Đề thi thử môn Tiếng Anh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 20 câu hỏi; Làm trong 30 phút; cập nhật 28/10/2016
Thời gian làm bài thi 30 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 28/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 20 câu
Lượt xem 1,284 lượt xem Lượt thi 17 lượt thi

Câu 1

Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu dưới đây:
Children often dream to be a Spiderman or a Batman, ...............characters in films.

A.

imagination

B.

imagine

C.

 imaginary

D.

 imaginative

Câu 2

Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu dưới đây:
To carry out ...........in education, new textbooks are being piloted in some schools in the country.

A.

reforms

B.

changes

C.

progress

D.

growth

Câu 3

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại:

A.

seat

B.

show

C.

sand

D.

 say

Câu 4

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại:

A.

restrict

B.

enjoy

C.

century

D.

believe

Câu 5

Chọn từ có trọng âm được nhấn vào âm tiết có vị trí khác so với các từ còn lại:

A.

variety

B.

political

C.

ability

D.

economic

Câu 6

Chọn từ có trọng âm được nhấn vào âm tiết có vị trí khác so với các từ còn lại:

A.

hesitation

B.

 economic

C.

epidemic

D.

accelerate

Câu 7

Chọn từ có trọng âm được nhấn vào âm tiết có vị trí khác so với các từ còn lại:

A.

software

B.

compose

C.

survive

D.

Câu 8

Chọn câu có cùng nghĩa với câu cho trước dưới đây:
They went on smoking all through the meal.

A.

They smoked when they began to eat the meal.

B.

They didn't stop smoking during the meal.

C.

They stopped smoking when they finished the meal.

D.

They didn't smoke during the meal.

Câu 9

Chọn câu có cùng nghĩa với câu cho trước dưới đây:
They went on smoking all through the meal.

A.

They smoked when they began to eat the meal.

B.

They didn't stop smoking during the meal.

C.

They stopped smoking when they finished the meal.

D.

They didn't smoke during the meal.

Câu 10

Chọn từ/ cụm từ có phần gạch chân cần phải sửa trong câu sau:
The first nation park in the world, calling Yellowstone Park, was established in 1872.

A.

The

B.

was established

C.

calling

D.

in

Câu 11

Chọn câu có cùng nghĩa với câu cho trước dưới đây:
Do you have good relationship with your relatives?

A.

Do you fall in love with your relatives?

B.

Do your relatives fall in love with you?

C.

Do you get on well with your relatives?

D.

Do your relatives get on well with you?

Câu 12

Chọn câu có cùng nghĩa với câu cho trước dưới đây: 
The student said he was sorry that he had missed the previous lesson.

A.

 The student had missed the previous lesson because he was sorry.

B.

 The student he was so sorry that he had missed the previous lesson.

C.

"I was sorry that I had missed the previous lessson", the student said.

D.

The student apologized for having missed the previous lesson.

Câu 13

 

Chọn câu có cùng nghĩa với câu cho trước dưới đây:
The number of people who attended the fair exceeded our expectations.

A.

The fair was expected to be attended.

B.

The attendance of the fair exceeded us.

C.

Contrary to our expectation, many people didn't attend the fair.

D.

 More people than we expected attended the fair.

Câu 14

Chọn từ/ cụm từ có phần gạch chân cần phải sửa trong câu sau:
It took her weeks to get by her illness due to her old age.

A.

get by

B.

took

C.

weeks

D.

due to

Câu 15

Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu dưới đây:
There's something wrong with your car. You must ..............

A.

have it repaired.

B.

 be repaired.

C.

repaired it.

D.

had it repaired.

Câu 16

 

Chọn phương án thích hợp để hoàn thành câu sau:
The speed limit here is 55 miles per hour! I think you need to slow ...........
 
A.

most quickly

B.

 the fastest

C.

the quicker

D.

the more quickly

Câu 17

Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu dưới đây:
I am not used .............spoken to like that.

A.

being

B.

to being

C.

to have been

D.

to be

Câu 18

Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu sau:
We can't decide where to go on an excursion until the teacher ................

A.

have come.

B.

comes.

C.

will come.

D.

come.

Câu 19

Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu dưới đây:
..............was our national anthem composed?

A.

Who

B.

With whom

C.

By whom

D.

Whom

Câu 20

Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu dưới đây:
..............was our national anthem composed?

A.

Who

B.

With whom

C.

By whom

D.

Whom

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán