Đề thi thử THPT Bình An - Bình Dương

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 19 câu hỏi; Làm trong 30 phút; cập nhật 07/12/2016
Thời gian làm bài thi 30 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Vip
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 07/12/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 19 câu
Lượt xem 1,260 lượt xem Lượt thi 141 lượt thi

Câu 1

Everyone can join our club, _________ age and sex.

A.

in place of

B.

regardless of

C.

in case of

D.

not mention

Câu 2

Charles: “Do you mind if I smoke?” - Lisa : “ _________ .”

A.

No, I don't think so

B.

Yes, go ahead

C.

Yes, I don't mind.

D.

No, go right ahead

Câu 3

We all agree that _________ small, the kitchen is well designed.

A.

although

B.

despite

C.

in spite of

D.

yet

Câu 4

Not until the end of the 19th century _________ become a scientific discipline.

A.

plant breeding has

B.

did plant breeding

C.

plant breeding had

D.

has plant breeding

Câu 5

When friends insist on________ expensive gifts, it makes most people uncomfortable.

A.

them to accept

B.

they accepting

C.

their accepting

D.

they accept

Câu 6

I walked away as calmly as I could._________ , they would have thought I was a thief.

A.

In case

B.

If so

C.

Or else

D.

Owing to

Câu 7

By the time Brown's daughter graduates, _________ retired.

A.

he

B.

he has

C.

he'll being

D.

he'll have

Câu 8

_________ the storm, the ship couldn't reach its destination on time.

A.

Because of

B.

In case of

C.

In spite of

D.

But for

Câu 9

The strike was caused by the __________ of two workers.

A.

dismiss

B.

dismissing

C.

dismissed

D.

dismissal

Câu 10

Look! The yard is wet. It _________ last night.

A.

must rain

B.

couldn't have rained

C.

must have rained

D.

should have rained

Câu 11

James Cook, _________ , also discovered the Hawaiian Islands.

A.

by exploring the South Sea he reached Australia.

B.

explored the South Sea and reaching Australia.

C.

who explored the South Sea and reached Australia.

D.

explored the South Sea then reached Australia.

Câu 12

“I understand you don't like opera._________ I go at least once a month.”

A.

On contrast

B.

In contrast

C.

In the contrast

D.

On the contrast

Câu 13

He has always looked _________ his elder brother.

A.

up to

B.

back on

C.

into

D.

up and down

Câu 14

A: Do you mind if we schedule the meeting for 11 o'clock?   

B: Well, actually, I _________ earlier

A.

will prefer it

B.

would prefer it to be

C.

am preferring

D.

should prefer it will be

Câu 15

We bought some _________ .

A.

German lovely old glasses

B.

German old lovely glasses

C.

lovely old German glasses

D.

old lovely German glasses

Câu 16

I should very much like to have gone to that party of theirs, but _________ .

A.

I'm not invited

B.

I will not be invited

C.

I have not been invited

D.

I was not invited

Câu 17

I assure you that _________ .

A.

I had no intention of offending you.

B.

there was no intention of offending you.

C.

I have no idea of offending you.

D.

there was no point to offend you.

Câu 18

- Ellen: " _________ ?"

- Tom : "He's tall and thin with blue eyes."

A.

What does John look like

B.

Who does John look like

C.

How is John doing

D.

What does John like

Câu 19

Customer: Can I have a look at that pullover, please?   

Salesgirl: “ _________.”

A.

It's much cheaper

B.

Which one? This one?

C.

Sorry, it is out of stock.

D.

Can I help you?

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 
Loading...

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2019. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 086.924.3838;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801198. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 085.99999.25
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn