Đề thi thử minh hoạ số 34 Kỳ thi THPT năm 2021 môn Lịch sử

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 40 câu hỏi; Làm trong 50 phút; cập nhật 10/10/2021
Thời gian làm bài thi 50 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 10/10/2021
Lớp, cấp Số câu hỏi 40 câu
Lượt xem 70 lượt xem Lượt thi 3 lượt thi

Câu 1

Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam gồm các văn kiện nào?

A.

Chánh cương vắn tắt và Điều lệ vắn tắt

B.

Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt và Điều lệ vắn tắt

C.

Chánh cương vắn tắt và Sách lược vắn tắt

D.

Chánh cương vắn tắt và Sách lược vắn tắt và Lời kêu gọi của Nguyễn ái Quốc 

Câu 2

Nguyễn ái Quốc đã thành lập tổ chức nào để thông qua đó truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào trong nước ?

A.

Việt Nam cách mạng đồng chí hội

B.

Tân Việt cách mạng đảng

C.

Tâm tâm xã

D.

Hội Việt Nam cách mạng thanh niên

Câu 3

Một trong những mục đích của tổ chức Liên hợp quốc là 

A.

Trừng trị các hoạt động gây chiến tranh

B.

Thúc đẩy quan hệ thương mại tự do

C.

Duy trì hòa bình và an ninh thế giới

D.

Ngăn chặn tình trạng ô nhiễm môi trường

Câu 4

Trong cuộc cách mạng khoa học hiện đại, vật liệu mới nào được tìm ra trong các dạng vật liệu dưới đây?

A.

Bê tông.

B.

Pôlime.

C.

Sắt, thép.

D.

Hợp kim

Câu 5

Cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại diễn ra từ những năm 40 của thế kỉ XX và khởi đầu từ nước

A.

Anh.

B.

Pháp.

C.

D.

Đức.

Câu 6

Điểm khác nhau căn bản giữa cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật ngày nay so với cuộc cách mạng khoa học công nghiệp ở thế kỉ XVIII – XIX là

A.

mọi phát minh kĩ thuật đều bắt nguồn từ nghiên cứu khoa học

B.

mọi phát minh kĩ thuật dựa trên các ngành khoa học cơ bản.

C.

mọi phát minh về kĩ thuật bắt nguồn từ thực tiễn kinh nghiệm.

D.

mọi phát minh kĩ thuật xuất phát từ đòi hỏi của cuộc sống.

Câu 7

Bước vào thế kỉ XXI, xu thế chung của thế giới hiện nay là

A.

hòa nhập nhưng không hòa tan.

B.

hòa bình, ổn định, hợp tác cùng phát triển.

C.

xu thế hòa hoãn, hòa dịu trong quan hệ quốc tế.

D.

cùng tồn tại, phát triển hòa bình.

Câu 8

Lĩnh vực kinh tế nào được Pháp đầu tư nhiều nhất trong chương trình khai thác thuộc dịa lần thứ hai ở Đông Dương?

A.

Công nghiệp và thương nghiệp.

B.

Nông nghiệp và khai mỏ.

C.

Nông nghiệp và công nghiệp.

D.

Nông nghiệp và giao thông vận tải.

Câu 9

Đảng cộng sản Việt Nam ra đời (1930) là bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam vì đã chấm dứt

A.

Vai trò lãnh đạo của giai cấp phong kiến Việt Nam.

B.

Hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

C.

Vai trò lãnh đạo của giai cấp tư sản Việt Nam.

D.

Thời kì khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo.

Câu 10

Tổ chức không phải biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa là

A.

Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

B.

Hiệp định thương mại tự do Bắc Mĩ (NAFTA).

C.

Diễn đàn hợp tác Á – Âu (ASEM).

D.

Hiệp định thương mại tự do ASEAN (AFTA).

Câu 11

Vì sao trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai, Pháp hạn chế phát triển công nghiệp nặng ở Việt Nam?

A.

Nhằm thâu tóm quyền lực vào tay người Pháp.

B.

Để cột chặt kinh tế Việt Nam vào kinh tế Pháp.

C.

Để phục vụ nhu cầu công nghiệp chính quốc.

D.

Do đầu tư vốn nhiều vào nông nghiệp.

Câu 12

Tại Hội nghị Trung ương lần thứ 8 (5/1941), Nguyễn Ái Quốc chủ trương thành lập mặt trận nào?

A.

Mặt trận Liên Việt.

B.

Mặt trận Đồng Minh.

C.

Mặt trận Việt Minh.

D.

Mặt trận thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương.

Câu 13

Nội dung nào sau đây không thuộc Nghị quyết được thông qua tại Hội nghị Trung ương Đảng tháng 5/1941?

A.

Giải phóng dân tộc.

B.

Kẻ thù của cách mạng là đế quốc Pháp và phát xít Nhật.

C.

Nhiệm vụ cách mạng chủ yếu là đấu tranh giai cấp.

D.

Tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất.

Câu 14

Thách thức lớn nhất Việt Nam phải đối mặt trong xu thế toàn cầu hóa là gì?

A.

Sử dụng chưa có hiệu quả các nguồn vốn vay nợ.

B.

Sự cạnh tranh quyết liệt từ thị trường thế giới.

C.

Sự chênh lệch về trình độ khi tham gia hội nhập.

D.

Sự bất bình đẳng trong quan hệ quốc tế.

Câu 15

Giai cấp nào có số lượng tăng nhanh nhất trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Việt Nam?

A.

Tư sản

B.

Công nhân.

C.

Tiểu tư sản.

D.

Nông dân.

Câu 16

Ý nghĩa then chốt của cuộc cách mạng khoa hoc – kĩ thuật hiện đại là gì?

A.

Thay đổi một cách cơ bản các nhân tố sản xuất.

B.

Tạo ra khối lượng hàng hóa đồ sộ.

C.

Đưa loài người sang nền văn minh trí tuệ.

D.

Sự giao lưu quốc tế ngày càng mở rộng.

Câu 17

Mục tiêu của các cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật trong lịch sử nhằm

A.

giải quyết vẫn đề bùng nổ dân số.

B.

giải quyết những đòi hỏi của cuộc sống, của sản xuất.

C.

đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh thần ngày càng cao của con người.

D.

giải quyết những đòi hỏi của cuộc sống, của sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của con người.

Câu 18

So với phong trào 1930 – 1931, điểm khác biệt về phương thức đấu tranh của thời kì 1936 – 1939 là kết hợp đấu tranh

A.

chính trị và đấu tranh vũ trang.

B.

ngoại giao với vận động quần chúng.

C.

nghị trường và đấu tranh trên mặt trận báo chí.

D.

công khai và nửa công khai.

Câu 19

Khuynh hướng cách mạng dân chủ tư sản thất bại ở Việt Nam vì

A.

chủ trương đấu tranh bạo lực và ám sát cá nhân.

B.

không đáp ứng được yêu cầu thực tiễn của cách mạng Việt Nam.

C.

giai cấp tư sản Việt Nam non yếu, không đủ khả năng lãnh đạo.

D.

không lôi cuốn được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.

Câu 20

Ba trung tâm kinh tế tài chính lớn của thế giới hình thành vào thập niên 70 của thế kỉ XX là:

A.

Mĩ - Anh - Pháp.

B.

Mĩ - Liên Xô - Nhật Bản

C.

Mĩ - Tây Âu - Nhật Bản

D.

Mĩ - Đức - Nhật Bản

Câu 21

Vì sao Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 (5/1941) có ý nghĩa quan trọng đối với sự thành công của Cách mạng tháng Tám (1945)?

A.

Chủ trương giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc

B.

Hoàn chỉnh quá trình chuyển hướng chỉ đạo chiến lược được đề ra từ Hội nghị Trung ương tháng 11/1939

C.

Giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân

D.

Củng cố khối đoàn kết toàn dân

Câu 22

Sự kiện đánh dấu Nguyễn Ái Quốc đã tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam là

A.

đưa yêu sách đến Hội nghị Vécxai ( 18 - (6 - 1919)

B.

đọc Sơ thảo Luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa (7 - 1920).

C.

tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp (12 - 1920).

D.

thành lập tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (6 - 1925).

Câu 23

Nguyên nhân cơ bản giúp kinh tế Tây Âu phát triển sau chiến tranh thế giới thứ 2 là

A.

tài nguyên thiên nhiên giàu có, nhân lực lao động dồi dào

B.

nguồn viện trợ của Mỹ thông qua kế hoạch Mácsan

C.

quá trình tập trung tư bản và tập trung lao động cao

D.

tận dụng tốt cơ hội bên ngoài và áp dụng thành công khoa học kỹ thuật

Câu 24

Việc có tới hơn 90% cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên đã thể hiện điều gì?

A.

Niềm tin của nhân dân còn hạn chế vì thiếu 10% cử tri

B.

Phá vỡ âm mưu chống phá của kẻ thủ

C.

Sự ủng hộ, tin tưởng của nhân  dân vào Đảng, chính quyền mới, đồng thời phá vỡ âm mưu chống  phá của kẻ thù

D.

Sự ủng hộ, tin tưởng của nhân dân vào Đảng, chính quyền mới

Câu 25

Điểm khác nhau cơ bản của khoa học với kĩ thuật là gì?

A.

Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp

B.

Khoa học cơ bản đi trước kĩ thuật

C.

Khoa học phát minh, phát hiện các quy luật trong các vĩnh vực Toán, Lý, Hóa, Sinh.

D.

Khoa học tạo điều kiện để kĩ thuật phát triển

Câu 26

Đến nửa đầu những năm 70 của thế kỷ XX, Liên Xô là cường quốc công nghiệp

A.

đứng đầu thế giới.

B.

đứng thứ ba thế giới.

C.

đứng thứ hai thế giới.

D.

đứng thứ tư thế giới

Câu 27

Từ sau thế Chiến thứ hai (1945), phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi nổ ra sớm nhất ở khu vực

A.

Đông Phi

B.

Tây Phi

C.

Nam Phi

D.

Bắc Phi

Câu 28

Nguyên nhân nào quan trọng nhất dẫn đến sự phát triển của phong trào công nhân trong giai đoạn 1926 - 1929?

A.

Giai cấp công nhân giác ngộ về chính trị

B.

Vai trò của hội viên Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, đặc biệt phong trào “vô sản hóa”.

C.

Tác động và ảnh hưởng của cách mạng Trung Quốc

D.

Ảnh hưởng của phong trào cách mạng thế giới

Câu 29

Góp phần làm sụp đổ chủ nghĩa thực dân kiểu cũ. Đó là ý nghĩa lịch sử của

A.

Hội nghị Giơnevơ

B.

cuộc kháng chiến chống Pháp và can thiệp Mĩ

C.

cuộc kháng chiến chống Mỹ

D.

chiến thắng Điện Biên Phủ

Câu 30

Nguyên nhân nào quan trọng nhất dẫn đến sự thắng lợi của cả hai chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947 và chiến dịch Biên giới thu - đông 1950?

A.

Sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng đứng đầu là Hồ Chí Minh

B.

Do sự giúp đỡ nhiệt tình của các nước xã hội chủ nghĩa trên thế giới

C.

Do đường lối kháng chiến chống Pháp đúng đắn

D.

Tinh thần đoàn kết chiến đấu của quân và dân ta

Câu 31

Mục tiêu của Mĩ khi phát động “Chiến tranh lạnh" là

A.

phá hoại phong trào cách mạng thế giới

B.

chống lại ảnh hưởng của Liên Xô

C.

ngăn chặn sự mở rộng của chủ nghĩa xã hội từ Liên Xô sang Đông Âu và thế giới

D.

Mĩ lôi kéo các nước Đồng minh của mình chống Liên Xô

Câu 32

Những nước ở Đông Nam Á tuyên bố độc lập vào năm 1945 là

A.

Việt Nam, Lào, Campuchia

B.

Thái Lan, Việt Nam, Lào

C.

Việt Nam, Inđônêxia, Mianma

D.

Việt Nam, Inđônêxia, Lào

Câu 33

Ý nghĩa lịch sử của việc thành lập nước CHND Trung Hoa là

A.

hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ của nhân dân Trung Quốc, đưa Trung Quốc bước vào kỉ nguyên độc lập, tự do, tiến lên chủ nghĩa xã hội

B.

lật đổ chế độ phong kiến

C.

làm cho chủ nghĩa xã hội lan rộng khắp toàn cầu

D.

hoàn thành cách mạng xã hội chủ nghĩa, kỉ nguyên xây dựng chủ nghĩa cộng sản bắt đầu

Câu 34

Hướng đi tìm đường đi nước của Nguyễn Ái Quốc khác với các bậc tiền bối là sang

A.

phương Đông

B.

Nhật Bản

C.

phương Tây

D.

Trung Quốc

Câu 35

“Cách mạng xanh” là thuật ngữ dùng để chỉ

A.

cách mạng trong lĩnh vực nông nghiệp

B.

cách mạng trong lĩnh vực công nghệ phần mềm

C.

cách mạng trong lĩnh vực khoa học vũ trụ

D.

cách mạng trong lĩnh vực công cụ sản xuất

Câu 36

"Luận cương chính trị" của Đảng cộng sản Đông Dương được thông qua tại hội nghị nào?

A.

Hội nghị Ban chấp hành Trung ương tháng 11/1939.

B.

Hội nghị Ban chấp hành Trung ương tháng 5/1941.

C.

Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương lâm thời, tháng 10/1930.

D.

Hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam tháng 2/1930.

Câu 37

Phong trào cách mạng 1930 – 1931 đạt đến đỉnh cao trong thời điểm lịch sử nào?

A.

tháng 9 – 10/1930

B.

tháng 1 - 5/1931.

C.

Từ tháng 2 – 4/1930

D.

Từ tháng 5 – 8/1930

Câu 38

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai Mỹ thực hiện chính sách đối ngoại như thế nào? 

A.

Triển khai chiến lược toàn cầu với tham vọng lảm bá chủ thế giới

B.

Dung dưỡng một số nước

C.

Bắt tay với Trung Quốc

D.

Hòa bình hợp tác với các nước trên thế giới

Câu 39

Mục tiêu lớn nhất của quân và dân ta trong cuộc chiến đấu ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16 vào tháng 12/1946 nhằm 

A.

làm tiêu hao sinh lực địch, khai thông biên giới

B.

làm cho địch hoang mang lo sợ, để cho ta có thời gian di chuyển cơ quan đầu não an toàn

C.

để cho ta có thời gian di chuyển kho tàng, công xưởng về chiến khu, bảo vệ Trung ương Đảng, chính phủ về căn cứ an toàn

D.

quyết tâm tiêu diệt địch ở các thành phố lớn

Câu 40

Hai khẩu hiệu "độc lập dân tộc" và "ruộng đất dân cày" được thể hiện rõ nét nhất trong thời kì cách mạng nào? 

A.

1930 - 1931

B.

1932 - 1935

C.

1939 - 1945

D.

1936 - 1939

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán