Đề thi thử THPT Nam Định lần 2

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 19 câu hỏi; Làm trong 30 phút; cập nhật 27/11/2016
Thời gian làm bài thi 30 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Vip
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 27/11/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 19 câu
Lượt xem 1,032 lượt xem Lượt thi 56 lượt thi

Câu 1

Only when you become a parent _________ what true responsibility is.

A.

you will understand

B.

will  you understand

C.

you  understand

D.

you can understand

Câu 2

It gets _________ to understand what the professor has explained.

A.

the more difficult

B.

more difficult than

C.

difficult more and more

D.

more and more difficult

Câu 3

My student practices _________ English with her friends every day.

A.

spoke

B.

to speak

C.

speaking

D.

speak

Câu 4

_________, we try our best to complete it.

A.

Thanks to the difficult homework

B.

Despite the homework was difficult

C.

Difficult as the homework was

D.

As though the homework was difficult

Câu 5

It is a top secret. You _________ tell anyone about it.

A.

won't

B.

needn't

C.

mustn't

D.

mightn't

Câu 6

Larry drove all night to get here for his sister‟s wedding. He _________ exhausted by the time he arrived.

A.

ought to be

B.

must have been

C.

could be

D.

will have been

Câu 7

Peter _________ for thirty minutes before Mary arrived.

A.

had been waiting

B.

would be waiting

C.

was waiting

D.

has been waiting

Câu 8

_________ on the stairs than the phone rang.

A.

No sooner had I stepped

B.

Had no sooner I stepped

C.

No sooner I had stepped

D.

Had I no sooner stepped

Câu 9

The doctor advised Robert _________ to lose the weight.

A.

to take more exercise so that he could

B.

to take more exercise if he wanted

C.

that he takes more exercise

D.

that he should take more exercise in order that

Câu 10

Everyone can join our club,_________ age and sex.

A.

in place of

B.

regardless of

C.

in case of

D.

on behalf of

Câu 11

By this time next summer, you _________ your study.

A.

will have

B.

will completed

C.

are completing

D.

completes

Câu 12

_________ he is old, he wants to travel around the world.

A.

In spite of

B.

Although

C.

Despite

D.

Because

Câu 13

Nam wanted to know what the time _________ .

A.

the movie began

B.

the movie begins

C.

does the movie begin

D.

did the movie begin

Câu 14

The last person _________ the room must turn off the lights.

A.

to leave

B.

who leave

C.

that leave

D.

All are correct

Câu 15

At first sight I met her, I was impressed with her _________ .

A.

big beautiful round black eyes

B.

beautiful black big round eyes

C.

beautiful big round black eyes

D.

beautiful round black big eyes

Câu 16

–“Would you mind lending me your bike?”

– “ _________ .”

A.

Yes, Here it is.

B.

Not at all.

C.

Great

D.

Yes, let's

Câu 17

It is hard to get him _________ ; he is such an aggressive man.

A.

by

B.

over to

C.

on with

D.

into

Câu 18

–“Today's my 20th  birthday.” – “ _________ .”

A.

I don't

B.

Take care!

C.

Have a good time!

D.

Many happy returns.

Câu 19

You need more exercise – you should _________ jogging.

A.

hold up

B.

take up

C.

try on

D.

carry out

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 
Loading...

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2019. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 086.924.3838;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801198. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 085.99999.25
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn