Đề thi thử minh hoạ số 29 Kỳ thi THPT năm 2021 môn Lịch sử

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 40 câu hỏi; Làm trong 50 phút; cập nhật 07/10/2021
Thời gian làm bài thi 50 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 07/10/2021
Lớp, cấp Số câu hỏi 40 câu
Lượt xem 54 lượt xem Lượt thi 0 lượt thi

Câu 1

Từ nửa sau những năm 70 của thế kỷ XX, Nhật Bản thực hiện chính sách đối ngoại trở về
châu Á dựa trên cơ sở nào?
 

A.

Nền kinh tế đứng đầu thế giới

B.

Tiềm lực kinh tế- tài chính hùng hậu

C.

Lực lượng quân đội phát triển nhanh

D.

Mỹ bắt đầu bảo trợ về vấn đề hạt nhân

Câu 2

Điểm nào dưới đây là sự khác biệt giữa phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Á, Châu Phi với khu vực Mĩ Latinh:

A.

Châu Á, Châu Phi đấu tranh để giải phóng dân tộc, khu vực Mĩ Latinh đấu tranh để giải phóng giai cấp.

B.

Phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Á, Châu Phi làm hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân lung lay tận gốc, khu vực Mĩ Latinh chưa làm được điều đó.

C.

Châu Á, Châu Phi đấu tranh chống lại bọn đế quốc thực dân cũ, khu vực Mĩ Latinh đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân mới.

D.

Châu Phi và Châu Á đấu tranh bằng vũ trang, khu vực Mĩ Latinh đấu tranh ôn hòa

Câu 3

Trong thời kỳ Chiến tranh lạnh, quốc gia nào ở châu Âu trở thành tâm điểm đối đầu giữa hai
cực Xô - Mỹ?

A.

Anh.

B.

Đức.

C.

Pháp.

D.

Hy Lạp.

Câu 4

Vai trò lớn nhất của Liên hợp quốc hiện nay là:

A.

 là trung gian giải quyết các tranh chấp trên lĩnh vực kinh tế.

B.

góp phần gìn giữ hòa bình an ninh và các vấn đề mang tính quốc tế.

C.

thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, văn hóa giữa các quốc gia, khu vực.

D.

là trung tâm giải quyết những mâu thuẫn vê dân tộc, sắc tộc trên thế giới.

Câu 5

Trong quá trình thực hiện chiến lược toàn cầu từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000, Mỹ đạt được kết quả nào dưới đây?

A.

Chi phối được nhiều nước tư bản đồng minh phụ thuộc vào Mỹ.

B.

Duy trì vị trí cường quốc số một thế giới trên mọi lĩnh vực.

C.

Trực tiếp xóa bỏ hoàn toàn chế độ phân biệt chủng tộc.

D.

Duy trì sự tồn tại và hoạt động của tất cả các tổ chức quân sự.

Câu 6

Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp đã dẫn tới sự xuất hiện của những giai cấp nào dưới đây? 

A.

Nông dân, công nhân 

B.

Tư sản, tiểu tư sản, công nhân 

C.

Địa chủ, tư sản, tiểu tư sản 

D.

Tư sản, tiểu tư sản 

Câu 7

Ngày 1-10-1949, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời là kết quả của: 

A.

quá trình đàm phán giữa Mĩ và Liên Xô 

B.

quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc 

C.

cuộc nội chiến Quốc Cộng lần 2 (1946-1949) 

D.

quá trình nổi dậy của nhân dân Trung Quốc

Câu 8

Đặc đểm nổi bật của phong trào dân tộc, dân chủ ở Việt Nam giai đoạn 1919 – 1930 là: 

A.

cuộc đấu tranh giành quyền cai trị ở Việt Nam giữa thực dân Pháp và vương triều Nguyễn diễn ra mạnh mẽ, quyết liệt 

B.

sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế, chính trị, xã hội dẫn đến sự phát triển mạnh mẽ của phong trào đấu tranh theo khuynh hướng cách mạng vô sản ở Việt Nam 

C.

cuộc đấu tranh giành quyền lãnh đạo giữa khuynh hướng cách mạng vô sản và khuynh hướng cách mạng dân chủ tư sản

D.

sự phát triển mạnh mẽ của phong trào tư sản, tiểu tư sản từng bước khẳng định vai trò lãnh đạo của họ

Câu 9

Nguyên nhân nào dưới đây làm cho nền kinh tế Mỹ, Nhật, Tây Âu bị suy thoái từ nửa sau những năm 70 của thế kỉ XX?

A.

Các nước đồng minh không có khả năng trả nợ cho Mĩ 

B.

Tác động của cuộc khủng hoảng năng lượng thế giới

C.

Sự vươn lên của các nền kinh tế mới nổi 

D.

Phong trào giải phóng dân tộc ở Á, Phi, Mĩ Latinh giành thắng lợi

Câu 10

Sự kiện nào dưới đây có ảnh hưởng tích cực đến phong trào cách mạng Việt Nam đầu thế kỉ XX? 

A.

Pháp bị thiệt hại nặng nề trong chiến tranh

B.

Trật tự Véc xai – Oasintơn thiết lập

C.

Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc

D.

Cách mạng tháng Mười Nga 1917 thành công 

Câu 11

Từ năm 1991 đến năm 2000, các nước lớn điều chỉnh quan hệ theo hướng đối thoại, thỏa hiệp, tránh xung đột trực tiếp chủ yếu vì:

A.

cần tập trung vào cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc

B.

hợp tác chính trị - quân sự trở thành nội dung căn bản trong quan hệ quốc tế

C.

muốn tạo môi trường quốc tế thuận lợi để vươn lên xác lập vị thế 

D.

muốn tiến tới giải thể tất cả các tổ chức quân sự trên thế giới 

Câu 12

Trong lúc Nhật đảo chính Pháp, Ban thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị nào dưới đây? 

A.

Chuẩn bị khởi nghĩa giành chính quyền 

B.

Đánh đuổi phát xít Nhật 

C.

Đánh đuổi Pháp – Nhật 

D.

Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta 

Câu 13

Với chủ trương giương cao ngọn cờ dân tộc, tạm gác việc thực hiện nhiệm vụ cách mạng ruộng đất trong giai đoạn 1939 - 1945, Đảng Cộng sản Đông Dương đã 

A.

bắt đầu nhận ra khả năng chống đế quốc của trung và tiểu địa chủ 

B.

đáp ứng đúng nguyện vọng số một của giai cấp nông dân Việt Nam 

C.

tập trung giải quyết những mâu thuẫn cơ bản của xã hội Việt Nam 

D.

thực hiện đúng chủ trương của Luận cương chính trị tháng 10 - 1930

Câu 14

Công lao to lớn đầu tiên của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam trong những năm 1920 – 1930 là: 

A.

chuẩn bị về tổ chức cho sự ra đời của chính Đảng vô sản ở Việt Nam 

B.

tìm ra con đường cứu nước mới cho dân tộc Việt Nam 

C.

soạn thảo Cương lĩnh chính trị đúng đắn cho Đảng Cộng sản Việt Nam

D.

chuẩn bị về tư tưởng, chính trị cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam 

Câu 15

So với cách mạng tháng Mười Nga, lực lượng cách mạng trong Cương lĩnh chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam (2/1930) có điểm gì khác biệt? 

A.

Giai cấp công nhân là lực lượng nắm vai trò lãnh đạo 

B.

Giai cấp công nhân và nông dân là động lực chính của cách mạng 

C.

Xác định giai cấp tư sản, tiểu tư sản là đối tượng của cách mạng 

D.

Tư sản, tiểu tư sản, trung tiểu địa chủ cũng là lực lượng tham gia 

Câu 16

Tận dụng thời cơ Nhật đầu hàng Đồng minh (8 - 1945), những nước nào dưới đây đã giành được độc lập vào năm 1945? 

A.

Việt Nam, Lào, Mianma 

B.

Inđônêxia, Việt Nam, Lào

C.

Việt Nam, Lào, Camphuchia

D.

Philippin, Việt Nam, Lào 

Câu 17

Tính chất triệt để của phong trào cách mạng 1930 – 1931 được biểu hiện ở: 

A.

không ảo tưởng vào kẻ thù dân tộc và giai cấp 

B.

lần đầu tiên có sự lãnh đạo của một chính Đảng 

C.

hình thức đấu tranh phong phú và quyết liệt 

D.

diễn ra trên quy mô rộng lớn chưa từng thấy 

Câu 18

Cho các sự kiện:

1. Việt Nam và Mĩ bình thường quan hệ;

2. Việt Nam trở thành thành viên thứ 149 của Liên hợp quốc;

3. Việt Nam được bầu làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Hãy sắp xếp các sự kiện trên theo trình tự thời gian.

A.

2, 1, 3 

B.

3, 2, 1

C.

1, 2, 3

D.

1, 3, 2 

Câu 19

Nguyên nhân sâu xa của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ nửa sau thế kỉ XX là do 

A.

bùng nổ dân số, cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên

B.

yêu cầu của việc chạy đua vũ trang trong thời kì chiến tranh lạnh

C.

những đòi hỏi của cuộc sống, của sản xuất

D.

kế thừa những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp ở thế kỉ XVIII-XIX

Câu 20

Chủ trương giải quyết vấn đề dân tộc của Đảng Cộng sản Đông Dương tại Hội nghị tháng 5-1941 có gì khác so với Hội nghị tháng 11-1939? 

A.

Giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc cho toàn Đông Dương 

B.

Vấn đề giải phóng dân tộc là mục tiêu số 1 của cách mạng

C.

Đẩy mạnh đấu tranh vũ trang tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền

D.

Đặt vấn đề giải phóng dân tộc trong phạm vi từng nước 

Câu 21

Hội nghị trung ương Đảng 11/1939 do đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Văn Cừ chủ trì đã đánh dấu sự chuyển hướng đấu tranh đúng đắn của Đảng vì: 

A.

giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân 

B.

xác định kẻ thù chủ yếu, trước mắt là phát xít Nhật 

C.

giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc 

D.

đặt vấn đề giải phóng dân tộc cho Việt Nam 

Câu 22

Một trong những biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa là 

A.

Sự phát triển và tác động to lớn của các công ty xuyên quốc gia

B.

Hợp tác mạnh trên các lĩnh vực: chính trị, văn hóa, xã hội 

C.

Đẩy mạnh phát triển kinh tế trên cơ sở duy trì hòa bình, an ninh thế giới 

D.

Quá trình tăng lên mạnh mẽ của lực lượng sản xuất 

Câu 23

Nguyên nhân nào là cơ bản nhất, quyết định sự bùng nổ và phát triển của phong trào cách mạng 1930 - 1931? 

A.

Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 

B.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời kịp thời lãnh đạo phong trào cách mạng 

C.

Thực dân Pháp tiến hành khủng bố trắng sau cuộc khới nghĩa Yên Bái 

D.

Địa chủ phong kiến câu kết với Pháp đàn áp, bóc lột nhân dân 

Câu 24

Nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng Việt Nam đầu thế kỉ XX là: 

A.

chống phong kiến, giành ruộng đất cho dân cày 

B.

chống Pháp và phong kiến, giành quyền tự trị 

C.

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa

D.

chống Pháp và tay sai, giành độc lập dân tộc 

Câu 25

Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và Việt Nam quốc dân đảng đều là:

A.

các tổ chức yêu nước cách mạng 

B.

các tổ chức yêu nước theo khuynh hướng tư sản

C.

các tổ chức chính trị theo khuynh hướng vô sản

D.

tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam 

Câu 26

Sự kiện nào đánh dấu phong trào công nhân Việt Nam bước đầu chuyển từ đấu tranh tự phát sang đấu tranh tự giác? 

A.

Cuộc bãi công của thợ máy xưởng Ba Son 

B.

Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa 

C.

Cuộc đấu tranh của công nhân Bắc Kì

D.

Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập 

Câu 27

Trong giai đoạn 1939 – 1945, Đảng Cộng sản Đông Dương đã khắc phục được một trong những hạn chế của Luận cương chính trị (10/1930) qua chủ trương: 

A.

thành lập chính phủ công nông binh 

B.

sử dụng phương pháp bạo lực cách mạng 

C.

tập hợp lực lượng toàn dân tộc chống đế quốc 

D.

xác định động lực cách mạng là công – nông 

Câu 28

Biến đổi quan trọng nhất của các nước châu Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai là gì? 

A.

Đã giành được độc lập 

B.

Trở thành 1 trong 3 trung tâm kinh tế, tài chính thế giới 

C.

Là thành viên của tổ chức ASEAN 

D.

Một số nước trở thành nước công nghiệp mới (NIC) 

Câu 29

Tham vọng thiết lập “Trật tự thế giới đơn cực” của Mĩ thời kì sau Chiến tranh lạnh dựa trên cơ sở chủ yếu nào? 

A.

Tình hình thế giới thuận lợi, các nước đồng minh của Mĩ ủng hộ 

B.

Các nước thế giới thứ ba ủng hộ Mĩ, dựa vào Mĩ để phát triển 

C.

Mĩ là nước đứng đầu thế giới về kinh tế, quân sự, khoa học kĩ thuật 

D.

Chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô sụp đổ, Mĩ không còn đối thủ lớn 

Câu 30

Điểm nổi bật của nghệ thuật khởi nghĩa vũ trang trong Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là sự kết hợp: 

A.

lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang 

B.

ba thứ quân trong lực lượng vũ trang 

C.

khởi nghĩa từng phần với chiến tranh cách mạng 

D.

khởi nghĩa và tiến công quân sự ở khắp nơi 

Câu 31

Điểm sáng tạo của Nguyễn Ái Quốc trong quá trình vận động thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam là 

A.

thành lập tổ chức Cộng sản đoàn 

B.

thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên 

C.

thành lập tổ chức Tâm tâm xã 

D.

thành lập Việt Nam Quốc dân đảng 

Câu 32

Sự khác nhau cơ bản giữa Cương lĩnh chính trị đầu tiên và Luận cương chính trị của Đảng năm 1930 là xác định: 

A.

lãnh đạo, mối quan hệ của cách mạng 

B.

đường lối, nhiệm vụ cách mạng 

C.

lực lượng, lãnh đạo cách mạng 

D.

nhiệm vụ, lực lượng cách mạng 

Câu 33

Phong trào dân chủ 1936 - 1939 ở Việt Nam có gì mới so với phong trào cách mạng 1930 -1931? 

A.

Kết hợp hình thức đấu tranh công khai, hợp pháp với bí mật, bất hợp pháp 

B.

Giai cấp công nhân và nông dân đoàn kết đấu tranh mạnh mẽ 

C.

Đảng Cộng sản Đông Dương đề ra chủ trương cụ thể cho hoàn cảnh mới 

D.

Là cuộc diễn tập cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945 

Câu 34

Khẩu hiệu đấu tranh mà Đảng ta vận dụng trong phong trào cách mạng 1930 -1931 là: 

A.

“tịch thu ruộng đất của đế quốc chia cho dân cày nghèo” 

B.

“độc lập dân tộc” và “ruộng đất dân cày” 

C.

“tự do dân chủ” và “cơm áo hòa bình” 

D.

“chống đế quốc”, “chống phát xít”

Câu 35

Tư tưởng cốt lõi thể hiện trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (đầu năm 1930) do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo là: 

A.

đoàn kết cách mạng thế giới 

B.

độc lập và tự do 

C.

tự do và dân chủ 

D.

ruộng đất cho dân cày 

Câu 36

Trong cuộc khai thác thuộc địa lần 2 ở Đông Dương (1919-1929), thực dân Pháp đầu tư vốn nhiều nhất vào ngành kinh tế nào? 

A.

Thủ công nghiệp

B.

Công nghiệp 

C.

Nông nghiệp 

D.

Thương nghiệpv 

Câu 37

Việt Nam có thể rút ra kinh nghiệm gì từ sự phát triển kinh tế của Mĩ, Nhật và Tây Âu sau Chiến tranh thế giới thứ hai để đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước? 

A.

Tăng cường đẩy mạnh hợp tác với các nước khác 

B.

Ứng dụng các thành tựu khoa học – kĩ thuật 

C.

Khai thác và sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên 

D.

Nâng cao trình độ tập trung vốn và lao động 

Câu 38

Sự kiện nào đánh dấu chủ nghĩa xã hội đã vượt ra khỏi phạm vi một nước (Liên Xô) và bước đầu trở thành hệ thống thế giới: 

A.

Sự ra đời nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên 

B.

Sự ra đời nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

C.

Sự ra đời nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa 

D.

Sự ra đời của các nước dân chủ nhân dân Đông Âu 

Câu 39

Hội nghị nào sau đây của Đảng Cộng sản Đông Dương không trực tiếp xác định nhiệm vụ cho cách mạng Việt Nam là chống chủ nghĩa phát xít?

A.

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 5 – 1941

B.

Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 3 – 1945

C.

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 11 - 1939

D.

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 7 - 1936 

Câu 40

Ba tư tưởng sau đây được trình bày trong tác phẩm nào của Nguyễn Ái Quốc:

1. Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng

2. Cách mạng là phải do Đảng theo chủ nghĩa Mác Lênin lãnh đạo

3. Cách mạng Việt Nam phải gắn bó và đoàn kết với cách mạng thế giới

A.

Tạp chí Thư tín quốc tế 

B.

Bản án chế độ thực dân Pháp 

C.

Đường Kách mệnh 

D.

Đời sống thợ thuyền 

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán