Đề thi thử minh hoạ số 10 Kỳ thi THPT năm 2021 môn Lịch sử

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 40 câu hỏi; Làm trong 50 phút; cập nhật 15/09/2021
Thời gian làm bài thi 50 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 15/09/2021
Lớp, cấp Số câu hỏi 40 câu
Lượt xem 569 lượt xem Lượt thi 16 lượt thi

Câu 1

Trong những sự kiện dưới đây sự kiện nào đánh dấu sự khởi sắc và hoạt động có hiệu quả của tổ chức ASEAN?

A.

Việt Nam gia nhập vào tổ chức năm 1995

B.

Hiệp ước Ba-li được kí kết năm 1976

C.

Vấn đề Cam-pu-chia được giải quyết năm 1989

D.

10 nước Đông Nam Á tham gia vào tổ chức năm 1999

Câu 2

Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 (5-1941) Nguyễn Ái Quốc chủ trương thành lập mặt trận

A.

Mặt trận Liên Việt

B.

Mặt trận Đồng minh

C.

Mặt trận Việt Minh

D.

Mặt trận phản đế Đông Dương

Câu 3

Điểm chung về hoạt động quân sự của quân dân Việt Nam trong các chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947, Biên giới thu - đông năm 1950 và Điện Biên Phủ năm 1954 là có sự kết hợp giữa

A.

chiến trường chính và vùng sau lưng địch

B.

tiến công quân sự và nổi dậy của nhân dân

C.

bao vây, đánh lấn và đánh công kiên

D.

đánh điểm, diệt viện và đánh vận động

Câu 4

Trong quá trình hoạt động, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã truyền bá lý luận nào vào Việt Nam?

A.

Lý luận cách mạng vô sản

B.

Lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin

C.

Lý luận cách mạng dân chủ tư sản

D.

Lý luận giải phóng dân tộc

Câu 5

Tính chất của Cách mạng tháng Mười năm 1917 ở Nga là gì?

A.

Dân chủ tư sản kiểu cũ

B.

Xã hội chủ nghĩa

C.

Vô sản kiểu mới

D.

Dân chủ tư sản kiểu mới

Câu 6

Hiệp ước Patơnốt (1884) được kí kết giữa triều đình nhà Nguyễn với thực dân Pháp là mốc đánh dấu

A.

các vua nhà Nguyễn hoàn toàn đầu hàng thực dân Pháp

B.

thực dân Pháp căn bản hoàn thành công cuộc bình định Việt Nam

C.

thực dân Pháp thiết lập xong bộ máy cai trị ở Việt Nam

D.

thực dân Pháp căn bản hoàn thành công cuộc xâm lược Việt Nam

Câu 7

Hội nghị lần thứ 24 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tháng 9 năm 1975 đã đề ra nhiệm vụ nào sau đây? 

A.

Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước

B.

Thống nhất đất nước trên tất cả các lĩnh vực

C.

Hàn gắn vết thương chiến tranh

D.

Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung trong cả nước

Câu 8

Thắng lợi nào đã tạo nên những điều kiện chính trị cơ bản để phát huy sức mạnh toàn diện của đất nước, những điều kiện thuận lợi để cả nước đi lên CNXH và mở rộng quan hệ với các nước trên thế giới?

A.

Thắng lợi của việc ký Hiệp định Pa-ri 1973

B.

Thắng lợi của đại thắng mùa Xuân 1975

C.

Thắng lợi của việc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt Nhà nước

D.

Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc

Câu 9

Nội dung nào không phải là nguyên nhân chủ quan dẫn tới thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước 1954 - 1975?

A.

Tình đoàn kết chiến đấu của nhân dân ba nước Đông Dương

B.

Sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng

C.

Truyền thống yêu nước của nhân dân ta

D.

Hậu phương miền Bắc lớn mạnh đã chi viện cho miền Nam

Câu 10

Chiến thắng quân sự nào của ta đã làm phá sản về cơ bản "Chiến tranh đặc biệt" của Mĩ?

A.

Ấp Bắc

B.

Bình Giã

C.

Đồng Xoài

D.

Ba Gia

Câu 11

Hiệp định Pa – ri được kí kết có ý nghĩa gì đối với sự nghiệp kháng chiến chống Mĩ, cứu nước?

A.

Đánh cho "Mĩ cút", "ngụy nhào"

B.

Phá sản hoàn toàn chiến lược "Việt Nam hoá" chiến tranh của Mĩ

C.

Tạo thời cơ thuận lợi để nhân dân ta tiến lên giải phóng hoàn toàn miền Nam

D.

Tạo thời cơ thuận lợi để nhân dân ta tiến lên đánh cho "Mĩ cút", "đánh cho ngụy nhào"

Câu 12

Trong chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" ở miền Nam Việt Nam, Mĩ đã thực hiện âm mưu cơ bản nào?

A.

Đưa quân chư hầu vào miền Nam Việt Nam

B.

"Dùng người Việt đánh người Việt"

C.

Đưa quân Mĩ ào ạt vào miền Nam

D.

Đưa cố vấn Mĩ ào ạt vào miền Nam

Câu 13

Địa phương nào được xem là tiêu biểu cho phong trào “Đồng khởi”?

A.

Bến Tre

B.

Bình Định, Ninh Thuận

C.

Quảng Ngãi

D.

Tây Ninh

Câu 14

“Không! chúng ta thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ.” câu văn trên trích trong văn bản 

A.

Hịch Việt Minh

B.

Tuyên ngôn độc lập

C.

Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến

D.

Lời kêu gọi nhân ngày thành lập Đảng

Câu 15

Thắng lợi quân sự quyết định buộc thực dân Pháp phải kí Hiệp định Giơ-ne-vơ là gì?

A.

Đông Xuân 1953 - 1954

B.

Biên giới thu đông năm 1950

C.

Việt Bắc thu đông năm 1947

D.

Điện Biên Phủ năm 1954

Câu 16

Nội dung nào không phải là ý nghĩa của phong trào cách mạng 1930 - 1931 ở Việt Nam?

A.

Đưa quần chúng nhân dân bước vào thời kỳ trực tiếp vận động cứu nước

B.

Khẳng định đường lối lãnh đạo của Đảng và quyền lãnh đạo của giai cấp công nhân

C.

Hình thành khối liên minh công nông, công nhân và nông dân đoàn kết đấu tranh

D.

Là cuộc diễn tập đầu tiên của Đảng và quần chúng cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1945)

Câu 17

Ngày 12-3-1945 Ban Thường vụ trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương họp ra chỉ thị 

A.

sắm vũ khí đuổi thù chung

B.

sửa soạn khởi nghĩa, đuổi thù chung

C.

đánh đuổi Pháp – Nhật và bọn phong kiến

D.

Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta

Câu 18

Tháng 8-1945, điều kiện khách quan bên ngoài rất thuận lợi, tạo thời cơ cho nhân dân Việt Nam khởi nghĩa giành độc lập là

A.

Sự thất bại của phe phát xít ở châu Âu

B.

Sự thất bại của phe phát xít ở châu Phi

C.

Nhật Bản tuyên bố đầu hàng Đồng minh không điều kiện

D.

Phát xít Đức, Italia tuyên bố đầu hàng Đồng minh không điều kiện

Câu 19

Sau ngày 9-3-1945, ở Việt Nam, kẻ thù chính cụ thể trước mắt của nhân dân là

A.

Thực dân Pháp

B.

Phát xít Nhật

C.

Thực dân Pháp và tay sai

D.

Phát xít Nhật và đồng minh

Câu 20

Phong trào 1930-1931 ở Việt Nam được đánh giá là

A.

mang tính không triệt để

B.

mang tính chất phong kiến

C.

mang tính tư sản

D.

mang tính triệt để

Câu 21

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương tháng 7 - 1936, xác định phương pháp đấu tranh của Đảng trong thời kỳ 1936 - 1939 gồm các hình thức

A.

kết hợp công khai, bí mật, hợp pháp và bất hợp pháp

B.

bí mật, bất hợp pháp

C.

công khai, hợp pháp và hoạt động báo chí

D.

công khai, hợp pháp và nghị trường

Câu 22

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kết hợp giữa các yếu tố nào sau đây?

A.

Chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân

B.

Chủ nghĩa Mác - Lênin với tư tưởng Hồ Chí Minh

C.

Chủ nghía Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước

D.

Chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào tư sản yêu nước

Câu 23

Sự khác nhau cơ bản giữa Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên với Việt Nam Quốc dân đảng là gì?

A.

Khuynh hướng cách mạng

B.

Đối tượng cách mạng đánh đổ

C.

Thành phần tham gia

D.

Địa bàn hoạt động

Câu 24

Sự kiện đánh dấu Nguyễn Ái Quốc từ một người yêu nước trở thành một người cộng sản là khi Người

A.

tham dự Đại hội V của Quốc tế Cộng sản (1924)

B.

bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế Cộng sản (1920)

C.

trở thành ủy viên Ban chấp hành Quốc tế Nông dân (10 - 1923)

D.

gửi tới hội nghị Véc xai bản yêu sách của nhân dân An Nam (1919)

Câu 25

Thất bại của khởi nghĩa Yên Bái (2-1930) đã đánh dấu

A.

sự kết thúc vai trò của giai cấp tư sản trong phong trào cách mạng Việt Nam

B.

sự chấm dứt vai trò lãnh đạo cách mạng của giai cấp tư sản Việt Nam

C.

sự thoái trào của phong trào yêu nước theo hệ tư tưởng dân chủ tư sản ở Việt Nam

D.

sự chấm dứt vai trò lịch sử của Việt Nam Quốc dân đảng với tư cách là một chính đảng cách mạng

Câu 26

Sự ra đời của các tổ chức cộng sản ở Việt Nam năm 1929 phản ánh xu thế khách quan của cuộc vận động giải phóng dân tộc theo con đường

A.

cách mạng tư sản

B.

cách mạng tư sản dân quyền

C.

cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới

D.

cách mạng vô sản

Câu 27

Trong phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925, tổ chức chính trị do tư sản và địa chủ lớn ở Nam Kì thành lập là

A.

Việt Nam Quốc dân đảng

B.

Việt Nam Nghĩa đoàn

C.

Hội Phục Việt

D.

Đảng Lập hiến

Câu 28

Tổ chức chính trị theo khuynh hướng vô sản đầu tiên của cách mạng Việt Nam là

A.

Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên

B.

Đông Dương Cộng sản đảng

C.

Tâm tâm xã

D.

Tân Việt Cách mạng đảng

Câu 29

Từ năm 1925 đến năm 1930, trên đất nước ta lần lượt xuất hiện các tổ chức cách mạng hoạt động, đó là

A.

Tâm tâm xã, Cộng sản đoàn, Hội Hưng Nam

B.

Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, Tân Việt Cách mạng đảng, Việt Nam Quốc dân đảng

C.

Việt Nam Nghĩa đoàn, Hội Phục Việt, Đảng Thanh niên

D.

Đảng Lập hiến, Hội những người lao động trí óc Đông Dương

Câu 30

Nhân tố chủ yếu chi phối các quan hệ quốc tế trong hơn bốn thập kỉ nửa sau thế kỉ XX là

A.

xu thế toàn cầu hóa

B.

tình trạng chiến tranh lạnh

C.

sự hình thành xu hướng “đa cực”, nhiều trung tâm

D.

sự ra đời của các liên minh quân sự ở nhiều nơi trên thế giới

Câu 31

Từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX, quan hệ giữa Mĩ và Liên Xô là

A.

đối đầu

B.

hợp tác

C.

đối tác

D.

đồng minh

Câu 32

Đến cuối thập niên 90 của thế kỉ XX, tổ chức nào đã trở thành tổ chức liên kết chính trị - kinh tế lớn nhất hành tinh?

A.

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á

B.

Liên minh châu Âu

C.

Liên hợp quốc

D.

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương

Câu 33

Nguyên nhân tương đồng thúc đẩy nền kinh tế của Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản phát triển mạnh mẽ sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

A.

Dựa vào những thành tựu khoa học - kĩ thuật của thế giới

B.

Nhờ tài nguyên thiên nhiên phong phú

C.

Nhờ trình độ tập trung sản xuất và tập trung tư bản cao

D.

Nhờ quân sự hoá nền kinh tế, thu được nhiều lợi nhuận trong chiến tranh

Câu 34

Sau Chiến tranh thế giới thứ II, lực lượng quân đội nước nào chiếm đóng Nhật Bản dưới danh nghĩa lực lượng Đồng minh?

A.

Anh

B.

Liên Xô

C.

D.

Pháp

Câu 35

Ngày 1/1/1959, ở khu vực Mĩ La tinh, chế độ độc tài bị sụp ở nước nào sau đây?

A.

Cu Ba

B.

Pêru

C.

Chi lê

D.

Haiti

Câu 36

Ngày 1/10/1949 diễn ra sự kiện nào sau đây có tính chất bước ngoặt trong lịch sử TQ?

A.

Nội chiến Quốc - Cộng bùng nổ

B.

Nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa ra đời

C.

Quân giải phóng chuyển qua phản công

D.

Cải cách ruộng đất thành công

Câu 37

Tháng 8-1967, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập là biểu hiện rõ nét của xu thế nào?

A.

Toàn cầu hóa

B.

Liên kết khu vực

C.

Hòa hoãn Đông Tây

D.

Đa cực, nhiều trung tâm

Câu 38

Quốc gia đầu tiên phóng thành công tàu vũ trụ có người lái bay vòng quanh Trái Đất là

A.

Liên Xô

B.

C.

Trung Quốc

D.

Nhật Bản

Câu 39

Theo quyết định của Hội nghị Ianta (02-1945), việc chiếm đóng các vùng lãnh thổ ở phía Đông nước Đức, các nước Đông Âu và phía Bắc Triều Tiên được giao cho quân đội 

A.

B.

Liên Xô

C.

Anh

D.

Pháp

Câu 40

Thắng lợi nào của quân dân miền Nam Việt Nam đã buộc Mỹ phải tuyên bố “phi Mỹ hóa’’ chiến tranh xâm lược Việt Nam?

A.

Cuộc tiến công chiến lược năm 1972

B.

Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1968

C.

Trận "Điện Biên Phủ trên không" năm 1972

D.

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975

Câu 41

“Muốn được giải phóng, các dân tộc chỉ có thể trông cậy vào lực lượng của bản thân mình”. Nhận định trên được Nguyễn Ái Quốc đúc kết từ sau sự kiện lịch sử nào?

A.

Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Liện hiệp thuộc địa

B.

Nguyễn Ái Quốc tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp

C.

Nguyễn Ái Quốc gửi Bản yêu sách của nhân dân An Nam đến Hội nghị Vécxai

D.

Nguyễn Ái Quốc gia nhập Đảng xã hội Pháp

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán