Đề thi thử THPT QG 2018 môn Hóa học- THPT Phan Đăng Lưu- Nghệ An

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 40 câu hỏi; Làm trong 50 phút; cập nhật 14/09/2018
Thời gian làm bài thi 50 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Vip
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 14/09/2018
Lớp, cấp Số câu hỏi 40 câu
Lượt xem 260 lượt xem Lượt thi 11 lượt thi

Câu 1

Để phân biệt CO2 và SO2 chỉ cần dùng thuốc thử là

A.

dung dịch Ba(OH)2     

B.

CaO

C.

dung dịch NaOH

D.

nước brom

Câu 2

Thủy phân hoàn toàn 1 mol peptit mạch hở X chỉ thu được 3 mol Gly và 1 mol Ala. Số liên kết peptit trong phân tử X là

A.

3

B.

4

C.

2

D.

1

Câu 3

Để khử ion Fe3+ trong dung dịch thành ion Fe2+ có thể dùng một lượng dư

A.

Kim loại Ba

B.

Kim loại Cu

C.

Kim loại Ag

D.

Kim loại Mg

Câu 4

Chất nào sau đây không có phản ứng thủy phân?

A.

Xenlulozo.

B.

Saccarozo.

C.

Glucozo.

D.

Tinh bột.

Câu 5

Nguyên tố crom có số oxi hóa +3 trong hợp chất nào sau đây?

A.

Na2Cr2O7.

B.

CrO.

C.

Na2CrO4.

D.

Cr2O3.

Câu 6

Chất tham gia phản ứng thủy phân tạo glixerol là

A.

protein.

B.

saccarozơ

C.

chất béo.

D.

tinh bột.

Câu 7

Hòa tan hoàn toàn 6,5 gam Zn bằng dung dịch H2SO4 loãng thu được V lít H2(đktc). Giá trị của V là

A.

4,48 lít.

B.

3,36 lít.

C.

2,24 lít.

D.

1,12 lít.

Câu 8

Ở điều kiện thích hợp, hai chất phản ứng với nhau tạo thành metyl fomat (HCOOCH3) là

A.

HCOOH và NaOH.

B.

HCOOH và CH3OH.

C.

HCOOH và C2H5NH2.

D.

CH3NOONa và CH3OH.

Câu 9

Kim loại nào vừa tan trong dung dịch HCl, vừa tan trong dung dịch NaOH? 

A.

Cu.

B.

Ag.

C.

Mg.

D.

Al.

Câu 10

Dãy chất nào dưới đây đều là chất điện li mạnh?

A.

KOH, NaCl, HgCl2.

B.

HCl, NaOH, CH3COOH.

C.

HCl, NaOH, NaCl.

D.

NaNO3, NaNO2, HNO2.

Câu 11

Chất nào sau đây là aminoaxit?

A.

H2NCH2COOH.

B.

C2H5OH.

C.

CH3COOH.

D.

C6H5NH2.

Câu 12

Loại tơ nào sau đây thường dùng để dệt vải may quần áo ấm hoặc bện thành sợi "len" đan áo rét?

A.

tơ lapsan.

B.

tơ nitron.

C.

tơ nilon-6,6.

D.

tơ axetat.

Câu 13

Cho 17,7 gam amin X (no, đơn chức, mạch hở) tác dụng hết với dung dịch HCl, thu được 28,65 gam muối. Công thức phân tử của X là 

A.

CH5N

B.

C3H9N

C.

C2H7N

D.

C4H11N

Câu 14

Để thủy phân hoàn toàn m gam metyl axetat cần dùng vừa đủ 100 ml dung dịch NaOH 1,0M. Giá trị của m là

A.

7,4.

B.

17,6.

C.

14,8.

D.

8,8.

Câu 15

Đốt cháy hoàn toàn 6,75 gam đimetylamin trong một lượng vừa đủ oxi, thu được hỗn hợp X gồm khí và hơi. Dẫn toàn bộ X vào lượng dư dung dịch KOH, sau khi kết thúc phản ứng thì thoát ra V lít (đktc) một chất khí duy nhất. Giá trị của V là

A.

4,48.

B.

1,68.

C.

3,36.

D.

1,12.

Câu 16

Cho 10kg glucozơ chứa 10% tạp chất lên men thành ancol etylic với hiệu suất phản ứng là 70%. Khối lượng ancol etylic thu được là 

A.

3,45 kg.

B.

1,61 kg.

C.

3,22 kg.

D.

4,60 kg.

Câu 17

Phân supephotphat kép thực tế sản xuất thường chỉ ứng với 40% P2O5. Hàm lượng % của canxi đihidrophotphat trong phân bón này là

A.

65,9%.

B.

69%.

C.

71,3%.

D.

73,1%.

Câu 18

Cho Al đến dư vào dung dịch hỗn hợp gồm Cu(NO3)2, Ag(NO3)3, Mg(NO3)2, Fe(NO3)3 thì thứ tự các ion kim loại bị khử lần lượt là

A.

Ag+, Fe3+, Cu2+, Fe2+.

B.

Fe3+, Ag+, Cu2+, Mg2+.

C.

Ag+, Fe3+, Cu2+, Mg2+.

D.

Ag+, Cu2+, Fe3+, Mg2+.

Câu 19

Cho 500 ml dung dịch glucozơ phản ứng hoàn toàn với lượng dư AgNO3 trong NH3 thu được 10,8 gam Ag. Nồng độ của dung dịch glucozơ đã dùng là

A.

0,02M.

B.

0,20M.

C.

0,10M.

D.

0,01M.

Câu 20

Nước tự nhiên có chứa những ion nào dưới đây thì được gọi là nước cứng có tính vĩnh cửu?

A.

Ca2+, Mg2+, HCO3, Cl.

B.

Ca2+, Cl-, SO42–, HCO3.

C.

Mg2+, Cl, SO42–, HCO3.

D.

Ca2+, Mg2+, Cl, SO42–.

Câu 21

Khử hoàn toàn m gam Fe2O3 cần vừa đủ 3,36 lít CO (ở đktc). Khối lượng sắt thu được sau phản ứng là

A.

5,6.

B.

16,8.

C.

8,4.

D.

2,8.

Câu 22

Tiến hành phản ứng khử oxi X thành kim loại bằng khí Hdư theo sơ đồ hình vẽ: 

 

Oxit X không thể là

A.

MgO.

B.

CuO.

C.

PbO.

D.

Fe3O4.

Câu 23

Phát biểu nào sau đây sai?

A.

NaHCO3 được dùng trong công nghiệp dược phẩm và công nghiệp thực phẩm.

B.

Phốt pho trắng là chất rắn trong suốt, màu trắng hoặc hơi vàng.

C.

Xenlulozơ là chất rắn, dạng sợi, màu xanh, dễ tan trong nước.

D.

Phốt pho đỏ có cấu trúc bằng.

Câu 24

Thủy phân hoàn toàn 8,8 gam etyl axetat trong 100 ml dung dịch KOH 1,5M, đun nóng. Sau phản ứng hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

A.

12,6.

B.

10,2.

C.

9,8.

D.

17,2.

Câu 25

Nhúng quỳ tím lần lượt vào các dung dịch chứa các chất riêng sau: (1) metyl amin; (2) glyxin; (3) lysin; (4) axit glutamic. Số dung dịch làm quỳ tím hóa xanh là

A.

3

B.

2

C.

1

D.

4

Câu 26

Một α–amino axit no X chỉ chứa 1 nhóm –NH2 và 1 nhóm –COOH. Cho 3,56 gam X tác dụng vừa đủ với HCl tạo ra 5,02 gam muối. Tên gọi của X là

A.

Alanin.

B.

Valin.

C.

Lysin.

D.

Glyxin.

Câu 27

Cho các hợp kim sau: Cu-Fe (I); Zn-Fe (II); Fe-C (III); Sn-Fe (IV). Khi tiếp xúc với dd chất điện li thì các hợp kim mà trong đó Fe đều bị ăn mòn trước là

A.

I, II và IV.

B.

I, III và IV.

C.

I, II và III.

D.

II, III và IV.

Câu 28

Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch AgNO3 vào ống nghiệm chứa bột Fe, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị bên. 

 

Giá trị của a là

A.

0,25. 

B.

0,45.

C.

0,15.

D.

0,35.

Câu 29

Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm fructozơ, metyl fomat, anđehit fomic và glixerol. Sau phản ứng thu được 16,8 lít khí CO2 (đktc) và 16,2 gam H2O. Thành phần phần trăm theo khối lượng của glixerol trong hỗn hợp X là

A.

62,67%.

B.

60,52%.

C.

19,88%.

D.

86,75%.

Câu 30

Trong các dung dịch: HNO3, NaCl, K2SO4, Ca(OH)2, NaHSO4, Mg(NO3)2. Dãy gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch Ba(HCO3)2 là 

A.

HNO3, Ca(OH)2, NaHSO4, Mg(NO3)2.

B.

HNO3, NaCl, K2SO4.

C.

HNO3, Ca(OH)2, NaHSO4, K2SO4

D.

NaCl, K2SO4, Ca(OH)2.

Câu 31

Hỗn hợp khí A gồm 0,5 mol H2 và 0,3 mol ankin X. Nung A một thời gian với xúc tác Ni thu được hỗn hợp B có tỉ khối so với H2 bằng 16,25. Dẫn hỗn hợp B qua dung dịch brom dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng brom tham gia phản ứng là 32 gam. Ankin X là

A.

Axetilen.

B.

Pent-2-in.

C.

But-1-in.

D.

Propin.

Câu 32

Sau một thời gian điện phân 300 ml dung dịch CuSO4 với điện cực graphit, khối lượng dung dịch giảm 16 gam. Để làm kết tủa hết ion Cu2+ còn lại trong dung dịch sau điện phân cần dùng 100 ml dung dịch H2S 1M. Nồng độ mol của dung dịch CuSO4 trước điện phân là 

A.

1,0M.

B.

2,5M.

C.

1,5M.

D.

2,0M.

Câu 33

A là chất hữu cơ không tác dụng với kali. Thủy phân A trong dung dịch KOH chỉ tạo muối của α– amino axit X (mạch không nhánh, chứa 1 nhóm amino, 2 nhóm cacboxyl) và 1 ancol đơn chức. Thủy phân hoàn toàn một lượng chất A trong 200 ml dung dịch KOH 1M rồi đem cô cạn được 6,9 gam một ancol B và 19,525 gam chất rắn. Đun 6,9 gam B với dung dịch H2SO4 đặc ở 170oC được 3,36 lít olefin (ở đktc). Phân tử khối của A gần nhất với giá trị nào sau đây?

A.

198.

B.

212.

C.

208.

D.

204.

Câu 34

Một chất hữu cơ X có % khối lượng các nguyên tố (trong phân tử) là 31,17% C; 9,09% H; 18,18% N còn lại là oxi. Biết công thức phân tử của X trùng với công thức đơn giản nhất. X mạch hở, có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. Nếu cho 1,155 gam X tác dụng với 200 ml dung dịch KOH 0,1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng sẽ thu được bao nhiêu gam chất rắn khan?

A.

5,96 gam.

B.

3,22 gam.

C.

1,54 gam.

D.

1,14 gam.

Câu 35

Cho các chất H2S, Na2CO3, Cu, KI, Ag, SO2, CO2, Mg có bao nhiêu chất tác dụng được với dung dịch Fe2(SO4)3 dư cho sản phẩm FeSO4

A.

6

B.

4

C.

7

D.

5

Câu 36

Cho 5,045 gam hỗn hợp X gồm Cu và Fe3O4 tác dụng với dung dịch HNO3, loãng, đun nóng và khuấy đều. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 0,224 lít khí không màu, có tỉ khối đối với hidro là 15 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc), dung dịch Y và còn lại 1,125 gam kim loại. Cô cạn dung dịch Y, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là 

A.

8,12 gam.

B.

7,36 gam.

C.

9,54 gam

D.

10,10 gam.

Câu 37

Cho 86,3 gam hỗn hợp X gồm Na, K, Ba và Al2O3 (trong đó oxi chiếm 19,47% về khối lượng) tan hết vào nước thu được dung dịch Y và 13,44 lít H2 (đktc). Cho 3,2 lít dung dịch HCl 0,75M vào dung dịch Y thu được m gam kết tủa. Lấy m gam kết tủa đó cho tan hết trong V mL dung dịch KOH 1,25M. Giá trị tối thiểu của V là 

A.

240.

B.

360.

C.

320.

D.

220.

Câu 38

Chất hữu cơ X có công thức phân tử C7H6O3. Nếu cho 1,38 gam X tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch KOH 0,1M, sau phản ứng thu được 2 muối của kali. Số công thức cấu tạo của X là

A.

5

B.

3

C.

4

D.

2.5

Câu 39

X, Y, Z là 3 este đều đơn chức, mạch hở (trong đó Y và Z không no chứa một liên kết C=C và có tồn tại đồng phân hình học, MY < MZ). Đốt cháy 21,62 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z với oxi vừa đủ, sảm phẩm cháy dẫn qua dung dịch Ca(OH)2 dư thấy khối lượng dung dịch giảm 34,5 gam so với trước phản ứng. Mặt khác đun nóng 21,62 gam E so với 300 mL dung dịch NaOH 1M (vừa đủ), thu được hỗn hợp F chỉ chứa 2 muối và hỗn hợp gồm 2 ancol kế tiếp thuộc cùng dãy đồng đẳng. Khối lượng (gam) của muối có khối lượng phân tử lớn trong hỗn hợp F có giá trị gần nhất với 

A.

4,98. 

B.

9,20.

C.

8,70.

D.

7,56.

Câu 40

Hòa tan x gam hỗn hợp bột gồm 2 kim loại Mg và Al vào y gam dung dịch HNO3 24%. Sau phản ứng thu được dung dịch A (không chứa muối amoni) và 0,896 lít hỗn hợp X gồm 3 khí không màu có khối lượng 1,32 gam. Thêm một lượng O2 vừa đủ vào X, phản ứng xong thu được hỗn hợp khí Y. Dẫn Y từ từ qua dung dịch NaOH dư thấy còn lại khí Z (có tỉ khối hơi của Z so với H2 bằng 18). Nếu cho từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch A đến khi thu được lượng kết tủa lớn nhất thấy cân nặng 6,42 gam (không có khí thoát ra). Biết rằng HNO3 đã lấy dư 15% so với lượng cần thiết, các thể tích đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn và các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn, giá trị của x và y lần lượt là

A.

2,34 và 90,5625. 

B.

2,34 và 89,2500.

C.

2,58 và 90,5625.

D.

2,58 và 90,5625.

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20    Câu hỏi 21    Câu hỏi 22    Câu hỏi 23    Câu hỏi 24    Câu hỏi 25    Câu hỏi 26    Câu hỏi 27    Câu hỏi 28    Câu hỏi 29    Câu hỏi 30    Câu hỏi 31    Câu hỏi 32    Câu hỏi 33    Câu hỏi 34    Câu hỏi 35    Câu hỏi 36    Câu hỏi 37    Câu hỏi 38    Câu hỏi 39    Câu hỏi 40   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 
Loading...

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2019. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 086.924.3838;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801198. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 085.99999.25
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn