 3’ - 5’ mạch mới được tổng hợp ngắt quãng tạo nên các đoạn ngắn rồi được nối lại nhờ enzim nối

D.

Trong mỗi phân tử ADN được tạo thành thì một mạch là mới được tổng hợp, còn mạch kia là của ADN ban đầu (nguyên tắc bán bảo tồn)

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20    Câu hỏi 21    Câu hỏi 22    Câu hỏi 23    Câu hỏi 24    Câu hỏi 25    Câu hỏi 26    Câu hỏi 27    Câu hỏi 28    Câu hỏi 29    Câu hỏi 30    Câu hỏi 31    Câu hỏi 32    Câu hỏi 33    Câu hỏi 34    Câu hỏi 35    Câu hỏi 36    Câu hỏi 37    Câu hỏi 38    Câu hỏi 39    Câu hỏi 40    Câu hỏi 41    Câu hỏi 42    Câu hỏi 43    Câu hỏi 44    Câu hỏi 45    Câu hỏi 46    Câu hỏi 47    Câu hỏi 48    Câu hỏi 49    Câu hỏi 50   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801190. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán