Đề thi thử minh hoạ số 03 Kỳ thi THPT năm 2021 môn Lịch sử

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 40 câu hỏi; Làm trong 50 phút; cập nhật 13/09/2021
Thời gian làm bài thi 50 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 13/09/2021
Lớp, cấp Số câu hỏi 40 câu
Lượt xem 540 lượt xem Lượt thi 14 lượt thi

Câu 1

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Liên Xô tiến hành khôi phục kinh tế trong điều kiện:

A.

Thu được nhiều chiến phí

B.

Bị tổn thất nặng nề trong chiến tranh

C.

Bán được nhiều vũ khí

D.

Chiếm được nhiều thuộc địa

Câu 2

Những nước tham gia sáng lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) là

A.

Thái Lan, Inđônêxia, Malaixia, Philippin, Xingapo

B.

Thái Lan, Inđônêxia, Malaixia, Mianma, Xingapo

C.

Thái Lan, Brunây, Inđônêxia, Malaixia, Xingapo

D.

Thái Lan, Việt Nam, Xingapo, Brunây, Malaixia

Câu 3

Các cuộc chiến tranh được ví như "ngọn gió thần" thổi vào nền kinh tế Nhật Bản là:

A.

chiến tranh Trung Quốc (1946 - 1949) và chiến tranh Triều Tiên (1950 - 1953)

B.

chiến tranh Triều Tiên (1950 - 1953) và chiến tranh Việt Nam (1954 - 1975)

C.

chiến tranh Trung Quốc (1946 - 1949) và chiến tranh vùng Vịnh (1991)

D.

chiến tranh Triều Tiên (1950 - 1953) và chiến tranh vùng Vịnh (1991)

Câu 4

Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai, Pháp đầu tư vốn nhiều nhất vào lĩnh vực

A.

đồn điền trồng cao su

B.

giao thông vận tải

C.

công nghiệp khai mỏ

D.

ngân hàng

Câu 5

Cuộc khởi nghĩa nào dưới đây thuộc phong trào Cần Vương ở Việt Nam cuối thế kỷ XIX?

A.

Hương Khê

B.

Yên Thế

C.

Yên Bái

D.

Thái Nguyên

Câu 6

Cơ quan ngôn luận của Hội Liên Hiệp thuộc địa ở Paris là tờ báo nào?

A.

Nhân Đạo

B.

Nhân Dân

C.

Đời Sống Nhân Dân

D.

Người Cùng Khổ

Câu 7

Quá trình phân hóa mạnh mẽ của tổ chức Tân Việt Cách mạng Đảng chịu sự ảnh hưởng sâu sắc từ?

A.

Sự ra đời và hoạt động của Đông Dương cộng sản Đảng

B.

Sự ra đời và hoạt động của Việt Nam Quốc Dân đảng

C.

Hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên

D.

Sự ra đời và hoạt động của An Nam Cộng Sản Đảng

Câu 8

Sau cách mạng tháng Tám năm 1945, Đảng và Chính phủ đã thực hiện biện pháp có tính chất lâu dài để giải quyết nạn đói là:

A.

quyên góp, điều hoà thóc gạo giữa các địa phương trong cả nước

B.

nghiêm trị những người đầu cơ, tích trữ gạo, kêu gọi nhường cơm sẻ áo

C.

phát động phong trào "Nhường cơm sẻ áo", "Hũ gạo cứu đói", v.v.

D.

kêu gọi "Tăng gia sản xuất! Tăng gia sản xuất ngay! Tăng gia sản xuất nữa!"

Câu 9

Văn kiện lịch sử quan trọng nói về đường lối kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp do Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương Trường Chinh viết là:

A.

Chủ nghĩa Mác và vấn đề văn hoá Việt Nam

B.

Đề cương văn hoá Việt Nam

C.

Kháng chiến nhất định thắng lợi

D.

Vấn đề dân cày

Câu 10

Theo chỉ thị của Hồ Chí Minh, ngày 22/12/1944 lực lượng vũ trang nào được thành lập?

A.

Trung đội Cứu Quốc Quân III

B.

Đội Việt Nam Tuyên Truyền Giải Phóng quân

C.

Đội du kích Bắc Sơn

D.

Việt Nam Giải Phóng Quân

Câu 11

Hội nghị lần thứ 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng năm 1973 đã xác định nhiệm vụ của cách mạng miền Nam là

A.

tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân

B.

bắt tay xây dựng cơ sở vật chất - kĩ thuật của CNXH

C.

"đánh cho Mĩ cút", đánh đổ chính quyền và quân đội Sài Gòn

D.

tiến hành đồng thời cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng XHCN

Câu 12

Năm 1949, Liên Xô đạt được thành tựu khoa học - kỹ thuật nào dưới đây?

A.

Phóng tàu vũ trụ Phương Đông

B.

Phóng thành công vệ tinh nhân tạo

C.

Chế tạo thành công bom nguyên tử

D.

Đưa con người lên thám hiểm Mặt Trăng

Câu 13

Thái độ nhân nhượng của Anh, Pháp, Mĩ đối với phe phát xít đã dẫn tới hậu quả gì?

A.

Chính quyền các nước phát xít lợi dụng, chia rẽ các nước đế quốc

B.

Chính quyền các nước phát xít lợi dụng, đánh chiếm Châu Âu

C.

Chính quyền các nước phát xít lợi dụng, gây chiến tranh xâm lược

D.

Chính quyền các nước phát xít lợi dụng, cô lập các nước đế quốc

Câu 14

Thái độ bạc nhược của triều đình Huế trong những năm 1859 – 1862 đã dẫn đến hậu quả gì?

A.

Pháp có điều kiện củng cố lực lượng, mở rộng đánh chiếm các tỉnh Nam Kì

B.

Pháp có cơ hội tập trung lực lượng đưa ra chiến trường Đà Nẵng

C.

Phong trào kháng chiến của nhân dân Gia Định gặp nhiều khó khăn

D.

Nhà Nguyễn có sự phân hóa, tư tưởng chủ hòa, lòng tin dân li tán

Câu 15

Từ sau năm 1978 đường lối của Đảng Cộng Sản Trung Quốc có gì mới so với trước?

A.

Kiên trì con đường XHCN

B.

Kiên trì cải cách dân chủ nhân dân

C.

Kiên trì sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản

D.

Thực hiện cải cách mở cửa

Câu 16

Những quyết định của Hội nghị Ianta đã tác động như thế nào đến quan hệ quốc tế sau chiến tranh thế giới thứ hai?

A.

Hình thành trật tự thế giới mới: trật tự hai cực Ianta

B.

Dẫn đến cuộc “chiến tranh lạnh”

C.

Quan hệ quốc tế luôn căng thẳng

D.

Thế giới phân thành hai phe: Xã hội chủ nghĩa và Tư bản chủ nghĩa

Câu 17

Trong các đặc điểm sau đây, đặc điểm nào là cơ bản nhất của giai cấp công nhân Việt Nam?

A.

Sớm tiếp thu tư tưởng tiến bộ từ bên ngoài, nhất là chủ nghĩa Mác – Lênin

B.

Có quan hệ tự nhiên gắn bó với giai cấp nông dân

C.

Kế thừa truyền thống yêu nước, anh hùng bất khuất của dân tộc

D.

Bị ba tầng áp bức của đế quốc, phong kiến, tư sản dân tộc

Câu 18

Rút dần quân Mĩ và quân đồng minh Mĩ về nước, nhằm tận dụng xương máu của người Việt, đó là âm mưu của chiến lược

A.

“Chiến tranh cục bộ”

B.

“Chiến tranh đặc biệt”

C.

“Chiến tranh đơn phương”

D.

“Việt nam hóa chiến tranh”

Câu 19

Đảng ta xác định nhiệm vụ chính của kế hoạch quân sự đông -xuân (1953-1954) là

A.

giải phóng đất đai

B.

buộc địch phải phân tán lực lượng

C.

giải phóng dân

D.

tiêu diệt sinh lực địch

Câu 20

Sự kiện nào sau đây đánh dấu phong trào công nhân ở nước ta đã hoàn toàn chuyển sang đấu tranh tự giác?

A.

Hội Việt Nam cách mạng thanh niên thành lập

B.

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam

C.

Sự ra đời của Tân Việt Cách mạng đảng

D.

Cuộc bãi công của công nhân Ba Son

Câu 21

Sự kiện nào dẫn đến sự tan vỡ mối quan hệ Đồng minh chống phát xít giữa Liên Xô và Mĩ?

A.

Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử (1949)

B.

Sự ra đời của khối NATO (9-1949)

C.

Sự hình thành hệ thống XHCN sau chiến tranh thế giới thứ hai

D.

Thông điệp của Tổng thống Truman trước Quốc hội Mĩ (3 – 1947)

Câu 22

Yếu tố nào dưới đây giải thích không đúng cơ sở Phan Châu Trinh lựa chọn xu hướng cứu nước theo con đường cải cách?

A.

Nhận thức của ông về thực tế xã hội Việt Nam

B.

Tiếp thu tư tưởng dân chủ tư sản tiến bộ của Pháp

C.

Quê hương Quảng Nam dưới chế độ thực dân của Pháp

D.

Đây là con đường thành công của cách mạng thế giới 

Câu 23

Nguyên tắc nào là cơ bản nhất của tổ chức Liên hợp quốc?

A.

Không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kì nước nào

B.

Chung sống hòa bình và sự nhất trí giữa năm nước lớn (Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp và Trung Quốc)

C.

Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc

D.

Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của tất cả các nước

Câu 24

Giữa hai tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên và Việt Nam Quốc dân đảng có điểm khác biệt nào là chủ yếu nhất?

A.

tổ chức

B.

mục đích đấu tranh

C.

cách đào tạo cán bộ

D.

hệ tư tưởng

Câu 25

Sự chuyển hướng chỉ đạo của Đảng trong thời kỳ 1939-1945 là:

A.

giải quyết cùng lúc hai nhiệm vụ quan trọng là dân tộc và dân chủ

B.

đề cao vấn đề dân tộc, đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu

C.

đề cao và tiến hành giải quyết vấn đề giải quyết ruộng đất cho nông dân

D.

đặt nhiệm vụ dân chủ là nhiệm vụ quan trọng nhất

Câu 26

Đâu không phải là nguyên nhân chung dẫn đến sự phát triển của nền kinh tế Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

A.

Vai trò quản lí, điều tiết, thúc đẩy nền kinh tế có hiệu quả của nhà nước

B.

Áp dụng thành tựu cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại vào sản xuất

C.

Tận dụng tốt nguồn nguyên nhiên liệu giá rẽ từ các nước đang phát triển

D.

Các công ty, tập đoàn có sức sản xuất, sức cạnh tranh cao trên thị trường

Câu 27

Sau chiến thắng nào của ta đã cho thấy sự suy yếu của Quân đội Sài Gòn và sự can thiệp lại của Mỹ là rất hạn chế ?

A.

Chiến thắng ở Buôn Mê Thuột

B.

Chiến thắng ở Tây Nguyên

C.

Chiến thắng ở Phước Long và đường số 14

D.

Chiến thắng ở Quảng Trị

Câu 28

Trong chiến dịch Hồ Chí Minh (1975) địa bàn tác chiến của các lực lượng vũ trang nhân dân là ở?

A.

Rừng núi

B.

Đô Thị

C.

Trung du

D.

Nông Thôn

Câu 29

Vì sao cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933) ở các nước tư bản lại ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực kinh tế của Việt Nam?

A.

Vì Việt Nam phụ thuộc Pháp

B.

Vì kinh tế Việt Nam chịu ảnh hưởng nền kinh tế Pháp

C.

Vì Việt Nam là thị trường của tư bản Pháp

D.

Vì Việt Nam là thuộc địa của Pháp, nền kinh tế Việt Nam phụ thuộc vào Pháp

Câu 30

Trong thời kỳ 1954 -1975 đâu là một trong những nguyên nhân trực tiếp làm cho Việt Nam trở thành nơi diễn ra “sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc”

A.

Phe xã hội chủ nghĩa ủng hộ Việt Nam chống Mỹ

B.

Hiệp định Gionevo chia cắt Việt Nam thành hai Miền

C.

Mỹ chuyển trọng tâm chiến lược sang Việt Nam

D.

Việt Nam chịu sự chi phối của cục diện hai cực hai phe

Câu 31

Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là một cuộc Cách Mạng

A.

Không mang tính bạo lực

B.

Có tính dân chủ điển hình

C.

Không mang tính cải lương

D.

Chỉ mang tính dân tộc

Câu 32

Điều kiện chính trị cơ bản nào để phát huy sức mạnh toàn diện của Đất nước đưa cả nước đi lên xã hội chủ nghĩa xã hội

A.

Thống nhất đất nước về mặt lãnh thổ

B.

Tổng tuyển cử bầu Quốc Hội khóa VI

C.

sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước

D.

sau khi hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước

Câu 33

Tính chất triệt để của phong trào cách mạng Việt Nam 1930 -1931 được biểu hiện ở chỗ

A.

Diễn ra quy mô rộng lớn chưa từng thấy

B.

Hình thức đấu tranh phong phú quyết liệt

C.

Lần Đầu tiên có sự lãnh đạo của một chính Đảng

D.

Không ảo tưởng vào kẻ thù của dân tộc và giai cấp

Câu 34

Tổ chức chính trị của tư sản và địa chủ ở Nam Kỳ giai đoạn 1919-1925 là gì?

A.

Đảng Lập Hiến

B.

Đảng Thanh Niên

C.

An Nam cộng sản đảng

D.

Công Hội

Câu 35

Một trong những yếu tố tạo nên sức mạnh của mỗi quốc gia dựa trên một nền tảng như thế nào?

A.

sự quản lý chặt chẽ của nhà nước

B.

kinh tế phát triển nhanh

C.

Sản xuất phồn vinh

D.

Công Nghiệp phát triển

Câu 36

Sự ra đời tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương ( NATO) 1949) ,và tổ chức Hiệp ước Vacsava ( 1955) là hệ quả trực tiếp của

A.

Các cuộc chiến tranh cục bộ trên thế giới

B.

Cuộc chiến tranh lạnh cho Mỹ phát động

C.

Xung đột vũ trang giữa Đông Âu và Tây Âu

D.

Chiến Lược Ngăn đe thực tế của Mỹ

Câu 37

Trận đọ sức giữa bộ đội chủ lực của ta và quân viễn chinh Mĩ ở Vạn Tường (Quảng Ngãi) đã chứng tỏ điều gì?

A.

Quân ta đã đánh bại chiến lược “chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mĩ

B.

Quân ta đã đánh bại chiến lược “chiến tranh cục bộ” của đế quốc Mĩ

C.

Bộ đội chủ lực của ta đủ khả năng đánh bại quân viễn chinh Mĩ

D.

Cách mạng miền Nam chuyển sang giai đoạn mới

Câu 38

Một trong những điểm chung của cách mạng tháng Tám năm 1945 và hai cuộc kháng chiến chống đế quốc xâm lược ( 1945- 1975 ) ở Việt Nam là có sự kết hợp

A.

Đấu tranh đồng thời trên cả ba mặt trận chính trị , quân sự, ngoại giao

B.

Phong trào đấu tranh ở nông thôn với phong trào đấu tranh ở thành thị

C.

Tác chiến trên cả ba vùng Rừng núi ,Nông thôn đồng bằng và Đô Thị

D.

Hoạt động của bộ đội chủ lực ,bộ đội địa Phương và dân quân du kích

Câu 39

Vì sao toàn cầu hóa là một xu thế khách quan, một thực tế không thể đảo ngược

A.

Kết quả của việc mở rộng các tổ chức liên kết quốc tế

B.

Kết quả của việc thống nhất thị trường của các nước đang phát triển

C.

Kết quả của việc mở rộng quan hệ thương mại giữa các cương quốc

D.

Hệ quả của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật hiên đại

Câu 40

Bản Hiệp định Sơ bộ được ký kết giữa đại diện chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng Hòa và đại diện chính Phủ Pháp ngày 6/3/1946

A.

Công nhận nền độc lập của nước Việt Nam

B.

Công nhận sự thống Nhất của nước Việt Nam

C.

Thừa Nhận quyền bình đẳng,tự quyết của Nhân dân Việt Nam

D.

Thừa nhận các quyền dân toọc cơ bản của nhân dân Việt Nam

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán