Đề thi thử minh hoạ số 14 Kỳ thi THPT năm 2021 môn Lịch sử

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 40 câu hỏi; Làm trong 50 phút; cập nhật 15/09/2021
Thời gian làm bài thi 50 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 15/09/2021
Lớp, cấp Số câu hỏi 40 câu
Lượt xem 563 lượt xem Lượt thi 23 lượt thi

Câu 1

Nhận định nào dưới đây về chính sách đối ngoại của Liên Xô từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nửa đầu những năm 70 của thế kỷ XX là đúng?

A.

Hòa hoãn, tích cực

B.

Hòa bình, trung lập

C.

Tích cực, tiến bộ

D.

Trung lập, tích cực

Câu 2

Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm của sự kết hợp giữa:

A.

Chủ nghĩa Mác Lênin với phong trào công nhân

B.

Chủ nghĩa Mác Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước

C.

Chủ nghĩa Mác Lênin với phong trào yêu nước

D.

Phong trào công nhân với phong trào yêu nước

Câu 3

Ý không đúng về nguyên nhân tan rã của chế độ XHCN ở Liên Xô và các nước Đông Âu là:

A.

không bắt kịp bước phát triển của khoa học-kĩ thuật tiên tiến trên thế giới

B.

sự chống phá của các thế lực thù địch trong và ngoài nước

C.

đường lối lãnh đạo mang tính chủ quan, duy ý chí, quan liêu

D.

người dân không ủng, hộ, không hào hứng với chế độ XHCN

Câu 4

Hiến chương Liên Hợp Quốc và quyết định chính thức thành lập Liên Hợp Quốc được thông qua tại Hội nghị nào?

A.

Hội nghị Pôtxđam (7/1945, Đức)

B.

Hội nghị Ianta (2/1945, Liên Xô)

C.

Hội nghị Xan Phơranxixcô (4/1945, Mĩ)

D.

Hội nghị Matxcơva (12/1945, Liên Xô)

Câu 5

Bốn “con rồng” kinh tế của châu Á gồm:

A.

Hàn Quốc, Hồng Công, Đài Loan và Ma Cao

B.

Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Công và Xingapo.

C.

Hàn Quốc, Hồng Công, Nhật Bản và Thái Lan.

D.

Hàn Quốc, Hồng Công, Xingapo và Đài loan.

Câu 6

Cách mạng tháng Mười Nga có ảnh hưởng như thế nào đến con đường hoạt động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc?

A.

Xác định nhiệm vụ cho cách mạng Việt Nam đó là dân tộc và dân chủ.

B.

Đi theo chủ nghĩa Mác Lênin, lựa chọn con đường giải phóng dân tộc là cách mạng vô sản.

C.

Để lại bài học kinh nghiệm quý báu cho Nguyễn Ái Quốc về việc xây dựng khối liên minh công nông.

D.

Đoàn kết cách mạng Việt Nam với phong trào vô sản quốc tế.

Câu 7

Một trong những cơ quan chính của Liên Hợp Quốc được quy định trong hiến chương (năm 1945 ) là ? 

A.

Ngân hàng thế giới

B.

Quỹ nhi đồng Liên Hợp quốc

C.

Đại hội đồng

D.

Tổ chức Y tế thế giới

Câu 8

Ngay Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới diễn ra đầu tiên ở khu vực nào? 

A.

Đông Bắc Á

B.

Bắc Phi

C.

Mĩ Latinh

D.

Đông Nam Á

Câu 9

Yếu tố khách quan thuận lợi để Nhật Bản Phục hồi kinh tế sau chiến tranh thế giới thứ hai là

A.

Có hệ thống thuộc địa rộng lớn

B.

Sự cố gắng nỗ lực của nhân dân

C.

Được Mỹ cử các cố vấn sang giúp đỡ

D.

Được Mỹ viện trợ kinh tế

Câu 10

Nguyên nhân cơ bản nhất thúc đẩy nền kinh tế Mĩ phát triển nhanh chóng sau Chiến tranh thế giới thứ hai là gì?

A.

Mĩ thu được lợi nhuận lớn từ việc buôn bán vũ khí cho cả hai bên tham chiến

B.

Tài nguyên phong phú; nhân công dồi dào, có trình độ kĩ thuật cao

C.

Áp dụng các thành tựu của cách mạng khoa học - kĩ thuật

D.

Chi phí quốc phòng thấp (dưới 1% ngân sách quốc gia)

Câu 11

“Cộng đồng Than - Thép châu Âu” thành lập năm 1951, bao gồm các nước

A.

Anh, Pháp, Bỉ, Italia, Hà Lan, Lúcxămbua

B.

Anh, Pháp, CHLB Đức, Hà Lan, Italia, Tây Ban Nha

C.

Pháp, CHLB Đức, Bỉ, Italia, Hà Lan, Lúcxămbua

D.

Pháp, CHLB Đức, Bỉ, Hà Lan, Italia, Bồ Đào Nha

Câu 12

Tình trạng Chiến tranh Lạnh chỉ thực sự kết thúc khi nào?

A.

Liên bang Cộng hòa XHCN Xô viết tan rã, trật tự hai cực Ianta sụp đổ

B.

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngừng hoạt động

C.

Hai siêu cường Liên Xô – Mỹ cùng tuyên bố chấm dứt chạy đua vũ trang

D.

Mỹ và Liên Xô đạt được các thỏa thuận về cắt giảm vũ khí chiến lược

Câu 13

Trong xu thế hòa bình ổn định và hợp tác phát triển, Việt Nam có những thời cơ thuận lợi gì

A.

Ứng dụng các thành tựu Khoa học – kĩ thuật vào sản xuất

B.

Nâng cao trình độ tập trung vốn và lao động

C.

Có được thị trường lớn để tăng cường xuất khẩu hàng hóa

D.

Hợp tác kinh tế, thu hút vốn đầu tư và ứng dụng khoa học kĩ thuật

Câu 14

Hoạt động nào của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên trực tiếp làm cho phong trào công nhân Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn, trở thành nòng cốt của phong trào dân tộc trong cả nước?

A.

Xuất bản tác phẩm Đường Kách Mệnh

B.

Thực hiện chủ trương “vô sản hóa”

C.

Tổ chức nhiều cuộc bãi công lớn

D.

Mở lớp đào tạo, huấn luyện hội viên

Câu 15

Sự kiện nào dưới đây đã cho thấy sự mở đầu của Nguyễn Ái Quốc về hành động chính thức lựa chọn con đường cách mạng vô sản?

A.

Tại đại hội lần XVIII của Đảng xã hội Pháp, Người đã bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế cộng sản

B.

Đọc sơ thảo luận cương của Lê Nin (7-1920), khẳng định con đường cách mạng Việt Nam phải đi theo con đường cách mạng tư sản

C.

Gửi đến hội nghị Vécxai bản yêu sách của nhân dân An Nam đòi chính phủ Pháp và các nước đồng minh công nhận các quyền dân tộc cơ bản của dân tộc Việt Nam

D.

Thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên để tổ chức , lãnh đạo quần chúng đoàn kết, đấu tranh đánh đổ Đế quốc 

Câu 16

Đại hội lần thứ VII của quốc tế cộng sản (7-1935) đã xác định kẻ thù của nhân dân thế giới là

A.

bọn phản động thuộc địa

B.

chủ nghĩa đế quốc

C.

chủ nghĩa thực dân

D.

chủ nghĩa phát xít

Câu 17

Điểm giống nhau cơ bản giữa Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng (đầu năm 1930) với Luận cương chính trị (10-1930) là

A.

Xác định đúng đắn mâu thuẫn trong xã hội Đông Dương

B.

Xác định đúng đắn giai cấp lãnh đạo cách mạng

C.

Xác định đúng đắn nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam

D.

Xác định đúng đắn khả năng tham gia cách mạng của các giai cấp

Câu 18

Giai cấp công nhân Việt Nam bước đầu chuyển từ đấu tranh tự phát sang đấu tranh tự giác được đánh dấu bằng sự kiện nào? 

A.

Công nhân Ba Son (Sài Gòn) bãi công tháng 8/1925

B.

Công hội thành lập ở Sài Gòn - Chợ Lớn

C.

Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập

D.

Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ra đời

Câu 19

Sự kiện nào chứng tỏ Nguyễn Ái Quốc từ một người Việt Nam yêu nước trở thành người đảng viên Cộng sản? 

A.

Gia nhập Quốc tế cộng sản và tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp

B.

Tham gia sáng lập ra Hội liên hiệp các dân tộc thuộc địa

C.

Gửi đến hội nghị Vécxai bản yêu sách của nhân dân An Nam

D.

Đọc bản sơ thảo về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lê-nin

Câu 20

Một trong những nét độc đáo về hình thái cách mạng của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là

A.

Bùng nổ ở các trung tâm đô thị rồi tỏa về các vùng nông thôn

B.

Kết hợp hài hòa giữa nông thôn và thành thị

C.

Nổ ra mạnh mẽ ở các đô thị lớn đánh bại cơ quan đầu não của kẻ thù

D.

Bùng nổ ở các vùng nông thôn rồi tiến vào thành thị

Câu 21

Hai khẩu hiệu mà Đảng ta vận dụng trong phong trào cách mạng 1930 - 1931 là

A.

“Tự do dân chủ” và “cơm áo hòa bình”

B.

“Tịch thu ruộng đất của đế quốc Việt gian” và “tịch thu ruộng đất của địa chủ phong kiến”

C.

“Độc lập dân tộc” và “ruộng đất dân cày”

D.

“Chống đế quốc”, “chống phát xít”

Câu 22

Đường lối kháng chiến chống Pháp của Đảng ta được thể hiện cô đọng qua luận điểm nào?

A.

Toàn dân, toàn diện, trường kỳ, tự lực cánh sinh và tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế

B.

Tránh đối phó với nhiều kẻ thù cùng một lúc, toàn dân, toàn diện, trường kỳ kháng chiến

C.

Hòa để tiến, toàn dân, toàn diện, tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế

D.

Toàn dân, toàn diện, đánh nhanh thắng nhanh, tự lực cánh sinh

Câu 23

Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” (12 - 3 - 1945) là bản chỉ thị của

A.

Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc

B.

Ban thường vụ Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam

C.

Tổng bộ Việt Minh

D.

Ban thường vụ Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương

Câu 24

Luận cương chính trị (tháng 10-1930) của Đảng Cộng sản Đông Dương có hạn chế trong việc xác định 

A.

Quan hệ giữa cách mạng Đông Dương và cách mạng thế giới

B.

Nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng

C.

Vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản

D.

Phương pháp hình thức đấu tranh cách 

Câu 25

Từ sau ngày 2-9-1945 đến trước ngày 6-3-1946 đối vớ quân Trung Hoa Dân quốc , chính phủ Việt Nam dân chủ Cộng Hoà thực hiện chủ trương nào

A.

Hòa hoãn tránh xung đột

B.

Ký hiệp ước hòa bình

C.

Vừa đánh vừa đàm

D.

Kiên quyết kháng chiến

Câu 26

Phong trào cách mạng Việt Nam năm 1930 - 1931 để lại bài học kinh nghiệm gì cho cách mạng tháng Tám năm 1945?

A.

Sử dụng bạo lực cách mạng của quần chúng để giành chính quyền

B.

Thành lập ở mỗi nước Đông Dương một mặt trận riêng

C.

Kết hợp các hình thức đấu tranh bí mật công khai và hợp pháp

D.

Đi từ khởi nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa giành chính quyền

Câu 27

Điểm tương đồng và cũng là quyết định quan trọng nhất của hội nghị ban chấp hành Trung ương Đảng tháng 11 năm 1939 và tháng 5 năm 1941 là

A.

Thay đổi hình thức mặt trận dân tộc thống nhất để giải quyết nhiệm vụ dân tộc

B.

Chỉ Tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất, tập trung vào giải phóng dân tộc

C.

Thành lập chính phủ dân chủ cộng hòa thay cho Chính quyền Xô viết

D.

Đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu, các nhiệm vụ khác tạm thời gác lại

Câu 28

Thắng lợi nào của nhân dân Việt Nam trong thế kỷ 20 đã góp phần xóa bỏ chủ nghĩa phát xít và chủ nghĩa thực dân kiểu cũ trên thế giới?

A.

Cách mạng tháng tám (1945) và kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 – 1975)

B.

Cách mạng tháng tám (1945), kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954) và kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975)

C.

Cách mạng tháng tám (1945), chiến thắng Điện Biên Phủ (1954) và kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975)

D.

Cách mạng tháng Tám (1945) và Kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954)

Câu 29

Vì sao trong cuộc khai thác thuộc địa lần hai (1919-1929) Thực dân Pháp mở rộng ngành công nghiệp chế biến

A.

Pháp đầu tư vốn nhiều nhất vào Công nghiệp

B.

Đây là ngành kinh tế duy nhất thu  được nhiều lợi nhuận 

C.

Đây là ngành kinh tế chủ đạo của Việt Nam

D.

Nguồn nguyên liệu có sẵn,  nhân công dồi dào 

Câu 30

Nhiệm vụ chủ yếu của quân dân Việt Nam trong cuộc chiến đấu chống  thực dân Pháp ở  các đô thị phía bắc vĩ tuyết 16( từ tháng 12-1946 đến tháng 2-1947) là 

A.

Bảo vệ Hà Nội và các đô thị

B.

Củng cố hậu phương kháng chiến

C.

Tiêu diệt toàn bộ sinh lực địch

D.

Giam chân địch tại các đô thị 

Câu 31

Nhận xét nào dưới đây về cuộc cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là không đúng ?

A.

Đây là cuộc cách mạng giải phóng dân tộc bằng phương pháp bạo lực 

B.

Đây là cuộc cách mạng bạo lực  dựa vào lực lượng chính trị là chủ yếu

C.

Đây là cuộc cáhc mạng giải phóng dân tộc có tính chất nhân dân sâu sắc

D.

Đây là cuộc cách mạng giải phóng dân tộc có tính chất dân chủ điển hình

Câu 32

Biến đổi nào dưới đây không chứng tỏ phong trào giải phóng dân tộc sau chiến tranh thế giới thứ hai đã góp phần làm thay đổi bản đồ chính trị trên thế giới?

A.

Từ những nước thuộc địa , hơn 100 quốc gia đã giành độc lập

B.

Hệ thống thuộc địa chủ nghĩa thực dân bị xóa bỏ hoàn toàn

C.

Trật tự hai cực Ianta bị xói mòn do sự ra đời của các quốc gia độc lập

D.

Sau khi giành độc lập .các quốc gia đều tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội

Câu 33

Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam thành công là kết quả thực hiện chủ trương cúa Đảng Cộng sản Dông Dương giai đoạn 1939-1945. Cách mạng tháng Tám không mang tính chất nào sau đây? 

A.

Tư sản dân quyền 

B.

Dân tộc dân chủ nhân dân 

C.

Dân chủ tư sản  

D.

Dân chủ tư sản kiểu mới

Câu 34

Bản hiệp định Sơ bộ được ký kết giữa đại diện chính phủ nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa và Đại diện chính phủ Pháp ngày 6-3-1946 đã?

A.

Thừa nhận quyền bình đẳng, tự quyết của nhân dân Việt Nam

B.

Công nhận sự thống nhất của nước Việt Nam

C.

Công nhận nền độc lập của nước Việt Nam

D.

Thừa nhận các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Việt Nam

Câu 35

Trong chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) quân đội nhân dân Việt Nam thực hiện?

A.

Lấy nhiều đánh ít 

B.

Lấy lực thắng thế

C.

Lấy nhỏ đánh lớn

D.

Lấy ít đánh nhiều

Câu 36

Điểm chung của các chiến lược chiến tranh do Mỹ tiến hành ở miền Nam Việt  Nam thời kỳ 1954-1975 là?  

A.

Dựa vào quân đội các nước thân Mỹ

B.

Kết hợp với ném bom phá hoại Miền Bắc

C.

Có sự tham chiến của quân Mỹ

D.

Dựa vào lực lượng quân sự Mỹ

Câu 37

Hội nghị tháng 11-1939 và Hội nghị tháng 5-1941 của ban chấp hành Trung Ương của Đảng Cộng Sản Đông Dương có sự khác biệt về?

A.

Việc giải quyết quyền lợi cho giai cấp nông dân 

B.

Việc xác định hình thức chính quyền cách mạng

C.

Chủ trương đoàn kết các lực lượng dân tộc

D.

Chủ trương giải quyết vấn đề quyền dân tộc tự quyết 

Câu 38

Sự xuất hiện của hai xu hướng  bạo động và cải cách  ở Việt Nam đầu thế kỷ XX chứng tỏ các sĩ phu tiến bộ 

A.

Xuất phát từ những truyền thống yêu nước khác nhau

B.

Chịu tác động của những bối cảnh thời đại khác nhau

C.

Có những nhận thức khác nhau về kẻ thù của dân tộc

D.

Chịu ảnh hưởng của những hệ tư tưởng mới khác nhau

Câu 39

Ý nghĩa quan trọng của phong trào cách mạng 1930-1931 ở Việt Nam là?

A.

Chứng minh trong thực tế khả năng lãnh đạo của chính đảng vô sản

B.

Tạo tiền đề trực tiếp cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945

C.

Hình thành khối Liên minh công nông cho cách mạng Việt Nam

D.

Đảng cộng sản Việt Nam được công nhận là phân bộ độc lập trực thuộc quốc tế Cộng Sản

Câu 40

Ý nào đúng để hoàn thiện đoạn dữ liệu sau: “Thời kì đầu sau khi giành được độc lập, năm nước Indonexia, Malaixia, Xingapo, Philippin và Thái Lan đã tiến hành ….., với mục tiêu nhanh chóng…….., xây dựng nền kinh tế tự chủ”

A.

Công nghiệp hóa thay thế nhập khẩu… xóa bỏ nghèo nàn, lạc hậu

B.

Công nghiệp hóa lấy xuất khẩu làm chủ đạo………… xóa bỏ nghèo nàn, lạc hậu

C.

Công nghiệp hóa thay thế nhập khẩu………đẩy mạnh cải cách, mở cửa

D.

Công nghiệp hóa lấy xuất khẩu làm chủ đạo…….xóa bỏ phân biệt giàu-nghèo

Câu 41

Vì sao nói Định ước Henxinki là biểu hiện của xu thế hòa hoãn giữa các nước tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa?

A.

Tạo cơ chế giải quyết các vấn đề liên quan đến hòa bình, an ninh thế giới

B.

Tạo cơ chế giải quyết các vấn đề liên quan đến hòa bình, an ninh ở châu Âu

C.

Giải quyết các vấn đề liên quan đến hòa bình, an ninh châu Á

D.

Giải quyết các vấn đề liên quan đến kinh tế, chính trị châu Âu

Câu 42

Từ những năm 60 đến những năm 80 của thế kỷ XX, phong trào giải phóng dân tộc ở Mỹ Latinh diễn ra dưới hình thức chủ yếu nào dưới đây?

A.

Bãi công, biểu tình

B.

Đấu tranh chính trị

C.

Đấu tranh nghị trường

D.

Đấu tranh vũ trang

Câu 43

Cuộc cách mạng nào đã đưa Ấn Độ trở thành một trong những cường quốc sản xuất phần mềm lớn nhất thế giới?

A.

“Cách mạng trắng”

B.

“Cách mạng xanh”.

C.

“Cách mạng công nghiệp”

D.

“Cách mạng chất xám”

Câu 44

Từ những năm 50 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX, quốc gia nào trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai thế giới?

A.

Liên Xô

B.

Mỹ

C.

Nhật Bản

D.

Trung Quốc

Câu 45

Nguyên nhân chung đưa đến sự phát triển cao và hiện đại của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa ở Mĩ, Tây Âu và Nhật Bản là gì?

A.

Áp dụng những thành tựu khoa học - kĩ thuật hiện đại vào trong sản xuất

B.

Các công ty năng động, có tầm nhìn xa trông rộng, chính sách điều tiết tốt

C.

Nguồn nhân lực dồi dào, trình độ kĩ thuật cao và tài nguyên phong phú

D.

Tận dụng tốt các các cơ hội ở bên ngoài như nguồn viện trợ và nguyên liệu

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán