Tra cứu        Nâng cấp TK      

Đề thi thử THPT Bình Giang lần 1

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 19 câu hỏi; Làm trong 30 phút; cập nhât 09/12/2016
30 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử
trực tuyến.
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

This conversation project looks promising, but it‟s still _________

A.

in the early stages

B.

in advance

C.

Under stress

D.

at first sight

Câu 2

- “Do you think you'll get the job?”       - “ _________.”

A.

I know so

B.

Well, I hope so

C.

I think not

D.

Yes, that's right

Câu 3

We're eighteen, so we're  _________ vote.

A.

too old to

B.

old enough to

C.

young enough to

D.

old enough for

Câu 4

She'll be a billionaire by the time she _________ forty.

A.

is going to be

B.

will be

C.

is

D.

was

Câu 5

In the US the first stage of compulsory education _________ as elementary education.

A.

to be generally known

B.

is generally known

C.

gererally known

D.

is gererally knowing

Câu 6

By the year 2020 many people currently employed _________ their jobs.

A.

will have lost

B.

will be losing

C.

have lost

D.

are losing

Câu 7

A:  - “ _________?”

B:  - “Ten to ten”

A.

What's the time

B.

What's about the hour

C.

What hours are they

D.

How the time

Câu 8

_________ I moved in my new apartment, my neighbours have come to my house twice.

A.

Because

B.

Since

C.

When

D.

After

Câu 9

Her illness was _________ we thought at first.

A.

much serious than

B.

much more serious than

C.

the more serious than

D.

much seriously than

Câu 10

Poor management brought the company to _________ of collapse.

A.

the edge

B.

the foot

C.

the ring

D.

the brink

Câu 11

A: - “Thank you very much for a lovely party.” 

B: - “ _________ ”

A.

Thanks

B.

Have a good day

C.

cheers

D.

You are welcome

Câu 12

If it _________ last night, it _________ so hot today.

A.

rained / is not

B.

was raining / were not

C.

had rained / would not have been

D.

had rained / would not be

Câu 13

“Were there many people waiting in line at the stadium?” – “ Yes, I saw _________ ”

A.

quite many

B.

quite much

C.

quite a few

D.

quite some

Câu 14

A: -  “Would you like something to eat?” 

B: - “ _________ I'm not hungry now.”

A.

Yes, it is

B.

No, thanks

C.

Yes, I would

D.

No, no problem

Câu 15

We were made _________ hard when we were at school.

A.

to study

B.

study

C.

studying

D.

studied

Câu 16

Did you remember _________ at the party?

A.

interesting anything

B.

anything interesting

C.

interested anything

D.

something interesting

Câu 17

He went back to work in his country after he _________his course on Advanced Engineering in London.

A.

finishes

B.

has finished

C.

had finished

D.

was finishing

Câu 18

Asian games _________ come from many different countries.

A.

athletics

B.

athletic

C.

athlete

D.

athletes

Câu 19

Nam studies hard _________.

A.

in order to passing the exam

B.

so that he will pass the exam

C.

in order pass the exam

D.

so as that he will pass the exam

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801190. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán