Đề thi thử môn tiếng anh Lớp 11 Trường THPT Văn Lang

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 20 câu hỏi; Làm trong 30 phút; cập nhật 24/10/2016
Thời gian làm bài thi 30 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Vip
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 24/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 20 câu
Lượt xem 989 lượt xem Lượt thi 52 lượt thi

Câu 1

Nga's parents feel very unhappy because she is lazy and studies badly.

A.

Nga's parents wouldn't feel very unhappy if she weren't lazy and studied well.

B.

Nga's parents won't feel very unhappy if she weren't hard and studied well.

C.

If Nga were lazy and studied well, her parents would feel very unhappy.

D.

If Nga isn't lazy and studies well, her parents wouldn't feel very unhappy.

Câu 2

The contestants of the competition this time are not very good. If I ______ at their age, they ______ me.

A.

am / can't beat

B.

were / couldn't beat

C.

had been / couldn't beat

D.

 were / couldn't have beaten

Câu 3

Identify the error in the following sentence:
We are saving for a holiday in Spain next summer. I'll tell you if we have enough money.

A.

have

B.

 are saving

C.

 I'll

D.

if

Câu 4

You ______ take the first train unless you ______ up early.

A.

wouldn't / get

B.

will/ don't get

C.

would / didn't get

D.

won't / get

Câu 5

Identify the error in the following sentence:
More earthquake victims hadn't been saved if medical care and help hadn't come on time.

A.

if

B.

hadn't

C.

More

D.

hadn't come

Câu 6

______ about your problem, I could have done something to help you.

A.

Were I told

B.

Had I been told

C.

Could I be told

D.

Would I be told

Câu 7

The population of the world has been ______ faster and faster.

A.

declining

B.

decreasing

C.

 increasing

D.

limiting

Câu 8

Choose the word with different stress pattern from the others.

A.

supply

B.

method

C.

provide

D.

 control

Câu 9

It took 1750 years for the world population to ______ 625 million.

A.

distribute

B.

distribute

C.

reach

D.

supply

Câu 10

______ we get result, we ______ you immediately.

A.

When / will inform

B.

If / would inform

C.

If / informed

D.

When / would inform

Câu 11

It's time to do something so that the world population growth could decrease instead of continuing to increase.

A.

to do

B.

continuing

C.

could

D.

so that

Câu 12

A: "Did you fail the job interview, Lisa?"
B: "Yes, I did. I ______ the job if I had known about football well!"

A.

had been offered

B.

would be offered

C.

were offered

D.

would have been offered

Câu 13

Choose the word with different stress pattern from the others.

A.

 probably

B.

perfectly

C.

 possibly

D.

directly

Câu 14

Choose the word with different stress pattern from the others.

A.

population

B.

requirement

C.

available

D.

development

Câu 15

The mass media should raise people's awareness of population ______.

A.

 item

B.

mission

C.

issue

D.

topic

Câu 16

The source of water affects the ______ of plants and animals in the area.

A.

 change

B.

growth

C.

 life

D.

system

Câu 17

A: "You look tired. What's wrong with you, Brenda?"
B: "I stayed up very late last night doing my homework. If I ______ up late last night, I ______ tired now."

A.

didn't stay / wouldn't be

B.

didn't stay / wouldn't have been

C.

hadn't stayed / wouldn't have been

D.

hadn't stayed / wouldn't be

Câu 18

Had he taken my advice, he wouldn't have failed the exam again.

A.

 If he takes my advice, he won't fail the exam again.

B.

He failed the exam again and then he took my advice.

C.

He failed the exam again because he didn't take my advice.

D.

 He had taken my advice, so he had failed the exam again.

Câu 19

Harold always works better than ______ else in the office. Last quarter, he was the only ______ who was awarded.

A.

anyone / one

B.

everybody / ones

C.

no one / ones

D.

someone / one

Câu 20

Choose the word with different stress pattern from the others in the following group.

A.

spirit

B.

affect

C.

produce

D.

comment

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 
Loading...

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2019. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 086.924.3838;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801198. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 085.99999.25
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn