Đề Thi Thử Môn Tiếng Anh Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh lần 2

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 20 câu hỏi; Làm trong 30 phút; cập nhật 28/10/2016
Thời gian làm bài thi 30 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 28/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 20 câu
Lượt xem 1,971 lượt xem Lượt thi 26 lượt thi

Câu 1

Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu dưới đây:
All athletes were ...............to get the best results in competitions.

A.

tried

B.

impressed

C.

promised

D.

determined

Câu 2

Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu dưới đây:
IQ tests are a method of measuring certain aspects of ...............ability.

A.

intellectual

B.

intelligence

C.

 intelligent

D.

memorial

Câu 3

Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu dưới đây:
In water polo, the ..............wear red caps with the number one in white.

A.

goalies

B.

coaches

C.

referees

D.

umpires

Câu 4

Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu dưới đây:
The .............of the disaster need immediate as well as long-term help from the government and international organizations.

A.

poor

B.

victims

C.

 injured

D.

disabled

Câu 5

Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu dưới đây:
The Chinese volleyball team was widely ..............for its excellent performance in the final match.

A.

considered

B.

appreciated

C.

admired

D.

believed

Câu 6

Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu dưới đây:
Our football team lost three goals.........nil.

A.

for

B.

with

C.

to

D.

 in

Câu 7

Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu dưới đây:
New York is the home of ........... finance, communications and business.

A.

 global

B.

worldly

C.

European

D.

continental

Câu 8

Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu dưới đây:
A .................tells you an exciting story especially about crime or spy.

A.

romantic

B.

comic

C.

 biography

D.

thriller

Câu 9

Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu dưới đây:
The .............of the disaster need immediate as well as long-term help from the government and international organizations.

A.

poor

B.

victims

C.

injured

D.

disabled

Câu 10

Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu dưới đây:
Women have made an enormous .............to our modern society.

A.

contribution

B.

work

C.

problem

D.

effort

Câu 11

Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu dưới đây.
We have the custom of ...............gifts and cards on New Year Festival.

A.

receiving

B.

sending

C.

exchanging

D.

selling

Câu 12

Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu dưới đây:
Women in Lebanon have been in thirst for being ...........as equal citizens for years.

A.

accepted

B.

recognized

C.

realized

D.

 received

Câu 13

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với từ gạch chân của 3 từ còn lại.

A.

 accomplished

B.

advanced

C.

averaged

D.

watched

Câu 14

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với từ gạch chân của 3 từ còn lại.

A.

 cheap

B.

headache

C.

stomach

D.

architecture

Câu 15

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với ba từ còn lại.
 
 
A.

approach

B.

Ianguage

C.

necessary

D.

American

Câu 16

Chọn từ có trọng âm chính được nhấn vào âm tiết có vị trí khác với ba từ còn lại.

A.

particular

B.

constructive

C.

subordinate

D.

several

Câu 17

Chọn từ có trọng âm chính nhấn vào âm tiết có vị trí khác với ba từ còn lại.

A.

beginner

B.

require

C.

translator

D.

marvelous

Câu 18

Chọn từ có trọng âm chính nhấn vào âm tiết có vị trí khác với ba từ còn lại.

A.

himself

B.

universe

C.

 illustrate

D.

dedicated

Câu 19

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với từ gạch chân của 3 từ còn lại.

A.

danger

B.

great

C.

breakfast

D.

steak

Câu 20

Chọn từ có trọng âm chính nhấn vào vị trí có âm tiết khác với ba từ còn lại.

A.

different

B.

translator

C.

Malaysian

D.

important

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán