Đề thi thử minh hoạ số 27 Kỳ thi THPT năm 2021 môn Lịch sử

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 40 câu hỏi; Làm trong 50 phút; cập nhật 07/10/2021
Thời gian làm bài thi 50 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 07/10/2021
Lớp, cấp Số câu hỏi 40 câu
Lượt xem 721 lượt xem Lượt thi 41 lượt thi

Câu 1

Tổ chức nào sau đây do Nguyễn Ái Quốc sáng lập năm 1925?

A.

Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên

B.

Việt Nam Quốc dân đảng

C.

Tân Việt Cách mạng đảng

D.

Đảng Lập hiến

Câu 2

Nội dung nào sau đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến Mỹ và Liên Xô tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh năm 1989 

A.

Sự xuất hiện và ảnh hưởng của chủ nghĩa phát xít

B.

Sự ra đời của các tổ chức liên minh quân sự

C.

Việc chạy đua vũ trang làm suy giảm tiềm lực hai nước

D.

Sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô

Câu 3

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam (10-1930) thông qua văn bản nào sau đây? 

A.

Luận cương chính trị

B.

Cương lĩnh chính trị

C.

Chỉ thị toàn dân kháng chiến

D.

Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến

Câu 4

Nội dung nào sau đây không phải là bối cảnh lịch sử dẫn đến sự ra đời của tổ chức ASEAN?

A.

Hạn chế ảnh hưởng của các nước lớn đến khu vực

B.

Sự xuất hiện xu thể liên kết khu vực

C.

Tác động của xu thể cầu hóa

D.

Các nước có nhu cầu hợp tác để phát triển

Câu 5

Theo quyết định của Hội nghị lanta (2-1945), quân đội nước nào sau đây chiếm đóng Nhật Bản? 

A.

Pháp

B.

Trung Quốc

C.

Ấn Độ

D.

Câu 6

Từ năm 1978 trở đi, Trung Quốc thực hiện chính sách nào sau đây? 

A.

Bể quan tỏa cảng

B.

Kinh tế chỉ huy

C.

Quân sự hóa kinh tế

D.

Cải cách - mở cửa

Câu 7

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi phát triển mạnh mẽ bởi lí do nào sau đây? 

A.

Mĩ giúp đỡ nhân dân châu Phi đấu tranh

B.

Sự trưởng thành của ý thức dân tộc

C.

Tác động của xu thế toàn cầu hóa

D.

Sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân mới

Câu 8

Tổ chức nào sau đây lãnh đạo cuộc Cách mạng tháng Mười năm 1917 ở nước Nga? 

A.

Đảng Bảo thủ

B.

Đảng Dân chủ

C.

Đảng Bônsêvich

D.

Đảng Cộng hòa

Câu 9

Nội dung nào sau đây là một trong những lý do dẫn đến việc Nguyễn Ái Quốc triệu tập Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản vào đầu năm 1930? 

A.

Cách mạng Việt Nam đứng trước nguy cơ chia rẽ lớn.

B.

Nguy cơ bùng nổ chiến tranh thế giới

C.

Mĩ phát động chiến tranh lạnh

D.

Việt Nam Quốc dân đang tan rã hoàn toàn

Câu 10

Năm 1930, kinh tế Việt Nam lâm vào thời kì suy thoái, bắt đầu từ ngành kinh tế nào sau đây? 

A.

Thương nghiệp

B.

Công nghiệp

C.

Thủ công nghiệp

D.

Nông nghiệp

Câu 11

Nội dung nào sau đây không phải là chủ trương của Việt Nam Quốc dân đảng (1927-1930)? 

A.

Lấy công nhân là lực lượng nòng cốt

B.

Lấy binh lính người Việt trong quân đội Pháp làm lực lượng chủ lực

C.

Đánh đuổi giặc Pháp, đánh đổ ngôi vua, thiết lập dân quyền

D.

Tiến hành cách mạng bằng bạo lực

Câu 12

Từ năm 1945 đến năm 1950, kinh tế các nước Tây Âu phục hồi nhanh chóng vì lí do nào sau đây? 

A.

Không bị chiến tranh tàn phá

B.

Sự viện trợ to lớn từ Liên Xô

C.

Nỗ lực của các nước và viện trợ của Mĩ. 

D.

Hợp tác hiệu quả trong tổ chức EC

Câu 13

Trật tự thế giới nào sau đây được hình thành sau Chiến tranh thế giới thứ hai? 

A.

Trật tự đơn cực

B.

Trật tự Vécxi-Oasinh tơn

C.

Trật tự hai cực Ianta

D.

Trật tự Viên

Câu 14

Khuynh hướng vô sản ngày càng chiếm tru thể trong phong trào dân tộc, dân chủ ở Việt Nam những năm 20 thế kỉ XX vì lí do nào sau đây?

A.

Khuynh hưởng yêu nước dân chủ tư sản thất bại hoàn toàn

B.

Đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp giải phóng dân tộc

C.

Ở Việt Nam, giai cấp công nhân chiếm số lượng đông đảo nhất

D.

Phong trào công nhân phát triển đến trình độ tự giác hoàn toàn

Câu 15

Hội nghị Ianta (2-1945) đã quyết định thành lập tổ chức nào sau đây? 

A.

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á

B.

Hội Quốc liên

C.

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương

D.

Liên hợp quốc

Câu 16

Nước nào sau đây khởi đầu cuộc cách mạng khoa học - công nghệ hiện đại từ những năm 40 thế kỉ XX? 

A.

Ai Cập

B.

Pháp

C.

D.

Liên Xô

Câu 17

Nội dung nào sau đây là nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự bùng nổ của cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật hiện đại? 

A.

Sự hình thành các tổ chức liên kết kinh tế, tài chính trên thế giới

B.

Đáp ứng nhu cầu chạy đua vũ trang của các cường quốc

C.

Đáp ứng nhu cầu vật chất, tinh thần ngày càng cao của con người

D.

Sự ra đời các tổ chức liên minh quân sự trên thế giới

Câu 18

Yếu tố nào sau đây dẫn đến sự thay đổi của bản đồ chính trị thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ hai? 

A.

Sự xuất hiện của các tổ chức liên kết kinh tế khu vực

B.

Sự xuất hiện các trung tâm kinh tế - tài chính thế giới

C.

Sự xuất hiện của các công ti xuyên quốc gia

D.

Sự ra đời của hơn 100 quốc gia độc lập

Câu 19

Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng ý nghĩa của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930 

A.

Khẳng định giai cấp công nhân hoàn toàn trưởng thành

B.

Chấm dứt thời kì khủng hoảng về đường lối lãnh đạo cách mạng

C.

Chứng tỏ giai cấp công nhân đã bước đầu đấu tranh tự giác

D.

Chấm dứt thời kì khủng hoảng về giai cấp lãnh đạo cách mạng

Câu 20

Lực lượng xã hội nào sau đây chiếm số lượng đông đảo nhất ở Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất? 

A.

Tư sản

B.

Nông dân

C.

Công nhân

D.

Tiểu tư sản

Câu 21

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ dựa vào điều kiện nào để thực hiện chiến lược toàn cầu? 

A.

Đã thiết lập được trật tự thế giới một cực

B.

Sức mạnh kinh tế và quốc phòng vượt trội

C.

Đã khống chế và chi phối được tất cả các nước

D.

Chỉ dựa vào sức mạnh kinh tế

Câu 22

Phong trào dân chủ 1936-1939 ở Việt Nam là một bước chuẩn bị cho thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam vì lí do nào sau đây? 

A.

Bước đầu xây dựng được lực lượng vũ trang

B.

Đảng Cộng sản Đông Dương hoạt động công khai

C.

Xây dựng được lực lượng chính trị hùng hậu

D.

Thành lập được chính quyền công nông đầu tiên

Câu 23

Nội dung nào sau đây là biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa từ đầu những năm 80 của thế kỉ XX? 

A.

Sự ra đời kế hoạch Mácsan

B.

Bùng nổ dân số, vơi cạn tài nguyên

C.

Bùng nổ chiến tranh hạt nhân

D.

Sự phát triển của các công ti xuyên quốc gia

Câu 24

Nước nào sau đây ở Đông Nam Á giành độc lập năm 1945?

A.

Ai Cập

B.

Cuba

C.

Ba Lan

D.

 Inđônêxia

Câu 25

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, cuộc đấu tranh giành độc lập ở Ấn Độ có gì khác biệt so với cách mạng Trung Quốc (1946-1949)? 

A.

Kết quả

B.

Lực lượng tham gia

C.

Lãnh đạo

D.

Mục tiêu

Câu 26

Sự phát triển kinh tế của Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai để lại bài học nào sau đây cho Việt Nam trong công cuộc xây dựng đất nước hiện nay? 

A.

Phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ

B.

Nhận viện trợ, liên minh chặt chẽ với tất cả các nước

C.

Tập trung nguồn lực để phát triển quốc phòng

D.

Xây dựng nền công nghiệp dựa trên nguyên liệu trong nước

Câu 27

Nhận định nào sau đây không đúng về phong trào yêu nước theo khuynh hưởng dân chủ tư sản ở Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến trước năm 1914?

A.

Do giai cấp tư sản khởi xướng và lãnh đạo

B.

Diễn ra với hai xu hướng bạo động và cải cách

C.

Do một bộ phận sĩ phu tư sản hóa lãnh đạo

D.

Cổ vũ tinh thần yêu nước trong nhân dân

Câu 28

Yếu tố nào sau đây có ý nghĩa quyết định đến tính thống nhất cao của phong trào cách mạng 1930 - 1931 ở Việt Nam? 

A.

Tinh thần cách mạng của quần chúng nhân dân

B.

Thành lập được mặt trận dân tộc thống nhất

C.

Thành lập được mặt trận dân tộc thống nhất

D.

Xây dựng được lực lượng vũ trang nhân dân

Câu 29

Nhận xét nào sau đây là đúng về tác động của phong trào “vô sản hóa" của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (từ cuối năm 1928)? 

A.

Làm phong trào yêu nước chuyển hẳn sang khuynh hướng vô sản

B.

Thúc đẩy phong trào công nhân phát triển mạnh mẽ

C.

Thúc đẩy phong trào đấu tranh theo khuynh hướng tư sản

D.

Làm cho phong trào công nhân hoàn toàn đấu tranh tự giác

Câu 30

So với phong trào cách mạng 1930-1931, phong trào dân chủ 1936-1939 ở Việt Nam có điểm gì khác biệt sau đây? 

A.

Mục tiêu trước mắt

B.

Giai cấp lãnh đạo

C.

Lực lượng tham gia

D.

Nhiệm vụ chiến lược

Câu 31

Nội dung nào sau đây là điểm tương đồng giữa phe Liên minh (1882) và phe Hiệp ước (1907)? 

A.

Khối liên minh quân sự của các nước đế quốc già

B.

Chịu sự chi phối và lệ thuộc vào Mĩ

C.

Khối liên minh quân sự của các nước đế quốc trẻ

D.

Chạy đua vũ trang, cướp thuộc địa của nhau

Câu 32

Phong trào yêu nước ở Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến trước năm 1914 có điểm gì mới so với phong trào yêu nước trước đó? 

A.

Thành lập mặt trận thống nhất lực lượng

B.

Cứu nước gắn liền với cải biến xã hội

C.

Thành lập được chính đảng của nông dân

D.

Sử dụng hình thức đấu tranh vũ trang

Câu 33

Nhận xét nào sau đây đúng về tính chất của phong trào cách mạng 1930-1931 ở Việt Nam? 

A.

Mang tính cục bộ, địa phương

B.

Mang tính dân tộc sâu sắc

C.

Mang tính dân chủ sâu sắc

D.

Mang tính thời đại sâu sắc

Câu 34

Phong trào đấu tranh giành độc lập ở Mĩ Latinh có điểm khác biệt nào sau đây so với phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai? 

A.

Giành được thắng lợi

B.

Kẻ thù

C.

Lực lượng tham gia đông đảo

D.

Hình thức đấu tranh phong phú

Câu 35

Nhận định nào sau đây không đúng về đặc điểm của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại những năm 40 thế kỉ XX? 

A.

Khoa học đi trước mở đường cho kĩ thuật

B.

Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp

C.

Khoa học tham gia trực tiếp vào sản xuất

D.

Kĩ thuật đi trước mở đường cho khoa học

Câu 36

Nhận xét nào sau đây đúng về điểm chung của Trật tự thế giới theo hệ thống Vécxai - Oasinhtơn và Trật tự thế giới hai cực lanta? 

A.

Quan hệ quốc tế bị chi phối bởi các cường quốc

B.

Có sự phân cực rõ rệt giữa hai hệ thống chính trị xã hội khác nhau

C.

Bảo đảm việc thực hiện quyền tự quyết của các dân tộc

D.

Hình thành trên cơ sở thỏa thuận giữa các nước cùng chế độ chính trị

Câu 37

Việt Nam rút ra bài học kinh nghiệm nào sau đây từ cuộc Cách mạng tháng Mười năm 1917 ở Nga cho cuộc vận động giải phóng dân tộc những năm 20 của thế kỉ XX?

A.

Đặt quyền lợi giai cấp lên trên hết

B.

Chỉ đấu tranh chính trị giành chính quyền

C.

Xây dựng liên minh tư sản với công nhân

D.

Thành lập chính đảng của giai cấp vô sản

Câu 38

Nội dung nào dưới đây thể hiện Việt Nam Quốc dân đảng (1927-1930) đã nhận thức đúng yêu cầu khách quan của lịch sử dân tộc? 

A.

Chủ trương tiến hành cách mạng bằng bạo lực

B.

Phát triển cơ sở đảng ở một số địa phương Bắc Kì

C.

Đề cao binh lính người Việt trong quân đội Pháp

D.

Kiên quyết phát động khởi nghĩa Yên Bái

Câu 39

Việt Nam rút ra được bài học nào sau đây từ thành công của công cuộc cải cách mở cửa ở Trung Quốc từ năm 1978 đến nay? 

A.

Lấy phát triển văn hóa làm trung tâm

B.

Lấy phát triển kinh tế làm trung tâm

C.

Lấy phát triển chính trị làm trung tâm

D.

Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng

Câu 40

Quyết định của Hội nghị Ianta (2-1945) có tác động như thế nào đối với quan hệ quốc tế? 

A.

Hình thành khuôn khổ trật tự thế giới mới

B.

Làm xuất hiện xu thế toàn cầu hóa

C.

Giải quyết triệt để mâu thuẫn giữa các nước

D.

Dẫn tới sự ra đời các tổ chức liên kết khu vực

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán