Đề thi thử THPT Đào Duy Từ lần 9

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 19 câu hỏi; Làm trong 30 phút; cập nhật 22/11/2016
Thời gian làm bài thi 30 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Vip
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 22/11/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 19 câu
Lượt xem 1,114 lượt xem Lượt thi 48 lượt thi

Câu 1

Jack: "I usually go dancing at night."  Jas: "You _________ do that."

A.

had better not

B.

had not better

C.

have better not

D.

had better not to

Câu 2

She wore a _________ dress at the wedding ceremony last night.

A.

white, pretty, silk

B.

pretty, white, silk

C.

pretty, silk, white

D.

silk, pretty, white

Câu 3

Put on this cream to _________ yourself from the Sun.

A.

protect

B.

prevent

C.

avoid

D.

divert

Câu 4

The trouble with Frank is that he never  _________ on time for a meeting.

A.

takes off

B.

turn in

C.

goes off

D.

turns up

Câu 5

Lack of sleep can have a noticeable_________ your performance at work.

A.

effect to

B.

effect in

C.

affect o

D.

effect on

Câu 6

Jennifer asked me _________ the week before.

A.

where had I gone

B.

where I had gone

C.

where did I gone

D.

I had gone where

Câu 7

Peter: “Janet, make us some tea, will you?  Janet: “ _________ ”

A.

No, I won't I'm afraid

B.

Sorry, I don't

C.

Don't worry. Go ahead

D.

I'm afraid I can't

Câu 8

The number of the participants in the survey _________ 250 students for Oxford University.

A.

are

B.

was

C.

were

D.

have been

Câu 9

Sometimes she does  not agree _________ her husband about child rearing  but they soon find the solutions.

A.

for

B.

on

C.

with

D.

of

Câu 10

_________ with her boyfriend yesterday, she doesn‟t want to answer his phone call.

A.

Having quarreled

B.

Because having quarreled

C.

Because of she quarreled

D.

Had quarreled

Câu 11

Most _________ are at senior level, requiring appropriate qualifications.

A.

degrees

B.

grades

C.

colleges

D.

vacancies

Câu 12

If you _________ a crime, you must expect to suffer the consequences.

A.

commit

B.

perform

C.

make

D.

do

Câu 13

I'm afraid we can't raise your salary this year. The company's operating on a very _________ budget.

A.

tight

B.

close

C.

cheap

D.

hard

Câu 14

Miss White thanked Peter for _________ her the gift.

A.

give

B.

gave

C.

giving

D.

be given

Câu 15

He decided to go _________ his family begged him not to.

A.

although

B.

despite

C.

otherwise

D.

if

Câu 16

As a general rule, snakes _________ unless offended.

A.

have not bitten

B.

do not bite

C.

will not be biting

D.

are not biting

Câu 17

They have considered all the 100 applications,_________ seem suitable for the position.

A.

none of these

B.

none of which

C.

none of them

D.

none of whom

Câu 18

Lisa: “Have you been able to reach Peter?”  Gina: “ _________ ”

A.

That's no approval.

B.

Yes, I've known him for years.

C.

No, the line is busy.

D.

It is much too high.

Câu 19

I should very much like to have gone to that party of theirs, but _________

A.

I'm not invited.

B.

I have not been invited.

C.

I was not invited.

D.

I will not be invited.

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 
Loading...

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2019. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 086.924.3838;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801198. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 085.99999.25
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn