Đề thi thử môn Tiếng Anh Trường THPT chuyên Trần Phú

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 20 câu hỏi; Làm trong 30 phút; cập nhật 25/10/2016
Thời gian làm bài thi 30 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 25/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 20 câu
Lượt xem 1,455 lượt xem Lượt thi 12 lượt thi

Câu 1

Chọn từ có trọng âm chính nhấn vào vị trí khác với ba từ còn lại.

A.

lovely

B.

 sociable

C.

dynamic

D.

absolute

Câu 2

He said that if you cut down the trees in the forests, you.................weather conditions.

A.

will change

B.

would be changed

C.

would have changed

D.

would change

Câu 3

Phone me before ten;……..I'll be too busy to talk to you.

A.

whether

B.

otherwise

C.

unless

D.

if

Câu 4

We're thinking of going .............holiday to Spain.

A.

on

B.

at

C.

in

D.

 for

Câu 5

In spite of his poor education, he was a most …....speaker.

A.

articulate

B.

ambiguous

C.

attentive

D.

authoritarian

Câu 6

Chọn từ có trọng âm chính nhấn vào âm tiết có vị trí thứ hai khác với 3 từ còn lại.

A.

population

B.

colorful

C.

fountain

D.

predict

Câu 7

We are bored ..................the same activities in English lessons?

A.

at doing

B.

to do

C.

with

D.

 to doing

Câu 8

Our teachers always explain to us everything.......................we ask.

A.

 those

B.

this

C.

that

D.

 which

Câu 9

Chọn từ có trọng âm nhấn vào âm tiết thứ nhất khác với 3 từ còn lại.

A.

convince

B.

province

C.

succinct

D.

distinct

Câu 10

I don't appreciate .............when I'm speaking.I don't appreciate .............when I'm speaking.

A.

being interrupted

B.

interrupting

C.

to be interrupted

D.

to interrupt

Câu 11

Chọn từ có trọng âm chính nhấn vào âm tiết có vị trí thứ hai khác với 3 từ còn lại.

A.

continent

B.

permanent

C.

coherent

D.

sentiment

Câu 12

Chọn từ có trọng âm chính nhấn vào âm tiết có vị trí khác với 3 từ còn lại.

A.

pneumonia

B.

eagerly

C.

immune

D.

insistent

Câu 13

Chọn từ có trọng âm chính nhấn vào vị trí khác với ba từ còn lại.

A.

volunteer

B.

 rebuilding

C.

remedial

D.

 repairing

Câu 14

Chọn từ có trọng âm chính nhấn vào âm tiết có vị trí thứ nhất khác với 3 từ còn lại.

A.

 convince

B.

province

C.

succinct

D.

distinct

Câu 15

Chọn từ có trọng âm chính nhấn vào âm tiết có vị trí khác với 3 từ còn lại..

A.

efficient

B.

deficient

C.

sufficient

D.

ancient

Câu 16

I don't appreciate .............when I'm speaking.

A.

being interrupted

B.

interrupting

C.

to be interrupted

D.

to interrupt

Câu 17

Chọn từ có trọng âm chính nhấn vào âm tiết có vị trí khác với 3 từ còn lại.

A.

pneumonia

B.

eagerly

C.

immune

D.

 insistent

Câu 18

Chọn từ có trọng âm chính nhấn vào vị trí khác với ba từ còn lại.

A.

volunteer

B.

rebuilding

C.

remedial

D.

repairing

Câu 19

Chọn câu đúng được sắp xếp từ những từ và cụm từ dưới đây:

village / children / having approached / ragged / the / saw / of / we / a / lot / screaming. 

A.

Having approached the village, we saw a lot of children ragged screaming.

B.

Having approached the village, we saw a lot of screaming ragged children.

C.

Having approached the village, we saw a lot of ragged screaming children.

D.

Having approached the village, we saw a lot of ragged children screaming.

Câu 20

...............that I just collect the stamps.

A.

There are discarded envelopes

B.

It is from discarded envelopes

C.

people were thought

D.

 It said

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán