Đề thi thử THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đà Nẵng

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 19 câu hỏi; Làm trong 30 phút; cập nhật 22/12/2016
Thời gian làm bài thi 30 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 22/12/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 19 câu
Lượt xem 1,852 lượt xem Lượt thi 240 lượt thi

Câu 1

If I had studied harder, I _________ better in the last exam.

A.

wouldn't have done

B.

would have done

C.

had done

D.

would do

Câu 2

To sail single-handed across the ocean takes both skill and _________ .

A.

determine

B.

determining

C.

determined

D.

determination

Câu 3

_________ all our careful plans, a lot of things went wrong.

A.

Although

B.

Because

C.

Because of

D.

In spite of

Câu 4

We bought some _________ .

A.

German lovely old glasses

B.

German old lovely glasses

C.

lovely old German glasses

D.

old lovely German glasses

Câu 5

The picture _________ was beautiful.

A.

she was looking

B.

at which she was looking

C.

at it she was looking

D.

at that she was looking

Câu 6

_________ I post that letter for you on my way to work?

A.

Do

B.

Shall

C.

Would

D.

Will

Câu 7

By the end of next month, we _________ our English course.

A.

have completed

B.

will be completed

C.

will have completed

D.

completed

Câu 8

They wanted _________ if anything happened.

A.

to be told

B.

to tell

C.

telling

D.

being told

Câu 9

Everyone can join our club, _________ age and sex.

A.

instead of

B.

in case of

C.

in place of

D.

regardless of

Câu 10

There was nothing special about him, _________ from his flowery tie.

A.

but

B.

except

C.

apart

D.

other

Câu 11

Since I moved house, I haven't had much __________ with those friends.

A.

connection

B.

contact

C.

link

D.

meeting

Câu 12

My uncle was __________ ill last summer; however, he is now making a slow but steady recovery.

A.

seriously

B.

deeply

C.

greatly

D.

critically

Câu 13

The twins look so much alike that almost no one can _________ .

A.

take them apart

B.

tell them away

C.

tell them apart

D.

take them away

Câu 14

David is a captain of the school basketball team _________ his father.

A.

similar to

B.

just like

C.

such as

D.

as well as

Câu 15

Forget it! It is no use crying over spilt _________ .

A.

water

B.

juice

C.

milk

D.

lemonade

Câu 16

_________ the issue was debated, the more people became involved.

A.

The more longer

B.

The longer

C.

The longest

D.

The long

Câu 17

George wouldn't have met Mary _________ to his brother's graduation party.

A.

hadn't he gone

B.

had he not gone

C.

if he has not gone

D.

if he should not have gone

Câu 18

- John: “I've got to go, Jenny. So long!"

-  Jenny: “So long, John! _________ !”

A.

Don't hurry

B.

Calm down

C.

Be careful

D.

Take care

Câu 19

“What a nice hairstyle you have!” - “ _________ .”

A.

Never mind

B.

Hope so

C.

Thank you

D.

No way

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 
Loading...

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2019. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 086.924.3838;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801198. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 085.99999.25
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn