Đề thi thử THPT Ngô Gia Tự lần 1

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 19 câu hỏi; Làm trong 30 phút; cập nhật 25/10/2016
Thời gian làm bài thi 30 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 25/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 19 câu
Lượt xem 747 lượt xem Lượt thi 0 lượt thi

Câu 1

Let's do something to protect the environment, _________ we?

A.

shall

B.

must

C.

needn't

D.

will

Câu 2

- What an attractive hair style you have got, Mary!

- _________.

A.

You are telling a lie

B.

I don't want to hear that from you.

C.

Thank you for your compliment

D.

I don't like your sayings

Câu 3

_________ he was good at physics in lower grade, he was terrible at it in grade 12.

A.

While

B.

Although

C.

When

D.

Except that

Câu 4

Body language is a potent form of _________ communication.

A.

verbal

B.

oral

C.

tongue

D.

non-verbal

Câu 5

Don't worry. I have  _________ tire at the back of my car.

A.

other

B.

another

C.

others

D.

the other

Câu 6

Six novels a year, you say? He's certainly a _________ writer.

A.

prolific

B.

virile

C.

fertile

D.

fruitful

Câu 7

_________ an emergency arise , call 911

A.

Should

B.

Will

C.

Can

D.

Does

Câu 8

After a ________ hesitation, she began to speak with such a convincing voice.

A.

rude

B.

small

C.

slight

D.

impolite

Câu 9

Jack made me _________ him next week.

A.

promise calling

B.

to promise calling

C.

to promise to call

D.

promise to call

Câu 10

Either of my parents or my brother ________ .

A.

has coming

B.

have come

C.

are coming

D.

is coming

Câu 11

His job is ________.

A.

driving a bus

B.

a bus driver

C.

bus driving

D.

a driver of a bus

Câu 12

- Do you like pop music or jazz?

- I don't like ________ of them. I prefer classical music.

A.

any

B.

either

C.

both

D.

neither

Câu 13

Had she worked harder last summer, she _________.

A.

wouldn't sack

B.

wouldn't have been sacked

C.

wouldn't have sacked

D.

wouldn't be sacked

Câu 14

The meaning from touch is dependent _________ the context, the relationship between communicators, and the manner of touch.

A.

in

B.

from

C.

with

D.

upon

Câu 15

Those trousers are far too big. Why don't you have them _________?

A.

taken out

B.

taken in

C.

taken over

D.

taken on

Câu 16

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

She has lost her appetite recently

A.

Her appetite has been very good

B.

She has gone off food recently

C.

She hasn't eaten a lot of food recently

D.

She hasn't had any food recently

Câu 17

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

Tom regrets to say that he has left his tickets at home

A.

Tom wishes he hadn‟t left the ticket at home

B.

Tom regrets  leaving  the tickets at home

C.

Tom was sorry that he has left the tickets at home

D.

Tom regrets to leave the ticket at home

Câu 18

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

Don’t let her treat you like that

A.

You are not let be treated like that by her

B.

Don't allow you to be treated like that

C.

She doesn't treat you like that

D.

Don't let yourself be treated like that by her

Câu 19

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

 “ Can I see your ticket please”

A.

The inspector offered to see my ticket

B.

The inspector asked to see my ticket

C.

The inspector expected to see my ticket

D.

The inspector asked for my ticket

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801190. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 0125.99999.25
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn